Pozostałe

SUBSTANCJE BRANŻY WŁÓKIENNICZEJ, GARBARSKIEJ, PAPIERNICZEJ, SUBSTANCJE DO SYNTEZY CHEMICZNEJ, WYROBU TWORZYW SZTUCZNYCH, SUROWCE GALWANOTECHNICZNE I INNE:

X ALKOHOL FURFURYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL FURFURYLOWY
Inne nazwy: 2-furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran
Nr CAS: 98-00-0
Numer WE: 202-626-1
Wzór chemiczny: C5H6O2
Masa molowa: 98,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: przejrzysta bezbarwna ciecz, która zmienia kolor na żółty, brązowy lub ciemnoczerwony w przypadku kontaktu ze światłem lub powietrzem
Zapach: charakterystyczny, nieco gryzący
Próg zapachu: 33 mg/m3
pH (roztwór 30 %): 4 – 6
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 14.6 °C
Temperatura wrzenia w 1013 hPa: 171 °C
Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty): 65 °C
Szybkość parowania (eter = 1): 443
Górna/dolna granica wybuchowości: 1.8 – 16.3 % obj.
Prężność par w 20 °C: 53 hPa
Gęstość par (powietrze = 1): 3.38
Gęstość względna (woda = 1): 1.13
Rozpuszczalność w wodzie 20 °C (g/l): mieszalny
Rozpuszczalność w tłuszczach: dobra
Współczynnik podziału (log K oktanol/woda): 0.3
Temperatura samozapłonu: 490 °C
Temperatura rozkładu: nie dotyczy
Lepkość w 25 °C: 4.62 mPa.s
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak
Mieszalność z rozpuszczalnikami: (etanol, benzen, chloroform, eter)
Przewodnictwo elektryczne (pS/m): nie dotyczy
Ciepło spalania: 26 000 kJ/kg
Napięcie powierzchniowe przy 25 °C: 38 mN/m

X ALKOHOL IZOPROPYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL N-PROPYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL N-PROPYLOWY
Inne nazwy: n-propanol, 1-hydroksypropan
Nr CAS: 71-23-8
Numer WE: 200-746-9
Wzór chemiczny: C3H8O
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz o łagodnym, alkoholowym zapachu
Zapach: alkoholowy
Próg zapachu: <0,07-100 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -127 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, : 96,5-98,0 °C
Temperatura zapłonu, : 22-24 °C
Szybkość parowania: 1,3n(octan butylu=1)
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
Górna granica wybuchowości: 13,5 % V/V
Dolna granica wybuchowości: 2,1 % V/V
Prężność par w 25°C: 20 hPa
Gęstość par względem powietrza: 2,1
Gęstość w temp. 20 °C: 803-805 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,25-0,34
Temperatura samozapłonu: 395 °C
Lepkość w temp. 20 °C: 2,21 mPas
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający
Współczynnik załamania światła: 1,386
Stan skupienia: ciecz

X ANODYIdentyfikator produktu: ANODY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –

X AMONIAK ROZTWÓRIdentyfikator produktu: AMONIAK ROZTWÓR
Inne nazwy: woda amoniakalna
Nr CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6
Wzór chemiczny: NH3•H2O
Masa molowa: 35,0 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,4-40 mg/m3 (100 % amoniak)
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -57,5 °C (-72.4 °C dla roztworu 30 % NH3)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 37,7 °C (28.3 °C dla roztworu 30 % NH3)
Granice wybuchowości:
Górna: 25 % (v/v) (100 % amoniak)
Dolna: 16 % (v/v) (100 % amoniak)
Prężność par: 8611 hPa w 20 °C (100 % amoniak)
Gęstość par: 0,597 (w 0 °C, 101.3 kPa) (100 % amoniak)
Gęstość względna: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita (rozpuszczalnik woda)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,23 w 20 °C (100 % amoniak)
Temperatura samozapłonu: 651 °C (dla p = 1013 hPa) (100 % amoniak)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy (gazowy amoniak tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i tlenem)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X AZOTAN AMONUIdentyfikator produktu: AZOTAN AMONU
Inne nazwy: saletra amonowa
Nr CAS: 6484-52-2
Numer WE: 229-347-8
Wzór chemiczny: NH4NO3
Masa molowa: 80.0434 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o zabarwieniu od białego do kremowego
Zapach: brak
pH: 4,5 (10 % r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 169,6 °C (p = 1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Palność (ciało stałe, gaz): mieszanina niepalna, wspomaga palenie i utlenianie
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Dolna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Prężność par: brak dostępnych danych.
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 1,72 w 20 °C (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: >100 g/l w 20 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy, mieszanina nieorganiczna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Temperatura rozkładu: 210 °C
Właściwości utleniające: saletra amonowa posiada właściwości utleniające
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w metanolu, pirydynie, ciekłym amoniaku, słabo w alkoholu etylowym i acetonie

X AZOTAN CYNKU SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: AZOTAN CYNKU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu azotowego
Nr CAS: 10196-18-6
Numer WE: 231-943-8
Wzór chemiczny: Zn(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 297.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,1 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: około 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1800 g/l (20 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

X AZOTAN KOBALTUIdentyfikator produktu: AZOTAN KOBALTU
Inne nazwy: kobaltawy azotan sześciowodny
Nr CAS: 10141-05-6
Numer WE: 233-402-1
Numer indeksowy: 027-009-00-2
Wzór chemiczny: Co(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 291.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, blado-czerwone
Zapach: bezwonny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,49 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 669,6 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 100 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN MIEDZIIdentyfikator produktu: AZOTAN MIEDZI
Inne nazwy: azotan miedzi trójwodny
Nr CAS: 10031-43-3
Numer WE: 221-838-5
Wzór chemiczny: Cu(NO3)2•3H2O
Masa molowa: 241,60 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczna
Kolor: niebieski
pH: 3-4

X AZOTAN NIKLUIdentyfikator produktu: AZOTAN NIKLU
Inne nazwy: azotan niklu sześciowodny
Nr CAS: 13478-00-7
Numer WE: 236-068-5
Wzór chemiczny: Ni(NO3)2•6 H2O
Masa molowa: 290.81 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: kwaśny
pH: ~5

X AZOTAN OŁOWIUIdentyfikator produktu: AZOTAN OŁOWIU
Inne nazwy: azotan ołowiany, diazotan ołowiu
Nr CAS: 10099-74-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: Pb(NO3)2
Masa molowa: 331,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: kryształy
Kolor: biały lub bezbarwny
Zapach: bardzo słaby
pH: 3-4
Temperatura topnienia: >470 °C
Gęstość: 4,53 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: ~1850 kg/m3.

X AZOTAN SREBRAIdentyfikator produktu: AZOTAN SREBRA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7761-88-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: AgNO3
Masa molowa: 169,88 g/mol

X AZOTYN SODUIdentyfikator produktu: AZOTYN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7632-00-0
Numer WE: 231-555-9
Wzór chemiczny: NaNO2
Masa molowa: 69,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): kryształy o odcieniu kremowo-szarym, bezzapachowy
Zapach: bezwonny
pH: 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 271 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 818 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7 (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie tworzy z powietrzem mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: utleniacz

X BEROLIdentyfikator produktu: BEROL
Inne nazwy: środek powierzchniowo czynny berol
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): brązowa ciecz
pH: 6,0 – 9,0 (1% roztwór)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >100 °C
Temperatura zapłonu: 100 – 199 °C
Gęstość względna: 1065 kg/m3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalna w: wodzie, etanolu
Temperatura samozapłonu: >100 °C

X BEZWODNIK FTALOWYIdentyfikator produktu: BEZWODNIK FTALOWY
Inne nazwy: bezwodnik kwasu ftalowego
Nr CAS: 85-44-9
Numer WE: 607-009-00-4
Wzór chemiczny: C8H4O3
Masa molowa: 148,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe koloru białego
Zapach: aromatyczny
pH: 2,0 (6 g/l wody)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 131,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 284,5 °C
Temperatura zapłonu: 152 °C
Szybkość parowania: 107,3 (200)
Górna granica wybuchowości: 10,5 % V/V
Dolna granica wybuchowości: 1,7 % V/V
Prężność pary w 135 °C: 9,3 hPa
Gęstość, [kg/m3] w 150 kg/m3 (200 °C)
Rozpuszczalność w wodzie (w 20 °C): 6 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohole
Temperatura samozapłonu: 580 °C (temp. palenia)

X BEZWODNIK KWASU CHROMOWEGOIdentyfikator produktu: BEZWODNIK KWASU CHROMOWEGO
Inne nazwy: tlenek chromu, trójtlenek chromu, bezwodnik chromowy
Nr CAS: 1333-82-0
Numer WE: 215-607-8
Wzór chemiczny: CrO3
Masa molowa: 99,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia: ciało stałe
Kolor: czerwono-brunatny
Zapach: bez zapachu
pH: 1 (10 g/l H2O,20 °C)
Temperatura topnienia: 196 °C
Gęstość (20 °C): 2,7 g/cm3
Ciężar nasypowy: 1400kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie (20 °C): 62,5%
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie i kwasie octowym

X BEZWODNIK MALEINOWYIdentyfikator produktu: BEZWODNIK MALEINOWY
Inne nazwy: bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5
Nr CAS: 108-31-6
Numer WE: 203-571-6
Wzór chemiczny: C4H2O3
Masa molowa: 98.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny
pH: około 1 (50g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 52 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 102 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 7,1 Vol %
Dolna: 1,4 Vol %
Prężność par: 0,02 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,4
Gęstość względna: 1,31 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 550 g/100 g (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,62
Temperatura samozapłonu: 475 oC
Lepkość dynamiczna: 1,6 mPa•s (60 °C)

X BIFLUOREK AMONUIdentyfikator produktu: BIFLUOREK AMONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1341-49-7
Numer WE: 215-676-4
Wzór chemiczny: NH4HF2
Masa molowa: 57,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe kryształy
pH (20 °C): 2-3
Temperatura topnienia/temperatura krzepnięcia: 125,6-126 °C

X BORAN MELAMINYIdentyfikator produktu: BORAN MELAMINY
Inne nazwy: orthoboric acid, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Nr CAS: 53587-44-3
Numer WE: 258-651-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H6N6•xBH3O3
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Gęstość nasypowa: 260-360 kg/m3

X BORAKS BEZWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS BEZWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu bezwodny
Nr CAS: 1330-43-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-00-5
Wzór chemiczny: Na2B4O7
Masa molowa: 201.22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,37 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,48% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1°C) pH 7,5
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS DZIESIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu pięciowodny
Nr CAS: 12179-04-3
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-02-9
Wzór chemiczny: Na2B4O7•5H2O
Masa molowa: 291.3 g/mol
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 3 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,81 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 3,7 % (20 °C) 51,2 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: H2O w 100 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BUTYLGLIKOLIdentyfikator produktu: BUTYLGLIKOL
Inne nazwy: 2-butoksyetanol, eter monobutylowy glikolu etylenowego
Nr CAS: 111-76-2
Numer WE: 203-905-0
Numer indeksowy: 603-014-00-0
Wzór chemiczny: C6H14O2
Masa molowa: 118.17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
pH: 7
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~- 70 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 167-173 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 10,6 %
Dolna: 1,1 %
Prężność par: 1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,899 – 0902 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,74
Temperatura samozapłonu: ~230 °C

X BUTYLDIGLIKOLIdentyfikator produktu: BUTYLDIGLIKOL
Inne nazwy: 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu monoetylenowego
Nr CAS: 112-34-5
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-096-00-8
Wzór chemiczny: C8H18O3
Masa molowa: 162.23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): przejrzysta ciecz
Zapach: specyficzny
pH: 7
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -68 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 115 °C
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy, ciecz
Granice wybuchowości:
Górna: 24,6 % Vol
Dolna: 0,7 % Vol
Prężność par: 0,029 hPa (25 °C)
Gęstość par: 5,6
Gęstość względna: 0,953-0,956 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: ~1
Temperatura samozapłonu: ~210 °C

X CHLOREK AMONUIdentyfikator produktu: CHLOREK AMONU
Inne nazwy: chlorek amonowy, salmiak
Nr CAS: 12125-02-9
Numer WE: 235-186-4
Numer indeksowy: 017-014-00-8
Wzór chemiczny: H4Cl
Masa molowa: 53,49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, proszek
Zapach: bezwonny
pH: 4,5 – 5,5 (50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: 1.3 hPa (30 °C)
Gęstość względna: 1,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 292 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: ~338 °C

X CHLOREK CYNKUIdentyfikator produktu: CHLOREK CYNKU
Inne nazwy: dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
Nr CAS: 7646-85-7
Numer WE: 231-592-0
Numer indeksowy: 030-003-00-2
Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa molowa: 136,29 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: około 5 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 287 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 732 °C
Prężność par: 1,33 hPa (428 °C)
Gęstość względna: 2,93 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 851 g/l (20 °C)
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X CHLOREK GLINUIdentyfikator produktu: CHLOREK GLINU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7446-70-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: AlCl3
Masa molowa: 133,34 g/mol

X CHLOREK NIKLUIdentyfikator produktu: CHLOREK NIKLU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek niklu (II) 6 hydrat
Nr CAS: 7791-20-0
Numer WE: 231-743-0
Wzór chemiczny: NiCl2•6H2O
Masa molowa: 237,7 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielone
Zapach: bezwonny
pH: ~4.9 (100g/l H2O)
Gęstość względna: 1,92 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2540 g/l (20 °C)
5990 g/l (100 °C)
Temperatura rozkładu: 140 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1001 °C (substancja bezwodna)

X CHLOREK POTASUIdentyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X CHLOREK SODUIdentyfikator produktu: CHLOREK SODU
Inne nazwy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza
Nr CAS: 7647-14-5
Numer WE: 231-598-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaCl
Masa molowa: 58.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny sypki proszek barwy białej (20 °C i 101,3 kPa)
Tabletki solne (średnica: 25 mm; grubość: 17 mm; masa: 14-15 g)
Zapach: bez obcego zapachu
pH: ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 801 °C
Szybkość parowania: zaniedbywalna, ponieważ chlorek sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0).
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest niepalna
Granice wybuchowości:
Górna: Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Dolna: Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Prężność par: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia chlorku sodu jest wyższa niż 300 °C. Chlorek sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość prężności par można uznać za zaniedbywalną
Gęstość par: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Gęstość względna: 2,17 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 358 g/l (20 °C)
W etanolu: 0,51 g/l (25°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.8) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ chlorek sodu jest substancją nieorganiczną
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest samozapalny
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Właściwości wybuchowe: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce
Właściwości utleniające: ze względu na budowę cząsteczki nie oczekuje się właściwości utleniających

X CYJANEK MIEDZIIdentyfikator produktu: CYJANEK MIEDZI

X CYJANEK SODUIdentyfikator produktu: CYJANEK SODU
Inne nazwy: cyjanek sodowy
Nr CAS: 143-33-9
Numer WE: 205-599-4
Wzór chemiczny: NaCN
Masa molowa: 49,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: gorzkich migdałów
pH: 11-12
Temperatura topnienia: 562 °C
Temperatura wrzenia: 1497 °C
Gęstość w 20 °C: 1,6 g/cm3
Gęstość nasypowa: 750-950 kg/m3
Mieszalność z wodą: ~37 g/l (20 °C)

X CYJANEK SREBRA Identyfikator produktu: CYJANEK SREBRA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 506-64-9
Numer WE: 208-048-6
Numer indeksowy: 006-007-00-5
Masa molowa: 133,89 g/mol
Wzór chemiczny: AgCN
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 305 °C
temperatura rozkładu: 320 °C

X CYNIAN SODU Identyfikator produktu: CYNIAN SODU
Inne nazwy: sześciohydroksycynian sodu
Nr CAS: 12027-70-2
Numer WE: 234-724-5
Wzór chemiczny: Na2Sn(OH)6
Masa molowa: 266,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: kryształki lub proszek
Kolor: bezbarwny do białego
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w alkoholu etylowym i acetonie: nierozpuszczalny
pH: 12 (10 % r-r)
Temperatura topnienia: ~140 °C
Gęstość: 1,16 g/cm3 (20 °C)

X CHLOREK ŻELAZA ROZTWÓRIdentyfikator produktu: CHLOREK ŻELAZA ROZTWÓR
Inne nazwy: żelazowy chlorek roztwór
Nr CAS: 7705-08-0
Numer WE: 231-729-4
Wzór chemiczny: FeCl3
Masa molowa: 162,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): czerwono – brunatna ciecz
Zapach: zapach chloru
pH: 1,5 (20 °C)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,42 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Lepkość dynamiczna: 0,56 mPa•s (20 °C)

X CYKLOHEKSAN Identyfikator produktu: CYKLOHEKSAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-82-7
Numer WE: 203-806-2
Numer indeksowy: 601-017-00-1
Wzór chemiczny: C6H12
Masa molowa: 84,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Kolor: bezbarwny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 6,5 °C
Temperatura wrzenie: 81 °C
Temperatura zapłonu:
Tygla zamkniętego: -18 °C
Tygla otwartego: -18 °C
Granice palności lub wybuchowości:
górna/dolna: Dolny: 1,3 %, Górny: 8,4 %
Prężność pary: 12,7 kPa [20 °C]
Gęstość względna: 0,8
Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol, eter etylowy i aceton
Współczynnik podziału oktanol/woda: 3,4
Temperatura samozapłonu: 260 °C
Lepkość: Dynamiczna: 0,98 mPa•s

X DIMETYLOAMINOPIRYDYNA Identyfikator produktu: DIMETYLOAMINOPIRYDYNA
Inne nazwy: 4-(dimetyloamino)pirydyna
Nr CAS: 1122-58-3
Numer WE: 214-353-5
Wzór chemiczny: C7H10N2
Masa molowa: 122,17 g/mol

X DIMETYLOFORMAMID Identyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60 °C
Temperatura wrzenia: 153 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Temperatura zapłonu: 59 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

X SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU Identyfikator produktu: SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU
Inne nazwy: tiuram, dwusiarczek bis(N,N-dimetylotiokarbamylu), TMTD, disulfid tetrametylotiuramu
Nr CAS: 137-26-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C6H12N2S4
Masa molowa: 240,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 156 °C
Temperatura samozapłonu: 580 °C

X DWUCHROMIAN POTASU Identyfikator produktu: DWUCHROMIAN POTASU
Inne nazwy: dichromian potasu
Nr CAS: 7778-50-9
Numer WE: 231-906-6
Numer indeksowy: 024-002-00-6
Wzór chemiczny: K2Cr2O7
Masa molowa: 294.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, pomarańczowe do czerwonego
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~398 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: ~ 115 g/l
Temperatura rozkładu: > 500 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: utleniacz

X DWUCHROMIAN SODU Identyfikator produktu: DWUCHROMIAN SODU
Inne nazwy: dichromian sodu
Nr CAS: 10588-01-9
Numer WE: 234-190-3
Numer indeksowy: 024-004-00-7
Wzór chemiczny: Na2Cr2O7
Masa molowa: 261,97 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: pomarańczowy
Zapach: prawie bez zapachu
pH: około 3,5(100 g/lH2O,20 °C)
Temperatura topnienia: 356,5 °C
Gęstość: 2,50 g/m3
Ciężar nasypowy: 1200 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: 1800 g/l (20 °C)

X ESTER WINYLOWY KWASU NEODEKANOWEGO Identyfikator produktu: ESTER WINYLOWY KWASU NEODEKANOWEGO
Inne nazwy: –
Nr CAS: 51000-52-3
Numer WE: 256-905-8
Numer indeksowy: 603-014-00-0
Wzór chemiczny: C12H22O2
Masa molowa: 198 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: < -20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 247 °C
Temperatura zapłonu: 70 °C (zamknięty tygiel)
Prężność par: 7 hPa
Gęstość względna: 0,88 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 7 – 12 mg/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log pow = 4.9 (20 °C)
Lepkość kinematyczna: 2.2 mm2/s

X ETYLENODIAMINA Identyfikator produktu: ETYLENODIAMINA
Inne nazwy: etylenodwuamina, EDA
Nr CAS: 107-15-3
Numer WE: 203-468-6
Nr indeksowy: 612-007-00-1
Wzór chemiczny: C2H8N2
Masa molowa: 60.10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: lekki amoniaku
pH: 12,2 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~11 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~115 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 38 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 16,6 Vol %
Dolna: 2,7 Vol %
Prężność par: 12 hPa (20 °C)
Gęstość par: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Gęstość względna: 0,898 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,04 (doświadczalnie)
Temperatura samozapłonu: 385 °C
Lepkość dynamiczne: 1,60 mpa*s (20 °C)

X FENOL Identyfikator produktu: FENOL
Inne nazwy: hydroksybenzen
Nr CAS: 108-95-2
Numer WE: 203-632-7
Nr indeksowy: 604-001-00-2
Wzór chemiczny: C6H5OH
Masa molowa: 94.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: ~ 5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 41 °C
Temperatura wrzenia: 180-182 °C
Temperatura samozapłonu: 595 °C
Temperatura zapłonu: 79 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,3 % obj
górna: 9,5 % obj

X FLUOREK POTASU Identyfikator produktu: FLUOREK POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7789-23-3
Numer WE: 232-151-5
Nr indeksowy: –
Wzór chemiczny: KF
Masa molowa: 58.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe kryształy
Zapach: bez zapachu
pH: 6- 7
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 857 °C
Gęstość względna: 0,5 g/cm3

X FLUOREK SODU Identyfikator produktu: FLUOREK SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7681-49-4
Numer WE: 231-667-8
Numer indeksowy: 009-004-00-7
Wzór chemiczny: FNa
Masa molowa: 41.99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 7,4 (roztwór nasycony).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 992 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1700 °C
Prężność par: 1 mmHg (1077 °C)
Gęstość względna: 2800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 42 g/l

X FOLCYSTEINA Identyfikator produktu: FOLCYSTEINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8064-47-9
Numer WE: –
Nr indeksowy: –
Wzór chemiczny: C25H28N8O9S
Masa molowa: 616,60 g/mol

X FOSFORAN POTASU Identyfikator produktu: FOSFORAN POTASU
Inne nazwy: fosforan dwupotasowy, dwuzasadowy fosforan potasu, fosforan dipotasu, fosforan dwupotasu, fosforan dwupotasowy, DKP
Nr CAS: 7758-11-4
Numer WE: 231-834-5
Wzór chemiczny: K2HPO4
Masa molowa: 174.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: kryształy
Kolor: biały
Temperatura topnienia: 252,6 °C

X FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY Identyfikator produktu: FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY
Inne nazwy: ortofosforan trójsodowy, fosforan trisodowy, fosforan trójsodowy dwunastowodny
Nr CAS: 10101-89-0
Numer WE: 231-509-8
Wzór chemiczny: Na3PO4•12H2O
Masa molowa: 380.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do blado żółtego
Zapach: bezwonny
pH: ~ 12 (10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~1000 °C (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1,62 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 80 g/l (20 °C)

X GLICERYNA Identyfikator produktu: GLICERYNA ROŚLINNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICYNA Identyfikator produktu: GLICYNA
Inne nazwy: kwas aminooctowy
Nr CAS: 56-40-6
Numer WE: 200-272-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H2NCH2COOH
Masa molowa: 75.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 5,9 – 6,4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 182 °C
Gęstość względna: 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,21
Temperatura rozkładu: >233 °C

X GLIKOL 1,3-BUTYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL 1,3-BUTYLENOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 107-88-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H10O2
Masa molowa: –

X GLIKOL DWUETYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL DWUETYLENOWY
Inne nazwy: glikol dietylenowy, eter dwuhydroksy-dwuetylenowy
Nr CAS: 111-46-6
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-140-00-6
Wzór chemiczny: C4H10O3
Masa molowa: 106,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna, lepka (20 °C, 1013 hPa)
Zapach: prawie bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -6,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 244,9 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 138 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy (substancja nie ma właściwości piroforycznych i nie wydziela łatwopalnych gazów w kontakcie z wodą (na podstawie struktury chemicznej)
Granice wybuchowości:
Górna: 10,8 Vol %
Dolna: 1,6 Vol %
Prężność par: 0,008 hPa
Gęstość par: 3,66
Gęstość względna: 1,18 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: miesza się w każdym stosunku
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log kow -1,98
Temperatura samozapłonu: 229 °C
Lepkość dynamiczna: 30 mPa•s (25 °C)

X GLIKOL DWUPROPYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL DWUPROPYLENOWY
Inne nazwy: 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 25265-71-8
Numer WE: 246-770-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O3
Masa molowa: 134.17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
Temperatura topnienia:< -20 °C metoda UE A.1
Temperatura krzepnięcia: < -20 °C metoda UE A1 wg
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 227 °C literatura (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 128 °C metoda WE A9 (TZ) (PMCC) (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania (octan butylu = 1): <0,05 oszacowane
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 1,3 Pa (25 °C) metoda RE A4
Gęstość par: 4,63 Literatura (powietrze =1)
Gęstość względna: 1,02 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 % (20 °C) metoda UE A.6 (Rozpuszczalność w wodzie)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,46
Temperatura samozapłonu: 332 °C metoda RE A15
Lepkość kinematyczna: 118 mm2/s (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 75 mPa•s (25 °C) literatura
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: nie

X GLIKOL ETYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL ETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol monoetylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLIKOL TRÓJETYLENOWY Identyfikator produktu: GLIKOL TRÓJETYLENOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 112-27-6
Numer WE: 203-953-2
Wzór chemiczny: C6H14O4
Masa molowa: 150,17 g/mol

X GLUKONIAN SODU Identyfikator produktu: GLUKONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 527-07-1
Numer WE: 208-407-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H11NaO7
Masa molowa: 218.14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 8,0 (100 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 613,1 °C
Temperatura zapłonu: 200 °C
Prężność par: 4.53-17 hpa (25 °C)
Gęstość względna: 1,789 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,99
Temperatura rozkładu: 196 -198 °C

X HEKSAMETAFOSFORAN SODU Identyfikator produktu: HEKSAMETAFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10124-56-8
Numer WE: 233-343-1
Wzór chemiczny: Na6(PO3)6
Masa molowa: 611.77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały proszek bez zapachu.
Zapach: bezwonny
pH: 6 – 6,5 (1 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~630 °C
Gęstość względna: ~1,19 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 975,2 g/l (20 °C)
1744 g/l (80 °C)

X KARBOKSYMETYLOCELULOZA Identyfikator produktu: KARBOKSYMETYLOCELULOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9004-32-4
Numer WE: –
Wzór chemiczny: [C6H7O2(OH)3-X(OCH2COONa)X]n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – włókna, białe do kremowego
Zapach: bezwonny
pH: 8,0-11,0 (1 % roztwór).
Gęstość względna: 1560 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >280 °C
Temperatura rozkładu: >300 °C

X KWAS ALKILOBENZENSULFONOWY Identyfikator produktu: KWAS ALKILOBENZENSULFONOWY
Inne nazwy: kwas ABS, kwas dodecylobenzenosulfonowy
Substancja a): kwas alkilobenzensulfonowy
Udział masowy: min. 95,0 %
Nr CAS: 85536-14-7
Numer WE: 287-494-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Substancja b): kwas siarkowy
Udział masowy: max. 1,5 %
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Numer indeksowy: 016-020-00-8
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, barwy brązowej
Zapach: lekki, charakterystyczny zapach
pH: kwas
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 6 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 188,9 °C
Temperatura zapłonu: 206,9 °C (101,3 kPa)
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Gęstość względna: 1,080 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: miesza się w każdej proporcji
W innych rozpuszczalnikach: bez ograniczeń w alkoholu etylowym, ograniczona w olejach
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2 (23 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C (10,29 kPa)

X KWAS ADYPINOWY Identyfikator produktu: KWAS ADYPINOWY
Inne nazwy: kwasbutanodikarboksylowy-1,4,kwasheksanodiowy-1,6
Numer indeksowy: 607-144-00-9
Numer WE: 204-673-3
Numer CAS: 124-04-9
Wzór chemiczny: C6H10O4
Masa molowa: 146.14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (stan skupienia): ciało stałe
Wygląd (kolor): biały
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: kwas adypinowy jest substancją stałą o niskiej prężności pary, dane nieokreślone
pH: 2,7 (roztwór wodny nasycony)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 150,85 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 337,5 °C
Temperatura zapłonu: 196 °C

X KWAS AMIDOSULFONOWY Identyfikator produktu: KWAS AMIDOSULFONOWY
Inne nazwy: kwas amidosiarkowy(IV)
Nr CAS: 5329-14-6
Numer WE: 226-218-8
Numer indeksowy: 016-026-00-0
Wzór chemiczny: H2NSO3H
Masa molowa: 97.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – biały, krystaliczny proszek
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 205 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 0.78 Pa at 20 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 181.4 g/ L (20 °C)
Temperatura rozkładu: 205 °C

X KWAS BENZOESOWY Identyfikator produktu: KWAS BENZOESOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 65-85-0
Numer WE: 200-618-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5COOH
Masa molowa: 122.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 121-123 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 121 °C (ESIS)
Prężność par: 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,32 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,9 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,87
Temperatura samozapłonu: 570 °C

X KWAS BOROWY Identyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X KWAS BURSZTYNOWY Identyfikator produktu: KWAS BURSZTYNOWY
Inne nazwy: kwas 1,4-butanodiowy
Nr CAS: 110-15-6
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H6O4
Masa molowa: 118,09 g/mol

X KWAS CHLOROOCTOWY Identyfikator produktu: KWAS CHLOROOCTOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-11-8
Numer WE: 201-178-4
Numer indeksowy: 607-003-00-1
Wzór chemiczny: ClCH2COOH
Masa molowa: 94.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub bezbarwne
Zapach: duszący
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,045 ppm
pH: 3,2 (100 mg/l).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 61,5 – 62,3 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 189 °C
Prężność par: < 1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,580 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 42010 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,51
Temperatura samozapłonu: 470 °C

X KWAS CYTRYNOWY Identyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY BEZWODNY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy
Nr CAS: 77-92-9
Numer WE: 201-069-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,665 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w alkoholu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log kow: – 0,2 do -1,8
Właściwości utleniające: nieutleniający

X KWAS FLUOROBOROWY Identyfikator produktu: KWAS FLUOROBOROWY
Inne nazwy: kwas tetrafluoroborowy
Nr CAS: 16872-11-0
Numer WE: 240-898-3
Numer indeksowy: 009-010-00-X
Wzór chemiczny: HBF4
Masa molowa: 87.81 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 130 °C (substancja bezwodna) (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,38 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny w każdych proporcjach
Temperatura rozkładu: > 130 °C (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS FOSFOROWY Identyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY
Inne nazwy: kwas ortofosforowy
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 41,1 °C (1013 hPa)
– 7 °C (25 % H3PO4)
– 43 °C (70 % H3PO4)
– 17 °C (75 % H3PO4)
– 21 °C (85 % H3PO4)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 296,5 °C (1013 hPa)
Nie określono (25 % H3PO4)
127 °C (70 % H3PO4)
135 °C (75 % H3PO4)
151 °C (85 % H3PO4)
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Prężność par: 4 Pa (20 °C)
29,8 mm Hg (30 °C; 25 % H3PO4)
13,1 mm Hg (30 °C; 70 % H3PO4)
10,0 mm Hg (30 °C; 75 % % H3PO4)
3,95 mm Hg (30 °C; 85 % % H3PO4)
Gęstość względna: 1,840 g/cm3 (38 °C)
1,1493 g/cm3 (15 °C; 25 % H3PO4)
1,5271 g/cm3 (15 °C; 70 % H3PO4)
1,5788 g/cm3 (15 °C; 75 % H3PO4)
1,6928 g/cm3 (15 °C; 85 % H3PO4)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
W wodzie: >1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS GIBERELINOWY Identyfikator produktu: KWAS GIBERELINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 77-06-5
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C19H22O6
Masa molowa: 346,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Temperatura wrzenia: ~228 °C

X KWAS MRÓWKOWY 85% Identyfikator produktu: KWAS MRÓWKOWY 85 %
Inne nazwy: kwas metanowy 85 %, kwas wodorokarboksylowy 85 %
Nr CAS: 64-18-6
Numer WE: 200-579-1
Numer indeksowy: 607-001-00-0
Wzór chemiczny: HCOOH
Masa molowa: 46.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: ostry
pH: 2,2 (10 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 °C
Temperatura zapłonu: 60 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 47,6 Vol %
Dolna: 14,9 Vol %
Prężność par: 112,5 hPa (50 °C)
Gęstość par: 1,6
Gęstość względna: 1,195 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,9
Temperatura samozapłonu: 500 °C

X KWAS MLEKOWY Identyfikator produktu: KWAS MLEKOWY 80 %
Inne nazwy: kwas 2-hydroksypropanowy
Nr CAS: 50-21-5
Numer WE: 200-018-0
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna oleista ciecz
Zapach: bez zapachu
pH: ~2,8 (10 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temperatura zapłonu: niepalny
Prężność par: 0,1 hPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,21 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,62
Temperatura samozapłonu: niepalny
Lepkość dynamiczne: 20-40 mPa.s (20 °C)

X KWAS OCTOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS OCTOWY 80 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64-19-7
Numer WE: 200-580-7
Numer indeksowy: 607-002-00-6
Wzór chemiczny: CH3COOH
Masa molowa: 60,05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry, drażniący
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~2,5 mg/m3
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -7 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 103-117 °C (1013hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C
Szybkość parowania: 0,97 (octan n-butylu = 1)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy
Granice wybuchowości:
Górna: 17 % (v/v)
Dolna: 4,0 % (v/v)
Prężność par: 15,4 hPa (20 °C).
Gęstość par: 2,1.
Gęstość względna: 1070 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy, benzen
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,17 (substancja bezwodna)
Temperatura samozapłonu: 463
Lepkość: 2,31 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie zawiera w cząsteczce grup odpowiedzialnych
za własności wybuchowe
Właściwości utleniające: struktura produktu nie wskazuje na możliwość reakcji egzotermicznych w substancjami zapalnymi

X KWAS PROPIONOWY Identyfikator produktu: KWAS PROPIONOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-09-4
Numer WE: 201-176-3
Numer indeksowy: 607-089-00-0
Wzór chemiczny: C3H6O2
Masa molowa: 74.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,026 – 0,17 ppm
pH: 2,5 (100g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 141 °C
Temperatura zapłonu: 51 °C
Palność (ciało stałe, gaz):
Granice wybuchowości:
Górna: 12 Vol %
Dolna: 2 Vol %
Gęstość względna: 0,994 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie w pełni mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,3 log POW (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 1,2 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy, możliwe jest tworzenie wybuchowych mieszanin powietrze – pary

X KWAS SEBACYNOWY Identyfikator produktu: KWAS SEBACYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 111-20-6
Numer WE: 203-845-5
Wzór chemiczny: C10H18O4
Masa molowa: 202,25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny zapach kwasów tłuszczowych
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 131,0 – 134,5 °C (specyfikacja producenta)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 294 °C (13,3 kPa) (rozkład)
Temperatura zapłonu: 220 °C
Gęstość względna: 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 0,1 g/ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,2

X KWAS SIARKOWY Identyfikator produktu: KWAS SIARKOWY min. 95 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny ostry, duszący zapach
pH: < 1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 10.4 to 10.9 °C (100 % kwas siarkowy)
-1.11 to 3.0 °C (98 % kwas siarkowy)
-13.89 to -10 °C (96 % kwas siarkowy)
7.56 °C (83 % kwas siarkowy)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (100 % kwas siarkowy)
310-335°C (98 % kwas siarkowy)
330°C (96 % kwas siarkowy)
360°C (77 % kwas siarkowy)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: prężność par 148,5 °C 130 Pa (97 % kwas siarkowy) – 130 Pa (97 % kwas siarkowy)
Prężność par w 20 °C: 214 Pa (65 % kwas siarkowy) – 214 Pa (65 % kwas siarkowy)
Gęstość par: 4,53 (w stosunku do powietrza)
Gęstość względna: 1.8144-1.8305 kg/L (90-100 % kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie całkowita.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczna: 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS) 95 % kwas siarkowy w 20°C
Właściwości wybuchowe: brak

X KWAS SOLNY Identyfikator produktu: KWAS SOLNY ~33 %
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa•s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa•s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X KWAS STEARYNOWY Identyfikator produktu: KWAS STEARYNOWY
Inne nazwy: kwas oktadekainowy, stearyna
Nr CAS: 67701-03-5
Numer WE: 266-928-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C18H36O2
Masa molowa: 284.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki białe do beżowego
Zapach: charakterystyczny, słaby zapach
pH: <7
Temperatura topnienia: 56 °C
Temperatura krzepnięcia: ~59 °C (53 – 62 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~240 °C
Temperatura zapłonu: ~180 °C
Prężność par: < 0,01 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0.85 to 0.90 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: <0,005 g/100 ml (25 °C)
Rozpuszczalny w: olejach/tłuszczach, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >5
Temperatura samozapłonu: ~350 °C
Lepkość kinematyczna: ~12 mm2/s (70 °C)

X KWAS SZCZAWIOWY DWUWODNY Identyfikator produktu: KWAS SZCZAWIOWY DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 6153-56-6
Numer WE: 205-634-3
Wzór chemiczny: C2H2O4•2H2O
Masa molowa: 126.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: ostry
pH: ~1 (10g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 101 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,65 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 102 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,81 (30 °C) (ESIS)
Temperatura rozkładu: > 157 °C (substancja bezwodna)

X KWAS WINOWY Identyfikator produktu: KWAS WINOWY
Inne nazwy: kwas 2,3 dwuoksybursztynowy
Nr CAS: 87-69-4
Numer WE: 201-766-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H6O6
Masa molowa: 150.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ~1,6 (100 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia: 170 °C
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Temperatura zapłonu: 210 °C
Gęstość: 1,76 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: ~800 – 1000 kg/m3

X METYLOIZOBUTYLOKETON Identyfikator produktu: METYLOIZOBUTYLOKETON
Inne nazwy: keton izobutylowo-metylowy, 4-metylopentan-2-on
Nr CAS: 108-10-1
Numer WE: 203-550-1
Numer indeksowy: 606-004-00-4
Wzór chemiczny: C6H12O
Masa molowa: 100.16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): przeźroczysta ciecz
Próg (wyczuwalności) zapachu: temperatura topnienia/krzepnięcia: -85 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 114 – 117 °C
Temperatura zapłonu: 14 °C
Szybkość parowania: 1,6 (nBuAc=1)
Granice wybuchowości:
Górna: 8,0 % Vol
Dolna: 1,3 % Vol
Prężność par: 1,9 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,5.
Gęstość względna: 0,799 – 0,802 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 20 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,31
Temperatura samozapłonu: 448 °C
Lepkość: 0,542 mPa•s (25 °C)

X MOLIBDENIAN AMONU Identyfikator produktu: MOLIBDENIAN AMONU CZTEROWODNY
Inne nazwy: amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamonoheptamolibdenian uwodniony
Numer WE: 234-722-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NH4)6Mo7O24•4H2O
Masa molowa: 1235,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: lekki zapachu amoniaku
pH: ~5,3 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 90 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,498 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 400 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 190 °C

X MOLIBDENIAN SODU Identyfikator produktu: MOLIBDENIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-551-7
Numer CAS: 10102-40-6
Wzór chemiczny: Na2MoO4•2 H2O
Masa molowa: 241.95 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 7,9 – 10,3 (C=50 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 130 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej).
683 °C (rozkład termiczny).
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy- ciało stałe
Temperatura zapłonu: nie dotyczy – substancja nie jest palna
Szybkość parowania: nie dotyczy- ciało stałe
Palność (ciało stałe, gaz): substancja nie jest palna
Granice wybuchowości:
Górna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Dolna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Gęstość względna: 3,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 840 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 683 °C
Właściwości wybuchowe: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: substancja nie ma właściwości utleniających

X MONOETANOLOAMINA Identyfikator produktu: MONOETANOLOAMINA
Inne nazwy: etanoloamina, MEA, 2-aminoetanol (IUPAC)
Nr CAS: 141-43-5
Numer WE: 205-483-3
Nr indeksowy: 603-030-00-8
Wzór chemiczny: C2H7NO
Masa molowa: 61.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Zapach: nieprzyjemny, rybi, amoniakalny zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 10,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 170,3 °C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 94,5 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie zapala się po zapłonie, nie posiada właściwości piroforowych i nie wydziela gazów palnych przy kontakcie z wodą
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowa
Dolna: niewybuchowa
Prężność par: 0,5 gPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1 000g/l przy 20°C (pH 12,1)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,91. (25 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Lepkość: 23,18 mPa_s przy 20 °C
9,80 mPa_s przy 40 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa.
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających

X MRÓWCZAN POTASU Identyfikator produktu: MRÓWCZAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 590-29-4
Numer WE: 209-677-9
Wzór chemiczny: HCOOK
Masa molowa: 84.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: neutralne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 129 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 331 g/100 ml (18 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4,3

X NADMANGANIAN POTASU Identyfikator produktu: MANGANIAN(VII) POTASU
Inne nazwy: nadmanganian potasu
Nr CAS: 7722-64-7
Numer WE: 231-760-3
Numer indeksowy: 025-002-00-9
Wzór chemiczny: KMnO4
Masa molowa: 158,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, fioletowe
Zapach: bezwonny
pH: 7 – 9 (20 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 240 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 6.4 g/100 ml (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 240 °C
Właściwości utleniające: posiada właściwości utleniające

X NADSIARCZAN SODU Identyfikator produktu: NADSIARCZAN SODU
Inne nazwy:-
Nr CAS: 7775-27-1
Numer WE: 231-892-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2S2O8
Masa molowa: 238,1 g/mol

X NADWĘGLAN SODU Identyfikator produktu: NADWĘGLAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 15630-89-4
Numer WE: 239-707-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2CO3 x 1.5 H2O2
Masa molowa: 156,98 g/mol

X OCTAN N-BUTYLU Identyfikator produktu: OCTAN N-BUTYLU
Inne nazwy: octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Nr CAS: 123-86-4
Numer WE: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1
Wzór chemiczny: CH3COOC4H9
Masa molowa: 116,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekła
Barwa: bezbarwna
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -77 °C
Temperatura wrzenia: 126 °C
Temperatura samozapłonu: 370 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,4 % obj.
górna: 7,5 % obj.
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

X PIROSIARCZYN SODU Identyfikator produktu: PIROSIARCZYN SODU
Inne nazwy: dwusiarczyn sodowy, disiarczan disodu
Nr CAS: 7681-57-4
Numer WE: 231-673-0
Wzór chemiczny: Na2S2O5
Masa molowa: 190.10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 5,0 (50g/l H2O w 20 °C)
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 1,48 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 470 g/l (0 °C)
Wysoce rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7
Temperatura rozkładu: ~150 °C (formuje dwutlenek siarki)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający

X PODCHLORYN SODOWY MIN. 13% Cl Identyfikator produktu: PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl
Inne nazwy: chloran (I) sodu
Substancja a): podchloryn sodu
Udział masowy: min. 12,5 %
Nr CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Numer indeksowy: 017-011-00-1
Wzór chemiczny: NaOCl
Masa molowa: 74.44 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 0,7- 2,0
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnożółta
Zapach: chloru
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -6 °C
Prężność par: 2,5 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,21 g/l
Gęstość względna: 1210 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (20 °C)
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X PODSIARCZYN SODU Identyfikator produktu: PODSIARCZYN SODU
Inne nazwy: ditionian sodu, hydrosulfit sodu
Nr CAS: 7775-14-6
Numer WE: 231-890-0
Numer indeksowy: 016-028-00-1
Wzór chemiczny: Na2S2O4
Masa molowa: 174.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny dla SO2
pH: 8 – 10,5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: około 300 °C
Gęstość: 2,25 – 2,38 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: 1250 – 1400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: > 150 g/l (20 °C)
Log P(o/w): – 4,7

X POLIFOSFORAN SODU Identyfikator produktu: POLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10361-03-2
Numer WE: 233-782-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NaPO3)n
Masa molowa: –

X SACHARYNIAN SODU DWUWODNYIdentyfikator produktu: SACHARYNIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-diksyd, sól sodowa
Nr CAS: 82385-42-0
Numer WE: 204-886-1
Wzór chemiczny: C7H4NNaO3S•2H2O
Masa molowa: 241,19 g/mol

X SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) jednowodny, siarczan(VI) cynku(II) 1 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•H2O
Ciężar cząsteczkowy: 179 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Gęstość względna: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 350 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 240 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN CYNY Identyfikator produktu: SIARCZAN CYNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7488-55-3
Numer WE: 231-302-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SnSO4
Masa molowa: 214,77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny lub biały

X SIARCZAN GLINU Identyfikator produktu: SIARCZAN GLINU
Inne nazwy: siarczan glinu stały, siarczan glinu ALK 17 % Al2O3
Nr CAS: 10043-01-3
Numer WE: 233-135-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Al2(SO4)3
Masa molowa: 342,15 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 (5 g/100 ml; 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,50 – 1,70 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny

X SIARCZAN MIEDZI Identyfikator produktu: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan miedzi pięciowodny
Nr CAS: 7758-99-8
Numer WE: 231-847-6
Numer indeksowy: 029-004-00-0
Wzór chemiczny: CuSO4•5H2O
Masa molowa: 249,68 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stale o barwie od sinoniebieskiej do niebieskiej
Zapach: bezwonny
pH: ~4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 110 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 150 °C
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 423 g/l (20 °C)2023 g/l (100 °C)
Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie

X SIARCZAN NIKLU SZEŚCIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN NIKLU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) niklu(II) sześciowodny
Nr CAS: 10101-97-0
Numer WE: 232-104-9
Wzór chemiczny: NiSO4•6H2O
Masa molowa: 262,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielone
Zapach: bezwonny
pH: 4,3 – 4,7 (100g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 650 g/l (20 °C)
3407 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: ~103 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
~800 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN POTASU-CHROMU DWUNASTOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN POTASU-CHROMU DWUNASTOWODNY
Inne nazwy: siarczan chromu(III) i potasu, dodekahydrat, ałun chromowo-potasowy
Nr CAS: 7788-99-0
Numer WE: 233-401-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KCr(SO4)2•12H2O
Masa molowa: 499,41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, krystaliczne w kolorze ciemnej purpury
Zapach: bezwonny
pH: 2-3,5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 89 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,835 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 250 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZEK SODU DZIEWIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZEK SODU DZIEWIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1313-84-4 (1313-82-2 – bezwodny)
Numer WE: 215-211-5
Numer indeksowy: 016-009-00-8
Wzór chemiczny: Na2S•9H2O
Masa molowa: 240,18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub żółtoróżowe
Zapach: charakterystyczny, siarkowodoru
pH: 12,4 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1180 °C
Gęstość względna: 1,86 g/cm3 (14 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 470 g/l (10 °C)
W innych rozpuszczalnikach: słabo rozpuszcza się w alkoholu, nie rozpuszcza się w eterze
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,5 (25 °C)

X SIARKA Identyfikator produktu: SIARKA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7704-34-9
Numer WE: 231-722-6
Numer indeksowy: 016-094-00-1
Wzór chemiczny: S
Masa molowa: 32,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: swoisty
pH: 6,5 (100g/l w 20 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 444,6 °C
Temperatura zapłonu: 168-207 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Dolna: 20±1,2 g/m3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 1,33 hPa (183 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie. Temperatura samozapłonu: 215 °C
Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe, stwarza zagrożenie wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianami
Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji utleniających
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
550-750 kg/m3 (siarka mielona)

X STEARYNIAN CYNKU Identyfikator produktu: STEARYNIAN CYNKU
Inne nazwy: sole cynkowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 557-05-1
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70O4Zn
Masa molowa: 632,35 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
Temperatura topnienia: 118 – 122 °C

X SÓL ODTŁUSZCAJĄCA Identyfikator produktu: SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X TETRAETYLENOPENTAAMINA Identyfikator produktu: TETRAETYLENOPENTAMINA
Inne nazwy: mieszanina czteroetylenopentaminy
Nr CAS: 90640-66-7
Numer WE: 292-587-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X TETRAHYDROFURAN Identyfikator produktu: TETRAHYDROFURAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 109-99-9
Numer WE: 203-726-8
Numer indeksowy: 603-025-00-0
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~30 ppm
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -88 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 – 83 °C
Temperatura zapłonu: 12 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 12 % Vol
Dolna: 2 % Vol
Prężność par: 6.020 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 0,78 – 0,786 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowicie mieszalny
Eter(y): mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,05
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Lepkość dynamiczna: 2,43 mPa•s

X TIOSIARCZAN SODU PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: TIOSIARCZAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10102-17-7
Numer WE: 231-867-5
Wzór chemiczny: Na2S2O3•5H2O
Masa molowa: 248.21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonne
pH: ~9,9 (przy 10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 48 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,74 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 701 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4,53 (substancja bezwodna)
Temperatura rozkładu: 100 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)

X TLENEK ANTYMONU Identyfikator produktu: TLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu, antymonawy tlenek, tritlenek antymonu
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291,52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do żółtego
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie

X TLENEK CERU Identyfikator produktu: TLENEK CERU
Inne nazwy: tlenek ceru (IV)
Nr CAS: 1306-38-3
Numer WE: 215-150-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CeO2
Masa molowa: 171,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X TLENEK CYNKU Identyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TLENEK MAGNEZU Identyfikator produktu: TLENEK MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-48-4
Numer WE: 215-171-9
Wzór chemiczny: MgO
Masa molowa: 40,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: bezwonne
pH: 10,3 (50g/l H2O w 20 °C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 2800 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3600 °C (w 1000 hPa)
Temperatura zapłonu: 190 °C
Gęstość względna: 3,58 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,006 g/100 ml. (w temp. 20 °C) (IUCLID)
W etanolu: nie rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)
W rozcieńczonych kwasach: rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)

X TOLUEN Identyfikator produktu: TOLUEN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Wzór chemiczny: C7H8
Masa molowa: 92,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 110,6 °C
Temperatura zapłonu: 4 °C
Temperatura samozapłonu: 480 °C

X TRÓJETANOLOAMINA Identyfikator produktu: TRÓJETANOLOAMINA
Inne nazwy: 2, 2’, 2”-trójhydroksytrójetyloamina, tris (2-hydroksyetylo)amina, TEA
Nr CAS: 102-71-6
Numer WE: 203-049-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (CH2CH2OH)3N
Masa molowa: 149.19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~20,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~336,1 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: 0,01 (octan butylu = 1)
Prężność par: < 0,0003 (20 °C)
Gęstość par: 5 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 1,126 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1000 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,3
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Lepkość dynamiczna: 934 mPa•s (20 °C)

X TRÓJPLOLIFOSFORAN SODU Identyfikator produktu: TRÓJPOLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: trifosforan pentasodowy
Nr CAS: 7758-29-4
Numer WE: 231-838-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na5P3O10
Masa molowa: 367.86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X UROTROPINA Identyfikator produktu: UROTROPINA
Inne nazwy: 1,3,5,7-tetraazaadamantan, 1,3,5,7-tetraazatricyklo(3.3.1.13,7)dekan,
heksametylenotetraamina, heksalina
Nr CAS: 100-97-0
Numer WE: 202-905-8
Numer indeksowy: 612-101-00-2
Wzór chemiczny: C6H12N4
Masa molowa: 140,20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, substancja stała
Palność (ciało stałe, gaz): spalanie – prędkość < 45 s/100 mm
Substancja stała, palna, kategoria 2
Prężność par: 0.00013 kPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 813000 mg/L H2O (12 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2.84
Temperatura samozapłonu: 410 °C (101325 Pa)
Temperatura rozkładu: 260-295 °C
Właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma żadnych grup chemicznych, które wskazują, na właściwości wybuchowe lub samoreaktywne
Właściwości utleniające: utleniająca: niesklasyfikowany (ze względu na strukturę)

X WAPNO CHLOROWANE Identyfikator produktu: WAPNO CHLOROWANE
Inne nazwy: chloran wapnia, podchloryn wapnia, wapno bielące, chlorek bielący
Nr CAS: 7778-54-3
Numer WE: 231-908-7
Numer indeksowy: 017-012-00-7
Wzór chemiczny: Ca(ClO)2
Masa molowa: 142,98 g/mol

X WERSENIAN PIĘCIOSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN PIĘCIOSODOWY
Inne nazwy: dwuetylenotrójaminopięciooctan pięciosodowy, DTPA
Nr CAS: 140-01-2
Numer WE: 205-391-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C14H18N3O10Na5
Masa molowa: 503.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: bezbarwny do żółtego
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0-11,8
Temperatura krzepnięcia: -28 °C

X WĘGLAN BARU Identyfikator produktu: WĘGLAN BARU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 513-77-9
Numer WE: 208-167-3
Numer indeksowy: 056-003-00-2
Wzór chemiczny: BaCO3
Masa molowa: 197.34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o barwie białej do kremowej
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1300 °C
Gęstość względna: 4,28 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,02 mg/l (20 °C)
W rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Temperatura rozkładu: >1300 °C

X WĘGLAN MANGANU Identyfikator produktu: WĘGLAN MANGANU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 598-62-9
Numer WE: –
Wzór chemiczny: MnCO3
Masa molowa: 114,95 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: różowy
pH:6-6,5
Temperatura topnienia: >200 °C
Gęstość: 3,43 g/cm3 (20 °C)

X WĘGLAN MIEDZI Identyfikator produktu: WĘGLAN MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 12069-69-1
Numer WE: 235-113-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CuCO3
Masa molowa: 123,55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielony proszek
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 400 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 400 °C
Szybkość parowania: nie dotyczy – substancja nieorganiczna o wysokiej temperaturze topnienia
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 3,48 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0.00159-0.00468 g/L (20 °C, pH: 6.2-6.8)
W wodzie: 1.16 g/L (20 °C, pH: 5.6-5.8)
W wodzie: 0.00001 g/L (20 °C, pH: 8.7-8.8)
Produkt posiada słabą rozpuszczalność w wodzie
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nie spełnia kryteriów dotyczących utleniania

X WĘGLAN SODU Identyfikator produktu: WĘGLAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: soda amoniakalna, soda kalcynowana (lekka, ciężka), węglan sodu bezwodny, węglan disodu
Nr CAS: 497-19-8
Numer WE: 207-838-8
Wzór chemiczny: Na2CO3
Masa molowa: 105,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek (soda lekka) lub nieregularne granulki (soda ciężka), barwy białej do lekko brunatnej (w zależności od zawartości trójtlenku żelaza) (20 °C i 101.3 kPa)
Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH: 11.5 (1 % roztwór wodny) w 20 °C
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 851 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 °C

X WODA AMONIAKALNA Identyfikator produktu: AMONIAK ROZTWÓR
Inne nazwy: woda amoniakalna
Nr CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6
Wzór chemiczny: NH4OH
Masa molowa: 35,0 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,4-40 mg/m3 (100 % amoniak)
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -57,5 °C (-72.4 °C dla roztworu 30 % NH3)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 37,7 °C (28.3 °C dla roztworu 30 % NH3)
Granice wybuchowości:
Górna: 25 % (v/v) (100 % amoniak)
Dolna: 16 % (v/v) (100 % amoniak)
Prężność par: 8611 hPa w 20 °C (100 % amoniak)
Gęstość par: 0,597 (w 0 °C, 101.3 kPa) (100 % amoniak)
Gęstość względna: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita (rozpuszczalnik woda)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,23 w 20 °C (100 % amoniak)
Temperatura samozapłonu: 651 °C (dla p = 1013 hPa) (100 % amoniak)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa (gazowy amoniak tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i tlenem)
Właściwości utleniające: nieutleniająca

X WODOROTLENEK BARU OŚMIOWODNY Identyfikator produktu: WODOROTLENEK BARU OŚMIOWODNY
Inne nazwy: baru wodorotlenek 8 hydrat
Nr CAS: 12230-71-6
Numer WE: 241-234-5
Wzór chemiczny: Ba(OH)2•8H2O
Masa molowa: 315,48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 10.6 – 4,7 (100g/l H2O w 21 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 78 °C
Gęstość względna: 2,18 g/cm3 (16 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 16,7 g/l (0 °C)
56 g/l (15 °C)
Temperatura rozkładu: 100 – 780 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)

X WODOROTLENEK POTASU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU
Inne nazwy: potaż żrący, potaż kaustyczny
Nr CAS: 1310-58-3
Numer WE: 215-181-3
Numer indeksowy: 019-002-00-8
Wzór chemiczny: KOH
Masa molowa: 56,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 14 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 360 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1327 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał nie jest palny
Prężność par: 1,33 hPa (719 °C)
Gęstość względna: 2,04 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1130 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie
Nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku

X WODOROTLENEK SODU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe lub prawie białe ciało stałe w formie płatków
Zapach: bezwonny
pH: ~13 – 14 (50 g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 318,4 °C (dla 98 %)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 380 °C (dla 98 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 0hPa (20 °C), 0,13 hPa (620 °C)
Gęstość względna: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1090 g/dm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: glikole, alkohole, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie samozapalny
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X WODOROWĘGLAN SODU Identyfikator produktu: WODOROWĘGLAN SODU
Inne nazwy: kwaśny węglan sodowy, soda kwaśna, soda oczyszczona
Nr CAS: 144-55-8
Numer WE: 205-633-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaHCO3
Masa molowa: 84,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – barwa biała (w gat. I dopuszczalny odcień lekko kremowy), proszek lub drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: 8.6 (5 % roztwór wodny)
Gęstość względna: 2.21-2.23 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 93.4 g/l (20 °C, przy pH 8.4)
W innych rozpuszczalnikach: praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

kontakt

Dział Handlowy

tel. 81 756 55 20 wew. 1
info@centro-chem.pl