Pasze

BIAŁKA I AMINOKWASY, KONSERWANTY, MAKROELEMENTY, MIKROELEMENTY, SUBSTANCE DEZYNFEKUJĄCE, WITAMINY, STABILIZATORY I REGULATORY KWASOWOŚCI, MATERIAŁY PASZOWE, AROMATY, BARWNIKI I INNE:

X BENZOESAN SODUIdentyfikator produktu: BENZOESAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 532-32-1
Numer WE: 208-534-8
Wzór chemiczny: C6H5COONa
Masa molowa: 144,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 9 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 410 – 430 °C
Temperatura zapłonu: > 100 °C
Gęstość względna: 1,44 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 556 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,27
Temperatura samozapłonu: > 500 °C

X BETA ALANINAIdentyfikator produktu: BETA ALANINA
Inne nazwy: kwas 3-aminopropionowy
Nr CAS: 107-95-9
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C3H7NO2
Masa molowa: 89,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Smak: słodki
Kolor: biały
pH: 7 (r-r 1%)
Temperatura topnienia: 210 °C

X BETA KAROTENIdentyfikator produktu: BETA KAROTEN
Inne nazwy: trans-B-karoten, B-karoten, E160a
Nr CAS: 7235-40-7
Numer WE: 7235-40-7
Wzór chemiczny: C40H56
Masa molowa: 536,87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: czerwony do brązowego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 178-179 °C

X CHELAT CYNKU Identyfikator produktu: CHELAT CYNKU
Inne nazwy: wersenian cynku, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks cynkowo-disodowy
Nr CAS: 14025-21-9
Numer WE: 237-865-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Zn•2Na
Masa molowa: 399.58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): nie
Gęstość nasypowa: 800 – 1000 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1000 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MANGANU Identyfikator produktu: CHELAT MANGANU
Inne nazwy: wersenian manganu, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks manganowo-disodowy
Nr CAS: 15375-84-5
Numer WE: 239-407-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12MnN2O8•2Na
Masa molowa: 389.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość nasypowa: 600 – 800 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 800 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MIEDZI Identyfikator produktu: CHELAT MIEDZI
Inne nazwy: wersenian miedzi
Nr CAS: 14025-15-1
Numer WE: 237-864-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12CuN2O8•2Na
Masa molowa: 397,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebieskie
Zapach: bezwonny
pH: 6-7 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Dolna: 40 g/m3
Gęstość nasypowa: 600 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~1200 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 200 °C (żarzenie / świecenie 5 mm warstwy produktu)

X CHELAT ŻELAZA EDTA Identyfikator produktu: CHELAT ŻELAZA EDTA
Inne nazwy: wersenian sodowo-żelazowy
Nr CAS: 15708-41-5
Numer WE: 239-802-2
Wzór chemiczny: C10H12FeN2O8•Na
Ciężar cząsteczkowy: 367.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), żółto-zielone
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 900 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 90 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHLOREK CHOLINY 60%Identyfikator produktu: CHLOREK CHOLINY 60 %
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 200-655-4
Numer CAS: 67-48-1
Wzór chemiczny: C5H14ClNO
Masa molowa: 139,62 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): żółtawo-brązowy proszek
Zapach: specyficzny zapach
Temperatura zapłonu: niezapalny
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: całkowita
Lepkość: 21 mPa•s (21 °C)

X CHLOREK CHOLINY, ROZTWÓR MIN. 75%Identyfikator produktu: CHLOREK CHOLINY, ROZTWÓR MIN. 75%
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE: 200-655-4
Numer CAS: 67-48-1
Wzór chemiczny: C5H14ClNO
Masa molowa: 139,62 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna do lekko bursztynowa ciecz
Zapach: silny, specyficzny zapach
pH: 6,5 – 8,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 125 °C (dla roztworu 70 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: 15 mmHg (dla roztworu 70% w 25 °C)
Gęstość względna: 1,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: całkowita

X CHLOREK POTASUIdentyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X CHLOREK SODU(SÓL WARZONA)Identyfikator produktu: CHLOREK SODU
Inne nazwy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza, sól drogowa, sól spożywcza
Nr CAS: 7647-14-5
Numer WE: 231-598-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaCl
Masa molowa: 58.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe–drobnokrystaliczny sypki proszek barwy białej (20 °C i 101,3 kPa)
Tabletki solne (średnica: 25 mm; grubość: 17 mm; masa: 14-15 g)
Zapach: bez obcego zapachu
pH: ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 801 °C
Szybkość parowania: zaniedbywalna, ponieważ chlorek sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0)
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest niepalna
Granice wybuchowości:
Górna: substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Dolna: substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Prężność par: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia chlorku sodu jest wyższa niż 300 °C. Chlorek sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość prężności par można uznać za zaniedbywalną
Gęstość par: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Gęstość względna: 2,17 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 358 g/l (20 °C)
W etanolu: 0,51 g/l (25°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.8) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ chlorek sodu jest substancją nieorganiczną
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest samozapalny
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Właściwości wybuchowe: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce
Właściwości utleniające: ze względu na budowę cząsteczki nie oczekuje się właściwości utleniających

X DEKSTRYNA ŻÓŁTAIdentyfikator produktu: DEKSTRYNA ŻÓŁTA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9004-53-9
Numer WE: 232-675-4
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: sypki proszek barwy jasnożółtej do żółtej
Rozpuszczalność w 20 °C w s.s.: w zależności od gatunku nie mniej niż 95 – 99 %
Wartość pH: nie mniej niż – 2,0
Temperatura zapłonu: 187 – 190 °C
Temperatura samozapłonu: 693 °C
Gęstość / ciężar nasypowy pyłów: 1,455 kg/dm3 / 0,78 kg/dm3
Dolne granice wybuchowości pyłów: mikrostatyka – 0,065 kg/m3
mikrodynamika – 0,080 kg/m3

X DL-METIONINA Identyfikator produktu: DL-METIONINA
Inne nazwy: DL-2-amino-4 – metionina
Nr CAS: 59-51-8
Numer WE: 200-432-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H11NO2S
Masa molowa: 149.21134 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: prawie bez zapachu
pH: 5,2 – 6,1 (1 % roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 283 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Dolna: 60 g/m3 (pył, cząsteczki, gęstość względna: 1,32 g/cm3)
Gęstość nasypowa: 500 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 31,6 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Pow -3,5
Właściwości wybuchowe: niebezpieczeństwo wybuchu pyłów

X FORMALINAIdentyfikator produktu: FORMALINA TECHNICZNA
Inne nazwy: –
Substancja a): Formaldehyd
Udział masowy: 36 – 50 %
Nr CAS: 50-00-0
Numer WE: 200-001-8
Numer indeksowy: 605-001-00-5
Wzór chemiczny: HCHO
Masa molowa: 30.03 g/mol
Substancja b): Metanol, max. 9,0 %
Udział masowy: max. 9,0 %
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko opalizująca ciecz
Zapach: ostry, charakterystyczny dla formaldehydu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 1 mg/m3
pH: 3,0 – 4,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~ 100 °C
Temperatura zapłonu: 64 – 85 °C ( w zależności od zawartości metanolu)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 73 % obj
Dolna: 7 % obj
Prężność par: ~24 hPa (37 % roztwór z dodatkiem 9 % metanolu)
Gęstość względna: 1,090 – 1,150 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalna w: metanol, etanol, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,0 (dla formaldehydu)
Temperatura samozapłonu: 430 °C (dla formaldehydu)
Właściwości wybuchowe: pary formaldehydu i metanolu z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe

X FOSFORAN JEDNOWAPNIOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN JEDNOWAPNIOWY
Inne nazwy: –
Udział masowy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –

X GLICERYNA ROŚLINNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA ROŚLINNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICERYNA 80%Identyfikator produktu: GLICERYNA 80%
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: –

X GLICERYNA II GATUNEKIdentyfikator produktu: GLICERYNA II GATUNEK
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: –

X GLICYNA (KWAS AMINOOCTOWY)Identyfikator produktu: GLICYNA
Inne nazwy: kwas aminooctowy
Nr CAS: 56-40-6
Numer WE: 200-272-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H2NCH2COOH
Masa molowa: 75.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 5,9 – 6,4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 182 °C
Gęstość względna: 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,21
Temperatura rozkładu: >233 °C

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GLUKOZAIdentyfikator produktu: GLUKOZA
Inne nazwy: dekstroza
Nr CAS: 50-99-7
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H12O6
Masa molowa: 180,16 g/mol

X GLUTAMINIAN SODU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: GLUTAMINIAN SODU JEDNOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 6106-04-3
Numer WE: 205-538-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H8NNaO4•H2O
Masa molowa: 187,13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,7 – 7,2 (2 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 225 – 240 °C
Gęstość względna: 2,66 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: ~680 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: ~600 g
Temperatura rozkładu: ~270 °C

X KWAS BENZOESOWYIdentyfikator produktu: KWAS BENZOESOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 65-85-0
Numer WE: 200-618-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5COOH
Masa molowa: 122.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 121-123 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 121 °C (ESIS)
Prężność par: 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,32 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,9 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,87
Temperatura samozapłonu: 570 °C

X KWAS CYTRYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy
Nr CAS: 77-92-9
Numer WE: 201-069-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O7
Masa molowa: 192,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,665 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w alkoholu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log kow: – 0,2 do -1,8
Właściwości utleniające: nieutleniający

X KWAS FOSFOROWYIdentyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY
Inne nazwy: kwas ortofosforowy 25, 30, 70, 75, 85 %
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 41,1 °C (1013 hPa)
– 7 °C (25 % H3PO4)
– 43 °C (70 % H3PO4)
– 17 °C (75 % H3PO4)
– 21 °C (85 % H3PO4)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 296,5 °C (1013 hPa)
Nie określono (25 % H3PO4)
127 °C (70 % H3PO4)
135 °C (75 % H3PO4)
151 °C (85 % H3PO4)
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Prężność par: 4 Pa (20 °C)
29,8 mm Hg (30 °C; 25 % H3PO4)
13,1 mm Hg (30 °C; 70 % H3PO4)
10,0 mm Hg (30 °C; 75 % % H3PO4)
3,95 mm Hg (30 °C; 85 % % H3PO4)
Gęstość względna: 1,840 g/cm3 (38 °C)
1,1493 g/cm3 (15 °C; 25 % H3PO4)
1,5271 g/cm3 (15 °C; 70 % H3PO4)
1,5788 g/cm3 (15 °C; 75 % H3PO4)
1,6928 g/cm3 (15 °C; 85 % H3PO4)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
W wodzie: >1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS FUMAROWYIdentyfikator produktu: KWAS FUMAROWY
Inne nazwy: kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy
Nr CAS: 110-17-8
Numer WE: 203-743-0
Wzór chemiczny: C4H4O4
Masa molowa: 116.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny bardzo mocny zapach, lub w zależności od producenta bez zapachu
pH: 2,1 (5 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 287 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa) (sublimacja)
Temperatura zapłonu: 273 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 40 %.
Dolna: 3 %.
Gęstość względna: 1,635 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,9 g/l (20 °C)
W etanolu: rozpuszczalny
W eterze etylowym: rozpuszczalny
W acetonie: rozpuszczalny
W chloroformie: nierozpuszczalny
W benzenie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,07 – 0,56
Temperatura rozkładu: >350 °C

X KWAS L-ASKORBINOWYIdentyfikator produktu: KWAS L-ASKORBINOWY
Inne nazwy: Witamina C
Nr CAS: 50-81-7
Numer WE: 200-066-2
Wzór chemiczny: C6H8O6
Masa molowa: 176.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny lub prawie bezwonny (lekki kwasowy)
pH: 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~190 °C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,15

X KWAS MLEKOWY 80%Identyfikator produktu: KWAS MLEKOWY 80 %
Inne nazwy: kwas 2-hydroksypropanowy
Nr CAS: 50-21-5
Numer WE: 200-018-0
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna oleista ciecz
Zapach: bez zapachu
pH: ~2,8 (10 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temperatura zapłonu: niepalny
Prężność par: 0,1 hPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,21 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,62
Temperatura samozapłonu: niepalny
Lepkość dynamiczne: 20-40 mPa.s (20 °C)

X KWAS MRÓWKOWY 85%Identyfikator produktu: KWAS MRÓWKOWY 85 %
Inne nazwy: kwas metanowy 85 %, kwas wodorokarboksylowy 85 %
Nr CAS: 64-18-6
Numer WE: 200-579-1
Numer indeksowy: 607-001-00-0
Wzór chemiczny: HCOOH
Masa molowa: 46.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: ostry
pH: 2,2 (10 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 °C
Temperatura zapłonu: 60 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 47,6 Vol %
Dolna: 14,9 Vol %
Prężność par: 112,5 hPa (50 °C)
Gęstość par: 1,6
Gęstość względna: 1,195 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,9
Temperatura samozapłonu: 500 °C

X KWAS PROPIONOWYIdentyfikator produktu: KWAS PROPIONOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-09-4
Numer WE: 201-176-3
Numer indeksowy: 607-089-00-0
Wzór chemiczny: C3H6O2
Masa molowa: 74.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,026 – 0,17 ppm
pH: 2,5 (100g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 141 °C
Temperatura zapłonu: 51 °C
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy
Granice wybuchowości:
Górna: 12 Vol %
Dolna: 2 Vol %
Gęstość względna: 0,994 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie w pełni mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,3 log POW (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 1,2 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy, możliwe jest tworzenie wybuchowych mieszanin powietrze-pary
Właściwości utleniające: brak dostępnych danych

X KWAS SORBOWYIdentyfikator produktu: KWAS SORBOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-44-1
Numer WE: 203-768-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O2
Masa molowa: 112,13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH: około 3,3 (1,6 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 134 °C
Temperatura wrzenia: ~228 °C rozkład
Temperatura zapłonu: ~127 °C

X LAKTOZAIdentyfikator produktu: LAKTOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 63-42-3
Numer WE: 200-559-2
Wzór chemiczny: C12H22O11
Masa molowa: 342,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały do jasnożółtego
Gęstość: 0,5 kg/l
pH: 6-7

X LECYTYNA SOJOWAIdentyfikator produktu: LECYTYNA SOJOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8002-43-5
Numer WE: 232-307-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: lepka ciecz, barwy brązowej do żółtej
Temperatura zapłonu, [°C]: >100

X L-LIZYNA

X L-TREONINA

X MLECZAN CYNKUIdentyfikator produktu: MLECZAN CYNKU
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu mlekowego, L-cynko-2- hydroksy propionian
Nr CAS: 103404-76-8
Numer WE: 240-178-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10ZnO6
Masa molowa: 243,49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
pH: 6-7 (1 % r-r)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

X MLECZAN POTASUIdentyfikator produktu: MLECZAN POTASU
Inne nazwy: (S)-2-hydroksypropionian potasu, E326
Nr CAS: 85895-78-9
Numer WE: 288-752-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5KO3
Masa molowa: 128,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 115 °C
pH: 6,5-9

X MLECZAN SODUIdentyfikator produktu: MLECZAN SODU
Inne nazwy: wodny roztwór mleczanu sodu E325, sól sodowa naturalnego kwasu L(+)mlekowego
Nr CAS: 867-56-1
Numer WE: 212-762-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5NaO3
Masa molowa: 112 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 110 °C (60 % r-r)
Gęstość: 1320-1340 kg/m3 (20 °C)

X MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5743-47-5
Numer WE: 248-953-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10CaO6 5H2O
Masa molowa: 308,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 7 (50g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 240 °C

X MOCZNIKIdentyfikator produktu: MOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-13-6
Numer WE: 200-315-5
Wzór chemiczny: (NH2)2CO
Masa molowa: 60.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształ o kolorze białym, szklistym lub z odcieniem jasno słomkowym
Zapach: słabo wyczuwalny zapach amoniaku
pH: 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
133,3 (134) °C przy 1013hPa ( 0,1MPa)
150 °C przy 300 MPa
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia.
Prężność par: według CSA: 0.002 Pa w 298 K 1,2 x 10-5 mmHg w 25 °C
Gęstość względna: 1.33 g/cm3 w 20 C (Gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
– łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku
– słabo w eterze, octanie etylu, benzenie i pirydynie
– w chloroformie i wielu innych rozpuszczalnikach organicznych mocznik nie rozpuszcza się
Według CSA: 624 g/l w 20 °C
545 mg/l w 25 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Według CSA: Log kow (Pow): -1,73 w 20 °C
Właściwości wybuchowe: substancja jest materiałem niepalnym, który nie posiada jakichkolwiek chemicznych grup powiązanych z własnościami wybuchowymi albo samozapalnymi.
Właściwości utleniające: brak

X MRÓWCZAN POTASU Identyfikator produktu: MRÓWCZAN POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 590-29-4
Numer WE: 209-677-9
Wzór chemiczny: HCOOK
Masa molowa: 84.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: neutralne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 129 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 331 g/100 ml (18 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4,3

X MRÓWCZAN SODUIdentyfikator produktu: MRÓWCZAN SODU
Inne nazwy: sól sodowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 141-53-7
Numer WE: 205-488-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: HCOONa
Masa molowa: 68,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 7,0-8,5 (50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 253 °C
Gęstość względna: 1,92 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 550 g/l
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: >350 °C

X MRÓWCZAN WAPNIAIdentyfikator produktu: MRÓWCZAN WAPNIA
Inne nazwy: sól wapniowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 544-17-2
Numer WE: 208-863-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Ca(HCOO)2
Masa molowa: 130,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtawego
Zapach: minimalny zapach kwasu octowego
pH: 8 (1 g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie stosuje się (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się (rozkład)
Gęstość względna: 2,015 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 160 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X NIACYNA (WITAMINA PP, WITAMINA B3)Identyfikator produktu: NIACYNA
Inne nazwy: amid kwasu nikotynowego, witamina B3
Nr CAS: 59-67-6
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5NO2
Masa molowa: 123,109 g/mol

X NADMANGANIAN POTASU Identyfikator produktu: MANGANIAN(VII) POTASU
Inne nazwy: nadmanganian potasu
Nr CAS: 7722-64-7
Numer WE: 231-760-3
Numer indeksowy: 025-002-00-9
Wzór chemiczny: KMnO4
Masa molowa: 158,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, fioletowe
Zapach: bezwonny
pH: 7 – 9 (20 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 240 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 6.4 g/100 ml (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 240 °C
Właściwości utleniające: posiada właściwości utleniające

X PALMITYNIAN ASKORBYLUIdentyfikator produktu: PALMITYNIAN ASKORBYLU
Inne nazwy:-
Nr CAS: 137-66-6
Numer WE: 205-305-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C22H38O7
Masa molowa: 414,5 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do żółtego
Zapach: cytrynowy

X PIROSIARCZYN SODU Identyfikator produktu: PIROSIARCZYN SODU
Inne nazwy: dwusiarczyn sodowy, disiarczan disodu
Nr CAS: 7681-57-4
Numer WE: 231-673-0
Wzór chemiczny: Na2S2O5
Masa molowa: 190.10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 5,0 (50g/l H2O w 20 °C)
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 1,48 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 470 g/l (0 °C)
Wysoce rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7
Temperatura rozkładu: ~150 °C (formuje dwutlenek siarki)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający

X PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl Identyfikator produktu: PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl
Inne nazwy: chloran (I) sodu
Substancja a): podchloryn sodu
Udział masowy: min. 12,5 %
Nr CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Numer indeksowy: 017-011-00-1
Wzór chemiczny: NaOCl
Masa molowa: 74.44 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 0,7- 2,0
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnożółta
Zapach: chloru
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -6 °C
Prężność par: 2,5 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,21 g/l
Gęstość względna: 1210 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (20 °C)
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X PROPIONIAN SODUIdentyfikator produktu: PROPIONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 137-40-6
Numer WE: 205-290-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5O2Na
Masa molowa: 96.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białawy, krystaliczny proszek
Zapach: słaby, charakterystyczny
pH: 7,5-10,5 (100 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: 285-290

X PROPIONIAN WAPNIAIdentyfikator produktu: PROPIONIAN WAPNIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 4075-81-4
Numer WE: 223-795-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (C3H5O2)2Ca
Masa molowa: 186,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: granulat lub proszek
Kolor: biały
Temperatura samozapłonu: 490 °C
Rozpuszczalność w wodzie: 399 g/l (25 °C)

X SACHARYNIAN SODU DWUWODNYIdentyfikator produktu: SACHARYNIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-diksyd, sól sodowa
Nr CAS: 82385-42-0
Numer WE: 204-886-1
Wzór chemiczny: C7H4NNaO3S•2H2O
Masa molowa: 241,19 g/mol

X SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) jednowodny, siarczan(VI) cynku(II) 1 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•H2O
Ciężar cząsteczkowy: 179 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Gęstość względna: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 350 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 240 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN KOBALTU Identyfikator produktu: SIARCZAN KOBALTU
Inne nazwy: siarczan kobaltu siedmiowodny
Nr CAS: 10026-24-1
Numer WE: 233-334-2
Numer indeksowy: 027-005-00-0
Wzór chemiczny: CoSO4•7H2O
Masa molowa: 281,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono-brązowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 4,0 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 98 °C
Gęstość: 1,95 g/cm3 (25 °C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3

X SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNYInne nazwy: –
Numer WE: 231-298-2
Nr CAS: 7487-88-9
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4
Ciężar cząsteczkowy: 120,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,66 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 25,8 % (20 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (>700 °C częściowa dekompozycja z generacją SO2)

X SIARCZAN MANGANU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MANGANU JEDNOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10034-96-5
Numer WE: 232-089-9
Numer indeksowy: 025-003-00-4
Wzór chemiczny: MnSO4•H2O
Masa molowa: 169.02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, blado-różowe
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 – 6,5 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 700 °C (Substancja bezwodna)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,93 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 43-45 % w/w.
Temperatura samozapłonu: nie samozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan miedzi pięciowodny techniczny
Nr CAS: 7758-99-8
Numer WE: 231-847-6
Numer indeksowy: 029-004-00-0
Wzór chemiczny: CuSO4•5H2O
Masa molowa: 249,68 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stale o barwie od sinoniebieskiej do niebieskiej
Zapach: bezwonny
pH: ~4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 110 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 150 °C
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 423 g/l (20 °C)2023 g/l (100 °C)
Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie.

X SIARCZAN SODUIdentyfikator produktu: SIARCZAN SODU BEZWODNY                                                                                                                                                                 Inne nazwy: –
Nr CAS: 7757-82-6
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4
Masa molowa: 142,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5-9,5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 884 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2700 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 16 g/100 g
Temperatura rozkładu: > 890 °C
Właściwości utleniające: nie wykazuje właściwości utleniających

X SIARCZAN ŻELAZAIdentyfikator produktu: SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT
Inne nazwy: siarczan żelazawy 7 hydrat
Nr CAS: 7782-63-0
Numer WE: 231-753-5
Numer indeksowy: 026-003-00-7
Wzór chemiczny: FeSO4•7H2O
Masa molowa: 278,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebiesko-zielone
Zapach: lekko metaliczny
pH: 3-4 (roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. 64 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,89 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~400 g/l
Temperatura samozapłonu: nie jest samozapalny
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

X SKROBIA KUKURYDZIANAIdentyfikator produktu: SKROBIA KUKURYDZIANA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SORBINIAN POTASUIdentyfikator produktu: SORBINIAN POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu 2,4-heksadienowego
Nr CAS: 24634-61-5
Numer WE: 246-376-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H7KO2
Masa molowa: 150,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8-11 (1400 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,36 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 1400 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,33
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X SORBITOL 70%Identyfikator produktu: SORBITOL 70 %
Inne nazwy: (2S,3R,4R,5R)-heksano-1,2,3,4,5,6-heksol (IUPAC)
Nr CAS: 50-70-4
Numer WE: 200-061-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O6
Masa molowa: 182,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy (bez zapachu)
pH: 5 – 7 (100 g/l H2O, 20 °C)
Gęstość względna: 1,29 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X STEARYNIAN WAPNIAIdentyfikator produktu: STEARYNIAN WAPNIA
Inne nazwy: mydło wapniowe technicznego kwasu stearynowego, sole wapniowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 1592-23-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70CaO4
Masa molowa: 607,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: slaby
pH: 7-7,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: ok. 150

X TLENEK CYNKUIdentyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TLENEK MAGNEZUIdentyfikator produktu: TLENEK MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-48-4
Numer WE: 215-171-9
Wzór chemiczny: MgO
Masa molowa: 40,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: bezwonne
pH: 10,3 (50g/l H2O w 20 °C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 2800 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3600 °C (w 1000 hPa)
Temperatura zapłonu: 190 °C
Gęstość względna: 3,58 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,006 g/100 ml. (w temp. 20 °C) (IUCLID)
W etanolu: nie rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)
W rozcieńczonych kwasach: rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)

X TLENEK MANGANUIdentyfikator produktu: TLENEK MANGANU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1344-43-0
Numer WE: 215-695-8
Wzór chemiczny: MnO
Masa molowa: 70.94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciemnobrązowe ziarna

X WĘGLAN WAPNIA (KREDA PASTEWNA)Identyfikator produktu: WĘGLAN WAPNIA
Inne nazwy: węglan wapniowy, kamień wapienny, kruszywo wypełniające, mączka wapienna
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, beżowe lub szare
Zapach: bezwonny
pH: 8-9 (jako roztwór nasycony w 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1289 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13-16 mg/l (20 °C)

X WITAMINA A (PALMITYNIAN WITAMINY A)Identyfikator produktu: WITAMINA A
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-81-2
Numer WE: 201-228-5
substancja a): palmitynian
Wzór chemiczny: C36H60O2
Masa molowa: 524,86 g/mol
substancja b): retinol
Wzór chemiczny: C20H30O
Masa molowa: 286,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekły, lepki
Kolor: jasnożółty, ciemno-bursztynowy
Temperatura topnienia: 26 °C
Lepkość dynamiczna (przy 60 °C): 44 mPa•s

X WITAMINA B1Identyfikator produktu: WITAMINA B1
Inne nazwy: monoazotan tiaminy
Nr CAS: 532-43-4
Numer WE: 208-537-4
Wzór chemiczny: C12H17N4OS.NO3
Masa molowa: 327.36 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: (w 20 °C) krystaliczny proszek
Barwa: biała
Zapach: słaby, charakterystyczny zapach

X WITAMINA B12Identyfikator produktu: WITAMINA B12
Inne nazwy: monoazotan tiaminy
Nr CAS: 532-43-4
Numer WE: 208-537-4
Wzór chemiczny: C12H17N4OS.NO3
Masa molowa: 327.36 g/mol

X WITAMINA EIdentyfikator produktu: WITAMINA E
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10191-41-0
Numer WE: –
Octan tokoferylu
Wzór chemiczny: C31H32O3
Masa molowa: 472,74 g/mol
Tokoferol
Wzór chemiczny: C29H50O2
Masa molowa: 430,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: lepki, oleista ciecz
Kolor: biały, żółty
Gęstość: 0,95 g/cm3 (25 °C)

X WODA AMONIAKALNAIdentyfikator produktu: AMONIAK, ROZTWÓR MIN. 24%
Inne nazwy: woda amoniakalna
Nr CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6
Wzór chemiczny: NH3•H2O
Masa molowa: 35,0 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,4-40 mg/m3 (100 % amoniak)
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -57,5 °C (-72.4 °C dla roztworu 30 % NH3)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 37,7 °C (28.3 °C dla roztworu 30 % NH3)
Granice wybuchowości:
Górna: 25 % (v/v) (100 % amoniak)
Dolna: 16 % (v/v) (100 % amoniak)
Prężność par: 8611 hPa w 20 °C (100 % amoniak)
Gęstość par: 0,597 (w 0 °C, 101.3 kPa) (100 % amoniak)
Gęstość względna: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita (rozpuszczalnik woda)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,23 w 20 °C (100 % amoniak)
Temperatura samozapłonu: 651 °C (dla p = 1013 hPa) (100 % amoniak)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy (gazowy amoniak tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i tlenem)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X WODOROTLENEK SODU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe lub prawie białe ciało stałe w formie płatków
Zapach: bezwonny
pH: ~13 – 14 (50 g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 318,4 °C (dla 98 %)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 380 °C (dla 98 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 0hPa (20 °C), 0,13 hPa (620 °C)
Gęstość względna: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1090 g/dm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: glikol, alkohol, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X WODOROTLENEK SODU ROZTWÓRIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: –

X WODOROWĘGLAN SODU (SODA KWAŚNA)Identyfikator produktu: WODOROWĘGLAN SODU
Inne nazwy: kwaśny węglan sodowy, soda kwaśna, soda oczyszczona
Nr CAS: 144-55-8
Numer WE: 205-633-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaHCO3
Masa molowa: 84,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – barwa biała (w gat. I dopuszczalny odcień lekko kremowy), proszek lub drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: 8.6 (5 % roztwór wodny)
Gęstość względna: 2.21-2.23 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 93.4 g/l (20 °C, przy pH 8.4)
W innych rozpuszczalnikach: praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

Kontakt do branży

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl