tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą Turce

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS”, Centro-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000, zwaną dalej „Centro-chem
sp. z o.o. sp.k”, „Spółką” lub „Sprzedającym”, mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów, zawieranych przez Sprzedającego, w tym umów zawartych w sposób opisany w § 2 ust. 2, z każdą osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia lub prawną krajową lub zagraniczną lub jednostką organizacyjną, określanymi dalej jako „Kupujący” lub „Zamawiający”.

2.      Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie szczegółowych zasad sprzedaży produktów będących w ofercie handlowej Sprzedawcy, w tym w:

-       określenie sposobu dokonywania zamówień przez Kupującego,

-       terminów i zasad odbioru produktu przez Kupującego,

-       sposobu ustalania cen i terminu płatności,

-       zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej.

3.      Ilekroć w dalszej części niniejszego OWS jest mowa bez bliższego określenia o:

1)     Centro-chem sp. z o.o. sp.k – należy przez to rozumieć Centro-Chem spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000;

2)     Kupującym lub Zamawiającym – należy przez to rozumieć  przedsiębiorca nabywający towary w Centro-chem sp. z o.o. sp.k. w Turce.[OK1] 

3)     OWS – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Centro-chem sp. z o.o. sp.k;

4)     Umowie – należy przez to rozumieć jakąkolwiek umowę zobowiązującą Sprzedawcę do realizacji na rzecz Zamawiającego świadczenia, w tym umowę sprzedaży,  dostawy, o przeniesieniu praw i świadczenie usług;

5)     Cenie – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne Kupującego zastrzegane Umową na rzecz Sprzedawcy. Ceną sprzedaży są ceny określone w Cenniku Sprzedawcy obowiązującym w dniu wydania towaru.;

6)     Stronie – należy przez to rozumieć Sprzedawcę lub Zamawiającego, łącznie zwanych Stronami;

7)     Sprzedającym lub Spółce – należy przez to rozumieć Centro-Chem spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą Turce, Turka 141B, 20-258 Lublin; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  KRS: 0000822639, NIP: 7132339236, REGON: 43093238600000;

8)     Towarze – należy przez to rozumieć oferowane przez Sprzedawcę rzeczy;

9)     Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę handlową określająca zasady zakupu na jakich Sprzedający zobowiązuje się wydać lub dostarczyć Towary Kupującemu. Jakiekolwiek katalogi, cenniki, ogłoszenia i publikacje nie stanowią oferty
w rozumieniu art 63 kc.

10)  Opakowaniu zwrotnym – należy przez to rozumieć opakowanie zwrotne typu DPPL 1000L stanowią własność Centro-chem sp. z o.o. sp.k. i jest przeznaczone do przechowywania surowców dostarczanych przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k. na podstawie umowy handlowej lub zamówienia;

11)  Zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli (ofertę) nabycia Towaru złożone pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poprzez e-mail, przez Kupującego lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Kupującego w tym zakresie, skierowane do Sprzedawcy. Wyjątkowo dopuszczalne jest złożenie Zamówienia ustnie, w szczególności jeśli taka forma składania Zamówień była używana we wcześniejszych stosunkach handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

12)  Potwierdzeniu Zamówienia – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Stron o chęci sprzedaży lub zakupu Towarów na złożone w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, stanowiące odpowiedź na Zamówienie drugiej strony wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca
i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności;

13)  Usłudze – należy przez to rozumieć wszelkie usługi świadczone przez Sprzedającego względem Kupującego, w szczególności związane z przygotowaniem Towaru do transportu i jego nadania;

14)  Dostawie – należy przez to rozumieć każda dostawa na miejsca docelowe wskazane przez Kupującego w Zamówieniu lub wydanie Towarów Kupującemu lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi na terenie magazynu Sprzedającego;

15)  Dostawcy – należy przez to rozumieć podmiot zewnętrzny świadczący profesjonalne usługi dostawy, za pośrednictwem którego  Sprzedawca realizuje Dostawy Towarów,

16)  Informacji Poufnej – należy przez to rozumieć wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa Sprzedającego i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, które Kupujący może powziąć w toku negocjacji, a w razie zawarcia Umowy – przy lub w związku z jej realizacją, niezależnie od tego w jakiej formie zostały przekazane i czy zostały oznaczone jako „poufne”, czy też nie, w szczególności informacje dotyczące zasad i sposobów prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej (know-how), informacje handlowe (w tym dotyczące stosowanych cen, rabatów i upustów), informacje dotyczące klienteli i źródeł zaopatrzenia Sprzedającego, treść Umowy a także inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego OWS podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.centro-chem.pl;

17)  Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni w okresie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy przypadających w tym okresie;

18)  Sile Wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, dotyczące w szczególności Sprzedawcy, jego podwykonawców lub Producentów uniemożliwiające należytą realizację Umowy. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją w szczególności, lecz nie wyłącznie, mające negatywny wpływ na możliwość realizacji przez Sprzedawcę jego obowiązków wynikających z umowy: wojnę, działalność terrorystyczną, pożar, powódź, wybuch, zamieszki lub strajki, akt prawa powszechnie obowiązującego lub indywidualne akty prawne skierowane do Sprzedawcy, działania faktyczne lub prawne organów administracji publicznej lub samorządowej, wstrzymanie, opóźnienie lub cofnięcie zezwolenia dotyczącego możliwości eksportu lub importu lub innej licencji koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, sankcji,  epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego;

19)  Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

20)  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,

21)  Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby;

22)  RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (OJ L 119, 4.5.2016)

23)  Sporze – należy przez to rozumieć spór związany z realizacją Umowy;

24)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny,

25)  Wydaniu towaru – należy przez to rozumieć przekazanie przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi lub Kupującemu;

26)  Terminie realizacji – należy przez to rozumieć termin, w którym Sprzedający będzie gotowy wydać towar Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego. Bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego;

27)  Reklamacja – należy przez to rozumieć obligatoryjne, pozasądowe zwrócenie się przez osobę uprawnioną do Sprzedawcy z roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4.      Niniejsze OWS znajdują zastosowanie, o ile strony w Umowie wyraźnie nie wyłączą zastosowania całości lub poszczególnych postanowień OWS. Zastrzeżenie takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.      Informacje o Towarach publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego
www.centro-chem.pl; lub przesyłane są Kupującemu w Formie pisemnej lub dokumentowej. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z informacjami o Towarach, w tym otrzymaną od Sprzedającego dokumentacją, przed przystąpieniem do jego użycia.

6.      OWS mają pierwszeństwo zastosowania przed warunkami Kupującego, a wszelkie odstępstwa (w tym zmiany i uzupełnienia) od OWS, dokonywane będą przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.      W zakresie nieuregulowanym odrębną Umową, obowiązują między Stronami zasady określone w OWS.

8.      W sytuacji sprzeczności między zawartą umową a OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

9.      Jakiekolwiek błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki mogące pojawić się w Umowie nie wywołują dla Sprzedającego ujemnych skutków prawnych.

10.   W przypadku kolizji OWS z wzorami umownymi Kupującego, strony przyjmują, iż te postanowienia kolidujących wzorców umownych, które są ze sobą sprzeczne – nie obowiązują, zaś w pozostałym zakresie stosuje się niniejsze OWS z wyłączeniem wzorów Kupującego. W przypadku sprzeczności poszczególnych postanowień OWS z przepisami Umowy, decydujące są przepisy Umowy.

 

§ 2.

Zawarcie Umowy

 

1.      Sprzedający i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez złożenie przez Kupującego bezpośrednio na piśmie lub  drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie zamówienia oraz dokonania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający dokonuje potwierdzenia zamówienia bezpośrednio na piśmie  lub drogą elektroniczną (e-mail). Za potwierdzenie zamówienia uważa się również przystąpienie do jego realizacji przez Sprzedającego.

2.      W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia drogą telefoniczną lub w razie braku
w zamówieniu istotnych elementów (w szczególności takich jak: pełna nazwa towaru, cena, ilość, termin dostawy, miejsce dostawy, nazwa Kupującego lub innych, które czynią zamówienie nieprecyzyjnym), Sprzedający, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, złoży bezpośrednio na piśmie  lub drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy Umowy („Potwierdzenie Zamówienia”), a Kupujący zaakceptuje je do końca kolejnego dnia roboczego od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Brak odpowiedzi oznacza przyjęcie warunków zawartych
w Potwierdzeniu Zamówienia za wiążące.

3.      Jeśli w Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający dokonał zmian lub uzupełnień Zamówienia, Kupujący w ciągu 1 Dnia roboczego zaakceptuje Potwierdzenie Zamówienia lub odmówi jego akceptacji. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza akceptację Potwierdzenia Zamówienia.

4.      Kupujący nie może zmienić ani odwołać Zamówienia, chyba że Sprzedający wyrazi na to zgodę.

5.      W kontaktach roboczych pomiędzy stronami dotyczących realizacji zamówień, warunków sprzedaży i dostaw (w tym zmiany tych warunków) za równoważne formie pisemnej uważa się oświadczenia przesyłane  pocztą elektroniczną, chyba że inaczej zastrzeżono. Jednak w przypadku oświadczeń dotyczących obowiązywania Umowy (odstąpienie, wypowiedzenie itp.), roszczeń albo żądań kar umownych, wymagana jest forma pisemna
i doręczenie listem poleconym pod rygorem uznania za niebyłe.

6.      Jeżeli termin wydania określony został w Umowie lub zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, a Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć Towaru, z powodu okoliczności, których w chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności z przyczyn mających charakter działania siły wyższej wówczas Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy.

7.      W Zamówieniu winny być określone wszelkie niestandardowe warunki i dodatkowe wymagania co do sposobu pakowania, przewozu, oznakowania, dokumentacji i innych warunków specyficznych dla danego Zamówienia i towaru. Brak podania niestandardowych warunków dla danego towaru wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego.

8.      W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w terminie wydania określonym w Umowie lub zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Sprzedający uprawniony będzie do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1% wartości nieodebranego towaru, wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Towaru, począwszy od piątego dnia po upływie ustalonego dnia odbioru. Za pierwsze cztery dni opóźnienia w odbiorze, Sprzedającemu nie przysługuje dodatkowe świadczenie ze strony Kupującego pod warunkiem, że Kupujący powiadomi Sprzedającego
o zaistnieniu i przyczynie opóźnienia najpóźniej w dniu planowanego odbioru Towaru.
W przeciwnym razie Kupujący zostanie obciążony faktycznie poniesionymi kosztami składowania towaru po dniu ustalonego odbioru, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

9.      Kupujący zapewnia, że osoba odbierająca Towar w miejscu wydania Towaru określonym
w Umowie lub zamówieniu, o którym mowa w § 2 pkt 1, ma prawo reprezentować Kupującego. W przeciwnym razie wyłącznie Kupujący ponosi wynikające z tego negatywne konsekwencje.

10.   Sprzedający oświadcza, że osoba składająca Potwierdzenie Zamówienia jest upoważniona do działania w imieniu Sprzedającego, w przeciwnym razie Sprzedający ponosi wynikające z tego negatywne konsekwencje.

11.   Sprzedający może anulować zamówienie albo odstąpić od Umowy nawet w trakcie jej wykonywania jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków realizacja sprzedaży narażałaby Sprzedającego na stratę majątkową w znacznym rozmiarze.

12.   Zmiana lub odwołanie Zamówienia i zgoda Sprzedającego na ich dokonanie, odmowa przyjęcia Zamówienia, odmowa akceptacji Potwierdzenia Zamówienia, a także zmiana warunków Umowy wymagają Formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

13.   Sprzedaż Towarów następuje po cenach ustalonych w Umowie. W przypadku braku sprecyzowania ceny Towaru, sprzedaż następuje po aktualnych cenach zawartych w cenniku Sprzedającego. Sprzedający nie ma obowiązku wskazywania ceny w Potwierdzeniu Zamówienia, o ile aktualny cennik Towarów jest dostępny dla Kupującego (np. został już uprzednio doręczony w formie pisemnej, elektronicznej albo jest opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego).

14.   Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu bezpośrednio na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail) wszelkich wymaganych instrukcji dotyczących dostawy (np. miejsce dostawy, osoba upoważniona do odbioru etc.) na co najmniej 2 dni robocze przed terminem sprzedaży. Instrukcje przekazane przez Kupującego są wiążące dla Sprzedającego, o ile Sprzedający je potwierdzi; w przeciwnym razie Sprzedający ma prawo powstrzymać się od realizacji zamówienia. Wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Sprzedającego w wyniku braku przekazania lub wadliwego przekazania lub zmiany wcześniej przekazanych instrukcji przez Kupującego obciążają Kupującego.

15.   W przypadku Kupujących, którzy mają siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, językiem, jakim Strony będą posługiwać się przy wykonywaniu Umowy będzie język angielski. W szczególności w języku tym będzie odbywać się komunikacja Stron i w tym języku będą sporządzane dokumenty związane z Umową.

16.   W zakresie objętym OWS nie stosuje się przepisów art. 662 § 1, 681 oraz 682 Kodeksu cywilnego.

 

§ 3.

Cena, płatności, kredyt kupiecki

 

1.      Ceną sprzedaży są ceny określone w Cenniku Sprzedawcy obowiązującym w dniu wydania towaru. Ceny sprzedaży ulegają zmniejszeniu o ewentualnie udzielony rabat, o którym mowa w punkcie 3 ust. 2. Aktualnie obowiązujący cennik jest publikowany w serwisie internetowym Sprzedawcy www.centro-chem.pl oraz dostępny w siedzibie i zakładach produkcyjnych Sprzedawcy (miejscach wydawania towaru).

2.      Sprzedawca w sytuacjach wynikających z uwarunkowań rynkowych, wielkości i/lub wartości realizowanej przez danego klienta sprzedaży oraz z uwagi na inne dopuszczalne prawem przyczyny, zastrzega sobie prawo jednostronnego udzielenia, wycofania lub zmiany rabatu od cen cennikowych dla Kupującego, o czym Kupujący jest informowany przez osobę upoważnioną przez Sprzedającego.

3.      Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny, po których Sprzedający nabywa zamawiane przez Kupującego towary. Cena  towaru  zostanie  wówczas proporcjonalnie zwiększona, za porozumieniem Stron. Przepisy § 2 ust. 3 niniejszego OWS stosuje się odpowiednio.

4.      Zamówienie towaru oznacza zgodę na zakup tego towaru po cenie określonej przez Sprzedawcę na fakturze VAT, wraz z dopłatami, zgodnie z postanowieniami punktów od 3 ust. 1 do 3 ust. 7.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo doliczenia, wyodrębnionej na fakturze, obowiązkowej dopłaty do każdej jednostki sprzedaży, wynikającej z niezależnych od Sprzedawcy czynników kosztowych, związanych z procesem produkcji lub dystrybucji towarów będących przedmiotem sprzedaży.

6.      Obowiązkowe dopłaty, o których mowa w punkcie 3 ust. 4, będą odpowiadały faktycznie ponoszonym kosztom, wyliczanym do jednostki towaru, w oparciu
o oficjalne wskaźniki i indeksy publikowane przez niezależne organy i instytucje, bądź nakładane w sposób administracyjny.

7.      Lista obowiązkowych dopłat, o których mowa w punkcie 3 ust. 4., zasady ich naliczania i okres obowiązywania, znajduje się w aktualnie obowiązującym Cenniku.

8.      Lista dodatkowych płatnych usług niestandardowych wraz z określeniem zasad naliczania oraz podaniem cen usług, znajduje się w aktualnie obowiązującym Cenniku.

9.      Towar pozostaje własnością Sprzedającego do całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny.

10.   Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości

11.   Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

12.   Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, realizacja dalszych dostaw uzależniona jest od uiszczenia zapłaty za wymagalne faktury VAT. W wypadku powstania stanu zaległości Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia związane z wydaniem towaru do czasu uiszczenia zaległości wobec Sprzedającego.

13.   W razie zwłoki w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności w transakcjach handlowych.

14.   Złożona reklamacja nie ma wpływu na termin oraz wysokość zapłaty.

15.   Sprzedający może udzielić Kupującemu uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy
z odroczonym terminem płatności, tzw. kredytu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Szczegółowe warunki przyznania, spłaty, czy cofnięcia kredytu kupieckiego określają zapisy w Umowie Sprzedaży.

16.   Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.

17.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego określenia sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu kupieckiego, w szczególności poprzez złożenie przez Kupującego dokumentów określających jego aktualną sytuację finansową, weksla własnego podpisanego in blanco lub ustanowienie na rzecz Sprzedawcy rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności w postaci uzgodnionej ze Sprzedawcą, w tym w szczególności gwarancji bankowej lub hipoteki. Szczegółowy sposób zabezpieczenia kredytu kupieckiego strony określą w Umowie Sprzedaży.

18.   Łączna wartość: nierozliczonych faktur, towaru wydanego a nie zafakturowanego oraz złożonych zamówień nie może przekroczyć ustalonej przez Sprzedawcę wysokości kredytu kupieckiego.

19.   Wszelkie płatności wynikające z Umowy Sprzedaży winny być dokonywane w terminie określonym na fakturze dokumentującej sprzedaż każdej partii towaru na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

20.   Za płatność w terminie rozumiana jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą brutto wskazaną na fakturze sprzedaży.

21.   W sytuacji nieterminowej zapłaty, Sprzedawca ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić warunki przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego, cofnąć uprawnienie do otrzymania rabatu od ceny towaru oraz wstrzymać wszystkie planowane dostawy towaru. W przypadku cofnięcia przez Sprzedawcę prawa Kupującego do korzystania z kredytu kupieckiego, wszelkie należności Kupującego względem Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne, niezależnie od jakichkolwiek uprzednich ustaleń poczynionych przez Sprzedawcę i Kupującego.

22.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami windykacji należności, których termin płatności upłynął, oraz wszelkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem wymagalnych należności Sprzedawcy od Kupującego a wynikających z Umowy Sprzedaży. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach ustalenia
i utrzymania kredytu kupieckiego oraz w przypadku windykacji należności Sprzedawcy.

23.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia lub zamknięcia w trybie natychmiastowym udzielonego kredytu kupieckiego bez podania przyczyny.

24.   Kupujący wyraża zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywała się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazany w Umowie. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Kupujący nie poinformował pisemnie Sprzedawcy, o zmianie adresu poczty elektronicznej wskazanego w Umowie.

 

§ 4.

Sprzedaż

 

1.      O ile strony w sposób wyraźny lub dorozumiany nie ustalą inaczej, za datę sprzedaży przyjmuje się datę zamieszczoną w dokumentach wysyłkowych Sprzedającego.

2.      Jeżeli Umowa określa kraj przeznaczenia Towaru, oznacza to, że Kupujący nie ma prawa odsprzedawać Towaru do innego kraju.

3.      W razie naruszenia przez Kupującego zakazu, o którym mowa w ust. 2, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Towaru za każdy przypadek naruszenia. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej lub dochodzenia odszkodowania wyłącznie na zasadach ogólnych.

4.      Sprzedający może odstąpić od Umowy do czasu jej wykonania, w szczególności w sytuacji jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków realizacja Umowy narażałaby Sprzedającego na stratę majątkową w znacznym rozmiarze.

5.      Jeśli treść Umowy wskazywać będzie na zastosowanie reguł INCOTERMS, wówczas reguły INCOTERMS 2020 precyzować będą wszystkie obowiązki i uprawnienia stron wynikające z przyjętej w Umowie bazy dostawy, chyba, że strony w sposób wyraźny lub dorozumiany uchylą zastosowanie wszystkich lub niektórych zapisów INCOTERMS 2020.

6.      Sprzedający realizuje zamówienie po otrzymaniu zapłaty za Towar w pełnej wysokości, chyba że co innego wynika z Umowy albo Potwierdzenia Zamówienia. Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kupującego obowiązków wynikających z Umowy.

7.      Jeżeli termin wydania określony został w Umowie lub zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, a Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć Towaru, z powodu okoliczności których w chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności z przyczyn mających charakter działania Siły Wyższej wówczas Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy.

 

§ 5.

Dostawa

 

1.      Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Kupującemu wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.

2.      Jeżeli Sprzedający nie określi inaczej na piśmie, dostawa realizowana będzie do magazynu Kupującego i zostanie wykonana przez przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. Wszelkie daty określone przez Sprzedającego dotyczące dostawy Towarów są terminami szacunkowymi. Dostawa powinna być dokonana w czasie nie przekraczającym podanego
w Ofercie jako „maksymalny czas dostawy”.

3.      Jeżeli dostawa towaru opóźnia się z przyczyn, za które Centro-chem sp. z o.o. sp.k nie ponosi odpowiedzialności, wszelkie ryzyka wynikające z opóźnień nie mogą obciążać Sprzedającego.

4.      Dostawa Towaru następuje z chwilą, w której Towar uznaje się za dostarczony zgodnie
z ustaloną bazą dostawy Incoterms. W przypadku dostaw częściowych zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio.

5.      Z chwilą dostawy na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru oraz ciężary i korzyści związane z Towarem.

6.      Jeśli Umowa, w tym w OWS, wskazuje bazę dostawy Incoterms, obowiązują Incoterms
w najnowszej wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

7.      Zasady ponoszenia kosztów dostawy, ubezpieczenia i opakowania Towaru określa ustalona baza dostawy Incoterms.

8.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie oraz zawartej umowie w zależności od określonego przez strony sposobu odbioru towarów.

9.      Kupujący zgodnie z zasadami reprezentacji swojej firmy wyznaczy osoby upoważnione do odbioru Towaru i podpisania w jego imieniu dokumentów potwierdzających odbiór. Kierowcy oraz przewoźnicy uznawani są za osoby upoważnione do wyżej wskazanych czynności bez konieczności osobnego upoważnienia.

10.   Obowiązkiem Kupującego jest kontrola przy dostawie towarów dostarczonych mu Towarów
z dokumentem dostawy (lub wydania Towaru) i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonanie w nim stosownego zapisu. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę
z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do ilości, rodzaju oraz uszkodzeń Towaru, z wyłączeniem wad ukrytych. Strony zgodnie ustalają, że wyłącznym dowodem zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem jest odpowiedni wpis w dokumencie dostawy
i pisemne powiadomienie o powyższym Sprzedającego w terminie 2 dni od dostarczenia towarów.

11.   Terminy dostaw będę określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcie zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań by dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się ze zobowiązań Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty, złożenia ważnego zamówienia, podania niezbędnych informacji oraz dokonania wpłaty zaliczki lub zadatku zgodnie z warunkami Zamówienia.

12.   Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Kupujący samodzielnie lub za pośrednictwem przewoźnika odbiera Towar, termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu Towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.

13.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa rozumiana jako wystąpienie zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych w postaci powodzi, pożaru, huraganów, orkanów, stanu wojny lub działań wojennych, epidemii, pandemii, strajków, obostrzeń co do wywozu lub wwozu określonych towarów, wyłączenia ich z obrotu, blokad w obrocie z poszczególnymi krajami, opóźnienia w transporcie z powodu zakłóceń komunikacyjnych których Sprzedający nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, braki surowców i towarów powstałe z wyłącznej winy dostawców tych surowców i towarów do Sprzedającego lub innych okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego i niemożliwych do przewidzenia. Do chwili ustania przeszkody związanej z siłą wyższą Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawy lub odstąpić od umowy.

14.   W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy bieg terminu dostawy ulega zwieszeniu co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

15.   W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

16.   Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.

17.   Kupujący powinien uprzedzić Sprzedającego o szczegółowych warunkach drogi dojazdowej do magazynu Kupującego, w szczególności szerokości drogi, rodzaju nawierzchni, ostrych zakrętach, wzniesieniach itp. W razie nie spełnienia tego warunku  Sprzedający nie ponosi  odpowiedzialności  Za nieterminową dostawę towaru.

18.   Rozładowanie pojazdu musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone niezwłocznie i w sposób niezagrażający pojazdowi.

19.   Ustalony w Umowie termin dostawy ma charakter orientacyjny. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźników.

20.   Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, o obowiązku przestrzegania przepisów BHP obowiązujących w miejscu odbioru Towaru. W razie nieprzestrzegania tych przepisów Sprzedający ma prawo odmówić wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedającemu przysługują uprawnienia wynikające z opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru.

21.   Dopuszczalne są dostawy częściowe.

22.   Kupujący zapewnia, że osoba odbierająca Towar w miejscu dostawy, dokonuje odbioru w imieniu i na rzecz Kupującego. W przeciwnym razie wyłącznie Kupujący ponosi wynikające z tego negatywne konsekwencje.

23.   W razie opóźnienia w odbiorze Towaru przekraczającego 2 tygodnie, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy.

24.   Jeśli dostawa następuje na obszarze Unii Europejskiej, Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

25.   Towary są dostarczane luzem, w opakowaniach bezzwrotnych lub w opakowaniach zwrotnych (np. europalety). Opakowania zwrotne stanowią własność Sprzedającego. Postanowienia OWS dotyczące przejścia niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia Towaru, ciężarów i korzyści z nim związanych oraz jego własności, stosuje się odpowiednio do opakowań bezzwrotnych. Kupujący zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26.   W przypadku odbioru własnym transportem Kupującego, ryzyko pogorszenia jakości towaru podczas transportu do miejsca rozładowania przechodzi na Kupującego.

 

§ 6.

Opakowania

 

1.      Towary są dostarczane luzem, w opakowaniach bezzwrotnych lub w opakowaniach zwrotnych (np. europalety, paletopojemniki, [OK2] ). Opakowania zwrotne stanowią własność Sprzedającego o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej.

2.      Kupujący, który otrzymał Towar w opakowaniach zwrotnych, stanowiących własność Sprzedającego, zobowiązany jest zwrócić je na koszt własny lub (w razie odrębnego ustalenia) postawić do dyspozycji Sprzedającego puste opakowania zwrotne w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie i miejscu wyznaczonym na fakturze lub fakturze VAT, dotyczącej sprzedaży Towaru w opakowaniu zwrotnym

3.      Opakowania zwrotne stanowią własność Centro-chem sp. z o.o. sp.k i są przeznaczone do przechowywania surowców dostarczanych przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k. na podstawie Umowy.

4.      Kupujący który zakupił od Centro-chem sp. z o.o. sp.k. surowiec w opakowaniu DPPL 1000L zobowiązany jest do zwrotu tego opakowania w ciągu 45 dni od daty sprzedaży towaru.

5.      Zwracane opakowania powinny być opróżnione i nie mogą być uszkodzone. Opakowania nie mogą być używane jako – opakowania magazynowe na potrzeby klienta.

6.      W przypadku odbioru od Kupującego transportem Centro-chem sp. z o.o. sp.k. gotowość do zwrotu opróżnionych opakowań należy zgłaszać na adres e-mail: iwona.kocot@centro-chem.pl lub telefonicznie po nr  +48 603 624 020 .

7.      W przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w terminie albo zwrotu opakowań uszkodzonych lub zanieczyszczonych chemicznie, Sprzedający uprawniony będzie do wystawienia Kupującemu faktury lub faktury VAT dokumentującej sprzedaż opakowań, wg wartości opakowania wskazanej na fakturze lub fakturze VAT odpowiadającej rynkowej cenie opakowania. Kupujący zobowiązany będzie dokonać zapłaty za takie opakowania nabywając jednocześnie ich własność.

8.      W przypadku nie zwrócenia opakowań w terminie zostanie wystawiona faktura VAT
z terminem płatności 14 dni w oparciu o poniższy cennik: Pojemnik DPPL 1000L – 500 zł/szt. netto.

9.      Centro-chem sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego innymi substancjami niż surowiec w nim sprzedany. Zwrot opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego będzie skutkował wystawieniem faktury obciążającej w wysokości równowartości utraconego opakowania.

 

§ 7.

Reklamacje

 

1.      W dniu wydania towaru Kupujący dokonuje w miejscu jego przekazania, odbioru ilościowego towaru oraz jego jakości w zakresie widocznych cech fizycznych.

2.      Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar przyjęty bez wad. Pobrane przez Kupującego próbki towaru mogą zostać uznane za dowód jakości, tylko wtedy gdy zostały pobrane
w obecności przedstawiciela Sprzedającego i były przechowywane w sposób zgodny
z obowiązującymi w tym zakresie normami.

3.      Wszelkie wady jakościowe, których stwierdzenie nie było możliwe w trakcie kontroli przy rozładunku lub odbiorze Towarów oraz wady ukryte, Kupujący ma obowiązek zgłosić Sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych od ich wykrycia pisemnie, mailem lub faxem. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności i wszelkich roszczeń za ewentualne szkody wynikające z eksploatacji wyrobów wadliwych.

4.      Z zastrzeżeniem wykonania przez Kupującego obowiązków określonych powyżej Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

5.      Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Sprzedającemu na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie zobowiązującymi u Sprzedającego normami ISO.

6.      Kupujący zgłaszający reklamacje, jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, oględziny i pobranie co najmniej dwóch reprezentatywnych próbek reklamowanej partii nieprzetworzonego towaru, w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez strony Umowy: jednej do badania w laboratorium Sprzedawcy i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne i akredytowane laboratorium, wybrane za porozumieniem przez strony Umowy.

7.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie towaru przez Kupującego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.

8.      Reklamowany Towar, winien być przedstawiony do reklamacji w opakowaniach oryginalnych bądź w takich, w jakich został Kupującemu wydany. Reklamowany Towar nie może być przetworzony.

9.      Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne laboratorium, o którym mowa w § 7 ust. 6. niniejszego OWS.

10.   Koszty tego badania ponosi strona, dla której wynik badania jest bardziej niekorzystny.

11.   Jeżeli wynik badania, o którym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy będzie niekorzystny dla Kupującego, Sprzedający będzie mógł dochodzić swoich roszczeń finansowych z tego tytułu na podstawie faktury wystawionej przez  niezależne laboratorium. 

12.   Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru niż towaru zakupionego bezpośrednio u Sprzedawcy.

13.   Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności z tytułu Umowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji i obniżenia ceny Towaru z powodu wady, stosowna część zapłaconej przez Kupującego ceny będzie Kupującemu zwrócona na podstawie faktury korygującej niezwłocznie po potwierdzeniu jej otrzymania przez Kupującego.

14.   W ramach gwarancji Kupującemu, w wypadku uznania jego reklamacji przez Sprzedawcę przysługuje wyłącznie roszczenie o:

1)      wymianę lub uzupełnienie ilości towaru, wolnego od wad, co do której Sprzedawca uznał reklamację lub

2)     obniży cenę Towaru z powodu wady, w takim stosunku, w jakim wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

15.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego zastosowania lub przechowywania towaru albo zmieszania z innymi podobnymi produktami konkurentów.

16.   Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego.

17.   Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Kupującego.

18.   Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wobec Sprzedającego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

 

§ 8.

Siła wyższa

 

1.      Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli jest ono spowodowane Siłą wyższą.

2.      Strona, która nie jest w stanie wykonać zobowiązania z powodu działania Siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym fakcie, nie później niż
w ciągu 3 dni od kiedy powiadomienie stało się możliwe i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły wyższej ustaje, druga Strona powinna zostać powiadomiona
o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższych wymogów powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły wyższej.

3.      Sprzedający może odstąpić od Umowy, jeżeli czas trwania okoliczności stanowiącej Siłę wyższą przekracza miesiąc. Odstąpienie może zostać wykonane do czasu zakończenia Siły wyższej.

4.      Za Siłę wyższą, która dotyczy Sprzedającego, uważa się również Siłę wyższą, która dotyczy jego dostawcy. Jeżeli źródła dostaw Sprzedającego zostaną wstrzymane na określony czas lub na stałe, Sprzedający nie jest zobowiązany do pokrycia zapotrzebowania alternatywnymi źródłami dostaw.

 

§ 9.

Poufność

 

1.      Kupujący zobowiązany jest zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy.
W szczególności Kupujący zobowiązany jest nie ujawniać, nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie przekazywać ani w żaden inny sposób nie udostępniać osobom trzecim Informacji Poufnych bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2.      Kupujący może korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celu zawarcia i wykonania Umowy.

3.      Kupujący zobowiązany jest chronić Informacje Poufne przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w sposób taki, jaki chroni własne informacje poufne, jednak w zakresie nie mniejszym niż wynikających z zachowania należytej staranności.

4.      Kupujący może ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom, współpracownikom lub doradcom wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie nie mniejszym niż wynikający z OWS. Kupujący odpowiada za działania lub zaniechania tych osób w odniesieniu do Informacji Poufnych, jak za własne.

5.      Kupujący może ujawnić Informacje Poufne, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o każdym przypadku zgłoszenia żądania ujawnienia Informacji Poufnych w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim.

6.      Informacje Poufne nie obejmują:

1)     informacji uzyskanych przez Kupującego od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia;

2)     informacji, które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia obowiązku zachowania poufności.

7.      Na każde żądanie Sprzedającego Kupujący zwróci Sprzedającemu przekazane mu nośniki zawierające Informacje Poufne i dokona zniszczenia sporządzonych kopii. Zniszczenie kopii elektronicznych powinno być trwałe, tj. powinno uniemożliwiać ich odzyskanie.

8.      Jeżeli sposób wytwarzania Towaru, jego skład lub zastosowanie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how), albo nieopatentowany jeszcze, lecz zgłoszony do opatentowania wynalazek, Kupujący nie ma prawa dokonywać dekompilacji, dezasemblacji, ani innego rodzaju analizy wstecznej Towaru w celu uzyskania informacji poufnych o składzie, zastosowaniu bądź sposobie wytwarzania Towaru.

9.      Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres 3 lat od uzyskania Informacji Poufnych przez Kupującego, a następnie do czasu utraty przez Informacje Poufne charakteru poufnego.

10.   Postanowienia OWS nie wyłączają stosowania dalej idących obowiązków w zakresie ochrony informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
w Ustawie Kodeks karny.

 

§ 10.

Spory

 

1.      W sprawach nieuregulowanych umową sprzedaży i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem Umów, podlegają jurysdykcji sądów polskich. Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie stosuje się.

2.      Wszelkie spory wynikające z Oferty, Zamówienia lub Umowy, związane w szczególności z jej zawarciem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem, wygaśnięciem lub unieważnieniem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. Bez uszczerbku dla postanowień zdania poprzedniego Sprzedający ma prawo skierować spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 

1.      Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.      Sprzedawca udostępnia Kupującym klauzulę informacyjną dla kontrahentów (Klauzula), której treść zawiera informację wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, i która pozostaje dostępna na stronie internetowej www.centro-chem.pl/

3.      Zawarcie Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Klauzulą i akceptuje jej treść.

4.      Kupujący zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w § 11 ustępie 1 niniejszego OWS, a w ramach realizacji obowiązku informacyjnego w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom wskaże Sprzedawcę jako możliwego odbiorcę ich danych osobowych. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Kupujący będzie wykonywał w imieniu Sprzedawcy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych innych osób niż dotychczas wymienione, których administratorem będzie Sprzedawca, Kupujący zobowiązany jest do realizacji w imieniu Sprzedawcy obowiązku informacyjnego także względem tych osób.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.      Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron może ją rozwiązać za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.      Kupujący nie ma prawa przenosić na osoby trzecie swoich uprawnień i obowiązków umownych, bez pisemnej zgody Sprzedającego.

3.      Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian za wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.

4.      W razie wątpliwości co do treści, znaczenia lub skutków prawnych OWS, Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedającego telefaksem, e-mailem, albo drogą pocztową, zaś Sprzedający takich wyjaśnień zobowiązany jest udzielić.

5.      Niniejsze OWS są doręczane bezpośrednio przy zawarciu Umowy w formie pliku, lub adresu internetowego gdzie można zapoznać się z treścią OWS oraz pobrać ich tekst w formacie PDF.

6.      Postanowienia Umowy stają się automatycznie wiążące dla następców prawnych stron.

7.      Po zawarciu Umowy na warunkach określonych w § 2 wszelkie wcześniejsze negocjacje i korespondencja między stronami tracą ważność.

8.      Zmiany OWS następują poprzez promulgację nowego tekstu OWS na stronie internetowej Sprzedającego. W stosunku do Kupujących pozostających ze Sprzedającym w stałych stosunkach o charakterze ciągłym, Sprzedający poinformuje Kupującego o nowym brzmieniu OWS bezpośrednio na piśmie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail).

9.      O ile strony w Umowie nie postanowią inaczej, Umowa sporządzona jest w języku polskim,
i tylko język polski jest obowiązujący przy jej interpretacji, a egzemplarze umowy sprzedaży sporządzone w języku obcym służą jedynie jako tłumaczenie. Stosunek prawny wynikający
z Umowy podlega jurysdykcji sądów polskich.

10.   Niniejszy OWS wchodzi w życie z dniem podpisania Uchwały Zarządu.