Szkło i ceramika

SUROWCE DO PRODUKCJI SZKŁA, SUBSTANCJE POLERSKIE, BARWNIKI, TOPNIKI, DODATKI I INNE:

X ALKOHOL IZOPROPYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol, IPA
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL METYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL METYLOWY
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, metanol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 (dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol%
Dolna: 6 Vol%
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X AZOTAN SODUIdentyfikator produktu: AZOTAN SODU
Inne nazwy: sól sodowa kwasu azotowego, saletra sodowa, azotan sodowy
Nr CAS: 7631-99-4
Numer WE: 231-554-3
Wzór chemiczny: NaNO3
Masa molowa: 84,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy o odcieniu kremowo-szarym
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 307 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,26 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w: ciekłym amoniaku, metanolu, etanolu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (nieorganiczny)
Temperatura rozkładu: >550 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: utleniacz

X BORAKS BEZWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS BEZWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu bezwodny
Nr CAS: 1330-43-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-00-5
Wzór chemiczny: Na2B4O7
Masa molowa: 201.22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,37 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,48% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1°C) pH 7,5
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS DZIESIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu pięciowodny
Nr CAS: 12179-04-3
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-02-9
Wzór chemiczny: Na2B4O7•5H2O
Masa molowa: 291.3 g/mol
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 3 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,81 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 3,7 % (20 °C) 51,2 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: H2O w 100 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek magnezu 6 hydrat
Nr CAS: 7791-18-6
Numer WE: 232-094-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MgCl2•6H2O
Masa molowa: 203,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, lub lekko żółtawe lub lekko szarawe
Zapach: bezwonny
pH: 8,7 (10% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 118 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 1,604 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2430 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny przy ekspozycji na powietrze w temperaturze pokojowej

X CHLOREK POTASUIdentyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X FLUOROKRZEMIAN SODUIdentyfikator produktu: FLUOROKRZEMIAN SODU
Inne nazwy: heksafluorokrzemian sdou
Nr CAS: 16893-85-9
Numer WE: 240-934-8
Numer indeksowy: 009-012-00-0
Wzór chemiczny: Na2SiF6
Masa molowa: 188.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały krystaliczny proszek
Zapach: bezzapachowy
pH: 3,3 (r-r 6,5 g/l)
Rozpuszczalność w wodzie 0,652 g/100ml

X FLUORYTIdentyfikator produktu: FLUORYT
Inne nazwy: –
Substancja a) Fluorek wapnia
Udział masowy: 88 – 97,5 %
Nr CAS: 7789-75-5
Numer WE: 232-188-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaF2
Masa molowa: 78.074 g/mol
Substancja b) Dwutlenek krzemu
Udział masowy: 0,9 – 7,5 %
Nr CAS: 7631-86-9
Numer WE: 231-545-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SiO2
Masa molowa: 60.084 g/mol
Substancja c) Węglan wapnia
Udział masowy: 1 – 3 %
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – proszek z grudami o barwie beżowo-brązowej
do czerwono-szarej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy (bez zapachu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1420 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 2550 °C
Gęstość względna: 3,18 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 0,016 g/l (18 °C)

X GRAFITIdentyfikator produktu: GRAFIT
Inne nazwy:-
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (C)
Masa molowa: – 12,01
Ciężar cząsteczkowy: –

X KRZEMIdentyfikator produktu: KRZEM
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 231-130-8
Numer CAS: 7440-21-3
Wzór chemiczny: Si
Masa molowa: 28,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): szary, krystaliczny proszek (max 200 mikronów)
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1414 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 2355 °C
Temperatura zapłonu: >800 °C
Palność (ciało stałe, gaz): granica palności: 60 gm3 w powietrzu dla pyłu złożonego
z 50% cząstek Gęstość względna: 2,3 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nierozpuszczalny
Właściwości wybuchowe: w niektórych warunkach, mieszaniny pyłów mogą być wybuchowe

X KRZEMIAN CYRKONUIdentyfikator produktu: KRZEMIAN CYRKONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10101-52-7
Numer WE: –
Wzór chemiczny: ZrSiO4
Masa molowa: 183,31 g/mol

X KWAS FLUORWODOROWYIdentyfikator produktu: KWAS FLUORWODOROWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-39-3
Numer WE: 231-634-8
Numer indeksowy: 009-003-00-1
Wzór chemiczny: HF
Masa molowa: 20,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu
Zapach: ostry, duszący
pH: kwas
Gęstość względna:
1,26 g/cm3 dla HF 70 %
1,20 g/cm3 dla HF 50 %
1,13 g/cm3 dla HF 30 %
1,05 g/cm3 dla HF 12 %
Rozpuszczalność: dobrze rozpuszczalny w wodzie

X SIARCZAN KOBALTUIdentyfikator produktu: SIARCZAN KOBALTU
Inne nazwy: siarczan kobaltu siedmiowodny
Nr CAS: 10026-24-1
Numer WE: 233-334-2
Numer indeksowy: 027-005-00-0
Wzór chemiczny: CoSO4•7H2O
Masa molowa: 281,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono-brązowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 4,0 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 98 °C
Gęstość: 1,95 g/cm3 (25 °C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3

X SIARCZAN SODUIdentyfikator produktu: SIARCZAN SODU
Inne nazwy: siarczan sodu dziesięciowodny
Nr CAS: 7727-73-3
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4•10H2O
Masa molowa: 322,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7,5 (r-r 50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: 32,4 °C
Temperatura wrzenia: w 100 °C traci wodę przechodząc w bezwodny
Gęstość: 1,46 g/cm3 (w 20 °C)
Ciężar nasypowy: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: około 900 g/l (20 °C)

X SZKŁO WODNE SODOWEIdentyfikator produktu: SZKŁO WODNE SODOWE
Inne nazwy: kwas krzemowy, szkło wodne sodowe MR, krzemian sodowy roztwór MR
Nr CAS: 1344-09-8
Numer WE: 215-687-4
Wzór chemiczny: Na2SiO3
Masa molowa: 122,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X TLENEK CHROMUI (III)dentyfikator produktu: TLENEK CHROMU (III)
Inne nazwy: zielony tlenek chromu, trójtlenek chromu (III)
Nr CAS: 1308-38-9
Numer WE: 215-160-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Cr2O3
Masa molowa: 151,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać fizyczna: substancja stała
Barwa: zielona
Zapach: bez zapachu
Temperatura wrzenia: ok. 3000 °C
Temperatura topnienia: ok.1990 °C
Gęstość: 5,22g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się w wodzie
Palność: nie jest palny
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: brak własności utleniających

X TLENEK CYNKUIdentyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TLENEK ERBUIdentyfikator produktu: TLENEK ERBU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 12061-16-4
Numer WE: 35-045-7
Wzór chemiczny: Er2O3
Masa molowa: 382,52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, różowe
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 8,64 g/cm3 (25 °C)

X TLENEK MAGNEZUIdentyfikator produktu: TLENEK MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-48-4
Numer WE: 215-171-9
Wzór chemiczny: MgO
Masa molowa: 40,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: bezwonne
pH: 10,3 (50g/l H2O w 20 °C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 2800 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3600 °C (w 1000 hPa)
Temperatura zapłonu: 190 °C
Gęstość względna: 3,58 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,006 g/100 ml. (w temp. 20 °C) (IUCLID)
W etanolu: nie rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)
W rozcieńczonych kwasach: rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)

X TLENEK MANGANUIdentyfikator produktu: TLENEK MANGANU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1344-43-0
Numer WE: 215-695-8
Wzór chemiczny: MnO
Masa molowa: 70.94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciemnobrązowe ziarna

X TLENEK MIEDZIIdentyfikator produktu: TLENEK MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1317-38-0
Numer WE: 215-269-1
Wzór chemiczny: CuO
Masa molowa: 79.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia: substancja stała
Kolor: ciemno szary
Zapach: bezwonny

X TLENEK OŁOWIUIdentyfikator produktu: TLENEK OŁOWIU
Inne nazwy: glejta ołowiana
Nr CAS: 1317-36-8
Numer WE: 215-267-0
Wzór chemiczny: PbO
Masa molowa: 223,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, pył
Kolor: żółty lub żółtozielony
Zapach: bez zapachu
Punkt topnienia: 886 °C
Punkt zapłonu: niepalny
Własności palne: produkt niepalny
Własności wybuchowe: produkt bezpieczny wybuchowo
Właściwości utleniające: brak
Gęstość w 20 °C: 9,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
pH: przy 100 g/l H20: 9,9

X TLENEK ŻELAZAIdentyfikator produktu: TLENEK ŻELAZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-37-1
Numer WE: 215-168-2
Wzór chemiczny: Fe2O3
Masa molowa: – 159,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono brązowy
p: ~5
Gęstość: 5,2 g/cm3 (20 °C)

X TRÓJTLENEK ANTYMONUIdentyfikator produktu: TRÓJTLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu(III), trójtlenek dwuantymonu, walentinit
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: 215-175-0
Numer indeksowy: 051-005-00-X
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291.52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 656 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1456 °C (760 mmHg)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 5210 – 5670 kg/m3 (20 °C)

X TRÓJTLENEK DIBORUIdentyfikator produktu: TRÓJTLENEK DIBORU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1303-86-2
Numer WE: 215-125-8
Numer indeksowy: 005-008-00-8
Wzór chemiczny: B2O3
Masa molowa: 69,6 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały, krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 4,4 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,04 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,7% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,7570 (25 °C)

X WAPNO PALONEIdentyfikator produktu: WAPNO PALONE
Inne nazwy: wapno niegaszone, wapno palone w bryłach, wapno mielone, wapno wysokoreaktywne, wapno lekkopalone, wapno średniopalone, wapno ostropalone, wapno budowlane
Nr CAS: 1305-78-8
Numer WE: 215-138-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaO
Masa molowa: 56,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały lub beżowy
pH: 12,3
Temperatura topnienia: >450 °C

X WĘGLAN BARUIdentyfikator produktu: WĘGLAN BARU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 513-77-9
Numer WE: 208-167-3
Numer indeksowy: 056-003-00-2
Wzór chemiczny: BaCO3
Masa molowa: 197.34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o barwie białej do kremowej
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1300 °C
Gęstość względna: 4,28 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,02 mg/l (20 °C)
W rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Temperatura rozkładu: >1300 °C

X WĘGLAN POTASUIdentyfikator produktu: WĘGLAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 584-08-7
Numer WE: 209-529-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: K2CO3
Masa molowa: 138,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała, drobnokrystaliczna, biała
Zapach: bez zapachu
pH: 11,5 – 12,5 (50 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 891 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Dolna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Prężność par: badania nie wykonuje się dla substancji z temperaturą topnienia wyższą
Od 300 °C
Gęstość względna: 2270 – 2430 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 110 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: badania nie wykonuje się dla substancji nieorganicznych
Temperatura samozapłonu: badania nie wykonuje się, jeśli wyniki wstępne wykluczają samoogrzanie substancji do temperatury 400 °C
Właściwości wybuchowe: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające: badania nie wykonuje się, ponieważ węglan potasu nie zawiera grup, które wskazywałyby, że substancja może wchodzić w reakcje egzotermiczne z materiałami

X WĘGLAN SODU BEZWODNYIdentyfikator produktu: WĘGLAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: soda amoniakalna, soda kalcynowana (lekka, ciężka), węglan disodu
Nr CAS: 497-19-8
Numer WE: 207-838-8
Wzór chemiczny: Na2CO3
Masa molowa: 105,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek (soda lekka) lub nieregularne granulki (soda ciężka), barwy białej do lekko brunatnej (w zależności od zawartości trójtlenku żelaza) (20 °C i 101.3 kPa)
Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH: 11.5 (1 % roztwór wodny) w 20 °C
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 851 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 °C

X WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNY
Inne nazwy: wodorotlenek litu monohydrat
Nr CAS: 1310-66-3
Numer WE: 215-183-4
Wzór chemiczny: LiOH•H2O
Masa molowa: 41.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: ~12 (50 g/l H2O w 50 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 -471 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 924 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,51 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 19,1 g/100g H2O (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: 924 °C

Kontakt do branży

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax. 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl