Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM CENTRO-CHEM
H. BORKOWSKA, D. MANDZIUK SPÓŁKA JAWNA

OBOWIĄZUJĄ OD 24.02.2015 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (dalej OWS) jest określenie podstawowych zasad realizacji umów na dostawę towarów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centro-Chem
H. Borkowska, D. Mandziuk Spółka Jawna w Turce.
2. Na potrzeby niniejszych OWS wprowadza się następujące definicje:
Dostawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centro-Chem H. Borkowska, D. Mandziuk Spółka Jawna
w Turce, Turka 141b, 20-258 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007027, NIP: 713-23-39-236, REGON: 430932386.
Odbiorca – przedsiębiorca nabywający towary w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Centro-Chem
H. Borkowska, D. Mandziuk Spółka Jawna w Turce.
Towar – towary oferowane do sprzedaży w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Centro-Chem H. Borkowska, D. Mandziuk Spółka Jawna w Turce.
Strony – Dostawca oraz Odbiorca
3. OWS podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.centro-chem.pl .

§ 2. Dostawa i odbiór

1. Zamówienie powinno być dokonane wyłącznie pisemnie, faxem, telefonicznie, osobiście lub pocztą elektroniczną z podaniem specyfikacji zamówienia, a w szczególności ilości i rodzaju zamawianego towaru, dokładnego miejsca do którego towar ma zostać dostarczony, terminu realizacji zamówienia oraz wymaganych przepisami prawa danych Odbiorcy.
2. Niedotrzymanie przez Dostawcę uzgodnionych terminów dostawy uprawnia Odbiorcę do odstąpienia
z powodu zwłoki w dostawie, tylko pod warunkiem, że wyznaczył on Dostawcy na piśmie dodatkowy termin realizacji, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany.
3. W przypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności utrudniających lub opóźniających wykonanie zamówienia, jest on zobowiązany do poinformowania o tym Odbiorcy oraz przedstawienia nowego terminu dostawy.
4. Niezawinione przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiające dostawę nie uprawniają Odbiorcy do odstąpienia od umowy w całości lub jej części. Okolicznościami niezawinionymi przez Dostawcę są
w szczególności: decyzje organów państwowych lub samorządowych uniemożliwiające całkowicie lub częściowo realizację umowy, zakłócenia produkcji spowodowane działaniem siły wyższej, strajk o zasięgu ogólnym, zakłócenia z powodu zmiany dotychczasowych stosunków politycznych i gospodarczych, opóźnienia w transporcie z powodu zakłóceń komunikacyjnych których Dostawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, braki surowców i towarów powstałe z wyłącznej winy dostawców tych surowców i towarów do Dostawcy.
5. Odbiorca odpowiada za wskazanie Dostawcy właściwych i pełnych danych zamówienia.
6. Odbiorca powinien uprzedzić Dostawcę o szczegółowych warunkach drogi dojazdowej do magazynu Odbiorcy, w szczególności szerokości drogi, rodzaju nawierzchni, ostrych zakrętach, wzniesieniach itp. W razie nie spełnienia tego warunku Odbiorca ponosi względem Dostawcy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka.
7. Rozładowanie pojazdu musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone niezwłocznie i w sposób niezagrażający pojazdowi. Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Odbiorcy jest uznawana za upoważnioną przez Odbiorcę wobec Dostawcy do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem.
8. W razie odmowy przyjęcia, niewłaściwego lub spóźnionego przyjęcia dostawy Odbiorca jest zobowiązany do zapłacenia Dostawcy oprócz umówionej ceny, Dostawca może dochodzić od Odbiorcy również odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 3. Przeniesienie ryzyka

W przypadku odbioru własnym transportem Odbiorcy, ryzyko pogorszenia jakości towaru podczas transportu do miejsca rozładowania przechodzi na Odbiorcę.

§ 4. Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

1. Zgłoszone ustnie lub telefonicznie wady towaru należy bezzwłocznie potwierdzić pisemnie.
2. Osobami upoważnionymi do przyjmowania reklamacji są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, upoważnieni pracownicy lub inne upoważnione przez Dostawcę osoby.
3. Wady jawne, w szczególności ilościowe, gatunkowe, jakościowe, należy reklamować natychmiast przy odbiorze towaru.
4. Wady ukryte Odbiorca ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, zgodnie zobowiązującymi u Dostawcy normami ISO.
5. Odpowiedzialność Dostawcy za wady jawne towaru ustaje po podpisaniu przez Odbiorcę (bądź inną osobę ze strony Odbiorcy) dokumentu dostawy. Pobrane przez Odbiorcę próbki towaru mogą zostać uznane
z dowód jakości, tylko wtedy gdy zostały pobrane w obecności przedstawiciela Dostawcy i były przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami.
6. Odbiorca traci prawo do roszczeń, jeżeli nie powiadomił Dostawcy o wadzie w sposób przewidziany powyżej.
7. Z zastrzeżeniem wykonania przez Odbiorcę obowiązków określonych w ust. 1-5, Dostawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii.
8. Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Dostawcy na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Dostawca powiadomi o tym Odbiorcę, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie zobowiązującymi u Dostawcy normami ISO.
9. Odbiorca Zgłaszający reklamację, jest zobowiązany umożliwić Dostawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, dokonanie oględzin i pobranie, co najmniej dwóch reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru,  w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Strony: jednej do badania w laboratorium Dostawcy
i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne akredytowane laboratorium, wybrane zgodnie przez Strony.
10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Odbiorcę, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.
11. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości reklamowanego towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne akredytowane laboratorium, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
12. Koszty badania, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, ponosi strona, dla której wynik badań jest niekorzystny.
13. Dostawca odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru, niż towar zamówiony bezpośrednio
u niego.
14. Dostawca i Odbiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.
15. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty umówionej ceny.
16. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Odbiorcę.
17. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wobec Dostawcy wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

§ 5. Warunki cenowe, płatności, kredyt kupiecki

1. Obowiązujące ceny określone są indywidualnie dla każdego zamówienia w dniu złożenia zamówienia
i ewentualnie pomniejszone o udzielony rabat.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny po których Dostawca nabywa zamawiane przez Odbiorcę towary. Cena  towaru  zostanie  wówczas proporcjonalnie zwiększona, za porozumieniem Stron.
3. Towar pozostaje własnością Dostawcy do całkowitej zapłaty przez Odbiorcę ceny.
4. Zaplata za dostarczony towar następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionej przez Dostawcę faktury
w terminie tam wskazanym.
5. Zapłata zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Dostawcy.
6. Odbiorcy nie wolno zakupionego towaru zastawić, ani przywłaszczyć na zabezpieczenie roszczeń.
7. Odbiorcy, który dopuścił się zwłoki w zapłacie ceny za całość  lub część  towaru, a  jego sytuacja majątkowa wskazuje, że dalsze spłaty również nie będą terminowe, Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii towaru domagając się uprzedniej zapłaty dotychczasowych zobowiązań, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
8. W razie zwłoki w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe.
9. Złożona reklamacja nie ma wpływu na termin oraz wysokość zapłaty.
10. Dostawca może udzielić Odbiorcy uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy z odroczonym  terminem płatności, tzw. kredytu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Szczegółowe warunki przyznania, spłaty, czy cofnięcia kredytu kupieckiego określa odrębna umowa.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają do swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
4. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

Pobierz: Ogólne warunki sprzedaży