KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

§ 1. Administrator danych osobowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centro-chem H. Borkowska, D. Mandziuk sp. j., z siedzibą w Turce, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

§ 2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adres: iod@centro-chem.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Turka 141B, 20-258 Lublin 62.

§ 3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy, realizacji dostawy towaru/usługi lub w celu składania ofert i negocjacji na etapie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

§ 4. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

§ 5. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, które świadczą usługi w związku z wykonaniem danej umowy.

§ 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski.

§ 7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

§ 8. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.