Warunki zakupów

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM CENTRO-CHEM
H. BORKOWSKA, D. MANDZIUK SPÓŁKA JAWNA

OBOWIĄZUJĄ OD 24.02.2015 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centro-Chem Hanna Borkowska, Dariusz Mandziuk Spółka Jawna w Turce jako Kupującego, zwanego dalej Zamawiającym lub Centro-Chem.
2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się gdy Sprzedawcą (zwanym dalej Dostawcą) jest osoba fizyczna, która  zbywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

§ 2. Przedmiot Zamówienia i warunki ogólne

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów i/lub świadczenie usług zamówionych przez Centro-Chem.
2. Zamawiany towar nie może mieć śladów uszkodzeń, zanieczyszczeń oraz innych wad, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w zamówieniu.
3. Zamówienie realizowane może być wyłącznie po wadze rzeczywistej (netto) towaru.
4. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z jego warunkami i określoną specyfikacją (ilość, gatunek, termin dostawy/odbioru, norma, cena, atest).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i rozładunku towaru niezgodnego z Zamówieniem.
6. Wszelkie zmiany specyfikacji Zamówienia mogą zostać wprowadzone po uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
7. Dostawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (faksem lub pocztą elektroniczną). Potwierdzenie powinno być bezwzględnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na podstawie ważnego pełnomocnictwa lub zgodnie z rejestrem KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, upoważnionego pracownika lub inną upoważnioną osobę.
8. Przystąpienie do realizacji zamówienia, nawet bez potwierdzenia, traktuje się na równi z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Zakupów Centro-Chem i potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. W przypadku braku otrzymania Potwierdzenia Zamówienia w terminie  2 dni od daty dostarczenia Zamówienia, Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu.

§ 3. Warunki i termin dostawy

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie określonym w  Zamówieniu, wraz z dokumentami dostawy (CMR, list przewozowy, atesty itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru i jego rozładunku w przypadku braku dostarczenia przez Dostawcę dokumentów, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym.
2. Dostawa powinna być zrealizowana zgodnie z warunkami dostawy w rozumieniu regulacji INCOTERMS 2010
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru odstąpić od jego wykonania w całości lub części  oraz/lub obciążyć Dostawcę karą umowną
w wysokości 0,5% wartości  Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy ewentualne szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie przekroczą wysokość kary umownej, a także w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od przyjętego do realizacji Zamówienia (z przyczyn leżących po stronie Dostawcy).
5. W przypadku dostawy na bazie DAP (wg. INCTERMS 2010), osobą upoważnioną z ramienia Dostawcy do podpisywania wszelkich dokumentów potwierdzających dostawę jest osoba dostarczająca towar.
6. W przypadku wykrycia niedoboru i/lub wad towaru przy i po jego rozładunku  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia materiału do dyspozycji Dostawcy. W takim przypadku odbiór towaru pozostawionego do dyspozycji powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie towaru nastąpi po pokryciu kosztów transportu i kosztów składowania, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. Dostawca nie ma prawa w takim przypadku do wystawienia faktury za dostarczony towar, który traktowany jest jak towar w depozycie. Postanowienia pkt. 3. Niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 4. Warunki płatności

1. Termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału faktury VAT pod warunkiem doręczenia wraz z fakturą  atestów i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w wymaganej przez Zamawiającego formie. W razie niespełnienia powyższego warunku termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia ostatniego z dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.  Dostawca zobowiązany jest do  przesłania faktury VAT również faksem lub pocztą elektroniczną.
2. Faktury z zastrzeżeniem prawa własności nie będą honorowane przez Zamawiającego. Bieg terminu płatności będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury bez zastrzeżenia prawa własności, § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Jakość

1. Dostawca gwarantuje, że zamawiany towar spełnia wszystkie normy wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo, pozwalający na wprowadzenie towaru do obrotu na rynek Unii Europejskiej.
2. Dostawca towaru jest zobowiązany do udostępnienia całej dokumentacji technicznej wyrobu na żądanie uprawnionych organów nadzoru rynku.
3. Zamawiającemu przysługuje  prawo do złożenia reklamacji na towar, który nie spełnia warunków zamówienia pod względem ilościowym i/lub jakościowym, a Dostawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamację
w podanym terminie, Strony zgodnie  uznają reklamację za rozstrzygniętą na korzyść Zamawiającego.
W przypadku podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, maksymalny termin na to Strony uzgadniają na 30 dni. Po tym terminie, nierozstrzygniętą reklamację strony uznają za  rozstrzygniętą na  korzyść Zamawiającego.

§ 6. Warunki dodatkowe

1. Dostawca zobowiązuje się do załączenie atestów do dowodu wydania (WZ) i/lub dowodu dostawy. W przypadku nie dostarczenia atestów Zamawiający ma także prawo do skorzystania z praw określonych w § 3 pkt 3. i 6.
2. Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze.
3. Wszelkie wierzytelności wynikające z  Zamówienia nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
6. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów, zatwierdzone przez Centro-Chem są  integralną częścią Zamówienia.
7. Pozostałe warunki handlowe nie ujęte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów reguluje prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny.

Pobierz: Ogólne warunki zakupów