Surowce alfabetycznie

X ACESULFAM-K Identyfikator produktu: ACESULFAM-K
Inne nazwy: sól potasowa acetosulfamu, E950
Nr CAS: 55589-62-3
Numer WE: 259-715-3
Wzór chemiczny: C4H4KNO4S
Masa molowa: 201,23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
pH w 20°C: 6.4 – 7.5

X ACETON Identyfikator produktu: ACETON
Inne nazwy: dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon
Nr CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Wzór chemiczny: CH3COCH3
Masa molowa: 58.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 5-6 (395 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -95,4 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56,5 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: -19 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 12,8 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: 233 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,791 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: bardzo wysoka
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,24
Temperatura samozapłonu: 465 °C
Lepkość dynamiczna: 0,32 mPa•s (20 °C)

X ADYPINIAN DIOKTYLU Identyfikator produktu: ADYPINIAN DIOKTYLU
Inne nazwy: DOA
Nr CAS: 103-23-1
Numer WE: 203-090-1
Wzór chemiczny: C22H42O4
Masa molowa: 370,58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): czysta, oleista ciecz
Zapach: charakterystyczny, zapach estru
Temperatura zapłonu: >190 °C
Gęstość w 20 °C: 0,925 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 214 °C

X ALANTOINA Identyfikator produktu: ALANTOINA
Inne nazwy: 5-ureidohydantoina
Nr CAS: 97-59-6
Numer WE: 202-592-8
Wzór chemiczny: C4H6N4O3
Masa molowa: 158.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,5 – 5,6
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 226 °C – 240 °C
Gęstość względna: 2,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 5,7g/l (25 °C)

X ALDEHYD GLUTAROWY Identyfikator produktu: ALDEHYD GLUTAROWY
Inne nazwy: glutaral, glutaraldehyd, pentano-1,5-dial
Nr CAS: 111-30-8
Wzór chemiczny: C5H8O2
Masa molowa: 100,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Temperatura samozapłonu: 275 °C
Gęstość w 20 °C: 1060 kg/cm3
Stan skupienia w 20 °C: ciecz
Temperatura wrzenia °C: >100
Temperatura topnienia: -5 °C
Lepkość w 20 °C: ok. 3 mPas
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się
pH: 3,6

X ALKOHOL CETOSTEARYLOWY Identyfikator produktu: ALKOHOL CETOSTEARYLOWY
Inne nazwy: alkohol cetylowo-stearylowy
Nr CAS: 67762-27-0
Numer WE: 267-008-6
Wzór chemiczny: C34H72O2
Masa molowa: 512,93 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciało stałe
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ok. 50°C
Początkowa temperatura wrzenia (i zakres temperatur wrzenia): > 295°C
Temperatura zapłonu: > 150°C
Gęstość (60°C): ok. 0,82 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

X ALKOHOL CETYLOWY Identyfikator produktu: ALKOHOL CETYLOWY
Inne nazwy: 1-heksadekanol
Nr CAS: 36653-82-4
Numer WE: 253-149-0
Wzór chemiczny: C16H34O
Masa molowa: 242.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki koloru białego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 48 – 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 300-320 °C
Temperatura zapłonu: >175 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 0.817 g/ml (50 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,012 mg/l (25 °C)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X ALKOHOL FURFURYLOWY Identyfikator produktu: ALKOHOL FURFURYLOWY
Inne nazwy: 2-furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran
Nr CAS: 98-00-0
Numer WE: 202-626-1
Wzór chemiczny: C5H6O2
Masa molowa: 98,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: przejrzysta, bezbarwna ciecz, która zmienia kolor na żółty, brązowy lub ciemnoczerwony w przypadku kontaktu ze światłem lub powietrzem
Zapach: charakterystyczny: nieco gryzący
Próg zapachu: 33 mg/m3
pH (roztwór 30 %): 4 – 6
Temperatura topnienia / krzepnięcia: – 14.6 °C
Temperatura wrzenia w 1013 hPa: 171 °C
Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty): 65 °C
Szybkość parowania (eter = 1): 443
Górna/dolna granica wybuchowości: 1.8 – 16.3 % obj.
Prężność par w 20 °C: 53 hPa
Gęstość par (powietrze = 1): 3.38
Gęstość względna (woda = 1): 1.13
Rozpuszczalność w wodzie 20 °C (g/l): mieszalny
Rozpuszczalność w tłuszczach: dobra
Współczynnik podziału (log K oktanol/woda): 0.3
Temperatura samozapłonu: 490 °C
Temperatura rozkładu: nie dotyczy
Lepkość w 25 °C: 4.62 mPa.s
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak
Mieszalność z rozpuszczalnikami: etanol, benzen, chloroform, eter
Przewodnictwo elektryczne (pS/m): nie dotyczy
Ciepło spalania: 26 000 kJ/kg
Napięcie powierzchniowe przy 25 °C: 38 mN/m

X ALKOHOL IZOPROPYLOWY Identyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol, IPA
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia / zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL METYLOWY (METANOL)Identyfikator produktu: ALKOHOL METYLOWY
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, metanol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 (Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol%
Dolna: 6 Vol%
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X ALKOHOL N-PROPYLOWY Identyfikator produktu: ALKOHOL N-PROPYLOWY
Inne nazwy: n-propanol, 1-hydroksypropan
Nr CAS: 71-23-8
Numer WE: 200-746-9
Wzór chemiczny: C3H8O
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz o łagodnym, alkoholowym zapachu
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg zapachu: <0,07-100 mg/m3
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -127 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 96,5-98,0 °C
Temperatura zapłonu: 22-24 °C
Szybkość parowania: 1,3n(octan butylu=1)
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
Górna granica wybuchowości: 13,5 % V/V
Dolna granica wybuchowości: 2,1 % V/V
Prężność par w 25°C: 20 hPa
Gęstość par względem powietrza: 2,1
Gęstość w temp. 20 °C: 803-805 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,25-0,34
Temperatura samozapłonu: 395 °C
Lepkość w temp. 20 °C: 2,21 mPas
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający
Współczynnik załamania światła: 1,386
Stan skupienia: ciecz

X AMONIAK, ROZTWÓR MIN.24% Identyfikator produktu: AMONIAK, ROZTWÓR MIN. 24%
Inne nazwy: woda amoniakalna
Nr CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6
Wzór chemiczny: NH3•H2O
Masa molowa: 35,0 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,4-40 mg/m3 (100 % amoniak)
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -57,5 °C (-72.4 °C dla roztworu 30 % NH3)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 37,7 °C (28.3 °C dla roztworu 30 % NH3)
Granice wybuchowości:
Górna: 25 % (v/v) (100 % amoniak)
Dolna: 16 % (v/v) (100 % amoniak)
Prężność par: 8611 hPa w 20 °C (100 % amoniak)
Gęstość par: 0,597 (w 0 °C, 101.3 kPa) (100 % amoniak)
Gęstość względna: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita (rozpuszczalnik woda)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,23 w 20 °C (100 % amoniak)
Temperatura samozapłonu: 651 °C (dla p = 1013 hPa) (100 % amoniak)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy (gazowy amoniak tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i tlenem)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X ANODY Identyfikator produktu: ANODY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –

X ASPARTAM Identyfikator produktu: ASPARTAM
Inne nazwy: ester metylowy aspartylofenyloalaniny, APM, ester metylowy N-L-alfa-aspartyl-L-fenyloalaniny, E951
Nr CAS: 22839-47-0
Numer WE: 245-261-3
Wzór chemiczny: C14H18N2O5
Masa molowa: 294,3 g/mol

X AZOTAN AMONU (Saletra amonowa)Identyfikator produktu: AZOTAN AMONU
Inne nazwy: saletra amonowa
Nr CAS: 6484-52-2
Numer WE: 229-347-8
Wzór chemiczny: NH4NO3
Masa molowa: 80.0434 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o zabarwieniu od białego do kremowego
Zapach: brak
pH: 4,5 (10 % r-r wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: azotan amonu 169,6 °C (p = 1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Palność (ciało stałe, gaz): mieszanina niepalna, wspomaga palenie i utlenianie
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Dolna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Prężność par: brak dostępnych danych.
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 1,72 w 20 °C (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: >100 g/l w 20 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy, mieszanina nieorganiczna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Temperatura rozkładu: 210 °C
Właściwości utleniające: saletra amonowa posiada właściwości utleniające
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w metanolu, pirydynie, ciekłym amoniaku, słabo w alkoholu etylowym i acetonie

X AZOTAN CYNKU SZEŚCIOWODNY Identyfikator produktu: AZOTAN CYNKU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu azotowego
Nr CAS: 10196-18-6
Numer WE: 231-943-8
Wzór chemiczny: Zn(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 297.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,1 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: około 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1800 g/l (20 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

X AZOTAN KOBALTU Identyfikator produktu: AZOTAN KOBALTU
Inne nazwy: kobaltawy azotan sześciowodny
Nr CAS: 10141-05-6
Numer WE: 233-402-1
Numer indeksowy: 027-009-00-2
Wzór chemiczny: Co(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 291.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, blado-czerwone
Zapach: bezwonny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,49 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 669,6 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 100 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN MAGNEZU (Saletra magnezowa)Identyfikator produktu: AZOTAN MAGNEZU
Inne nazwy: azotan magnezu heksahydrat, saletra magnezowa
Nr CAS: 13446-18-9
Numer WE: 233-826-7
Wzór chemiczny: Mg(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 256,41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe
Barwa: biała, biało-żółtawa
Zapach: specyficzny
pH: 6-7
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy – substancja niepalna
Dolna: nie dotyczy – substancja niepalna
Prężność par: gęstość względna: 1,46 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/100g
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych

X AZOTAN MIEDZI Identyfikator produktu: AZOTAN MIEDZI
Inne nazwy: azotan miedzi trójwodny
Nr CAS: 10031-43-3
Numer WE: 221-838-5
Wzór chemiczny: Cu(NO3)2•3H2O
Masa molowa: 241,60 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczna
Kolor: niebieski
pH: 3-4

X AZOTAN NIKLU Identyfikator produktu: AZOTAN NIKLU
Inne nazwy: azotan niklu sześciowodny
Nr CAS: 13478-00-7
Numer WE: 236-068-5
Wzór chemiczny: Ni(NO3)2•6 H2O
Masa molowa: 290.81 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: kwaśny
pH: ~5

X AZOTAN OŁOWIU Identyfikator produktu: AZOTAN OŁOWIU
Inne nazwy: azotan ołowiany, diazotan ołowiu
Nr CAS: 10099-74-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: Pb(NO3)2
Masa molowa: 331,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: kryształy
Kolor: biały lub bezbarwny
Zapach: bardzo słaby
pH: 3-4
Temperatura topnienia: >470 °C
Gęstość: 4,53 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: ~1850 kg/m3

X AZOTAN POTASU (Saletra potasowa)Identyfikator produktu: AZOTAN POTASU
Inne nazwy: saletra potasowa, azotan potasowy, sól potasowa kwasu azotowego
Nr CAS: 7757-79-1
Numer WE: 231-818-8
Wzór chemiczny: KNO3
Masa molowa: 101,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 334 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 32 g/100 ml
W alkoholu: 0,16 g/100 ml
Temperatura rozkładu: >400 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN SODU Identyfikator produktu: AZOTAN SODU
Inne nazwy: sól sodowa kwasu azotowego, saletra sodowa, azotan sodowy
Nr CAS: 7631-99-4
Numer WE: 231-554-3
Wzór chemiczny: NaNO3
Masa molowa: 84,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy o odcieniu kremowo-szarym
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 307 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,26 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w: ciekłym amoniaku, metanolu, etanolu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (nieorganiczny)
Temperatura rozkładu: >550 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN SREBRA Identyfikator produktu: AZOTAN SREBRA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7761-88-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: AgNO3
Masa molowa: 169,88 g/mol

X AZOTAN WAPNIA ROZTWÓR Identyfikator produktu: AZOTAN WAPNIA ROZTWÓR
Inne nazwy: saletra wapniowa w roztworze
Nr CAS: 10124-37-5
Numer WE: 233-332-1
Wzór chemiczny: Ca(NO3)2
Masa molowa: 164.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH (20 °C): 5-6

X AZOTYN SODU Identyfikator produktu: AZOTYN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7632-00-0
Numer WE: 231-555-9
Wzór chemiczny: NaNO2
Masa molowa: 69,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): kryształy o odcieniu kremowo-szarym,
Zapach: bez zapachu
pH: 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 271 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 818 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7 (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie tworzy z powietrzem mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: utleniacz

X BENZOESAN DENATONIUM Identyfikator produktu: BENZOESAN DENATONIUM
Inne nazwy: –
Nr CAS: 3734-33-6
Numer WE: 223-095-2
Wzór chemiczny: C21H29N2O•C7H5O2
Masa molowa: 446,58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: granulki lub krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 6,5-7,5
Temperatura topnienia: 163-170 °C
Rozpuszczalność w wodzie: częściowo rozpuszczalny w wodzie 1:22
Temperatura rozkładu: >140 °C

X BENZOKAINA Identyfikator produktu: BENZOKAINA
Inne nazwy: anestezyna, 4-aminobenzoesan etylu
Nr CAS: 94-09-07
Numer WE: 202-303-5
Wzór chemiczny: C9H11NO2
Masa molowa: 165,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bez zapachu
Temperatura topnienia: 90 °C
Temperatura samozapłonu: >450 °C
Gęstość: 2,75 g/cm3

X BENZOESAN SODU Identyfikator produktu: BENZOESAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 532-32-1
Numer WE: 208-534-8
Wzór chemiczny: C6H5COONa
Masa molowa: 144,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 9 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 410 – 430 °C
Temperatura zapłonu: > 100 °C
Gęstość względna: 1,44 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 556 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,27
Temperatura samozapłonu: > 500 °C

X BETA ALANINA Identyfikator produktu: BETA ALANINA
Inne nazwy: kwas 3-aminopropionowy
Nr CAS: 107-95-9
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C3H7NO2
Masa molowa: 89,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Smak: słodki
Kolor: biały
pH: 7 (r-r 1%)
Temperatura topnienia: 210 °C

X BETA KAROTEN Identyfikator produktu: BETA KAROTEN
Inne nazwy: trans-B-karoten, B-karoten, E160a
Nr CAS: 7235-40-7
Numer WE: 7235-40-7
Wzór chemiczny: C40H56
Masa molowa: 536,87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: czerwony do brązowego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 178-179 °C

X BEROL Identyfikator produktu: BEROL
Inne nazwy: środek powierzchniowo czynny berol
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): brązowa ciecz
pH: 6,0 – 9,0 (1% roztwór)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >100 °C
Temperatura zapłonu: 100 – 199 °C
Gęstość względna: 1065 kg/m3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalny w: woda, etanol
Temperatura samozapłonu: >100 °C

X BETAINA KOKOSOWA Identyfikator produktu: BETAINA KOKOSOWA
Inne nazwy:
Nr CAS: –
Numer WE: 931-513-6
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółta lub bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: 4,0 – 5,0
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < 0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 °C
Temperatura zapłonu: 80 °C
Właściwości utleniające: nieutleniająca

X BEZWODNIK FTALOWY Identyfikator produktu: BEZWODNIK FTALOWY
Inne nazwy: bezwodnik kwasu ftalowego
Nr CAS: 85-44-9
Numer WE: 607-009-00-4
Wzór chemiczny: C8H4O3
Masa molowa: 148,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe koloru białego
Zapach: aromatyczny
pH: 2,0 (6 g/l wody)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 131,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 284,5 °C
Temperatura zapłonu: 152 °C
Szybkość parowania: 107,3 (200)
Górna granica wybuchowości: 10,5 % V/V
Dolna granica wybuchowości: 1,7 % V/V
Prężność pary w 135 °C: 9,3 hPa
Gęstość, [kg/m3] w 150 kg/m3 (200 °C)
Rozpuszczalność w wodzie (w 20 °C): 6 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohole
Temperatura samozapłonu: 580 °C (temp. palenia)

X BEZWODNIK KWASU CHROMOWEGO Identyfikator produktu: BEZWODNIK KWASU CHROMOWEGO
Inne nazwy: tlenek chromu, trójtlenek chromu, bezwodnik chromowy
Nr CAS: 1333-82-0
Numer WE: 215-607-8
Wzór chemiczny: CrO3
Masa molowa: 99,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia: ciało stałe
Kolor: czerwono-brunatny
Zapach: bez zapachu
pH: 1 (10 g/l H2O,20 °C)
Temperatura topnienia: 196 °C
Gęstość (20 °C): 2,7 g/cm3
Ciężar nasypowy: 1400kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie (20 °C): 62,5%
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie i kwasie octowym

X BEZWODNIK MALEINOWY Identyfikator produktu: BEZWODNIK MALEINOWY
Inne nazwy: bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5
Nr CAS: 108-31-6
Numer WE: 203-571-6
Wzór chemiczny: C4H2O3
Masa molowa: 98.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny
pH: około 1 (50g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 52 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 102 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 7,1 Vol %
Dolna: 1,4 Vol %
Prężność par: 0,02 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,4
Gęstość względna: 1,31 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 550 g/100 g (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,62
Temperatura samozapłonu: 475 °C
Lepkość dynamiczna: 1,6 mPa•s (60 °C)

X BIEL TYTANOWA Identyfikator produktu: BIEL TYTANOWA
Inne nazwy: dwutlenek tytanu, ditlenek tytanu
Nr CAS: 13463-67-7
Numer WE: 236-675-5
Wzór chemiczny: TiO2
Masa molowa: 79.87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja nieorganiczna, ciało stałe, biały proszek
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: anataz 1560 °C
Rutyl: 1843 °C
Brukit: 1825 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy substancji nieorganicznych
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest stabilna w temperaturze pokojowej
Prężność par: nie dotyczy – ciało stałe o temperaturze topnienia powyżej 300 °C
Gęstość względna: anataz: 3.9 kg/l (20 °C)
Brukit: 4.17 kg/l (20 °C)
Rutyl: 4.26 kg/l (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
1µg/L (pH 6,7 i pH 8)
Lepkość: nie dotyczy substancji stałej w temperaturze pokojowej
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X BŁĘKIT METYLENOWY Identyfikator produktu: BŁĘKIT METYLENOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 61-73-4
Numer WE: 200-515-2
Wzór chemiczny: C16H18ClN3S
Masa molowa: 319,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono-brunatny
Zapach: bezwonny
pH: 3 (1 % r-r, 20 °C)
Temperatura krzepnięcia/topnienia: 190 °C

X BIFLUOREK AMONU Identyfikator produktu: BIFLUOREK AMONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1341-49-7
Numer WE: 215-676-4
Wzór chemiczny: NH4HF2
Masa molowa: 57,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe kryształy
pH (20 °C): 2-3
Temperatura topnienia / temperatura krzepnięcia: 125,6-126 °C

X BORAN CYNKU Identyfikator produktu: BORAN CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1332-07-6
Numer WE: 215-566-6
Wzór chemiczny: 2ZnO•3B2O3•3.5H2O
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 6-7
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 980 °C
Temperatura rozkładu: >320 °C

X BORAN MELAMINY Identyfikator produktu: BORAN MELAMINY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 53587-44-3
Numer WE: 258-651-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H6N6•xBH3O3
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Gęstość nasypowa: 260-360 kg/m3

X BORAKS BEZWODNY Identyfikator produktu: BORAKS BEZWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu bezwodny
Nr CAS: 1330-43-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-00-5
Wzór chemiczny: Na2B4O7
Masa molowa: 201.22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,37 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,48% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1°C) pH 7,5
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BUTYLGLIKOL Identyfikator produktu: BUTYLGLIKOL
Inne nazwy: 2-butoksyetanol, eter monobutylowy glikolu etylenowego
Nr CAS: 111-76-2
Numer WE: 203-905-0
Numer indeksowy: 603-014-00-0
Wzór chemiczny: C6H14O2
Masa molowa: 118.17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
pH: 7
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~- 70 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 167-173 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 10,6 %
Dolna: 1,1 %
Prężność par: 1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,899 – 0902 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,74
Temperatura samozapłonu: ~230 °C

X BUTYLDIGLIKOL Identyfikator produktu: BUTYLDIGLIKOL
Inne nazwy: 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu monoetylenowego
Nr CAS: 112-34-5
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-096-00-8
Wzór chemiczny: C8H18O3
Masa molowa: 162.23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): przejrzysta ciecz
Zapach: specyficzny
pH: 7
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -68 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 115 °C
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy, ciecz
Granice wybuchowości:
Górna: 24,6 % Vol
Dolna: 0,7 % Vol
Prężność par: 0,029 hPa (25 °C)
Gęstość par: 5,6
Gęstość względna: 0,953-0,956 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: ~1
Temperatura samozapłonu: ~210 °C

X CHELAT CYNKU Identyfikator produktu: CHELAT CYNKU
Inne nazwy: wersenian cynku, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks cynkowo-disodowy
Nr CAS: 14025-21-9
Numer WE: 237-865-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Zn•2Na
Masa molowa: 399.58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): nie
Gęstość nasypowa: 800 – 1000 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1000 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MANGANU Identyfikator produktu: CHELAT MANGANU
Inne nazwy: wersenian manganu, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks manganowo-disodowy
Nr CAS: 15375-84-5
Numer WE: 239-407-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12MnN2O8•2Na
Masa molowa: 389.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość nasypowa: 600 – 800 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 800 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MIEDZI Identyfikator produktu: CHELAT MIEDZI
Inne nazwy: wersenian miedzi
Nr CAS: 14025-15-1
Numer WE: 237-864-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12CuN2O8•2Na
Masa molowa: 397,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebieskie
Zapach: bezwonny
pH: 6-7 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Dolna: 40 g/m3
Gęstość nasypowa: 600 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~1200 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 200 °C (żarzenie / świecenie 5 mm warstwy produktu)

X CHELAT ŻELAZA DTPA 7%Identyfikator produktu: CHELAT ŻELAZA DTPA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 85959-68-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C14H18N3O10Fe(NH4)2
Masa molowa: 80,23 g/mol

X CHELAT ŻELAZA EDTA 13%Identyfikator produktu: CHELAT ŻELAZA EDTA
Inne nazwy: wersenian sodowo-żelazowy
Nr CAS: 15708-41-5
Numer WE: 239-802-2
Wzór chemiczny: C10H12FeN2O8•Na
Ciężar cząsteczkowy: 367.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), żółto-zielone
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 900 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 90 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT ŻELAZA EDDHSA 6%

X CHLOREK AMONU Identyfikator produktu: CHLOREK AMONU
Inne nazwy: chlorek amonowy, salmiak
Nr CAS: 12125-02-9
Numer WE: 235-186-4
Numer indeksowy: 017-014-00-8
Wzór chemiczny: NH4Cl
Masa molowa: 53,49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, proszek
Zapach: bezwonny
pH: 4,5 – 5,5 (50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: 1.3 hPa (30 °C)
Gęstość względna: 1,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 292 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: ~338 °C

X CHLOREK CHOLINY Identyfikator produktu: CHLOREK CHOLINY
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 200-655-4
Numer CAS: 67-48-1
Wzór chemiczny: C5H14ClNO
Masa molowa: 139,62 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): żółtawo-brązowy proszek
Zapach: specyficzny zapach
Temperatura zapłonu: niezapalny
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie całkowita
Lepkość: 21 mPa•s (21 °C)

X CHLOREK CHOLINY ROZTWÓRIdentyfikator produktu: CHLOREK CHOLINY ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 200-655-4
Numer CAS: 67-48-1
Wzór chemiczny: C5H14ClNO
Masa molowa: 139,62 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna, do lekko bursztynowej
Zapach: silny, specyficzny zapach
pH: 6,5 – 8,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 125 °C (dla roztworu 70 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: 15 mmHg (dla roztworu 70% w 25 °C)
Gęstość względna: 1,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie całkowita

X CHLOREK CYNKU Identyfikator produktu: CHLOREK CYNKU
Inne nazwy: dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
Nr CAS: 7646-85-7
Numer WE: 231-592-0
Numer indeksowy: 030-003-00-2
Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa molowa: 136,29 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: około 5 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 287 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 732 °C
Prężność par: 1,33 hPa (428 °C)
Gęstość względna: 2,93 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 851 g/l (20 °C)
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X CHLOREK GLINU Identyfikator produktu: CHLOREK GLINU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7446-70-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: AlCl3
Masa molowa: 133,34 g/mol

X CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek magnezu 6 hydrat
Nr CAS: 7791-18-6
Numer WE: 232-094-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MgCl2•6H2O
Masa molowa: 203,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub lekko żółtawe lub lekko szarawe
Zapach: bezwonny
pH: 8,7 (10% roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 118 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 1,604 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2430 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny przy ekspozycji na powietrze w temperaturze pokojowej

X CHLOREK MANGANU CZTEROWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK MANGANU CZTEROWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 13446-34-9
Numer WE: 231-869-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MnCl2•4H2O
Masa molowa: 197.91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o kolorze białym do lekko różowego
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 650 °C (substancja bezwodna)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1190 °C (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 2,1 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie ~1980 g/l (20 °C)

X CHLOREK MANGANU ROZTWÓR Identyfikator produktu: CHLOREK MANGANU ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7773-01-5
Numer WE: 231-869-6
Wzór chemiczny: MnCl2
Masa molowa: 125,91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz o kolorze różowym
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 650 °C (substancja bezwodna)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1190 °C (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1,25 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie ~1980 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)

X CHLOREK METYLENU Identyfikator produktu: CHLOREK METYLENU
Inne nazwy: dwuchlorometan, dichlorometan
Nr CAS: 75-09-2
Numer WE: 200-838-9
Wzór chemiczny: CH2Cl2
Masa molowa: 119 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -96,7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 39 – 40 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 22 Vol %
Dolna: 13 Vol %
Prężność par: 475 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,93
Gęstość względna: 1,33 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13,7 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,25
Temperatura samozapłonu: 650 °C
Lepkość dynamiczna: 0,43 mPa•s (20 °C)

X CHLOREK MIEDZI DWUWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK MIEDZI DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10125-13-0
Numer WE: 231-210-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CuCl2•2H2O
Masa molowa: 170,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o kolorze zielono-niebieskim
Zapach: bezwonny
pH: 3-3,8
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~100 °C
Gęstość względna: 3,39 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 1150 g/l
Temperatura rozkładu: >100 °C (uwalnianie wody)

X CHLOREK MIEDZI ROZTWÓR Identyfikator produktu: CHLOREK MIEDZI ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7447-39-4
Numer WE: 231-869-6
Wzór chemiczny: CuCl2
Masa molowa: 134.45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz o kolorze zielono-niebieskim
Zapach: bezwonny
pH: ~3
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~-7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~102 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~23 hPa (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny

X CHLOREK NIKLU SZEŚCIOWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK NIKLU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek niklu (II) 6 hydrat
Nr CAS: 7791-20-0
Numer WE: 231-743-0
Wzór chemiczny: NiCl2•6H2O
Masa molowa: 237,7 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielone
Zapach: bezwonny
pH: ~4.9 (100g/l H2O)
Gęstość względna: 1,92 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2540 g/l (20 °C)
5990 g/l (100 °C)
Temperatura rozkładu: 140 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1001 °C (substancja bezwodna)

X CHLOREK POTASU Identyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: Sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X CHLOREK SODU Identyfikator produktu: CHLOREK SODU
Inne nazwy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza, sól kamienna, sól drogowa
Nr CAS: 7647-14-5
Numer WE: 231-598-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaCl
Masa molowa: 58.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny sypki proszek barwy białej (20 °C i 101,3 kPa)
Tabletki solne (średnica: 25 mm; grubość: 17 mm; masa: 14-15 g)
Zapach: bez obcego zapachu
pH: ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 801 °C
Szybkość parowania: zaniedbywalna, ponieważ chlorek sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0)
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest niepalna
Granice wybuchowości:
Górna: substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Dolna: substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Prężność par: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia chlorku sodu jest wyższa niż 300 °C. Chlorek sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość prężności par można uznać za zaniedbywalną
Gęstość par: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Gęstość względna: 2,17 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 358 g/l (20 °C)
W etanolu: 0,51 g/l (25°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.8) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ chlorek sodu jest substancją nieorganiczną
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest samozapalny
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Właściwości wybuchowe: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce
Właściwości utleniające: ze względu na budowę cząsteczki nie oczekuje się właściwości utleniających

X CHLOREK WAPNIA BEZWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~8 – 10 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 772 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 1600 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie: 740 g/l (25 °C)

X CHLOREK WAPNIA ROZTWÓR Identyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnobrązowa do brązowej
Zapach: bezwonny
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X CHLOREK WAPNIA SZEŚCIOWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7774-34-7
Numer WE: 233-140-8
Numer indeksowy: 017-013-00-2
Wzór chemiczny: CaCl2•6H2O
Masa molowa: 219.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki w kolorze białym, żółtym lub różowym
Zapach: substancja bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: substancja bez zapachu
pH: 8 – 9 (5 % roztwór H2O, 20 °C):
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 782 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >1600 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: pomijalna
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy, niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 745 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (sól nieorganiczna)

X CHLOREK ŻELAZA ROZTWÓR Identyfikator produktu: CHLOREK ŻELAZA ROZTWÓR
Inne nazwy: żelazowy chlorek roztwór
Nr CAS: 7705-08-0
Numer WE: 231-729-4
Wzór chemiczny: FeCl3
Masa molowa: 162,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): czerwono – brunatna ciecz
Zapach: zapach chloru
pH: 1,5 (20 °C)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,42 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Lepkość dynamiczna: 0,56 mPa•s (20 °C)

X CHLOROFORM Identyfikator produktu: CHLOROFORM
Inne nazwy: –
Nr CAS: 67-66-3
Numer WE: 200-663-8
Numer indeksowy: 602-005-00-4
Wzór chemiczny: CHCl3
Masa molowa: 119 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: charakterystyczny, eteryczny zapach
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -63,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 61 °C
Prężność par: 211 hPa (20 °C)
Gęstość par: 4,1
Gęstość względna: 1,49 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 8,7 g/l (23 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,97 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >650 °C
Temperatura rozkładu: >290 °C
Lepkość dynamiczna: 0,56 mPa•s (20 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: nie utleniacz

X CHLOROPARAFINA Identyfikator produktu: CHLOROPARAFINA
Inne nazwy: chlorowana parafina
Nr CAS: 63449-39-8
Nr WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Gęstość nasypowa: 0,7 g/ml
Temperatura topnienia: 95-105 °C

X CHOLESTEROL Identyfikator produktu: CHOLESTEROL
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-88-5
Numer WE: 200-353-2
Wzór chemiczny: C27H46O
Masa molowa: 386,66 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 147-150 °C
Temperatura wrzenia: ~359 °C

X COCOAMIDE DEA Identyfikator produktu: COCOAMIDE DEA
Inne nazwy: N,N-dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego
Nr CAS: 68603-42-9
Nr WE: 271-657-0
Wzór chemiczny: CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
pH:max 11 (20°C, 1% r-r wodny)
Temperatura wrzenia: >150 °C (1000 hPa; UWAGA: substancja zawiera długie łańcuchy węglowodorowe, które ulegają rozkładowi w znacznie niższej temperaturze niż ta, w której substancja wrze)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 30 °C / temperatura zapłonu: 85 °C (bez dostępu tlenu), 194°C (z dostępem tlenu)
Prężność par: m gęstość względna: 0,99-1,00 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: izopropanol, ksylen, octan etylu – klarownie rozpuszczalny
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): log 3,52 (metoda obliczeniowa)
Lepkość: 1200-1400 mPa•s (20 °C)

X CYJANEK SODU Identyfikator produktu: CYJANEK SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 143-33-9
Numer WE: 205-599-4
Wzór chemiczny: NaCN
Masa molowa: 49,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: gorzkich migdałów
pH: 11-12
Temperatura topnienia: 562 °C
Temperatura wrzenia: 1497 °C
Gęstość w 20 °C: 1,6 g/cm3
Gęstość nasypowa: 750-950 kg/m3
Mieszalność z wodą: ~37 g/l (20 °C)

X CYJANEK SREBRA Identyfikator produktu: CYJANEK SREBRA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 506-64-9
Numer WE: 208-048-6
Numer indeksowy: 006-007-00-5
Masa molowa: 133,89 g/mol
Wzór chemiczny: AgCN
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 305 °C
temperatura rozkładu: 320 °C

X CYKLOHEKSAN Identyfikator produktu: CYKLOHEKSAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-82-7
Numer WE: 203-806-2
Numer indeksowy: 601-017-00-1
Wzór chemiczny: C6H12
Masa molowa: 84,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Kolor: bezbarwny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 6,5 °C
Temperatura wrzenie: 81 °C
Temperatura zapłonu:
tygla zamkniętego: -18 °C
tygla otwartego: -18 °C
Granice palności lub wybuchowości:
górna/dolna: dolny: 1,3 %, górny: 8,4 %
Prężność pary: 12,7 kPa [20 °C]
Gęstość względna: 0,8
Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny w następujących substancjach: metanol, eter etylowy i aceton
Współczynnik podziału oktanol/woda: 3,4
Temperatura samozapłonu: 260 °C
Lepkość: dynamiczna: 0,98 mPa•s

X CYNIAN SODU Identyfikator produktu: CYNIAN SODU
Inne nazwy: sześciohydroksycynian sodu
Nr CAS: 12027-70-2
Numer WE: 234-724-5
Wzór chemiczny: Na2Sn(OH)6
Masa molowa: 266,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: kryształki lub proszek
Kolor: bezbarwny do białego
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w alkoholu etylowym i acetonie: nierozpuszczalny
pH: 12 (10 % r-r)
Temperatura topnienia: ~140 °C
Gęstość: 1,16 g/cm3 (20 °C)

X CYTRYNIAN TRÓJSODOWY DWUWODNY Identyfikator produktu: CYTRYNIAN TRÓJSODOWY DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 6132-04-3
Numer WE: 200-675-3
Wzór chemiczny: C6H5Na3O7•2 H2O
Masa molowa: 294 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,5 – 9 (50 g/l H2O w 25 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 150 °C (substancja bezwodna) (IUCLID)
m3 (18 °C) (IUCLID)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 425 g/l (20 °C) (substancja bezwodna) (IUCLID)

X CYTRYNIAN WAPNIA CZTEROWODNY Identyfikator produktu: CYTRYNIAN WAPNIA CZTEROWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5785-44-4
Numer WE: 212-391-7
Wzór chemiczny: Ca3(C6H5O7)2•4H2O
Masa molowa: 570.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: bez zapachu
Rozpuszczalność: bardzo słabo rozpuszczalny w zimnej wodzie
Punkt wrzenia: rozkłada się w temperaturze wrzenia
Punkt topnienia: 120 °C, traci wodę

X CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNY (BORAKS DZIESIĘCIOWODNY)Identyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X CZTEROBORAN SODU PIĘCIOWODNY (BORAKS PIĘCIOWODNY)

X CZTEROCHLOROETYLEN Identyfikator produktu: CZTEROCHLOROETYLEN
Inne nazwy: tetrachloroetylen
Nr CAS: 127-18-4
Numer WE: 204-825-9
Wzór chemiczny: C2Cl4
Masa molowa: 165.83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -22 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 121 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: 19 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,620 -1,626 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 160 mg/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 3,40
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Lepkość dynamiczna: ~0,9 mPa•s (20 °C)

X DEKSTRYNA ŻÓŁTA Identyfikator produktu: DEKSTRYNA ŻÓŁTA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9004-53-9
Numer WE: 232-675-4
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: sypki proszek barwy jasnożółtej do żółtej
Rozpuszczalność w 20 °C w s.s.: w zależności od gatunku nie mniej niż 95 – 99 %
Wartość pH: nie mniej niż – 2,0
Temperatura zapłonu: 187 – 190 °C
Temperatura samozapłonu: 693 °C
Gęstość / ciężar nasypowy pyłów: 1,455 kg/dm3 / 0,78 kg/dm3
Dolne granice wybuchowości pyłów: mikrostatyka – 0,065 kg/m3
mikrodynamika – 0,080 kg/m3

X DIHYDROKSYACETON Identyfikator produktu: DIHYDROKSYACETON
Inne nazwy: N,N-Dimetyloformamid, dwumetyloamid kwasu mrówkowego, DMF
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
pH: 4-6
Temperatura topnienia: 96,5 °C
Temperatura wrzenia: 188 °C
Gęstość: 1,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 930 g/l (20 °C)

X DIMETYLOFORMAMID Identyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60 °C
Temperatura wrzenia: 153 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Temperatura zapłonu: 59 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

X SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU Identyfikator produktu: SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU
Inne nazwy: tiuram, dwusiarczek bis(N,N-dimetylotiokarbamylu), TMTD, disulfid tetrametylotiuramu
Nr CAS: 137-26-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C6H12N2S4
Masa molowa: 240,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 156 °C
Temperatura samozapłonu: 580 °C

X DIMETYLOAMINOPIRYDYNA Identyfikator produktu: DIMETYLOAMINOPIRYDYNA
Inne nazwy: 4-(dimetyloamino)pirydyna
Nr CAS: 1122-58-3
Numer WE: 214-353-5
Wzór chemiczny: C7H10N2
Masa molowa: 122,17 g/mol

X DL-METIONINA Identyfikator produktu: DL-METIONINA
Inne nazwy: DL-2-amino-4 – metionina
Nr CAS: 59-51-8
Numer WE: 200-432-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H11NO2S
Masa molowa: 149.21134 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: prawie bez zapachu
pH: 5,2 – 6,1 (1 % roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 283 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Dolna: 60 g/m3 (pył, cząsteczki, gęstość względna: 1,32 g/cm3)
Gęstość nasypowa: 500 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 31,6 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Pow -3,5
Właściwości wybuchowe: niebezpieczeństwo wybuchu pyłów

X D-PANTENOL Identyfikator produktu: D-PANTENOL
Inne nazwy: pantotenol, prowitamina B5,
alkohol D-pantotenylowy
Nr CAS: 81-13-0
Numer WE: 201-327-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C9H19NO4
Masa molowa: 205,25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): klarowna, lepka ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: bez zapachu
pH: ~9,5 (100 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (1013 mbar) (rozkład)
Temperatura zapłonu: > 140 °C
Prężność par: 0,00000003 hPa (20°C)
Gęstość względna: 1,16 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Woda – dobrze rozpuszczalny
Metanol – dobrze rozpuszczalny
Etanol – dobrze rozpuszczalny
Eter dwuetylowy – słabo rozpuszczalny
Chloroform – źle rozpuszczalny
Oleje i tłuszcze – nierozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: 405 °C
Temperatura rozkładu: >210°C (1013 mbar) (rozkład)
Lepkość dynamiczna: 238123 cP (20 °C)
128 cP (100 °C)

X DUCANIT Identyfikator produktu: DUCANIT
Inne nazwy: azotan wapnia, saletra wapniowa
Substancja a): sól amonowo wapniowa kwasu azotowego
Udział masowy: 80 -85 %
Nr CAS: 15245-12-2
Numer WE: 239-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaH4N4O9
Masa molowa: 244.13116 g/mol
Substancja b): azotan wapnia
Udział masowy: 12 – 13 %
Nr CAS: 10124-37-5
Numer WE: 233-332-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Ca(NO3)2
Masa molowa: 164.09g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, granule
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: >400 °C (OECD 102, EC A.1) (dla soli amonowo wapniowej kwasu azotowego)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nieokreślony (nie ulega stopieniu do 300 °C) (dla soli amonowo wapniowej kwasu azotowego)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: przewidywana jako nieistotna (bazując na wysokiej temperaturze topnienia)
Gęstość względna: 2,05 g/cm3 (OECD 109, EC A.3) (dla soli amonowo wapniowej kwasu azotowego)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 g/l (20 °C) (dla soli amonowo wapniowej kwasu azotowego)
Temperatura samozapłonu: nie ulegnie samozapłonowi w zakresie temperatury pomiędzy temperaturą pokojową a temperaturą topnienia
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający

X DWUCHROMIAN POTASU Identyfikator produktu: DWUCHROMIAN POTASU
Inne nazwy: dichromian potasu
Nr CAS: 7778-50-9
Numer WE: 231-906-6
Numer indeksowy: 024-002-00-6
Wzór chemiczny: K2Cr2O7
Masa molowa: 294.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, pomarańczowe do czerwonego
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~398 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie ~ 115 g/l
Temperatura rozkładu: > 500 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: utleniacz

X DWUCHROMIAN SODU Identyfikator produktu: DWUCHROMIAN SODU
Inne nazwy: dichromian sodu
Nr CAS: 10588-01-9
Numer WE: 234-190-3
Numer indeksowy: 024-004-00-7
Wzór chemiczny: Na2Cr2O7
Masa molowa: 261,97 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: pomarańczowy
Zapach: prawie bez zapachu
pH: około 3,5(100 g/lH2O,20 °C)
Temperatura topnienia: 356,5 °C
Gęstość: 2,50 g/m3
Ciężar nasypowy: 1200 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: 1800 g/l (20 °C)

X DWUETANOLOAMINA (DEA)Identyfikator produktu: DIETANOLOAMINA
Inne nazwy: dietanoloamina, 2,2’-iminodietanol
Nr CAS: 111-42-2
Numer WE: 203-868-0
Numer indeksowy: 603-071-00-1
Wzór chemiczny: C4H11O2N
Masa molowa: 105,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna substancja stała (20 °C), czasami jest w formie syropowatego płynu
Zapach: lekki amoniaku
pH: 11,5 (roztwór wodny 10 %) (substancja bezwodna)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -19 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 269,9 °C (rozkład) (substancja bezwodna)
Temperatura zapłonu: 191 °C tygiel zamknięty Pensky-Martensa ASTM D 93, nie stosuje się do ciał stałych (substancja bezwodna)
Prężność par: 0,028 hPa (25 °C) (substancja bezwodna)
Gęstość par: 3,6. (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1, 1 g/cm3 (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1.000 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,18
Temperatura samozapłonu: 355 °C. (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak

X DWUOCTAN SODU Identyfikator produktu: DWUOCTAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 126-96-5
Numer WE: 204-814-9
Wzór chemiczny: C4H7O4Na
Masa molowa: 142,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: octu
pH: 7,5 – 9,2
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,40 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100000 mg/l (25 °C) (ESIS)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,72
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 150 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X EKSTRAKT GRYCZANY Identyfikator produktu: EKSTRAKT GRYCZANY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X EKSTRAKT GORZKIEJ POMARAŃCZY Identyfikator produktu: EKSTRAKT GORZKIEJ POMARAŃCZY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE:
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X ESTER WINYLOWY KWASU NEODEKANOWEGO Identyfikator produktu: ESTER WINYLOWY KWASU NEODEKANOWEGO
Inne nazwy: –
Nr CAS: 51000-52-3
Numer WE: 256-905-8
Numer indeksowy: 603-014-00-0
Wzór chemiczny: C12H22O2
Masa molowa: 198 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < -20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 247 °C
Temperatura zapłonu: 70 °C (zamknięty tygiel)
Prężność par: 7 hPa
Gęstość względna: 0,88 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 7 – 12 mg/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log pow = 4.9 (20 °C)
Lepkość kinematyczna: 2.2 mm2/s

X ETANOLOAMINA (MEA)Identyfikator produktu: MONOETANOLOAMINA
Inne nazwy: etanoloamina, MEA
2-aminoetanol (IUPAC)
etanol, 2-amino- (nazwa CAS)
2-aminoetanol (nazwa WE)
Nr CAS: 141-43-5
Numer WE: 205-483-3
Nr indeksowy: 603-030-00-8
Wzór chemiczny: C2H7NO
Masa molowa: 61.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Zapach: nieprzyjemny, rybi, amoniakalny zapach
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 10,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 170,3 °C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 94,5 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie zapala się po zapłonie i nie zapala się przy zapłonie;  nie posiada właściwości piroforowych i nie wydziela gazów palnych przy kontakcie z wodą
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowa
Dolna: niewybuchowa
Prężność par: 0,5 gPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1 000g/l przy 20°C (pH 12,1)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,91. (25 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Lepkość: 23,18 mPa_s przy 20 °C, 9,80 mPa_s przy 40 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających

X ETOKSYPROPANOL Identyfikator produktu: ETOKSYPROPANOL
Inne nazwy: eter etylowy glikolu propylenowego, 1-etoksypropan-2-ol
Nr CAS: 1569-02-4
Numer WE: 216-374-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H12O2
Masa molowa: 104,15
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: eterowy
Temperatura topnienia: temperatura zapłonu: ~35 °C

X ETYLENODIAMINA Identyfikator produktu: ETYLENODIAMINA
Inne nazwy: EDA, etylenodwuamina
Nr CAS: 107-15-3
Numer WE: 203-468-6
Nr indeksowy: 612-007-00-1
Wzór chemiczny: C2H8N2
Masa molowa: 60.10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: lekki amoniaku
pH: 12,2 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~11 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~115 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 38 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 16,6 Vol %
Dolna: 2,7 Vol %
Prężność par: 12 hPa (20 °C)
Gęstość par: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Gęstość względna: 0,898 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,04 (doświadczalnie)
Temperatura samozapłonu: 385 °C
Lepkość dynamiczne: 1,60 mpa•s (20 °C)

X FENOL Identyfikator produktu: FENOL
Inne nazwy: hydroksybenzen
Nr CAS: 108-95-2
Numer WE: 203-632-7
Nr indeksowy: 604-001-00-2
Wzór chemiczny: C6H5OH
Masa molowa: 94.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: ~ 5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 41 °C
Temperatura wrzenia: 180-182 °C
Temperatura samozapłonu: 595 °C
Temperatura zapłonu: 79 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,3 % obj
górna: 9,5 % obj

X FENOLOFTALEINA Identyfikator produktu: FENOLOFTALEINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 77-09-8
Numer WE: 201-004-7
Nr indeksowy: 604-076-00-1
Wzór chemiczny: C20H14O4
Masa molowa: 318,33 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Temperatura wrzenia: 258-263 °C

X FLUOREK POTASU Identyfikator produktu: FLUOREK POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7789-23-3
Numer WE: 232-151-5
Nr indeksowy: –
Wzór chemiczny: KF
Masa molowa: 58.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe kryształy
Zapach: bez zapachu
pH: 6- 7
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 857 °C
Gęstość względna: 0,5 g/cm3

X FLUOREK SODU Identyfikator produktu: FLUOREK SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7681-49-4
Numer WE: 231-667-8
Numer indeksowy: 009-004-00-7
Wzór chemiczny: FNa
Masa molowa: 41.99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały, krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 7,4 (roztwór nasycony)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 992 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1700 °C
Prężność par: 1 mmHg (1077 °C)
Gęstość względna: 2800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 42 g/l

X FLUOROKRZEMIAN SODU Identyfikator produktu: FLUOROKRZEMIAN SODU
Inne nazwy: heksafluorokrzemian sodu
Nr CAS: 16893-85-9
Numer WE: 240-934-8
Numer indeksowy: 009-012-00-0
Wzór chemiczny: Na2SiF6
Masa molowa: 188.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 3,3 (r-r 6,5 g/l)
Rozpuszczalność w wodzie 0,652 g/100ml

X FLUORYT Identyfikator produktu: FLUORYT
Inne nazwy: –
Substancja a): fluorek wapnia
Udział masowy: 88 – 97,5 %
Nr CAS: 7789-75-5
Numer WE: 232-188-7
Numer indeksowy: nie dotyczy
Wzór chemiczny: CaF2
Masa molowa: 78.074 g/mol
Substancja b): dwutlenek krzemu
Udział masowy: 0,9 – 7,5 %
Nr CAS: 7631-86-9
Numer WE: 231-545-4
Numer indeksowy: nie dotyczy
Wzór chemiczny: SiO2
Masa molowa: 60.084 g/mol
Substancja c)
Węglan wapnia
Udział masowy: 1 – 3 %
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Numer indeksowy: nie dotyczy
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – proszek z grudami o barwie beżowo-brązowej, do czerwono-szarej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy (bez zapachu)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1420 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 2550 °C
Gęstość względna: 3,18 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 0,016 g/l (18 °C)

X FOLCYSTEINA Identyfikator produktu: FOLCYSTEINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8064-47-9
Numer WE: –
Nr indeksowy: –
Wzór chemiczny: C25H28N8O9S
Masa molowa: 616,60 g/mol

X FORMALINA TECHNICZNA Identyfikator produktu: FORMALINA TECHNICZNA
Inne nazwy: –
Substancja a): formaldehyd
Udział masowy: 36 – 50 %
Nr CAS: 50-00-0
Numer WE: 200-001-8
Numer indeksowy: 605-001-00-5
Wzór chemiczny: HCHO
Masa molowa: 30.03 g/mol
Substancja b): metanol, max. 9,0 %
Udział masowy: max. 9,0 %
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko opalizująca ciecz
Zapach: ostry, charakterystyczny dla formaldehydu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 1 mg/m3
pH: 3,0 – 4,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~ 100 °C
Temperatura zapłonu: 64 – 85 °C (w zależności od zawartości metanolu)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 73 % obj
Dolna: 7 % obj
Prężność par: ~24 hPa (37 % roztwór z dodatkiem 9 % metanolu)
Gęstość względna: 1,090 – 1,150 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalna w metanolu, etanolu, eterze etylowym
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,0 (dla formaldehydu)
Temperatura samozapłonu: 430 °C (dla formaldehydu)
Właściwości wybuchowe: pary formaldehydu i metanolu z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe

X FOSFORAN CYNKU DWUWODNY Identyfikator produktu: FOSFORAN CYNKU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7779-90-0
Numer WE: 231-944-3
Nr indeksowy: 030-011-00-6
Wzór chemiczny: Zn3( PO4)2•2H2O
Masa molowa: 458,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 – 8,0 (20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 912 °C
Palność: niepalny
Rozpuszczalność w wodzie: <0,1 % (20 °C)

X FOSFORAN DWUAMONOWY Identyfikator produktu: FOSFORAN DWUAMONOWY
Inne nazwy: DAP, fosforan diamonowy
Nr CAS: 7783-28-0
Numer WE: 231-987-8
Wzór chemiczny: (NH4)2HPO4
Masa molowa: 132.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8,3 (1 % Vol w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,619 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 588 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: >100 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X FOSFORAN DWUPOTASOWY Identyfikator produktu: FOSFORAN DWUPOTASOWY
Inne nazwy: DKP, fosforan dwupotasu, fosforan dipotasu
Nr CAS: 7758-11-4
Numer WE: 231-834-5
Wzór chemiczny: K2HPO4
Masa molowa: 174.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: higroskopijny proszek lub granulat
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 8,8-9,3
Temperatura topnienia: >450 °C
Gęstość nasypowa: 0,8 – 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 156 g/100g 20 °C

X FOSFORAN DWUSODOWY BEZWODNY Identyfikator produktu: FOSFORAN DWUSODOWY BEZWODNY
Inne nazwy: di-sodu wodorofosforan bezwodny, wodorofosforan disodowy
Nr CAS: 7558-79-4
Numer WE: 231-448-7
Wzór chemiczny: Na2HPO4
Masa molowa: 141.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 8,5 – 10,0 (specyfikacja producenta)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 250 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: brak właściwości wybuchowych
Dolna: brak właściwości wybuchowych
Gęstość nasypowa: 0,8 – 1,0 gcm3 (specyfikacja producenta)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 120 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,8 (obliczone)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 250 °C
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X FOSFORAN DWUWAPNIOWY Identyfikator produktu: FOSFORAN DWUWAPNIOWY
Inne nazwy: wodorofosforan wapnia bezwodny, fosforan wapnia dwuzasadowy bezwodny
Nr CAS: 7757-93-9
Numer WE: 231-826-1
Wzór chemiczny: CaHO4P
Masa molowa: 136,06 g/mol

X FOSFORAN MONOAMONOWY Identyfikator produktu: FOSFORAN MONOAMONOWY
Inne nazwy: MAP, fosforan jednoamonowy
Nr CAS: 7722-76-1
Numer WE: 231-764-5
Wzór chemiczny: (NH4)H2PO4
Masa molowa: 115,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 4,5 (w 20 °C)
Gęstość względna: 1,803 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 368 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >190 °C

X FOSFORAN MOCZNIKA Identyfikator produktu: FOSFORAN MOCZNIKA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 4861-19-2
Numer WE: 225-464-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CH4N2O•H3O4P
Masa molowa: 158.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~ 1,2 (10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~117,3
Gęstość względna: 1,759 g/cm3 (21 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 960 g/l (20 °C)

X FOSFORAN MONOPOTASOWY Identyfikator produktu: FOSFORAN MONOPOTASOWY
Inne nazwy: MKP, dwufosforan potasu
Nr CAS: 7778-77-0
Numer WE: 231-913-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KH2PO4
Masa molowa: 136.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 253 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >723 K
Prężność par: 4.5 x 10-15Pa (25 °C)
Gęstość względna: 2.33 (21.5 ± 0.5 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: wysoce rozpuszczalny

X FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY Identyfikator produktu: FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY
Inne nazwy: ortofosforan trójsodowy, fosforan trisodowy, fosforan trójsodowy dwunastowodny
Nr CAS: 10101-89-0
Numer WE: 231-509-8
Wzór chemiczny: Na3PO4•12H2O
Masa molowa: 380.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do blado żółtego
Zapach: bezwonny
pH: ~ 12 (10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~1000 °C (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1,62 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 80 g/l (20 °C)

X FTALAN DWUIZOBUTYLU Identyfikator produktu: FTALAN DWUIZOBUTYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 84-69-5
Numer WE: 201-553-2
Numer indeksowy: 607-623-00-2
Wzór chemiczny: C16H22O4
Masa molowa: 278.34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bladożółta ciecz organiczna
Zapach: słaby
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -52 °C (krzepnie)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (101,3 kPa)
Temperatura zapłonu: 199,8 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 3,2 [% V/V]
Dolna: 0,8 [% V/V]
Prężność par: gęstość par: 9,6
Gęstość względna: 1040 – 1050 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 20,3 mg/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4,11
Temperatura samozapłonu: 423 °C
Lepkość: 40,95 mPas (20 °C)

X FURFURAL Identyfikator produktu: FURFURAL
Inne nazwy: aldehyd 2-furylowy, furano-2-karbaldehyd, aldehyd furfuralowy
Nr CAS: 98-01-1
Numer WE: 202-627-7
Numer indeksowy: 605-010-00-4
Wzór chemiczny: C5H4O2
Masa molowa: 96,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: gorzkich migdałów
Temperatura topnienia: -37 °C
Temperatura wrzenia: 162 °C
Temperatura samozapłonu: 315 °C
Temperatura zapłonu: 60 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,1 % obj.
górna: 19,3 % obj.
Rozpuszczalność:
w wodzie: 83 g/l (20 °C)

X GLICERYNA Identyfikator produktu: GLICERYNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20°C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICYNA Identyfikator produktu: GLICYNA
Inne nazwy: kwas aminooctowy
Nr CAS: 56-40-6
Numer WE: 200-272-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H2NCH2COOH
Masa molowa: 75.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 5,9 – 6,4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 182 °C
Gęstość względna: 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,21
Temperatura rozkładu: >233 °C

X GLICYNIAN MIEDZI Identyfikator produktu: GLICYNIAN MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 13479-54-4
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H8CuN204
Masa molowa: 211,66

X GLICYNIAN ŻELAZA Identyfikator produktu: GLICYNIAN ŻELAZA
Inne nazwy: –
Nr CAS:-
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X GLIKOL 1,3-BUTYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL 1,3-BUTYLENOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 107-88-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H10O2
Masa molowa: 90,12

X GLIKOL DWUETYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL DWUETYLENOWY
Inne nazwy: DEG, glikol dietylenowy, eter dwuhydroksy-dwuetylenowy, 2,2-Oxydietanol (IUPAC)
Nr CAS: 111-46-6
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-140-00-6
Wzór chemiczny: C4H10O3
Masa molowa: 106,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna, lepka (20 °C, 1013 hPa)
Zapach: prawie bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -6,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 244,9 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 138 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy (substancja nie ma właściwości piroforycznych i nie wydziela łatwopalnych gazów w kontakcie z wodą (na podstawie struktury chemicznej)
Granice wybuchowości:
Górna: 10,8 Vol %
Dolna: 1,6 Vol %
Prężność par: 0,008 hPa
Gęstość par: 3,66
Gęstość względna: 1,18 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: miesza się w każdym stosunku
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log kow -1,98
Temperatura samozapłonu: 229 °C
Lepkość dynamiczna: 30 mPa•s (25 °C)

X GLIKOL DWUPROPYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL DWUPROPYLENOWY
Inne nazwy: 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 25265-71-8
Numer WE: 246-770-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O3
Masa molowa: 134.17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia:
Temperatura topnienia:< -20 °C metoda UE A.1
Temperatura krzepnięcia: < -20 °C metoda UE A1 wg
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 227 °C literatura (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 128 °C metoda WE A9 (TZ) (PMCC) (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania (octan butylu = 1): <0,05 oszacowane
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 1,3 Pa (25 °C) metoda RE A4
Gęstość par: 4,63 literatura (powietrze =1)
Gęstość względna: 1,02 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 % (20 °C) metoda UE A.6 (rozpuszczalność w wodzie)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,46
Temperatura samozapłonu: 332 °C metoda RE A15
Lepkość kinematyczna: 118 mm2/s (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 75 mPa•s (25 °C) literatura
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: nie

X GLIKOL MONOETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL MONOETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol etylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata, bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLIKOL POLIETYLENOWY 200 Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 200
Inne nazwy: PEG 200
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 190 – 210 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: – 45 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 200 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 171 °C
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,12 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 360 °C Temperatura rozkładu: > 220 °C
Lepkość kinematyczna: 97 – 110 mm2/s (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 105 – 140 mPa•s (20 °C)

X GLIKOL POLIETYLENOWY 300 Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 300
Inne nazwy: PEG 300
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 285 – 315 g/mol

X GLIKOL POLIETYLENOWY 400 Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 400
Inne nazwy: PEG 400
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 380 – 420 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 4,5-7,0 (5 %, roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 4-8 °C
Temperatura zapłonu: 171 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,126 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: >360 °C
Temperatura rozkładu: > 200 °C
Lepkość dynamiczna: 0.007995/0.008558 Pa•s (100 °C)
Właściwości wybuchowe: brak grupy chemicznej związanej z właściwościami wybuchowymi
Właściwości utleniające: brak grupy chemicznej związanej z właściwościami utleniającymi

X GLIKOL PROPYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia / krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GLIKOL TRÓJETYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL TRÓJETYLENOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 112-27-6
Numer WE: 203-953-2
Wzór chemiczny: C6H14O4
Masa molowa: 150,17 g/mol

X GLINIAN SODU, ROZTWÓR min. 27 % Identyfikator produktu: GLINIAN SODU, ROZTWÓR min. 27 %
Inne nazwy: –
Substancja a): glinian sodu
Udział masowy: 27 – 30 %
Nr CAS: 1302-42-7
Numer WE: 215-100-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaAlO2
Masa molowa: 81.97 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 8 – 13 %
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): produkt w warunkach normalnych jest bezbarwną lub jasnożółtą cieczą
Zapach: słaby
pH: 12,5
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~-10 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy – preparat niepalny
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy – preparat niepalny
Gęstość względna: 1,4 – 1,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: preparat rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
W rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się

X GLUKONIAN SODU Identyfikator produktu: GLUKONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 527-07-1
Numer WE: 208-407-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H11NaO7
Masa molowa: 218.14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 8,0 (100 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 613,1 °C
Temperatura zapłonu: 200 °C
Prężność par: 4.53-17 hpa (25 °C)
Gęstość względna: 1,789 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,99
Temperatura rozkładu: 196 -198 °C

X GLUKOZA Identyfikator produktu: GLUKOZA
Inne nazwy: dekstroza
Nr CAS: 50-99-7
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H12O6
Masa molowa: 180,16 g/mol

X GLUTAMINIAN SODU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: GLUTAMINIAN SODU JEDNOWODNY
Inne nazwy: glutaminian monosodowy
Nr CAS: 6106-04-3
Numer WE: 205-538-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H8NNaO4•H2O
Masa molowa: 187,13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,7 – 7,2 (2 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 225 – 240 °C
Gęstość względna: 2,66 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: ~680 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: ~600 g
Temperatura rozkładu: ~270 °C

X GRAFIT Identyfikator produktu: GRAFIT
Inne nazwy:-
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (C)
Masa molowa: – 12,01
Ciężar cząsteczkowy: –

X GUMA GUAR Identyfikator produktu: GUMA GUAR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9000-30-0
Numer WE: 232-536-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub lekko żółtawe
Zapach: bezwonny
pH: ~6,4
Gęstość względna: 1,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X GUMA KSANTANOWA Identyfikator produktu: GUMA KSANTANOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 11138-66-2
Numer WE: 234-394-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 1,5 g/cm3

X HEKSAMETAFOSFORAN SODU Identyfikator produktu: HEKSAMETAFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10124-56-8
Numer WE: 233-343-1
Wzór chemiczny: Na6(PO3)6
Masa molowa: 611.77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały proszek bez zapachu.
Zapach: bezwonny
pH: 6 – 6,5 (1 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~630 °C
Gęstość względna: ~1,19 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 975,2 g/l (20 °C), 1744 g/l (80 °C)

X HYDROCHINON Identyfikator produktu: HYDROCHINON
Inne nazwy: –
Nr CAS: 123-31-9
Numer WE: 204-617-8
Wzór chemiczny: C6H4(OH)2
Masa molowa: 110,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: białawy
Temperatura topnienia: 172 °C

X JOD Identyfikator produktu: JOD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7553-56-2
Numer WE: 231-442-4
Wzór chemiczny: I2
Masa molowa: 253.8 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: fioletowa o metalicznym połysku
Zapach: ostry
Wartość pH: 5,4
Temperatura topnienia: 113,5 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C
Gęstość: 4,94 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: 8,77
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 0,03 % wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w metanolu i eterze dietylowym

X JODAN POTASU Identyfikator produktu: JODAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7758-05-6
Numer WE: 231-831-9
Wzór chemiczny: KIO3
Masa molowa: 214,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bez zapachu
pH: ~1 (10 g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 560 °C
Gęstość względna: 3980 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 9,16 g/l (25 °C)
Temperatura rozkładu: 560 °C (częściowy rozkład)

X JODEK POTASU Identyfikator produktu: JODEK POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7681-11-0
Numer WE: 231-659-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KI
Masa molowa: 166.01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: około 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 686 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1330 °C
Gęstość względna: 3,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 1430 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,04

X KARBOKSYMETYLOCELULOZA Identyfikator produktu: KARBOKSYMETYLOCELULOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9004-32-4
Numer WE: –
Wzór chemiczny: [C6H7O2(OH)3-X(OCH2COONa)X]n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – włókna, białe do kremowego
Zapach: bezwonny
pH: 8,0-11,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 1560 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalna (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >280 °C
Temperatura rozkładu: >300 °C

X KAUCZUK Identyfikator produktu: KAUCZUK
Inne nazwy: SBR
Monomer a): alfametylostyren
Nr CAS: 98-83-9
Numer WE: 202-705-0
Numer indeksowy: 601-027-00-6
Wzór chemiczny: C9H10
Masa molowa: 118.18 g/mol
Monomer b): buta-1,3-dien
Nr CAS: 106-99-0
Numer WE: 203-450-8
Numer indeksowy: 601-013-00-X
Wzór chemiczny: C4H6
Masa molowa: 54.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): jednorodna substancja stała
Zapach: lekki, charakterystyczny
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość: lepkość Mooneya (100 °C) – 47 – 56

X KOFEINA Identyfikator produktu: KOFEINA
Inne nazwy: 1,3,7-trimetylxantyna
Numer CAS: 58-08-2
Numer WE: 200-362-1
Numer indeksowy: 613-086-00-5
Wzór chemiczny: C8H10N4O2
Masa molowa: 194,19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe, krystaliczny proszek
Kolor: biały
Temperatura topnienia: 235-239 °C

X KRZEM Identyfikator produktu: KRZEM
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE:231-130-8
Numer CAS: 7440-21-3
Wzór chemiczny: Si
Masa molowa: 28,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): szary, krystaliczny proszek (max 200 mikronów)
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1414 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 2355 °C
Temperatura zapłonu: >800 °C
Palność (ciało stałe, gaz): granica palności 60 gm3 w powietrzu dla pyłu złożonego z 50% cząstek
Gęstość względna: 2,3 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: nierozpuszczalny
Właściwości wybuchowe: w niektórych warunkach, mieszaniny pyłów mogą być wybuchowe

X KRZEMIAN CYRKONU Identyfikator produktu: KRZEMIAN CYRKONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10101-52-7
Numer WE: –
Wzór chemiczny: ZrSiO4
Masa molowa: 183,31 g/mol

X KWAS 12-HYDROKSYSTEARYNOWY Identyfikator produktu: KWAS 12-HYDROKSYSTEARYNOWY
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 203-366-1
Numer CAS: 106-14-9
Wzór chemiczny: C18H36O3
Masa molowa: 300,48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: specyficzny zapach kwasów tłuszczowych
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 72 – 77 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 300 °C
Temperatura zapłonu: 210 °C
Gęstość względna: 0,95 g/cm (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nierozpuszczalny

X KWAS ALKILOBENZENSULFONOWY Identyfikator produktu: KWAS ALKILOBENZENSULFONOWY
Inne nazwy: kwas ABS
Substancja a): kwas alkilobenzensulfonowy
Udział masowy: min. 95,0 %
Nr CAS: 85536-14-7
Numer WE: 287-494-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Substancja b): kwas siarkowy
Udział masowy: max. 1,5 %
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Numer indeksowy: 016-020-00-8
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, barwy brązowej
Zapach: lekki charakterystyczny zapach
pH: kwas
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 6 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 188,9 °C
Temperatura zapłonu: 206,9 °C (101,3 kPa)
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Gęstość względna: 1,080 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: miesza się w każdej proporcji
W innych rozpuszczalnikach: bez ograniczeń w alkoholu etylowym, ograniczona w olejach
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2 (23 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C (10,29 kPa)

X KWAS ACETYLOSALICYLOWY Identyfikator produktu: KWAS ACETYLOSALICYLOWY
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 200-064-1
Numer CAS: 50-78-2
Wzór chemiczny: C9H8O4
Masa molowa: 180,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 136 °C
Gęstość względna: 1,35 g/cm3

X KWAS ADYPINOWY Identyfikator produktu: KWAS ADYPINOWY
Inne nazwy: Kwas butanodikarboksylowy-1,4, kwas heksanodiowy-1,6
Numer indeksowy: 607-144-00-9
Numer WE: 204-673-3
Numer CAS: 124-04-9
Wzór chemiczny: C6H10O4
Masa molowa: 146.14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (stan skupienia): ciało stałe
Wygląd (kolor): biały
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: kwas adypinowy jest substancją stałą o niskiej prężności pary, dane nieokreślone
pH: 2,7 (roztwór wodny nasycony)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 150,85 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 337,5 °C
Temperatura zapłonu: 196 °C

X KWAS AMIDOSULFONOWY Identyfikator produktu: KWAS AMIDOSULFONOWY
Inne nazwy: kwas amidosiarkowy(IV)
Nr CAS: 5329-14-6
Numer WE: 226-218-8
Numer indeksowy: 016-026-00-0
Wzór chemiczny: H2NSO3H
Masa molowa: 97.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – biały, krystaliczny proszek
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 205 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 0.78 Pa at 20 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 181.4 g/ L (20 °C)
Temperatura rozkładu: 205 °C

X KWAS AZOTOWY Identyfikator produktu: KWAS AZOTOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7697-37-2
Numer WE: 231-714-2
Numer indeksowy: 007-004-00-1
Wzór chemiczny: HNO3
Masa molowa: 63,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: <1
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -18 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~107 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 1,339 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Lepkość: 0,88 mPa w 20 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X KWAS BENZOESOWY Identyfikator produktu: KWAS BENZOESOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 65-85-0
Numer WE: 200-618-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5COOH
Masa molowa: 122.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 121-123 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 121 °C (ESIS)
Prężność par: 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,32 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,9 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,87
Temperatura samozapłonu: 570 °C

X KWAS BOROWY Identyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X KWAS BURSZTYNOWY Identyfikator produktu: KWAS BURSZTYNOWY
Inne nazwy: kwas 1,4-butanodiowy
Nr CAS: 110-15-6
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H6O4
Masa molowa: 118,09 g/mol

X KWAS CHLOROOCTOWY Identyfikator produktu: KWAS CHLOROOCTOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-11-8
Numer WE: 201-178-4
Numer indeksowy: 607-003-00-1
Wzór chemiczny: ClCH2COOH
Masa molowa: 94.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub bezbarwne
Zapach: duszący
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,045 ppm
pH: 3,2 (100 mg/l).
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 61,5 – 62,3 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 189 °C
Prężność par: < 1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,580 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 42010 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,51
Temperatura samozapłonu: 470 °C

X KWAS CYTRYNOWY BEZWODNY Identyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY BEZWODNY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy
Nr CAS: 77-92-9
Numer WE: 201-069-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O7
Masa molowa: 192,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,665 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w alkoholu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log kow: – 0,2 do -1,8
Właściwości utleniające: nieutleniający

X KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY Identyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY
Inne nazwy: monohydrat kwasu 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego
Nr CAS: 5949-29-1
Numer WE: 201-069-1
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 135 °C
Gęstość względna: 1,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 59,2 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,72 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 1010 °C
Temperatura rozkładu: 175 °C

X KWAS FLUOROBOROWY 49 % – 51 % Identyfikator produktu: KWAS FLUOROBOROWY 49 % – 51 %
Inne nazwy: kwas tetrafluoroborowy 49 % – 51 %
Nr CAS: 16872-11-0
Numer WE: 240-898-3
Wzór chemiczny: HBF4
Masa molowa: 87.81 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 130 °C (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS FLUORWODOROWY Identyfikator produktu: KWAS FLUORWODOROWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-39-3
Numer WE: 231-634-8
Numer indeksowy: 009-003-00-1
Wzór chemiczny: HF
Masa molowa: 20,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu
Zapach: ostry, duszący
pH: kwas
Gęstość względna:
1,26 g/cm3 dla HF 70 %
1,20 g/cm3 dla HF 50 %
1,13 g/cm3 dla HF 30 %
1,05 g/cm3 dla HF 12 %
Rozpuszczalność: dobrze rozpuszczalny w wodzie

X KWAS FOSFOROWY Identyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY
Inne nazwy: kwas ortofosforowy
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: 1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS FUMAROWY Identyfikator produktu: KWAS FUMAROWY
Inne nazwy: kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy
Nr CAS: 110-17-8
Numer WE: 203-743-0
Wzór chemiczny: C4H4O4
Masa molowa: 116.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny bardzo mocny zapach lub w zależności od producenta bez zapachu
pH: 2,1 (5 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 287 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa) (sublimacja)
Temperatura zapłonu: 273 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 40 %.
Dolna: 3 %.
Gęstość względna: 1,635 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,9 g/l (20 °C)
W etanolu: rozpuszczalny
W eterze etylowym: rozpuszczalny
W acetonie: rozpuszczalny
W chloroformie: nierozpuszczalny
W benzenie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,07 – 0,56
Temperatura rozkładu: >350 °C

X KWAS GIBERELINOWY Identyfikator produktu: KWAS GIBERELINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 77-06-5
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C19H22O6
Masa molowa: 346,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Temperatura wrzenia: ~228 °C

X KWAS GLIKOLOWY Identyfikator produktu: KWAS GLIKOLOWY
Inne nazwy: kwas hydroksyoctowy, kwas hydroksyetanowy
Nr CAS: 79-14-1
Numer WE: 201-180-5
Wzór chemiczny: C2H4O3
Masa molowa: 76,05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: klarowna ciecz
Kolor: bezbarwny do jasnożółtego
Zapach: charakterystyczny
pH: 0,1
Temperatura topnienia: 10 °C
Temperatura wrzenia: 112 °C

X KWAS IZOMASŁOWY Identyfikator produktu: KWAS IZOMASŁOWY
Inne nazwy: kwas masłowy
Nr CAS: 79-31-2
Numer WE: 201-195-7
Wzór chemiczny: (CH3)2CHCOOH
Masa molowa: 88,11 g/mol

X KWAS L-ASKORBINOWY Identyfikator produktu: KWAS L-ASKORBINOWY
Inne nazwy: witamina C
Nr CAS: 50-81-7
Numer WE: 200-066-2
Wzór chemiczny: C6H8O6
Masa molowa: 176.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny lub prawie bezwonny (lekki kwasowy)
pH: 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~190 °C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,15

X KWAS LAURYNOWY Identyfikator produktu: KWAS LAURYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 143-07-7
Numer WE: 205-582-1
Wzór chemiczny: C12H24O2
Masa molowa: 200,32 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biała lub jasnożółta
Zapach: słaby, charakterystyczny
Temperatura topnienia: 42-45 °C
Temperatura wrzenia: 299 °C
Temperatura zapłonu: >160 °C

X KWAS MLEKOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS MLEKOWY 80 %
Inne nazwy: kwas 2-hydroksypropanowy
Nr CAS: 50-21-5
Numer WE: 200-018-0
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, oleista ciecz
Zapach: bez zapachu
pH: ~2,8 (10 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 18,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temperatura zapłonu: niepalny
Prężność par: 0,1 hPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,21 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,62
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczne: 20-40 mPa.s (20 °C)

X KWAS MRÓWKOWY 85 % Identyfikator produktu: KWAS MRÓWKOWY 85 %
Inne nazwy: kwas metanowy 85 %, kwas wodorokarboksylowy 85 %
Nr CAS: 64-18-6
Numer WE: 200-579-1
Numer indeksowy: 607-001-00-0
Wzór chemiczny: HCOOH
Masa molowa: 46.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: ostry
pH: 2,2 (10 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: – 13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 °C
Temperatura zapłonu: 60 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 47,6 Vol %
Dolna: 14,9 Vol %
Prężność par: 112,5 hPa (50 °C)
Gęstość par: 1,6
Gęstość względna: 1,195 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,9
Temperatura samozapłonu: 500 °C

X KWAS OCTOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS OCTOWY 80 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64-19-7
Numer WE: 200-580-7
Numer indeksowy: 607-002-00-6
Wzór chemiczny: CH3COOH
Masa molowa: 60,05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry, drażniący
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~2,5 mg/m3
pH: <1
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -7 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 103-117 °C (1013hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C
Szybkość parowania: 0,97 (octan n-butylu = 1)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy
Granice wybuchowości:
Górna: 17 % (v/v)
Dolna: 4,0 % (v/v)
Prężność par: 15,4 hPa (20 °C).
Gęstość par: 2,1.
Gęstość względna: 1070 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy, benzen
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,17 (substancja bezwodna)
Temperatura samozapłonu: 463
Lepkość: 2,31 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie zawiera w cząsteczce grup odpowiedzialnych za własności wybuchowe
Właściwości utleniające: struktura produktu nie wskazuje na możliwość reakcji egzotermicznych w substancjami zapalnymi

X KWAS PROPIONOWY Identyfikator produktu: KWAS PROPIONOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-09-4
Numer WE: 201-176-3
Numer indeksowy: 607-089-00-0
Wzór chemiczny: C3H6O2
Masa molowa: 74.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,026 – 0,17 ppm
pH: 2,5 (100g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 141 °C
Temperatura zapłonu: 51 °C
Palność (ciało stałe, gaz): nie do użytku
Granice wybuchowości:
Górna: 12 Vol %
Dolna: 2 Vol %
Gęstość względna: 0,994 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie w pełni mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,3 log POW (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 1,2 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy, jednak możliwe jest tworzenie wybuchowych mieszanin powietrze-para
Właściwości utleniające: brak dostępnych danych

X KWAS SALICYLOWY Identyfikator produktu: KWAS SALICYLOWY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy benzoesowy
Nr CAS: 69-72-7
Numer WE: 200-712-3
Wzór chemiczny: C7H6O3
Masa molowa: 138,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 3 (jako r-r nasycony, 20 °C)
Temperatura topnienia: 160 °C (sublimacja w 76 °C)
Temperatura wrzenia: 211 °C
Temperatura samozapłonu: >500 °C
Temperatura zapłonu: >157°C
Ciśnienie par: 1,3 mbar (114 °C), 27 mbar (211 °C)
Gęstość: 1,443 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 300 – 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1,8 g/l (20 °C), 70 g/l (100 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanollog P(w/o): 2,21

X KWAS SEBACYNOWY Identyfikator produktu: KWAS SEBACYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 111-20-6
Numer WE: 203-845-5
Wzór chemiczny: C10H18O4
Masa molowa: 202,25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny zapach kwasów tłuszczowych
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 131,0 – 134,5 °C (specyfikacja producenta)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 294 °C (13,3 kPa) (rozkład)
Temperatura zapłonu: 220 °C
Gęstość względna: 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 0,1 g/ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,2

X KWAS SIARKOWY min. 95 % Identyfikator produktu: KWAS SIARKOWY min. 95 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny, ostry, duszący zapach
pH: < 1
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 10.4 to 10.9 °C (100 % kwas siarkowy)
-1.11 to 3.0 °C (98 % kwas siarkowy)
-13.89 to -10 °C (96 % kwas siarkowy)
7.56 °C (83 % kwas siarkowy)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (100 % kwas siarkowy)
310-335°C (98 % kwas siarkowy)
330°C (96 % kwas siarkowy)
360°C (77 % kwas siarkowy)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: prężność par 148,5 °C 130 Pa (97 % kwas siarkowy) – 130 Pa (97 % kwas siarkowy)
Prężność par w 20 °C: 214 Pa (65 % kwas siarkowy) – 214 Pa (65 % kwas siarkowy)
Gęstość par: 4,53 (w stosunku do powietrza)
Gęstość względna: 1.8144-1.8305 kg/L (90-100 % kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie całkowita.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczna: 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS) 95 % kwas siarkowy w 20°C
Właściwości wybuchowe: brak

X KWAS SOLNY ~33 % Identyfikator produktu: KWAS SOLNY ~33 %
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa•s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa•s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X KWAS SORBOWY Identyfikator produktu: KWAS SORBOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-44-1
Numer WE: 203-768-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O2
Masa molowa: 112,13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH: około 3,3 (1,6 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 134 °C
Temperatura wrzenia: ~228 °C rozkład
Temperatura zapłonu: ~127 °C

X KWAS SZCZAWIOWY DWUWODNY Identyfikator produktu: KWAS SZCZAWIOWY DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 6153-56-6
Numer WE: 205-634-3
Wzór chemiczny: C2H2O4•2H2O
Masa molowa: 126.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: ostry
pH: ~1 (10g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 101 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,65 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 102 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,81 (30 °C) (ESIS)
Temperatura rozkładu: > 157 °C (substancja bezwodna)

X KWAS WERSENOWY Identyfikator produktu: KWAS WERSENOWY
Inne nazwy: EDTA, kwas etylenodinitrylotetraoctowy
Nr CAS: 60-00-4
Numer WE: 200-449-4
Numer indeksowy: 607-429-00-8
Wzór chemiczny: C10H16N2O8
Masa molowa: 292.25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 2 – 3 (roztwór nasycony)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie stosuje się (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 0,86 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 0,2 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: <0
Temperatura rozkładu: 220 °C

X KWAS WINOWY Identyfikator produktu: KWAS WINOWY
Inne nazwy: kwas 2,3 dwuoksybursztynowy
Nr CAS: 87-69-4
Numer WE: 201-766-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H6O6
Masa molowa: 150.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ~1,6 (100 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia: 170 °C
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Temperatura zapłonu: 210 °C
Gęstość: 1,76 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: ~800 – 1000 kg/m3

X KWASY TŁUSZCZOWE Identyfikator produktu: KWASY TŁUSZCZOWE
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X LAKTOZA Identyfikator produktu: LAKTOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 63-42-3
Numer WE: 200-559-2
Wzór chemiczny: C12H22O11
Masa molowa: 342,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały do jasnożółtego
Gęstość: 0,5 kg/l
pH: 6-7

X LANOLINA Identyfikator produktu: LANOLINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8006-54-0
Numer WE: 232-348-6
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe woskowate, żółte
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 38 – 44 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 °C
Temperatura zapłonu: 285 – 295 °C
Gęstość względna: 0,932 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna (emulguje)

X LECYTYNA SOJOWA Identyfikator produktu: LECYTYNA SOJOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8002-43-5
Numer WE: 232-307-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: aminowy
pH: 5-6 ( 100g/l H20 , 20 °C )
Temperatura topnienia: 263-265 °C
Ciężar nasypowy: około 360 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 420 g/l (20 °C)
Rozkład termiczny: ~224 °C

X L-TRYPTOFAN Identyfikator produktu: L-TRYPTOFAN
Inne nazwy: TRP
Nr CAS: 73-22-3
Numer WE: 200-795-6
Wzór chemiczny: C11H12N2O2
Masa molowa: 204,23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biało-żółty proszek
pH: 4,5-7
Rozpuszczalność: w wodzie 1,136 g/100g (25 °C)

X ŁUSKA RYŻOWA Identyfikator produktu: ŁUSKA RYŻOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X MALTODEKSTRYNA Identyfikator produktu: MALTODEKSTRYNA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9050-36-6
Numer WE: 232-940-4
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały
Temperatura samozapłonu: 380 °C
Rozpuszczalność: rozpuszczalna w wodzie

X MASŁO KAKAOWE Identyfikator produktu: MASŁO KAKAOWE
Inne nazwy: –
Numer WE: 310-127-6
Numer CAS: 8002-31-1
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~35 °C
Temperatura zapłonu: >100°C.
Prężność par: 15 mmHg (dla roztworu 70 % w 25 °C)
Gęstość względna: 0,9 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nie rozpuszcza się

X MAŚLAN SODU Identyfikator produktu: MAŚLAN SODU
Inne nazwy: –
Numer WE: –
Numer CAS: 156-54-7
Wzór chemiczny: C4H7O2Na
Masa molowa: 110,09 g/mol

X MĄCZKA CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO Identyfikator produktu: MĄCZKA CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO
Inne nazwy: –
Numer WE: –
Numer CAS: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X MELAMINA Identyfikator produktu: MELAMINA
Inne nazwy: cyjanuramid, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna
Numer WE: 203-615-4
Numer CAS: 108-78-1
Wzór chemiczny: C6H6N6
Masa molowa: 126,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały, krystaliczny, brylisty
Zapach: bez zapachu
Gęstość względna: 1,573 g/cm3

X MENTOL Identyfikator produktu: MENTOL
Inne nazwy: L-mentol2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol (1R, 2S, 5R (-)-2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol)
Nr CAS: 2216-51-5
Numer WE: 218-690-9
Wzór chemiczny: C10H20O
Masa molowa: 156,27 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe kryształki
Zapach: charakterystyczny (mentolowy)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 42 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 212 °C
Temperatura zapłonu: 93 °C
Gęstość względna: 0,89 g/cm3

X METAKRZEMIAN SODU PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: METAKRZEMIAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: metakrzemian disodu
Nr CAS: 10213-79-3
Numer WE: 229-912-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SiO3•5H2O
Masa molowa: 212,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w formie granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 12,4 (roztwór 1 %)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~72 °C

X METYLOETYLOKETON Identyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia / krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806
Rozpuszczalność w wodzie: 270 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,3 (40 °C)
Temperatura samozapłonu, [°C]: 514
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C 0,40
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Współczynnik załamania światła: 1,3788

X METYLOIZOBUTYLOKETON Identyfikator produktu: METYLOIZOBUTYLOKETON
Inne nazwy: keton izobutylowo-metylowy, 4-metylopentan-2-on
Nr CAS: 108-10-1
Numer WE: 203-550-1
Numer indeksowy: 606-004-00-4
Wzór chemiczny: C6H12O
Masa molowa: 100.16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): przezroczysta ciecz
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -85 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 114 – 117 °C
Temperatura zapłonu: 14 °C
Szybkość parowania: 1,6 (nBuAc=1)
Granice wybuchowości:
Górna: 8,0 % Vol
Dolna: 1,3 % Vol
Prężność par: 1,9 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,5.
Gęstość względna: 0,799 – 0,802 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 20 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,31
Temperatura samozapłonu: 448 °C
Lepkość: 0,542 mPa•s (25 °C)

X MIRYSTYNIAN IZOPROPYLU Identyfikator produktu: MIRYSTYNIAN IZOPROPYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-27-0
Numer WE: 203-751-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C17H34O2
Masa molowa: 270.46 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółta lub bezbarwna
Zapach: specyficzny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 300 °C (760 mm Hg)
Temperatura zapłonu: >150 °C (zamknięty tygiel)
Prężność par: 0,00117 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 850,0 – 855,0 kg/m3 (15 °C).
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >6
Temperatura rozkładu: 208 °C
Lepkość: 5-6 mPa•s (20 °C)

X MLECZAN CYNKU Identyfikator produktu: MLECZAN CYNKU
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu mlekowego, L-cynko-2- hydroksypropionian
Nr CAS: 103404-76-8
Numer WE: 240-178-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10ZnO6
Masa molowa: 243,49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
pH: 6-7 (1 % r-r)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

X MLECZAN POTASU Identyfikator produktu: MLECZAN POTASU
Inne nazwy: (S)-2-hydroksypropionian potasu, E326
Nr CAS: 85895-78-9
Numer WE: 288-752-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5KO3
Masa molowa: 128,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 115 °C
pH: 6,5-9

X MLECZAN SODU Identyfikator produktu: MLECZAN SODU
Inne nazwy: wodny roztwór mleczanu sodu E325, sól sodowa naturalnego kwasu L(+)mlekowego
Nr CAS: 867-56-1
Numer WE: 212-762-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5NaO3
Masa molowa: 112 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 110 °C (60 % r-r)
Gęstość: 1320-1340 kg/m3 (20 °C)

X MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5743-47-5
Numer WE: 248-953-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10CaO6•5H2O
Masa molowa: 308,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 7 (50g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 240 °C

X MOCZNIK Identyfikator produktu: MOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-13-6
Numer WE: 200-315-5
Wzór chemiczny: (NH2)2CO
Masa molowa: 60.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształ o kolorze białym, szklistym lub z odcieniem jasno słomkowym
Zapach: słabo wyczuwalny zapach amoniaku
pH: 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia:
133,3 (134) °C przy 1013hPa ( 0,1MPa)
150 °C przy 300 MPa
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Prężność par: według CSA: 0.002 Pa w 298 K 1,2 x 10-5 mmHg w 25 °C
Gęstość względna: 1.33 g/cm3 w 20 C (Gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
– łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku
– słabo w eterze, octanie etylu, benzenie i pirydynie
– w chloroformie i wielu innych rozpuszczalnikach organicznych mocznik nie rozpuszcza się
według CSA: 624 g/l w 20 °C
545 mg/l w 25 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: według CSA: Log kow (Pow): -1,73 w 20 °C
Właściwości wybuchowe: substancja jest materiałem niepalnym, który nie posiada jakichkolwiek chemicznych grup powiązanych z własnościami wybuchowymi albo samozapalnymi
Właściwości utleniające: brak

X MOLIBDENIAN AMONU CZTEROWODNY Identyfikator produktu: MOLIBDENIAN AMONU CZTEROWODNY
Inne nazwy: amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamono heptamolibdenian uwodniony
Numer WE: 234-722-4
Numer CAS: 12054-85-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NH4)6Mo7O24•4H2O
Masa molowa: 1235,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: lekki zapachu amoniaku
pH: ~5,3 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 90 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,498 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 400 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 190 °C

X MOLIBDENIAN SODU DWUWODNY Identyfikator produktu: MOLIBDENIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-551-7
Numer CAS: 10102-40-6
Wzór chemiczny: Na2MoO4•2 H2O
Masa molowa: 241.95 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 7,9 – 10,3 (C=50 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 130 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej).
683 °C (rozkład termiczny)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy – ciało stałe
Temperatura zapłonu: nie dotyczy – substancja nie jest palna
Szybkość parowania: nie dotyczy – ciało stałe
Palność (ciało stałe, gaz): substancja nie jest palna
Granice wybuchowości:
Górna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Dolna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Gęstość względna: 3,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 840 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 683 °C
Właściwości wybuchowe: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: substancja nie ma właściwości utleniających

X MONOSTEARYNIAN GLICEROLU Identyfikator produktu: MONOSTEARYNIAN GLICEROLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 123-94-4
Numer WE: 204-664-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C21H42O4
Masa molowa: 358,56 g/mol

X MRÓWCZAN POTASU Identyfikator produktu: MRÓWCZAN POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 590-29-4
Numer WE: 209-677-9
Wzór chemiczny: HCOOK
Masa molowa: 84.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: neutralne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 129 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 331 g/100 ml (18 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4,3

X MRÓWCZAN SODU Identyfikator produktu: MRÓWCZAN SODU
Inne nazwy: sól sodowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 141-53-7
Numer WE: 205-488-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: HCOONa
Masa molowa: 68,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 7,0-8,5 (50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 253 °C
Gęstość względna: 1,92 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 550 g/l
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: >350 °C

X MRÓWCZAN WAPNIA Identyfikator produktu: MRÓWCZAN WAPNIA
Inne nazwy: sól wapniowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 544-17-2
Numer WE: 208-863-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Ca(HCOO)2
Masa molowa: 130,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtawego
Zapach: minimalny zapach kwasu octowego
pH: 8 (1 g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie stosuje się (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się (rozkład)
Gęstość względna: 2,015 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 160 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X NADBORAN SODU CZTEROWODNY Identyfikator produktu: NADBORAN SODU CZTEROWODNY
Inne nazwy: nadboran sodu uwodniony
Nr CAS: 10486-00-7
Numer WE: 234-390-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaBO3•4H2O
Masa molowa: 153,9 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 10,1-10,4 (23 g/l roztwór wodny)
Temperatura topnienia: 65 °C
Gęstość: 1,731g/cm3
Rozpuszczalność: w wodzie: 23g/l (20 °C)

X MANGANIAN(VII) POTASU Identyfikator produktu: MANGANIAN(VII) POTASU
Inne nazwy: nadmanganian potasu
Nr CAS: 7722-64-7
Numer WE: 231-760-3
Numer indeksowy: 025-002-00-9
Wzór chemiczny: KMnO4
Masa molowa: 158,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, fioletowe
Zapach: bezwonny
pH: 7 – 9 (20 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 240 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 6.4 g/100 ml (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 240 °C
Właściwości utleniające: posiada właściwości utleniające

X NADSIARCZAN AMONU Identyfikator produktu: NADSIARCZAN AMONU
Inne nazwy: sól amonowa kwasu nadsiarkowego, APS
Nr CAS: 7727-54-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H8N2O8S2
Masa molowa: 228 g/mol

X NADSIARCZAN SODU Identyfikator produktu: NADSIARCZAN SODU
Inne nazwy:-
Nr CAS: 7775-27-1
Numer WE: 231-892-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2S2O8
Masa molowa: 238,1 g/mol

X NADTLENEK WODORU ROZTWÓR  Identyfikator produktu: NADTLENEK WODORU ROZTWÓR
Inne nazwy: woda utleniona
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X NADWĘGLAN SODU Identyfikator produktu: NADWĘGLAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 15630-89-4
Numer WE: 239-707-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2CO3•1.5 H2O2
Masa molowa: 156,98 g/mol

X NIACYNA Identyfikator produktu: NIACYNA
Inne nazwy: amid kwasu nikotynowego, witamina B3
Nr CAS: 59-67-6
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5NO2
Masa molowa: 123,109 g/mol

X NITROETAN Identyfikator produktu: NITROETAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-24-3
Numer WE: 201-188-9
Numer indeksowy: 609-035-00-1
Wzór chemiczny: – C2H5NO2
Ciężar cząsteczkowy: 75,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
pH: 6
Temperatura topnienia / krzepnięcia: – 89 °C
Temperatura wrzenia (760 mm Hg): 114 °C

X OCTAN AMONU Identyfikator produktu: OCTAN AMONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 631-61-8
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CH3COONH4
Masa molowa: 77,08 g/mol

X OCTAN ETYLU Identyfikator produktu: OCTAN ETYLU
Inne nazwy: ester etylowy kwasu octowego
Nr CAS: 141-78-6
Numer WE: 205-500-4
Wzór chemiczny: CH3COOC2H5
Ciężar cząsteczkowy: 88.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: podobny do etanolu
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -83,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 77,0 °C
Temperatura zapłonu: -4,0 °C (zamknięty pojemnik)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 11,5 % Vol
Dolna: 2,1 % Vol
Prężność par: 97 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,04
Gęstość względna: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 85,3 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,73
Temperatura samozapłonu: 460 °C
Lepkość dynamiczna: 0,44 mPa.s (20 °C)

X OCTAN N-BUTYLU Identyfikator produktu: OCTAN N-BUTYLU
Inne nazwy: octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Nr CAS: 123-86-4
Numer WE: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1
Wzór chemiczny: CH3COOC4H9
Masa molowa: 116,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekła
Barwa: bezbarwny
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -77 °C
Temperatura wrzenia: 126 °C
Temperatura samozapłonu: 370 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,4 % obj.
górna: 7,5 % obj.
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

X OCTAN POTASU Identyfikator produktu: OCTAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 127-08-2
Numer WE: 204-822-2
Wzór chemiczny: CH3COOK
Masa molowa: 98,15 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby kwasu octowego
pH: 7,5 – 8,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 292 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: > 250 °C
Gęstość: 1,57 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 500 kg/m3

X OCTAN SODU Identyfikator produktu: OCTAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 127-09-3
Numer WE: 204-823-8
Wzór chemiczny: CH3COONa
Masa molowa: 82,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,5 – 9,2 (ESIS)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 58 °C (ESIS)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,42 g/cm3 (20 °C) (ESIS)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 76,2 g/100 ml (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy dla dysocjujących substancji
Temperatura samozapłonu: 607 °C
Temperatura rozkładu: > 400 °C
Właściwości wybuchowe: tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X OCTAN WAPNIA JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: OCTAN WAPNIA JEDNOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5743-26-0
Numer WE: 200-540-9
Wzór chemiczny: Ca(CH3COO)2•H2O
Masa molowa: 176,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: kwaśny
pH: 7,2-7,8
Temperatura topnienia: >160 °C
Temperatura samozapłonu: 680-730 °C

X OLEINAIdentyfikator produktu: KWAS OLEINOWY
Inne nazwy: oleina
Nr CAS: 112-80-1
Numer WE: 204-007-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C18H34O2
Masa molowa: 282.46 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółtawa do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 16 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 180 °C
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: ~0,89 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie substancja nierozpuszczalna
Temperatura samozapłonu: 350 °C
Temperatura rozkładu: > 80 °C
Lepkość dynamiczna: 25 mPa•s (25 °C)

X OLEJ ARGANOWY Identyfikator produktu: OLEJ ARGANOWY
Inne nazwy: virgin argan oil
Nr CAS: 223747-87-3
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz (w temperaturze pokojowej)
Zapach: neutralny
pH: neutralne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: brak dostępnych danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >100 °C
Temperatura zapłonu: 240 °C
Gęstość względna: 0,905 – 0,917 g/cm3 (20 °C)

X OLEJ MIGDAŁOWY Identyfikator produktu: OLEJ MIGDAŁOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8007-69-0
Numer WE: 291-061-4
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: żółta ciecz
Zapach: bez zapachu
Gęstość względna: ~0,92 g/cm3

X OLEJ OGÓRECZNIKOWY Identyfikator produktu: OLEJ OGÓRECZNIKOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJ OLIWKOWY Identyfikator produktu: OLEJ OLIWKOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJ PARAFINOWY Identyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5 gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X OLEJ RYCYNOWY Identyfikator produktu: OLEJ RYCYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8001-79-4
Numer WE: 232-293-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X OLEJ SILIKONOWY Identyfikator produktu: OLEJ SILIKONOWY
Inne nazwy: PDMS
Nr CAS: 63148-62-9
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bez zapachu
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 200 °C
Temperatura zapłonu: 300 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał może się palić po podaniu wystarczającej energii cieplnej
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość par: > 1 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 0.96-0.98 g/cm (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 450 °C
Temperatura rozkładu: > 200 °C

X OLEJ WAZELINOWY Identyfikator produktu: OLEJ WAZELINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
Zapach: lekki, charakterystyczny
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: 200
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: ok. 10 %
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: ok. 1 %
Prężność par w 20 °C [Pa] <0,5 gęstość par względem powietrza: >1
Gęstość w 15 °C [kg/m3] 85

X OLEJ Z WIESIOŁKA Identyfikator produktu: OLEJ Z WIESIOŁKA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68956-68-3
Numer WE: 273-313-5
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Zapach: bez zapachu

X PALMITYNIAN ASKORBYLU Identyfikator produktu: PALMITYNIAN ASKORBYLU
Inne nazwy:-
Nr CAS: 137-66-6
Numer WE: 205-305-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C22H38O7
Masa molowa: 414,5 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do żółtego
Zapach: cytrynowy

X PALMITYNIAN IZOPROPYLU Identyfikator produktu: PALMITYNIAN IZOPROPYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 142-91-6
Numer WE: 205-571-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C19H38O2
Masa molowa: 298.5 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: słaby zapach
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 12 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 170 °C (otwarty tygiel)
Prężność par: gęstość względna: 0,852 – 0,854 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja nierozpuszczalna (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 350 °C
Lepkość: 5-10 mPas (20 °C)

X PARAFINA Identyfikator produktu: PARAFINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64741-88-4
Numer WE: 265-090-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PARAFORMALDEHYD Identyfikator produktu: PARAFORMALDEHYD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 30525-89-4
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (CH2O)n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały krystaliczny proszek
Zapach: formaldehydu
pH: 4,0 – 4,5 (10 g/l H2O, 20, °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: 71 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 74,0 Vol %
Dolna: 7,0 Vol %
Prężność par: <0,16 (25 °C)
Gęstość par: 1,03 (powietrze=1)
Gęstość względna: 1,46 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: słabo
Temperatura samozapłonu: 300 °C
Temperatura rozkładu: ~120 °C

X PIROFOSFORAN DISODOWY Identyfikator produktu: PIROFOSFORAN DISODOWY
Inne nazwy: pirofosforan dwusodu, pirofosforan sodu kwaśny, difosforan disodowy
Nr CAS: 7758-16-9
Numer WE: 231-835-0
Wzór chemiczny: Na2H2P2O7
Masa molowa: 221.94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały, krystaliczny proszek lub granulat
Zapach: bez zapachu
pH: 3,7 – 5,0 (1 % roztwór wodny)
Temperatura zapłonu: nie jest palny
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie jest palny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X PIROSIARCZYN SODU Identyfikator produktu: PIROSIARCZYN SODU
Inne nazwy: dwusiarczyn sodowy, disiarczan disodu
Nr CAS: 7681-57-4
Numer WE: 231-673-0
Wzór chemiczny: Na2S2O5
Masa molowa: 190.10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 5,0 (50g/l H2O w 20 °C)
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 1,48 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 470 g/l (0 °C)
Wysoce rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7
Temperatura rozkładu: ~150 °C (formuje dwutlenek siarki)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający

X PŁATKI MYDLANE Identyfikator produktu: PŁATKI MYDLANE
Inne nazwy: mydło
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl Identyfikator produktu: PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl
Inne nazwy: chloran (I) sodu
Substancja a): podchloryn sodu
Udział masowy: min. 12,5 %
Nr CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Numer indeksowy: 017-011-00-1
Wzór chemiczny: NaOCl
Masa molowa: 74.44 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 0,7- 2,0
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnożółta
Zapach: chloru
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -6 °C
Prężność par: 2,5 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,21 g/l
Gęstość względna: 1210 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (20 °C)
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X PODSIARCZYN SODU Identyfikator produktu: PODSIARCZYN SODU
Inne nazwy: ditionian sodu, hydrosulfit sodu
Nr CAS: 7775-14-6
Numer WE: 231-890-0
Numer indeksowy: 016-028-00-1
Wzór chemiczny: Na2S2O4
Masa molowa: 174.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny dla SO2
pH: 8 – 10,5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: około 300 °C
Gęstość: 2,25 – 2,38 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: 1250 – 1400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: > 150 g/l (20 °C)
Log P(o/w): – 4,7

X POLIFOSFORAN AMONU Identyfikator produktu: POLIFOSFORAN AMONU
Inne nazwy: sole amonowe kwasu polifosforowego
Nr CAS: 68333-79-9
Numer WE: 269-789-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: [NH4PO3]n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X POLIFOSFORAN SODU Identyfikator produktu: POLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10361-03-2
Numer WE: 233-782-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NaPO3)n
Masa molowa: –

X PROPIONIAN SODU Identyfikator produktu: PROPIONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 137-40-6
Numer WE: 205-290-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5O2Na
Masa molowa: 96.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białawy, krystaliczny proszek
Zapach: słaby, charakterystyczny
pH: 7,5-10,5 (100 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia, [°C]: 285-290

X PROPIONIAN WAPNIA Identyfikator produktu: PROPIONIAN WAPNIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 4075-81-4
Numer WE: 223-795-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (C3H5O2)2Ca
Masa molowa: 186,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: granulat lub proszek
Kolor: biały
Temperatura samozapłonu: 490 °C
Rozpuszczalność w wodzie: 399 g/l (25 °C)

X ROZTWÓR SALETRZAKO-MOCZNIKOWY Identyfikator produktu: ROZTWÓR SALETRZAKO-MOCZNIKOWY
Inne nazwy: RSM
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SACHARYNIAN SODU DWUWODNY Identyfikator produktu: SACHARYNIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-diksyd, sól sodowa
Nr CAS: 82385-42-0
Numer WE: 204-886-1
Wzór chemiczny: C7H4NNaO3S•2H2O
Masa molowa: 241,19 g/mol

X SALICYLAN SODU Identyfikator produktu: SALICYLAN SODU
Inne nazwy: sól sodowa kwasu salicylowego
Nr CAS: 54-21-7
Numer WE: 200-198-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C7H5O3Na
Masa molowa: 160,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
pH: ~6,5
Temperatura topnienia: 200 °C
Temperatura samozapłonu: >250 °C

X SEBACYNIAN BIS(2-ETYLOHEKSYLU) Identyfikator produktu: SEBACYNIAN BIS(2-ETYLOHEKSYLU)
Inne nazwy: zmiękczacz
Nr CAS: 122-62-3
Numer WE: 204-558-8
Wzór chemiczny: C26H50O4
Masa molowa: 426.67 g/mol

X SIARCZAN AMONU Identyfikator produktu: SIARCZAN AMONU
Inne nazwy: siarczan (VI) amonu
Nr CAS: 7783-20-2
Numer WE: 231-984-1
Wzór chemiczny: (NH4)2SO4
Masa molowa: 132 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, szaro beżowe
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,77 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 754 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,1
Temperatura rozkładu: 1580 °C

X SIARCZAN BARU STRĄCANY Identyfikator produktu: SIARCZAN BARU STRĄCANY
Inne nazwy: siarczan(IV) baru
Nr CAS: 7727-43-7
Numer WE: 231-784-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: BaSO4
Masa molowa: 233,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 10,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 888 °C
Gęstość względna: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: < 0,01 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 4,5 g/cm3 (20 °C)

X SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) jednowodny, siarczan(VI) cynku(II) 1 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•H2O
Masa molowa: 179 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Gęstość względna: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie 350 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 240 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) siedmiowodny, siarczan(VI) cynku(II) 7 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•7H2O
Masa molowa: 287,54 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 – 5,5 (10 % roztwór w H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 280 °C
Gęstość względna: 1,966 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

X SIARCZAN CYNY Identyfikator produktu: SIARCZAN CYNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7488-55-3
Numer WE: 231-302-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SnSO4
Masa molowa: 214,77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny lub biały

X SIARCZAN GLINU Identyfikator produktu: SIARCZAN GLINU
Inne nazwy: siarczan glinu stały, siarczan glinu ALK 17 % Al2O3
Nr CAS: 10043-01-3
Numer WE: 233-135-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Al2(SO4)3
Masa molowa: 342,15 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 (5 g/100 ml; 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 770 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,50 – 1,70 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny

X SIARCZAN KOBALTU Identyfikator produktu: SIARCZAN KOBALTU
Inne nazwy: siarczan kobaltu siedmiowodny
Nr CAS: 10026-24-1
Numer WE: 233-334-2
Numer indeksowy: 027-005-00-0
Wzór chemiczny: CoSO4•7H2O
Masa molowa: 281,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono-brązowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 4,0 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 98 °C
Gęstość: 1,95 g/cm3 (25 °C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3

X SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7487-88-9
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4
Masa molowa: 120,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,66 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 25,8 % (20 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (>700 °C częściowa dekompozycja z generacją SO2)

X SIARCZAN MAGNEZU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 1 hydrat
Nr CAS: 14168-73-1
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•1H2O
Masa molowa: 138,29 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały proszek, drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: ~7,5 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~400 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >300 °C

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN MANGANU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MANGANU JEDNOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10034-96-5
Numer WE: 232-089-9
Numer indeksowy: 025-003-00-4
Wzór chemiczny: MnSO4•H2O
Masa molowa: 169.02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, blado-różowe
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 – 6,5 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 700 °C (substancja bezwodna)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,93 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 43-45 % w/w.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan miedzi pięciowodny
Nr CAS: 7758-99-8
Numer WE: 231-847-6
Numer indeksowy: 029-004-00-0
Wzór chemiczny: CuSO4•5H2O
Masa molowa: 249,68 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stale o barwie od sinoniebieskiej do niebieskiej
Zapach: bezwonny
pH: ~4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 110 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 150 °C
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie 423 g/l (20 °C)2023 g/l (100 °C)
Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie.

X SIARCZAN NIKLU SZEŚCIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN NIKLU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) niklu(II) sześciowodny
Nr CAS: 10101-97-0
Numer WE: 232-104-9
Wzór chemiczny: NiSO4•6H2O
Masa molowa: 262,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielone
Zapach: bezwonny
pH: 4,3 – 4,7 (100g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie 650 g/l (20 °C)
3407 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: ~103 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
~800 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN POTASU Identyfikator produktu: SIARCZAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7778-80-5
Numer WE: 231-915-5
Wzór chemiczny: K2SO4
Masa molowa: 174,27 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały proszek
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1067 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1670 °C
Gęstość względna: 1,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 110 g/l

X SIARCZAN POTASU-CHROMU Identyfikator produktu: SIARCZAN POTASU-CHROMU DWUNASTOWODNY
Inne nazwy: siarczan chromu(III) i potasu, dodekahydrat, ałun chromowo-potasowy
Nr CAS: 7788-99-0
Numer WE: 233-401-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KCr(SO4)2•12H2O
Masa molowa: 499,41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, krystaliczne w kolorze ciemnej purpury
Zapach: bezwonny
pH: 2-3,5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 89 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,835 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 250 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN SODU Identyfikator produktu: SIARCZAN SODU
Inne nazwy: siarczan sodu dziesieciowodny
Nr CAS: 7727-73-3
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4•10H2O
Masa molowa: 322,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7,5 (r-r 50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: 32,4 °C
Temperatura wrzenia: w 100 °C traci wodę przechodząc w bezwodny
Gęstość: 1,46 g/cm3 (w 20 °C)
Ciężar nasypowy: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie około 900 g/l (20 °C)

X SIARCZAN SODU BEZWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7757-82-6
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4
Masa molowa: 142,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5-9,5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 884 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2700 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 16 g/100 g
Temperatura rozkładu: > 890 °C
Właściwości utleniające: nie wykazuje właściwości utleniających

X SIARCZAN WAPNIA Identyfikator produktu: SIARCZAN WAPNIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7778-18-9
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaSO4
Masa molowa: 136,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do czerwonego
Zapach: słaby
pH: 7 (10 % r-r)
Temperatura topnienia: 1450 °C

X SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT Identyfikator produktu: SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT
Inne nazwy: siarczan żelazawy 7 hydrat
Nr CAS: 7782-63-0
Numer WE: 231-753-5
Numer indeksowy: 026-003-00-7
Wzór chemiczny: FeSO4•7H2O
Masa molowa: 278,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebiesko-zielone
Zapach: lekko metaliczny
pH: 3-4 (roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ok. 64 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,89 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~400 g/l
Temperatura samozapłonu: nie jest samozapalny
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

X SIARCZEK SODU Identyfikator produktu: SIARCZEK SODU DZIEWIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczek dwusodowy, siarczek sodu
Nr CAS: 1313-84-4 (1313-82-2 – bezwodny)
Numer WE: 215-211-5
Numer indeksowy: 016-009-00-8
Wzór chemiczny: Na2S•9H2O
Masa molowa: 240,18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub żółtoróżowe
Zapach: charakterystyczny, siarkowodoru
pH: 12,4 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1180 °C
Gęstość względna: 1,86 g/cm3 (14 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 470 g/l (10 °C)
W innych rozpuszczalnikach: słabo rozpuszcza się w alkoholu, nie rozpuszcza się w eterze
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,5 (25 °C)

X SIARCZEK MOLIBDENU Identyfikator produktu: SIARCZEK MOLIBDENU
Inne nazwy: molibdenu disiarczek
Nr CAS: 1317-33-5
Numer WE: 215-263-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MoS2
Masa molowa: 160,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czarny
Zapach: bez zapachu
pH: (zawiesina 100g /l H2O, 20 °C): 5 – 8
Temperatura topnienia: 2375 °C

X SIARCZYN SODU BEZWODNY Identyfikator produktu: SIARCZYN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7757-83-7
Numer WE: 231-821-4
Wzór chemiczny: Na2SO3
Masa molowa: 126.04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8,8-10,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,63 g/cm3 (4 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 12,5 g/l (0 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4 (25 °C)
Temperatura rozkładu: > 500 °C

X SIARKA Identyfikator produktu: SIARKA
Inne nazwy: siarka mielona, siarka granulowana
Nr CAS: 7704-34-9
Numer WE: 231-722-6
Numer indeksowy: 016-094-00-1
Wzór chemiczny: S
Masa molowa: 32,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: swoisty
pH: 6,5 (100g/l w 20 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 444,6 °C
Temperatura zapłonu: 168-207 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Dolna: 20±1,2 g/m3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 1,33 hPa (183 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie
Temperatura samozapłonu: 215 °C
Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Siarka stwarza zagrożenie wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianiami
Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji utleniających
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
550-750 kg/m3 (siarka mielona)

X SKROBIA KUKURYDZIANA Identyfikator produktu: SKROBIA KUKURYDZIANA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SORBINIAN POTASU Identyfikator produktu: SORBINIAN POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu 2,4-heksadienowego
Nr CAS: 24634-61-5
Numer WE: 246-376-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H7KO2
Masa molowa: 150,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8-11 (1400 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,36 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 1400 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,33
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X SORBITOL 70 % Identyfikator produktu: SORBITOL 70 %
Inne nazwy: (2S,3R,4R,5R)-heksano-1,2,3,4,5,6-heksol (IUPAC)
Nr CAS: 50-70-4
Numer WE: 200-061-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O6
Masa molowa: 182,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy (bez zapachu)
pH: 5 – 7 (100 g/l H2O, 20 °C)
Gęstość względna: 1,29 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X STEARYNIAN CYNKU Identyfikator produktu: STEARYNIAN CYNKU
Inne nazwy: sole cynkowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 557-05-1
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70O4Zn
Masa molowa: 632,35 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
Temperatura topnienia: 118 – 122 °C

X STEARYNIAN MAGNEZU Identyfikator produktu: STEARYNIAN MAGNEZU
Inne nazwy: sole magnezowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 557-04-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70MgO4
Masa molowa: 591,24 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały
Gęstość: 1030 kg/m3
Temperatura topnienia: 140 °C

X STEARYNIAN WAPNIA Identyfikator produktu: STEARYNIAN WAPNIA
Inne nazwy: mydło wapniowe technicznego kwasu stearynowego, sole wapniowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 1592-23-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70CaO4
Masa molowa: 607,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: slaby
pH: 7-7,5
Temperatura topnienia / krzepnięcia, [°C]: ok. 150

X STYREN Identyfikator produktu: STYREN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 100-42-5
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C8H8
Masa molowa: 104,15 g/mol

X SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA Identyfikator produktu: SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SZKŁO WODNE SODOWE Identyfikator produktu: SZKŁO WODNE SODOWE
Inne nazwy: kwas krzemowy, szkło wodne sodowe MR; krzemian sodowy roztwór MR
Nr CAS: 1344-09-8
Numer WE: 215-687-4
Wzór chemiczny: Na2SiO3
Masa molowa: 122,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X TALK Identyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: talk mesh 325, talk mesh 700
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TETRAETYLENOPENTAMINA Identyfikator produktu: TETRAETYLENOPENTAMINA
Inne nazwy: mieszanina czteroetylenopentaminy
Nr CAS: 112-57-2
Numer WE:
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C8H23N5
Masa molowa: 189,30 g/mol

X TETRAHYDROFURAN Identyfikator produktu: TETRAHYDROFURAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 109-99-9
Numer WE: 203-726-8
Numer indeksowy: 603-025-00-0
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~30 ppm
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -88 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 – 83 °C
Temperatura zapłonu: 12 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 12 % Vol
Dolna: 2 % Vol
Prężność par: 6.020 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 0,78 – 0,786 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowicie mieszalny
Eter(y): mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,05
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Lepkość dynamiczna: 2,43 mPa•s

X TIOMOCZNIK Identyfikator produktu: TIOMOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 62-56-6
Numer WE: 200-543-5
Numer indeksowy: 612-082-00-0
Wzór chemiczny: CH4N2S
Masa molowa: 76,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 – 7 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 174 – 177 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Gęstość: 1,405 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 500 – 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 137 g/l (20 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol 37 g/l (20 °C)
Log Pow: -0,95

X TIOSIARCZAN AMONU Identyfikator produktu: TIOSIARCZAN AMONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7783-18-8
Numer WE: 231-982-0
Wzór chemiczny: (NH4)2S2O3
Masa molowa: 148.20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: niezapalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 17 hPa (20 °C)
Gęstość względna: ~1,679 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1980 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: ~95 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X TIOSIARCZAN AMONU ROZTWÓR Identyfikator produktu: TIOSIARCZAN AMONU ROZTWÓR 56-58 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7783-18-8
Numer WE: 231-982-0
Wzór chemiczny: (NH4)2S2O3
Masa molowa: 148.20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: niezapalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 17 hPa (20 °C)
Gęstość względna: ~1,33 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: ~95 °C

X TIOSIARCZAN SODU PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: TIOSIARCZAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10102-17-7
Numer WE: 231-867-5
Wzór chemiczny: Na2S2O3•5H2O
Masa molowa: 248.21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~9,9 (przy 10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 48 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,74 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 701 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4,53 (substancja bezwodna)
Temperatura rozkładu: 100 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)

X TLENEK ANTYMONU Identyfikator produktu: TLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu, antymonawy tlenek, tritlenek antymonu
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291,52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do żółtego
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie

X TLENEK CERU Identyfikator produktu: TLENEK CERU
Inne nazwy: tlenek ceru (IV)
Nr CAS: 1306-38-3
Numer WE: 215-150-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CeO2
Masa molowa: 171,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X TLENEK CHROMU (III) Identyfikator produktu: TLENEK CHROMU (III)
Inne nazwy: zielony tlenek chromu, trójtlenek chromu (III)
Nr CAS: 1308-38-9
Numer WE: 215-160-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Cr2O3
Masa molowa: 151,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać fizyczna: substancja stała
Barwa: zielona
Zapach: bez zapachu
Temperatura wrzenia: ok. 3000 °C
Temperatura topnienia: ok.1990 °C
Gęstość: 5,22g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się w wodzie
Palność: nie jest palny
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: brak własności utleniających

X TLENEK CYNKU Identyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TLENEK ERBU Identyfikator produktu: TLENEK ERBU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 12061-16-4
Numer WE: 35-045-7
Wzór chemiczny: Er2O3
Masa molowa: 382,52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, różowe
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 8,64 g/cm3 (25 °C)

X TLENEK MAGNEZU Identyfikator produktu: TLENEK MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-48-4
Numer WE: 215-171-9
Wzór chemiczny: MgO
Masa molowa: 40,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: bezwonny
pH: 10,3 (50g/l H2O w 20 °C).
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 2800 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3600 °C (w 1000 hPa)
Temperatura zapłonu: 190 °C
Gęstość względna: 3,58 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,006 g/100 ml. (w temp. 20 °C) (IUCLID)
W etanolu: nie rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)
W rozcieńczonych kwasach: rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)

X TLENEK MANGANU Identyfikator produktu: TLENEK MANGANU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1344-43-0
Numer WE: 215-695-8
Wzór chemiczny: MnO
Masa molowa: 70.94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciemnobrązowe ziarna

X TLENEK MIEDZI Identyfikator produktu: TLENEK MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1317-38-0
Numer WE: 215-269-1
Wzór chemiczny: CuO
Masa molowa: 79.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia: substancja stała
Kolor: ciemnoszary
Zapach: bezwonny

X TLENEK OŁOWIU Identyfikator produktu: TLENEK OŁOWIU
Inne nazwy: glejta ołowiana
Nr CAS: 1317-36-8
Numer WE: 215-267-0
Wzór chemiczny: PbO
Masa molowa: 223,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, pył
Kolor: żółty lub żółtozielony
Zapach: bez zapachu
Punkt topnienia: 886 °C
Punkt zapłonu: niepalny
Własności palne: produkt niepalny
Własności wybuchowe: produkt bezpieczny wybuchowo
Właściwości utleniające: brak
Gęstość w 20 °C: 9,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
pH: przy 100 g/l H20: 9,9

X TLENEK ŻELAZA Identyfikator produktu: TLENEK ŻELAZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-37-1
Numer WE: 215-168-2
Wzór chemiczny: Fe2O3
Masa molowa: – 159,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono brązowy
p: ~5
Gęstość: 5,2 g/cm3 (20 °C)

X TLENOCHLOREK MIEDZI Identyfikator produktu: TLENOCHLOREK MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1332-65-6
Numer WE: 215-572-9
Wzór chemiczny: Cu2(OH)3Cl
Masa molowa: 213,56 g/mol

X TOLUEN Identyfikator produktu: TOLUEN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Wzór chemiczny: C7H8
Masa molowa: 92,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 110,6 °C
Temperatura zapłonu: 4 °C
Temperatura samozapłonu: 480 °C

X TRÓJCHLOROETYLEN Identyfikator produktu: TRÓJCHLOROETYLEN
Inne nazwy: TRI
Nr CAS: 79-01-6
Numer WE: 201-167-4
Numer indeksowy: 602-027-00-9
Wzór chemiczny: C2HCl3
Masa molowa: 131.39 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz.
Zapach: charakterystyczny (podobny do chloroformu)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -84,8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 86,7 °C (w 760 mmHg)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 9,9 kPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,465 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1,1 g/l
Rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników (aceton, alkohole, etery)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,53 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X TRÓJETANOLOAMINA Identyfikator produktu: TRÓJETANOLOAMINA
Inne nazwy: 2, 2’, 2”-trójhydroksytrójetyloamina, tris (2-hydroksyetylo)amina, TEA
Nr CAS: 102-71-6
Numer WE: 203-049-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (CH2CH2OH)3N
Masa molowa: 149.19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~20,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~336,1 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: 0,01 (octan butylu = 1)
Prężność par: < 0,0003 (20 °C)
Gęstość par: 5 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 1,126 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: > 1000 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,3
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Lepkość dynamiczna: 934 mPa•s (20 °C)

X TRÓJOCTAN GLICEROLU Identyfikator produktu: TRÓJOCTAN GLICEROLU
Inne nazwy: trójacetyna
Nr CAS: 102-76-1
Numer WE: 203-051-9
Wzór chemiczny: C9H14O6
Masa molowa: 218.23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: ledwie wyczuwalny zapach
pH: ~5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol.
Dolna: 2,6 % Vol.
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:-1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X TRÓJPOLIFOSFORAN SODU Identyfikator produktu: TRÓJPOLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: trifosforan pentasodowy
Nr CAS: 7758-29-4
Numer WE: 231-838-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na5P3O10
Masa molowa: 367.86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X TRÓJTLENEK ANTYMONU Identyfikator produktu: TRÓJTLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu(III), trójtlenek dwuantymonu, walentinit
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: 215-175-0
Numer indeksowy: 051-005-00-X
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291.52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 656 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1456 °C (760 mmHg)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 5210 – 5670 kg/m3 (20 °C)

X TRÓJTLENEK DIBORU Identyfikator produktu: TRÓJTLENEK DIBORU
Inne nazwy: tlenek boru (III)
Nr CAS: 1303-86-2
Numer WE: 215-125-8
Numer indeksowy: 005-008-00-8
Wzór chemiczny: B2O3
Masa molowa: 69,6 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały, krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 4,4 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 450 °C ±2 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,04 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,7% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,7570 (25 °C)

X UROTROPINA Identyfikator produktu: UROTROPINA
Inne nazwy: 1,3,5,7-tetraazaadamantan, 1,3,5,7-tetraazatricyklo(3.3.1.13,7)dekan,
heksametylenotetraamina, heksalina, heksamina
Nr CAS: 100-97-0
Numer WE: 202-905-8
Numer indeksowy: 612-101-00-2
Wzór chemiczny: C6H12N4
Masa molowa: 140,20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, substancja stała
Palność (ciało stałe, gaz): spalanie-prędkość < 45 s/100 mm
Substancja stała, palna, kategoria 2
Prężność par: 0.00013 kPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 813000 mg/L H2O (12 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2.84
Temperatura samozapłonu: 410 °C (101325 Pa)
Temperatura rozkładu: 260-295 °C
Właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma żadnych grup chemicznych, które wskazują na właściwości wybuchowe lub samoreaktywne
Właściwości utleniające: utleniająca, niesklasyfikowany (ze względu na strukturę)

X WAPNO CHLOROWANE Identyfikator produktu: WAPNO CHLOROWANE
Inne nazwy: chloran wapnia, podchloryn wapnia, wapno bielące, chlorek bielący
Nr CAS: 7778-54-3
Numer WE: 231-908-7
Numer indeksowy: 017-012-00-7
Wzór chemiczny: Ca(ClO)2
Masa molowa: 142,98 g/mol

X WAPNO PALONE Identyfikator produktu: WAPNO PALONE
Inne nazwy: wapno niegaszone, wapno palone w bryłach, wapno mielone, wapno wysokoreaktywne, wapno lekkopalone, wapno średniopalone, wapno ostropalone, wapno budowlane
Nr CAS: 1305-78-8
Numer WE: 215-138-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaO
Masa molowa: 56,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały lub beżowy
pH: 12,3
Temperatura topnienia: >450 °C

X WAZELINA BIAŁA I ZÓŁTA Identyfikator produktu: WAZELINA BIAŁA I ZÓŁTA
Inne nazwy: mieszanina wosku i oczyszczonych olejów, petrolatum
Nr CAS: 8009-03-8
Numer WE: 232-373-2
Numer indeksowy: 649-254-00-X
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (temperatura pokojowa), białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 30 – 60 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >200 °C
Temperatura zapłonu: 161 °C
Gęstość względna: 0,83 g/cm3 (90 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość kinematyczna: 16.5 cSt (100 °C)

X WERSENIAN CZTEROSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 11,0 – 12,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy produktu)
Temperatura rozkładu: >200 °C

X WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓRok. 39% Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: żółty
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0 – 12,0 ( 1 %)
Temperatura krzepnięcia: -31 °C
Temperatura wrzenia: (przy 760 mmHg) 106 °C
Szybkość parowania: (octan butylu = 1) < 0,8 oszacowane

X WERSENIAN DWUSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN DWUSODOWY
Inne nazwy: sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego
Nr CAS: 6381-92-6
Numer WE: 205-358-3
Numer indeksowy: brak
Wzór chemiczny: C10H14N2Na2O8
Masa molowa: 336,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C) w formie krystalicznego proszku, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 4 – 5,5 (1 % roztwór w H2O)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 105 – 110 °C
Gęstość względna: 700 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X WERSENIAN PIĘCIOSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN PIĘCIOSODOWY
Inne nazwy: dwuetylenotrójaminopięciooctan pięciosodowy, DTPA
Nr CAS: 140-01-2
Numer WE: 205-391-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C14H18N3O10Na5
Masa molowa: 503.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: bezbarwny do żółtego
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0-11,8
Temperatura krzepnięcia: -28 °C

X WĘGLAN BARU Identyfikator produktu: WĘGLAN BARU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 513-77-9
Numer WE: 208-167-3
Numer indeksowy: 056-003-00-2
Wzór chemiczny: BaCO3
Masa molowa: 197.34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o barwie białej do kremowej
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1300 °C
Gęstość względna: 4,28 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,02 mg/l (20 °C)
W rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Temperatura rozkładu: >1300 °C

X WĘGLAN KOBALTU Identyfikator produktu: WĘGLAN KOBALTU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 513-79-1
Numer WE: 208-169-4
Numer indeksowy: 027-010-00-8
Wzór chemiczny: CoCO3
Masa molowa: 118,94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: różowy
Zapach: bez zapachu
Palność (ciała stałego/gazu): substancja nie jest palna
Gęstość względna: [g/cm3] 4,17 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie w 20°C: [g/L] 12,98 µg/L
Temperatura rozkładu: 280 °C

X WĘGLAN LITU Identyfikator produktu: WĘGLAN LITU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 554-13-2
Numer WE: 209-062-5
Wzór chemiczny: Li2CO3
Masa molowa: 73.89 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 720 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 13 g/l
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 1310 °C

X WĘGLAN MAGNEZU Identyfikator produktu: WĘGLAN MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 546-93-0
Numer WE: 208-915-9
Wzór chemiczny: MgCO3
Masa molowa: 84,32 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: biała
pH: ok.10 (roztwór 10 %)
Gęstość (w 20 °C ) : 2,16 g/cm3
Temperatura topnienia: 850 °C (rozkład)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: ok 1 g w 100 g
– w innych rozpuszczalnikach: brak danych

X WĘGLAN MANGANU Identyfikator produktu: WĘGLAN MANGANU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 598-62-9
Numer WE: –
Wzór chemiczny: MnCO3
Masa molowa: 114,95 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: różowy
pH:6-6,5
Temperatura topnienia: >200 °C
Gęstość: 3,43 g/cm3 (20 °C)

X WĘGLAN MIEDZI Identyfikator produktu: WĘGLAN MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 12069-69-1
Numer WE: 235-113-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CuCO3
Masa molowa: 123,55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielony proszek
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: > 400 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 400 °C
Szybkość parowania: nie dotyczy – substancja nieorganiczna o wysokiej temperaturze topnienia
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 3,48 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0.00159-0.00468 g/L (20 °C, pH: 6.2-6.8)
W wodzie: 1.16 g/L (20 °C, pH: 5.6-5.8)
W wodzie: 0.00001 g/L (20 °C, pH: 8.7-8.8)
Produkt posiada słabą rozpuszczalność w wodzie
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nie spełnia kryteriów dotyczących utleniania

X WĘGLAN POTASU Identyfikator produktu: WĘGLAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 584-08-7
Numer WE: 209-529-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: K2CO3
Masa molowa: 138,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała, drobnokrystaliczna, biała
Zapach: bez zapachu
pH: 11,5 – 12,5 (50 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 891 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Dolna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Prężność par: badania nie wykonuje się dla substancji z temperaturą topnienia wyższą od 300 °C
Gęstość względna: 2270 – 2430 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 110 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: badania nie wykonuje się dla substancji nieorganicznych
Temperatura samozapłonu: badania nie wykonuje się jeśli wyniki wstępne wykluczają samoogrzanie substancji do temperatury 400 °C
Właściwości wybuchowe: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające: badania nie wykonuje się, ponieważ węglan potasu nie zawiera grup, które wskazywałyby, że substancja może wchodzić w reakcje egzotermiczne z materiałami

X WĘGLAN SODU BEZWODNY Identyfikator produktu: WĘGLAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: soda amoniakalna, soda kalcynowana (lekka, ciężka), węglan sodu bezwodny, węglan disodu
Nr CAS: 497-19-8
Numer WE: 207-838-8
Wzór chemiczny: Na2CO3
Masa molowa: 105,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek (soda lekka) lub nieregularne granulki (soda ciężka), barwy białej do lekko brunatnej (w zależności od zawartości trójtlenku żelaza) (20 °C i 101.3 kPa)
Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH: 11.5 (1 % roztwór wodny) w 20 °C
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 851 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 °C

X WĘGLAN WAPNIA Identyfikator produktu: WĘGLAN WAPNIA
Inne nazwy: węglan wapniowy, kamień wapienny, kruszywo wypełniające, mączka wapienna, kreda pastewna
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, beżowe lub szare
Zapach: bezwonny
pH: 8-9 (jako roztwór nasycony w 25 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 1289 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13-16 mg/l (20 °C)

X WITAMINA A Identyfikator produktu: WITAMINA A
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-81-2
Numer WE: 201-228-5
substancja a): palmitynian
Wzór chemiczny: C36H60O2
Masa molowa: 524,86 g/mol
substancja b): retinol
Wzór chemiczny: C20H30O
Masa molowa: 286,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekły, lepki
Kolor: jasnożółty, ciemno-bursztynowy
Temperatura topnienia: 26 °C
Lepkość dynamiczna (przy 60 °C): 44 mPa•s

X WITAMINA B1 Identyfikator produktu: WITAMINA B1
Inne nazwy: monoazotan tiaminy
Nr CAS: 532-43-4
Numer WE: 208-537-4
Wzór chemiczny: C12H17N4OS.NO3
Masa molowa: 327.36 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: (w 20 °C) krystaliczny proszek
Barwa: biała
Zapach: słaby, charakterystyczny zapach

X OCTAN WITAMINY E Identyfikator produktu: WITAMINA E
Inne nazwy: -OCTAN TOKOFERYLU
Nr CAS: 10191-41-0
Numer WE: –
Octan tokoferylu
Wzór chemiczny: C31H32O3
Masa molowa: 472,74 g/mol
Tokoferol
Wzór chemiczny: C29H50O2
Masa molowa: 430,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: lepki, oleista ciecz
Kolor: biały, żółty
Gęstość: 0,95 g/cm3 (25 °C)

X WODOROSIARCZYN SODU Identyfikator produktu: WODOROSIARCZYN SODU
Inne nazwy: wodorosiarczan(IV) sodu (IUPAC), kwaśny siarczyn sodu
Nr CAS: 7631-90-5
Numer WE: 231-548-0
Numer indeksowy: 016-064-00-8
Wzór chemiczny: NaHSO3
Masa molowa: 104,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz o jasno żółtej barwie
Zapach: ostry, charakterystyczny dla SO2
pH: 4
Temperatura topnienia /  krzepnięcia: 5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 146 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 40 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,35 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 540 g/l.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,54 (ESIS)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczne: 4 mPa•s
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: reduktor

X WODOROTLENEK BARU OŚMIOWODNY Identyfikator produktu: WODOROTLENEK BARU OŚMIOWODNY
Inne nazwy: baru wodorotlenek 8 hydrat
Nr CAS: 12230-71-6
Numer WE: 241-234-5
Wzór chemiczny: Ba(OH)2•8H2O
Masa molowa: 315,48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 10.6 – 4,7 (100g/l H2O w 21 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 78 °C
Gęstość względna: 2,18 g/cm3 (16 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 16,7 g/l (0 °C)
56 g/l (15 °C)
Temperatura rozkładu: 100 – 780 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)

X WODOROTLENEK GLINU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK GLINU
Inne nazwy: wodorotlenek orto-glinowy, bayerit, hydrargilit, gibbsyt, boksyt, ATH
Nr CAS: 21645-51-2
Numer WE: 244-492-7
Wzór chemiczny: Al(OH)3
Masa molowa: 78 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH 10% dyspersji wodnej w 200 °C: 8 – 9
Temperatura topnienia / krzepnięcia: w temperaturze 150-2000 °C rozkłada się na tlenek glinu i wodę
Gęstość w temp. 200 °C: ok.2,42 g/cm3
Rozpuszczalność w 200 °C: 0,015 mg/l – praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie

X WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNY
Inne nazwy: wodorotlenek litu monohydrat
Nr CAS: 1310-66-3
Numer WE: 215-183-4
Wzór chemiczny: LiOH•H2O
Masa molowa: 41.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: ~12 (50 g/l H2O w 50 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 450 -471 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 924 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,51 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 19,1 g/100g H2O (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalne
Temperatura rozkładu: 924 °C

X WODOROTLENEK POTASU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU
Inne nazwy: potaż żrący, potaż kaustyczny
Nr CAS: 1310-58-3
Numer WE: 215-181-3
Numer indeksowy: 019-002-00-8
Wzór chemiczny: KOH
Masa molowa: 56,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 14 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 360 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1327 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał nie jest palny
Prężność par: 1,33 hPa (719 °C)
Gęstość względna: 2,04 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1130 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie
Nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku

X WODOROTLENEK SODU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe lub prawie białe ciało stałe w formie płatków
Zapach: bezwonny
pH: ~13 – 14 (50 g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 318,4 °C (dla 98 %)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 380 °C (dla 98 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 0hPa (20 °C), 0,13 hPa (620 °C)
Gęstość względna: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1090 g/dm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: glikol, alkohol, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X WODOROTLENEK WAPNIA Identyfikator produktu: WODOROTLENEK WAPNIA
Inne nazwy: uwodnione wapno, wapno gaszone, wodorotlenek wapnia, wapno budowlane
Nr CAS: 1305-62-0
Numer WE: 215-137-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Ca(OH)2
Masa molowa: 74,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały, białawy, beżowy, mączka
Zapach: bez zapachu
pH: 12,4 (20 °C)
Temperatura topnienia: >450 °C
Palność: niepalny

X WODOROWĘGLAN AMONU Identyfikator produktu: WODOROWĘGLAN AMONU
Inne nazwy: kwaśny węglan amonu
Nr CAS: 1066-33-7
Numer WE: 213-911-5
Wzór chemiczny: NH4HCO3
Masa molowa: 79.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: lekki amoniaku
pH: 8,3 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Prężność par: 67 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,58 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 10,6 g/l (0 °C) (ESIS)
17,8 g/l (20 °C) (ESIS)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2.4 (25 °C) (ESIS)
Temperatura rozkładu: przy podwyższonej temperaturze (powyżej 40 °C zaczyna się rozkładać, w 60 °C zaczyna się rozkładać i ulatniać dając 21,5 % amoniaku, 55,7 % dwutlenku węgla i 22,8 % pary wodnej)

X WODOROWĘGLAN SODU Identyfikator produktu: WODOROWĘGLAN SODU
Inne nazwy: kwaśny węglan sodowy, soda kwaśna, soda oczyszczona
Nr CAS: 144-55-8
Numer WE: 205-633-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaHCO3
Masa molowa: 84,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – barwa biała (w gat. I dopuszczalny odcień lekko kremowy), proszek lub drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: 8.6 (5 % roztwór wodny)
Gęstość względna: 2.21-2.23 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 93.4 g/l (20 °C, przy pH 8.4)
W innych rozpuszczalnikach: praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

X ZIELEŃ MALACHITOWA Identyfikator produktu: ZIELEŃ MALACHITOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 569-64-2
Numer WE: 209-322-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C23H25ClN2
Masa molowa: 364,91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: charakterystyczny
pH: 2,4 (1 % r-r)
Temperatura wrzenia: 159 °C

X ZMIĘKCZACZ DOS Identyfikator produktu: ZMIĘKCZACZ DOS
Inne nazwy: sebacynian bis(2-etyloheksylu)
Nr CAS: 122-62-3
Numer WE: 204-558-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C26H50O4
Masa molowa: 426.67 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa oleista ciecz
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < -70 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 256 °C
Temperatura zapłonu: >210 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: praktycznie niewybuchowy
Dolna: praktycznie niewybuchowy
Prężność par: trudno lotny
Gęstość par: trudno lotny
Gęstość względna: 0,912 – 0,918 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny (< 0,1/l)
W innych substancjach: rozpuszczalny w alkoholach, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: > 400 °C
Lepkość kinematyczna: ~23 mPa•s, (20 °C)
Właściwości wybuchowe: praktycznie niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak

X ŻEL KRZEMIONKOWY Identyfikator produktu: ŻEL KRZEMIONKOWY
Inne nazwy: ditlenek krzemu (krzemionka bezpostaciowa)•nH2O, silikażel
Nr CAS: 112926-00-8
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SiO2
Masa molowa: 60,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, przeźroczyste lub matowe z dopuszczalnym odcieniem brunatnym, bez zapachu, ziarenka
Ciężar nasypowy: 400-550 g/l
Temperatura zapłonu: substancja niepalna

X ŻELAZOCYJANEK POTASU TRÓJWODNY Identyfikator produktu: ŻELAZOCYJANEK POTASU TRÓJWODNY
Inne nazwy: heksacyjanożelazian(II) potasowy, błekit żelazowy
Nr CAS: 14459-95-1
Numer WE: 237-722-2
Wzór chemiczny: K4[Fe(CN)6]•3H2O
Masa molowa: 422.41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: bez zapachu
pH: ~9,5 (przy 100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura zapłonu: niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 1,85 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 25,2 vol% (20 °C)

kontakt

Dział Handlowy

tel. 81 756 55 20 wew. 1
info@centro-chem.pl