Ogrodnictwo

NAWOZY, SUBSTANCJE DO PRODUKCJI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, MIKROELEMENTY, MAKROELEMENTY, CHELATY, KWASY, SUBSTANCJE DEZYNFEKUJĄCE I INNE:

X AZOTAN AMONU (Saletra amonowa) Identyfikator produktu: AZOTAN AMONU
Inne nazwy: saletra amonowa
Nr CAS: 6484-52-2
Numer WE: 229-347-8
Wzór chemiczny: NH4NO3
Masa molowa: 80.0434 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o zabarwieniu od białego do kremowego
Zapach: brak
pH: 4,5 (10 % r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: azotan amonu – 169,6 °C (p = 1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Palność (ciało stałe, gaz):
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Dolna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 1,72 w 20 °C (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: >100 g/l w 20 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy, mieszanina nieorganiczna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Temperatura rozkładu: 210 °C
Właściwości utleniające: saletra amonowa posiada właściwości utleniające
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w metanolu, pirydynie, ciekłym amoniaku, słabo w alkoholu etylowym i acetonie

X AZOTAN MAGNEZU (Saletra magnezowa) Identyfikator produktu: AZOTAN MAGNEZU
Inne nazwy: azotan magnezu heksahydrat, saletra magnezowa
Nr CAS: 13446-18-9
Numer WE: 233-826-7
Wzór chemiczny: Mg(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 256,41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe
Barwa: biała, biało-żółtawa
Zapach: specyficzny
pH: 6-7
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy – substancja niepalna
Dolna: nie dotyczy – substancja niepalna
Gęstość względna: 1,46 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/100g
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych

X AZOTAN POTASU (Saletra potasowa) Identyfikator produktu: AZOTAN POTASU
Inne nazwy: saletra potasowa, azotan potasowy, sól potasowa kwasu azotowego
Nr CAS: 7757-79-1
Numer WE: 231-818-8
Wzór chemiczny: KNO3
Masa molowa: 101,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 334 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 32 g/100 ml
W alkoholu: 0,16 g/100 ml
Temperatura rozkładu: >400 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN WAPNIA (Saletra wapniowa)

X AZOTAN WAPNIA ROZTWÓRIdentyfikator produktu: AZOTAN WAPNIA ROZTWÓR
Inne nazwy: azotan(III) sodu, sól sodowa kwasu azotowego(III)
Nr CAS:
Numer WE: 233-332-1
Wzór chemiczny: Ca(NO3)2
Masa molowa: 164.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH (20 °C): 5-6

X CHELAT CYNKUIdentyfikator produktu: CHELAT CYNKU
Inne nazwy: wersenian cynku, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks cynkowo-disodowy
Nr CAS: 14025-21-9
Numer WE: 237-865-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Zn•2Na
Masa molowa: 399.58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): nie
Gęstość nasypowa: 800 – 1000 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1000 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MANGANUIdentyfikator produktu: CHELAT MANGANU
Inne nazwy: wersenian manganu, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks manganowo-disodowy
Nr CAS: 15375-84-5
Numer WE: 239-407-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12MnN2O8•2Na
Masa molowa: 389.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość nasypowa: 600 – 800 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 800 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MIEDZIIdentyfikator produktu: CHELAT MIEDZI
Inne nazwy: wersenian miedzi
Nr CAS: 14025-15-1
Numer WE: 237-864-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12CuN2O8•2Na
masa molowa: 397,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebieskie
Zapach: bezwonny
pH: 6-7 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niepalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Dolna: 40 g/m3
Gęstość nasypowa: 600 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~1200 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: <0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C ( żarzenie / świecenie 5 mm warstwy produktu)

X CHELAT ŻELAZA DTPA 7%Identyfikator produktu: CHELAT ŻELAZA DTPA 7%
Inne nazwy: –
Nr CAS: 85959-68-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C14H18N3O10Fe(NH4)2
Masa molowa: 80,23 g/mol

X CHELAT ŻELAZA EDTA 13%Identyfikator produktu: CHELAT ŻELAZA EDTA 13%
Inne nazwy: wersenian sodowo-żelazowy
Nr CAS: 15708-41-5
Numer WE: 239-802-2
Wzór chemiczny: C10H12FeN2O8•Na
Ciężar cząsteczkowy: 367.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), żółto-zielone
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 900 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 90 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT ŻELAZA EDDHSA 6%

X CHLOREK POTASUIdentyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X CHLOREK WAPNIAIdentyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~8 – 10 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 772 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 1600 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 740 g/l (25 °C)

X CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X CZTEROBORAN SODU PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: CZTEROBORAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu pięciowodny, boraks pięciowodny
Nr CAS: 12179-04-3
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-02-9
Wzór chemiczny: Na2B4O7•5H2O
Masa molowa: 291.3 g/mol
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 3 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,81 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 3,7 % (20 °C) 51,2 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: H2O w 100 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X FORMALINAIdentyfikator produktu: FORMALINA TECHNICZNA
Inne nazwy: –
Substancja a): Formaldehyd
Udział masowy: 36 – 50 %
Nr CAS: 50-00-0
Numer WE: 200-001-8
Numer indeksowy: 605-001-00-5
Wzór chemiczny: HCHO
Masa molowa: 30.03 g/mol
Substancja b): Metanol, max. 9,0 %
Udział masowy: max. 9,0 %
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko opalizująca ciecz
Zapach: ostry, charakterystyczny dla formaldehydu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 1 mg/m3
pH: 3,0 – 4,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~ 100 °C
Temperatura zapłonu: 64 – 85 °C (w zależności od zawartości metanolu)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 73 % obj
Dolna: 7 % obj
Prężność par: ~24 hPa (37 % roztwór z dodatkiem 9 % metanolu)
Gęstość względna: 1,090 – 1,150 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalna w: metanol, etanol, eter etylowy.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,0 (dla formaldehydu)
Temperatura samozapłonu: 430 °C (dla formaldehydu)
Właściwości wybuchowe: pary formaldehydu i metanolu z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.

X FOSFORAN MONOAMONOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN MONOAMONOWY
Inne nazwy: MAP
Nr CAS: 7722-76-1
Numer WE: 231-764-5
Wzór chemiczny: (NH4)H2PO4
Masa molowa: 115,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 4,5 (w 20 °C)
Gęstość względna: 1,803 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 368 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >190 °C

X FOSFORAN MONOPOTASOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN MONOPOTASOWY
Inne nazwy: MKP
Nr CAS: 7778-77-0
Numer WE: 231-913-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KH2PO4
Masa molowa: 136.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 253 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >723 K
Prężność par: 4.5 x 10-15Pa (25 °C)
Gęstość względna: 2.33 (21.5 ± 0.5 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: wysoce rozpuszczalny

X GLICERYNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY
Inne nazwy: monohydrat kwasu 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego,
Nr CAS: 5949-29-1
Numer WE: 201-069-1
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 135 °C
Gęstość względna: 1,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 59,2 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,72 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 1010 °C
Temperatura rozkładu: 175 °C

X KWAS AZOTOWY 55%Identyfikator produktu: KWAS AZOTOWY 55%
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7697-37-2
Numer WE: 231-714-2
Numer indeksowy: 007-004-00-1
Wzór chemiczny: HNO3
Masa molowa: 63,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -18 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~107 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 1,339 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Lepkość: 0,88 mPa w 20 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X KWAS BOROWYIdentyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X KWAS FOSFOROWY MIN.75%Identyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY MIN.75%
Inne nazwy: kwas ortofosforowy
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 41,1 °C (1013 hPa)
– 7 °C (25 % H3PO4)
– 43 °C (70 % H3PO4)
– 17 °C (75 % H3PO4)
– 21 °C (85 % H3PO4)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 296,5 °C (1013 hPa)
Nie określono (25 % H3PO4)
127 °C (70 % H3PO4)
135 °C (75 % H3PO4)
151 °C (85 % H3PO4)
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Prężność par: 4 Pa (20 °C)
29,8 mm Hg (30 °C; 25 % H3PO4)
13,1 mm Hg (30 °C; 70 % H3PO4)
10,0 mm Hg (30 °C; 75 % % H3PO4)
3,95 mm Hg (30 °C; 85 % % H3PO4)
Gęstość względna: 1,840 g/cm3 (38 °C)
1,1493 g/cm3 (15 °C; 25 % H3PO4)
1,5271 g/cm3 (15 °C; 70 % H3PO4)
1,5788 g/cm3 (15 °C; 75 % H3PO4)
1,6928 g/cm3 (15 °C; 85 % H3PO4)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
W wodzie: >1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS SIARKOWY MIN. 95%Identyfikator produktu: KWAS SIARKOWY min. 95 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny ostry, duszący zapach
pH: < 1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 10.4 to 10.9 °C (100 % kwas siarkowy)
-1.11 to 3.0 °C (98 % kwas siarkowy)
-13.89 to -10 °C (96 % kwas siarkowy)
7.56 °C (83 % kwas siarkowy)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (100 % kwas siarkowy)
310-335°C (98 % kwas siarkowy)
330°C (96 % kwas siarkowy)
360°C (77 % kwas siarkowy)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: prężność par 148,5 °C 130 Pa (97 % kwas siarkowy) – 130 Pa (97 % kwas siarkowy)
Prężność par w 20 °C: 214 Pa (65 % kwas siarkowy) – 214 Pa (65 % kwas siarkowy)
Gęstość par: 4,53 (w stosunku do powietrza)
Gęstość względna: 1.8144-1.8305 kg/L (90-100 % kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: całkowita.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczna: 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS) 95 % kwas siarkowy w 20°C
Właściwości wybuchowe: brak

X MOCZNIKIdentyfikator produktu: MOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-13-6
Numer WE: 200-315-5
Wzór chemiczny: (NH2)2CO
Masa molowa: 60.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształ o kolorze białym, szklistym lub z odcieniem jasno słomkowym.
Zapach: słabo wyczuwalny zapach amoniaku
pH: 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
133,3 (134) °C przy 1013hPa ( 0,1MPa)
150 °C przy 300 MPa
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia.
Prężność par: według CSA: 0.002 Pa w 298 K 1,2 x 10-5 mmHg w 25 °C
Gęstość względna: 1.33 g/cm3 w 20 C (Gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
– łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku
– słabo w eterze, octanie etylu, benzenie i pirydynie
– w chloroformie i wielu innych rozpuszczalnikach organicznych mocznik nie rozpuszcza się
Według CSA: 624 g/l w 20 °C
545 mg/l w 25 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Według CSA: Log kow (Pow): -1,73 w 20 °C
Właściwości wybuchowe: substancja jest materiałem niepalnym, który nie posiada jakichkolwiek chemicznych grup powiązanych z własnościami wybuchowymi albo samozapalnymi.
Właściwości utleniające: brak

X MOLIBDENIAN AMONUIdentyfikator produktu: MOLIBDENIAN AMONU CZTEROWODNY
Inne nazwy: amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamono heptamolibdenian uwodniony
Numer WE: 234-722-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NH4)6Mo7O24•4H2O
Masa molowa: 1235,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: lekki zapachu amoniaku
pH: ~5,3 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 90 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,498 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 400 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 190 °C

X MOLIBDENIAN SODUIdentyfikator produktu: MOLIBDENIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-551-7
Numer CAS: 10102-40-6
Wzór chemiczny: Na2MoO4•2 H2O
Masa molowa: 241.95 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 7,9 – 10,3 (C=50 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 130 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej).
683 °C (rozkład termiczny)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy- ciało stałe
Temperatura zapłonu: nie dotyczy – substancja nie jest palna
Szybkość parowania: nie dotyczy- ciało stałe
Palność (ciało stałe, gaz): substancja nie jest palna
Granice wybuchowości:
Górna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Dolna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Gęstość względna: 3,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 840 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 683 °C
Właściwości wybuchowe: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: substancja nie ma właściwości utleniających

X NADTLENEK WODORU (Woda utleniona, Perhydrol)Identyfikator produktu: NADTLENEK WODORU ROZTWÓR (Woda utleniona, Perhydrol)
Inne nazwy: woda utleniona
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X OLEJ PARAFINOWYIdentyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5
Gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X PODCHLORYN SODUIdentyfikator produktu: PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl
Inne nazwy: chloran (I) sodu
Substancja a): podchloryn sodu
Udział masowy: min. 12,5 %
Nr CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Numer indeksowy: 017-011-00-1
Wzór chemiczny: NaOCl
Masa molowa: 74.44 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 0,7- 2,0
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnożółta
Zapach: chloru
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -6 °C
Prężność par: 2,5 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,21 g/l
Gęstość względna: 1210 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (20 °C)
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X ROZTWÓR SALETRZAKO-MOCZNIKOWYIdentyfikator produktu: ROZTWÓR SALETRZAKO-MOCZNIKOWY
Inne nazwy: RSM
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SIARKA GRANULOWANAIdentyfikator produktu: SIARKA GRANULOWANA
Inne nazwy: siarka mielona, siarka granulowana
Nr CAS: 7704-34-9
Numer WE: 231-722-6
Numer indeksowy: 016-094-00-1
Wzór chemiczny: S
Masa molowa: 32,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: swoisty
pH: 6,5 (100g/l w 20 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 444,6 °C
Temperatura zapłonu: 168-207 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Dolna: 20±1,2 g/m3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 1,33 hPa (183 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie
Temperatura samozapłonu: 215 °C
Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Siarka stwarza zagrożenie wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianami
Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji utleniających
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
550-750 kg/m3 (siarka mielona)

X SIARKA MIELONAIdentyfikator produktu: SIARKA MIELONA

X SIARCZAN AMONUIdentyfikator produktu: SIARCZAN AMONU
Inne nazwy: siarczan (VI) amonu
Nr CAS: 7783-20-2
Numer WE: 231-984-1
Wzór chemiczny: (NH4)2SO4
Masa molowa: 132 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, szaro beżowe
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,77 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 754 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,1
Temperatura rozkładu: 1580 °C

X SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) siedmiowodny, siarczan(VI) cynku(II) 7 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•7H2O
Masa molowa: 287,54 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 – 5,5 (10 % roztwór w H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 280 °C
Gęstość względna: 1,966 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN POTASUIdentyfikator produktu: SIARCZAN POTASU
Inne nazwy: rozpuszczalny siarczan potasu
Nr CAS: 7778-80-5
Numer WE: 231-915-5
Wzór chemiczny: K2SO4
Masa molowa: 174,27 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały proszek
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1067 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1670 °C
Gęstość względna: 1,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 110 g/l

X WĘGLAN POTASUIdentyfikator produktu: WĘGLAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 584-08-7
Numer WE: 209-529-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: K2CO3
Masa molowa: 138,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała, drobnokrystaliczna, biała
Zapach: bez zapachu
pH: 11,5 – 12,5 (50 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 891 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Dolna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Prężność par: badania nie wykonuje się dla substancji z temperaturą topnienia wyższą
Od 300 °C
Gęstość względna: 2270 – 2430 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 110 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: badania nie wykonuje się dla substancji nieorganicznych
Temperatura samozapłonu: badania nie wykonuje się, jeśli wyniki wstępne wykluczają samoogrzanie substancji do temperatury 400 °C
Właściwości wybuchowe: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające: badania nie wykonuje się, ponieważ węglan potasu nie zawiera grup, które wskazywałyby, że substancja może wchodzić w reakcje egzotermiczne z materiałami

Kontakt do branży

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl