Płyny, oleje i smary

OLEJE, DODATKI FUNKCYJNE, BARWNIKI, PŁYNY CHŁODNICZE I INNE:

X AMINY

X AZOTYN SODU ROZTWÓRIdentyfikator produktu: AZOTYN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7632-00-0
Numer WE: 231-555-9
Wzór chemiczny: NaNO2
Masa molowa: 69,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): kryształy o odcieniu kremowo-szarym
Zapach: bezwonny
pH: 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 271 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 818 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7 (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie tworzy z powietrzem mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTYN SODU STAŁYIdentyfikator produktu: AZOTYN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7632-00-0
Numer WE: 231-555-9
Wzór chemiczny: NaNO2
Masa molowa: 69,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): kryształy o odcieniu kremowo-szarym, bezzapachowy
Zapach: bezwonny
pH: 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 271 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 818 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7 (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie tworzy z powietrzem mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: utleniacz

X SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMUIdentyfikator produktu: SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU
Inne nazwy: tiuram, dwusiarczek bis(N,N-dimetylotiokarbamylu), TMTD, disulfid tetrametylotiuramu
Nr CAS: 137-26-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C6H12N2S4
Masa molowa: 240,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 156 °C
Temperatura samozapłonu: 580 °C

X FENOLIdentyfikator produktu: FENOL
Inne nazwy: hydroksybenzen
Nr CAS: 108-95-2
Numer WE: 203-632-7
Nr indeksowy: 604-001-00-2
Wzór chemiczny: C6H5OH
Masa molowa: 94.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: ~ 5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 41 °C
Temperatura wrzenia: 180-182 °C
Temperatura samozapłonu: 595 °C
Temperatura zapłonu: 79 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,3 % obj
górna: 9,5 % obj

X GLICERYNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLIKOL ETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL ETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol monoetylenowy
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GRAFITIdentyfikator produktu: GRAFIT
Inne nazwy:-
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (C)
Masa molowa: – 12,01
Ciężar cząsteczkowy: –

X KWAS 12-HYDROKSYSTEARYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS 12-HYDROKSYSTEARYNOWY
Inne nazwy: 12-hydroxystearic acid (REACH), 12-hydroxyoctadecanoic acid (IUPAC)
Numer indeksowy: –
Numer WE: 203-366-1
Numer CAS: 106-14-9
Wzór chemiczny: C18H36O3
Masa molowa: 300,48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe białe do beżowego
Zapach: specyficzny zapach kwasów tłuszczowych
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 72 – 77 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 300 °C
Temperatura zapłonu: 210 °C
Gęstość względna: 0,95 g/cm (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nierozpuszczalny

X KWAS FOSFOROWY Identyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY
Inne nazwy: kwas ortofosforowy
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: 1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS SIARKOWY min. 95 % Identyfikator produktu: KWAS SIARKOWY min. 95 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny, ostry, duszący zapach
pH: < 1
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 10.4 to 10.9 °C (100 % kwas siarkowy)
-1.11 to 3.0 °C (98 % kwas siarkowy)
-13.89 to -10 °C (96 % kwas siarkowy)
7.56 °C (83 % kwas siarkowy)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (100 % kwas siarkowy)
310-335°C (98 % kwas siarkowy)
330°C (96 % kwas siarkowy)
360°C (77 % kwas siarkowy)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: prężność par 148,5 °C 130 Pa (97 % kwas siarkowy) – 130 Pa (97 % kwas siarkowy)
Prężność par w 20 °C: 214 Pa (65 % kwas siarkowy) – 214 Pa (65 % kwas siarkowy)
Gęstość par: 4,53 (w stosunku do powietrza)
Gęstość względna: 1.8144-1.8305 kg/L (90-100 % kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie całkowita.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczna: 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS) 95 % kwas siarkowy w 20°C
Właściwości wybuchowe: brak

X KWAS SOLNY ~33 % Identyfikator produktu: KWAS SOLNY ~33 %
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa•s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa•s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X KWAS BENZOESOWYIdentyfikator produktu: KWAS BENZOESOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 65-85-0
Numer WE: 200-618-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5COOH
Masa molowa: 122.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 121-123 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 121 °C (ESIS)
Prężność par: 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,32 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,9 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,87
Temperatura samozapłonu: 570 °C

X KWAS BOROWYIdentyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X KWAS SEBACYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS SEBACYNOWY
Inne nazwy: sebacic acid
Nr CAS: 111-20-6
Numer WE: 203-845-5
Wzór chemiczny: C10H18O4
Masa molowa: 202,25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny zapach kwasów tłuszczowych
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 131,0 – 134,5 °C (specyfikacja producenta)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 294 °C (13,3 kPa) (rozkład)
Temperatura zapłonu: 220 °C
Gęstość względna: 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 0,1 g/ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,2

X KWAS STEARYNOWY
Numer WE: 266-928-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C18H36O2
Masa molowa: 284.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki białe do beżowego
Zapach: charakterystyczny, słaby zapach
pH: <7
Temperatura topnienia: 56 °C
Temperatura krzepnięcia: ~59 °C (53 – 62 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~240 °C
Temperatura zapłonu: ~180 °C
Prężność par: < 0,01 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0.85 to 0.90 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: <0,005 g/100 ml (25 °C)
Rozpuszczalny w: olejach/tłuszczach, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >5
Temperatura samozapłonu: ~350 °C
Lepkość kinematyczna: ~12 mm2/s (70 °C)

X METANOLIdentyfikator produktu: METANOL
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C ( zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 (dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol %
Dolna: 6 Vol %
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X SEBACYNIAN DIOKTYLU

X TOLUENIdentyfikator produktu: TOLUEN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Wzór chemiczny: C7H8
Masa molowa: 92,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 110,6 °C
Temperatura zapłonu: 4 °C
Temperatura samozapłonu: 480 °C

X WODOROTLENEK LITUIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNY
Inne nazwy: wodorotlenek litu monohydrat
Nr CAS: 1310-66-3
Numer WE: 215-183-4
Wzór chemiczny: LiOH•H2O
Masa molowa: 41.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: ~12 (50 g/l H2O w 50 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 -471 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 924 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,51 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 19,1 g/100g H2O (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: 924 °C

X WAZELINAIdentyfikator produktu: WAZELINA BIAŁA I ZÓŁTA
Inne nazwy: mieszanina wosku i oczyszczonych olejów, petrolatum
Nr CAS: 8009-03-8
Numer WE: 232-373-2
Numer indeksowy: 649-254-00-X
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (temperatura pokojowa), białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 30 – 60 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >200 °C
Temperatura zapłonu: 161 °C
Gęstość względna: 0,83 g/cm3 (90 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość kinematyczna: 16.5 cSt (100 °C)

Kontakt do branży

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax. 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl