tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Rok podatkowy 01.01.2022 – 31.12.2022

 

Indeks

1        Informacje o  Spółce
1.1     Informacje podstawowe
2        Procesy i procedury
2.1     Kwestie podatkowe
2.2     Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie
3        Dobrowolne formy współpracy z organami KAS
4        Obowiązki podatkowe oraz schematy podatkowe
5        Istotne informacje z zakresu cen transferowych
5.1     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
5.2     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
5.3     Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

1   INFORMACJE O SPÓŁCE

 

1.1   INFORMACJE PODSTAWOWE

CENTRO-CHEM SP. Z O.O. SP.K. ( dalej jako „ spółka ” )posiada siedzibę w Polsce, w województwie lubelskim, powiat lubelski, gmina Wólka, miejscowość Turka 141b 20-258, poczta Lublin.

Numery identyfikacyjne Spółki:
KRS: 0000822639
REGON: 430932386
NIP: 7132339236

Spółka przekroczyła próg przychodów w wysokości 50 mln EUR w roku podatkowym 2022 i w związku z tym jest zobowiązana do sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; dalej jako „u.p.d.o.p.”).

Centro-Chem sp. z o.o. sp.k. jest renomowanym dostawcą produktów chemicznych dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Siedziba i główna baza magazynowo logistyczna znajduje się w Turce pod Lublinem. Spółka posiada również placówkę magazynowo logistyczną na Pomorzu - filia Gdańsk.

 

2    PROCESY I PROCEDURY SPÓŁKI

 

2.1    KWESTIE PODATKOWE


Podstawowym celem strategii podatkowej spółki w 2022 roku było zachowanie pełnej zgodności działań Spółki z polskimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, objaśnieniami i wytycznymi publikowanymi przez Krajową Administrację Skarbową oraz normami i wytycznymi międzynarodowymi. Organizacja i działalność Spółki nakierowana była na zgodność z wysokimi standardami realizacji obowiązujących przepisów oraz powszechnymi zasadami etyki.
Za planowanie biznesowe oraz podejmowanie decyzji gospodarczych odpowiadał Prezes Zarządu Po stronie Głównego Księgowego leżało uzgodnienie z Prezesem Zarządu sposobu działania, który miał na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego, a także kontrola prawidłowości ich wykonania. Wykonaniem  procesu zarządzał Główny Księgowy wraz z zespołem pracowników księgowych.
Schemat realizacji decyzji gospodarczych w Spółce w kontekście zapewnia zgodność z przepisami prawa podatkowego.

 

Osoba decyzyjna: Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za dokonywanie uzgodnień, kontrolę obowiązków: Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za realizację decyzji zgodnie z przepisami prawa podatkowego: Główny Księgowy

 

Spółka w 2022 roku prowadziła działalność wiążącą się z ryzykami podatkowymi, które można określić jako powszechnie występujące wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Główne ryzyka, które występowały po stronie Spółki, obejmowały:

 • ryzyko w zakresie podatku od towarów i usług związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach lub zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego,
 • ryzyko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z nienależnym ujęciem wydatku jako kosztu uzyskania przychodu lub niewykazaniem podatkowego przychodu lub innymi nieprawidłowościami,

System oceny i kontroli ryzyka podatkowego stanowił istotny filar dla działalności Spółki. W tym zakresie Główny Księgowy współpracował pozostałymi pracownikami finansowo-księgowymi oraz audytorami zewnętrznymi. W celu efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz jego minimalizacji Centro-Chem podejmował następujące działania:

 • rekrutacja wykwalifikowanych pracowników finansowo-księgowych;
 • świadome kierowanie procesem zdobywania i utrwalania wiedzy przez pracowników księgowości oraz działu kadr i płac, m.in. poprzez bieżące szkolenia ze zmian podatkowych, zwiększające kompetencje oraz   możliwość   dokształcania własnego w godzinach pracy z wykorzystaniem dostępnych portali wiedzy podatkowej oraz czasopism internetowych;
 • precyzyjne określenie zakresu obowiązków i zadań pracowników, a w konsekwencji również ich odpowiedzialności;
 • zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy pionem finansowym i pozostałymi działami organizacyjnymi Spółki oraz spójności obiegu informacji w firmie;
 • kontrola podejmowanych decyzji z perspektywy ich zgodności z przepisami podatkowymi;
 • korzystanie z usług wykwalifikowanych specjalistów zewnętrznych, w tym doradców podatkowych;
 • zlecanie badania sprawozdania finansowego w celu zapewnienia prawidłowości sprawozdania finansowego oraz prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W ostatnich latach, w tym w 2022 r., z powodu liczby oraz częstotliwości zmian prawnych istotna była również kwestia, w jaki sposób podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarządzały ryzykiem regulacyjnym. W celu sprawowania kontroli nad ryzykiem regulacyjnym w zakresie prawa podatkowego spółka podejmowała następujące działania:

 • umowy z kancelarią prawno-podatkową w sprawie audytu podatkowego oraz usługi doradcze w przypadku wystąpienia wątpliwości ze strony spółki w zakresie prawa podatkowego,
 • monitoring prawny z wykorzystaniem dostępu do portali wiedzy podatkowej oraz czasopism prawno-podatkowych,
 • organizacja szkoleń dla pracowników działu księgowego oraz działu kadr i płac, a także dla kadry zarządzającej.

Jednocześnie Spółka nie prowadziła działalności lobbingowej.


2.2    PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCE ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE


Spółka podlegała badaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2022 przez niezależnego biegłego rewidenta. Badanie zakończyło się wydaniem pozytywnej opinii audytora, co wskazuje na zgodność sporządzonego sprawozdania z przepisami prawa oraz prawidłowość prowadzonych ksiąg rachunkowych.
W 2022 r. wobec Spółki nie były prowadzone kontrole podatkowe.

Spółka posiadała politykę rachunkowości, czyli dokument regulujący wewnętrzne zasady rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217; dalej jako: „u.o.r.”).
Spółka prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z u.o.r. Zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, korespondencję kont oraz komentarze do poszczególnych kont i zapisów księgowych stosowane były w oparciu o u.o.r..
Rok podatkowy Spółki był zgodny z rokiem kalendarzowym. Centro-Chem sporządził sprawozdanie finansowe za 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do u.o.r. Rachunek zysków i strat Spółki został sporządzony w wariancie porównawczym.
Wszelkie rozliczenia podatkowe oparte były o przepisy u.p.d.o.p., ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685; dalej jako: „u.p.t.u.”) oraz innych ustaw podatkowych wraz z zachowaniem należytej staranności.

 

2.2.1    Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)


Podstawowe informacje o spółce z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych aktualne dla 2022 r.:

 • Spółka rozliczała różnice kursowe metodą bilansową,
 • Spółka odprowadzała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy

Za prawidłową kalkulację oraz terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy spółki był odpowiedzialny Główny Księgowy
Spółka   nie   zidentyfikowała   problemów   lub   istotnego   ryzyka   podatkowego   związanego z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych. Przede wszystkim w Spółce nie wystąpiły problemy z limitowaniem kosztów na podstawie art. 15c lub art. 15e u.p.d.o.p.

 

2.2.2    Podatek od towarów i usług (VAT)


W zakresie podatku od towarów i usług należy wskazać, że w 2022 r. Centro-Chem :

 • rozlicza deklaracje vat w okresach miesięcznych
 • obrót dokumentowany był na podstawie faktur VAT oraz paragonów z kasy fiskalnej
 • realizowała transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe oraz z krajami trzecimi,
 • do sprzedawanych dóbr i usług Spółka stosowała w obrocie krajowym stawkę 23% , 8%  , dokonywała również transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów
 • uczestniczyła w transakcjach trójstronnych,
 • dokonywała zapłaty w formie tzw.„split payment” zawsze w przypadku wystąpienia obowiązku oraz bardzo często mino jego braku 


Za prawidłowość kalkulacji VAT odpowiedzialny był Główny Księgowy. Spółka wykazywała VAT do zapłaty za każdy miesiąc 2022 roku.
Spółka posiadała procedurę należytej staranności w VAT, a także procedurę obiegu dokumentów i dowodów księgowych. Ewidencja kontrahentów zgodnie z danymi zawartymi na tzw. na białej liście była dokonywana przez osoby księgujące faktury VAT. System księgowy w momencie księgowania sprawdzał danego kontrahenta czy znajduje się na liście czynnych podatników vat.

Ponadto w momencie zapłaty osoba upoważniona do dokonywania płatności weryfikowała czy znajduje się on na tzw. białej liście ( każdorazowo przy płatności powyżej 15 000 zł).

 

2.2.3    Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)


Osobą odpowiedzialną za prawidłową kalkulację zaliczek na podatek dochodowy oraz za terminową zapłatę był Główny Księgowy.
Spóła zatrudniała pracowników pełnoetatowych wyłącznie na podstawie stosunku pracy. Na podstawie umowy zlecenie współpracowano wyłącznie z osobami świadczącymi usługi doradcze oraz sprzątania pomieszczeń biurowych w ograniczonym zakresie czasowym ( do 40 godz. miesięcznie )


 

3    DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WNIOSKI PODATNIKA

 

Spółka w 2022 r. realizowała strategię podatkową polegającą na wewnętrznym zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz dbałości o zgodność z przepisami i prawidłowość wykonywanych obowiązków z zakresu prawa podatkowego. Centro-Chem podejmował odpowiednie działania wewnętrzne, które były wystarczające do osiągnięcia wskazanych celów. Dlatego też Spółka nie była zainteresowana oficjalnymi formami współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Współpraca z pracownikami organów podatkowych opierała się na kontakcie realizowanym przez uprawnionych pracowników księgowych Spółki w celu wspólnego wyjaśniania bieżących problemów lub w celu odpowiedzi na wezwania.
W związku z powyższym w 2022 r. Spółka nie zawarła ani nie występowała z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie Działu IIB przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r. poz. 1325; dalej jako: „Ordynacja podatkowa”). W konsekwencji brak jest porozumień podatkowych, które dotyczyłyby następujących kwestii:

 1. interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 2. ustalania cen transferowych;
 3. braku zasadności zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej;
 4. wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;
 5. innej kwestii, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Jednocześnie Centro-Chem w 2022 r. nie zawarła ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA), o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U z 2019 r. poz. 2200).
W zakresie innych form działania Krajowej Administracji Skarbowej, które realizowane są na wniosek podatnika, a o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p., należy wskazać, że w 2021 r.:

 • Spółka nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej; w okresie tym nie wydano też interpretacji ogólnej, która byłaby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.,
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej; w okresie tym nie wydano też interpretacji indywidualnej, która byłaby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.,
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a u.p.t.u.; w okresie tym nie wydano też podobnego aktu, który byłby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.,
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747); w okresie tym nie wydano też podobnego aktu, który byłby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.

 

 

4    OBOWIĄZKI PODATKOWE ORAZ SCHEMATY PODATKOWE

 

Centro-Chem w 2022 r. nie korzystał z ulg w zapłacie zobowiązań (odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika), o których mowa w art. 67a Ordynacji podatkowej. Spółka w 2022 r. zrealizowała obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Spółka w 2022 r. nie była podatnikiem podatku akcyzowego. Po stronie Centro-Chem nie wystąpiły również obowiązki podatkowe z tytułu innych podatków.
Rozliczenia podatkowe Centro-Chem były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych były kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.
W związku z powyższym przeglądem obowiązków podatkowych Spółki zrealizowanych za 2022 r., można stwierdzić, że Centro-Chem nie posiadał zaległości podatkowych za wskazany okres.
Spółka za rok 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekazała informacji
o schematach podatkowych. W 2022 r. w Spółce nie zostały zidentyfikowane schematy podatkowe transgraniczne ani krajowe.
Spółka nie zatrudniała promotorów ani nie wypłacała im wynagrodzenia na innej podstawie, przez co nie była zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (MDR).

 

 

5    ISTOTNE INFORMACJE Z ZAKRESU CEN TRANSFEROWYCH

 

5.1    INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka w roku 2022 dokonała sprzedaży towarów na rzecz spółki Centro-Chem sp. o.o. na kwotę powyżej 5% kwoty bilansowej. Sprzedaż ta została dokonana w oparciu o ceny rynkowe. Kwota obrotu nie przekroczyła limitów wskazanych do sporządzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych.

5.2    INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

Centro-Chem w 2022 r. nie podejmował działań restrukturyzacyjnych ani też nie planuje podjęcia w przyszłości takich działań, które miałyby wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki oraz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

5.3    INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

Centro-Chem w 2022 r. nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 u.p.d.o.p. oraz na podstawie art. 23 v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86 a § 10 Ordynacji podatkowej. Należy zauważyć, że spółka nie realizowała transakcji z podmiotami z siedzibą na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.