Kosmetyka

EMULIENTY I EMULGATORY, EKSTRAKTY ROŚLINNE, FILTRY UV, SUBSTANCJE CZYNNE ORAZ POMOCNICZE, KONSERWANTY, STABILIZATORY I REGULATORY KWASOWOŚCI, SŁODZIKI, OLEJKI ROŚLINNE, WITAMINY, AMINOKWASY, BARWNIKI, SUBSTANCJE ZAPACHOWE I SMAKOWE, PRZECIWUTLENIACZE, WYPEŁNIACZE I INNE:

X ACETON Identyfikator produktu: ACETON
Inne nazwy: dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon
Nr CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Wzór chemiczny: CH3COCH3
Masa molowa: 58.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 5-6 (395 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -95,4 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56,5 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: -19 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 12,8 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: 233 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,791 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: bardzo wysoka
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,24
Temperatura samozapłonu: 465 °C
Lepkość dynamiczna: 0,32 mPa•s (20 °C)

X ALANTOINAIdentyfikator produktu: ALANTOINA
Inne nazwy: 5-ureidohydantoina
Nr CAS: 97-59-6
Numer WE: 202-592-8
Wzór chemiczny: C4H6N4O3
Masa molowa: 158.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,5 – 5,6
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 226 °C – 240 °C
Gęstość względna: 2,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 5,7g/l (25 °C)

X ALKOHOL CETYLSTEARYLOWY (30/70, 50/50)Identyfikator produktu: ALKOHOL CETOSTEARYLOWY
Inne nazwy: alkohol cetylowo-stearylowy
Nr CAS: 67762-27-0
Numer WE: 267-008-6
Wzór chemiczny: C34H72O2
Masa molowa: 512,93 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciało stałe
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. 50°C
Początkowa temperatura wrzenia (i zakres temperatur wrzenia): > 295°C
Temperatura zapłonu: > 150°C
Gęstość (60°C): ok. 0,82 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny

X ALKOHOL CETYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL CETYLOWY
Inne nazwy: 1-heksadekanol
Nr CAS: 36653-82-4
Numer WE: 253-149-0
Wzór chemiczny: C16H34O
Masa molowa: 242.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki koloru białego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 48 – 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 300-320 °C
Temperatura zapłonu: >175 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 0.817 g/ml (50 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,012 mg/l (25 °C)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X ALKOHOL IZOPROPYLOWY (IPA)Identyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol, alkohol izopropylu, izopropanol, IPA
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL METYLOWY (METANOL)Identyfikator produktu: ALKOHOL METYLOWY
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, metanol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 (Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol%
Dolna: 6 Vol%
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X BENZOKAINAIdentyfikator produktu: BENZOKAINA
Inne nazwy: anestezyna, 4-aminobenzoesan etylu
Nr CAS: 94-09-07
Numer WE: 202-303-5
Wzór chemiczny: C9H11NO2
Masa molowa: 165,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bez zapachu
Temperatura topnienia: 90 °C
Temperatura samozapłonu: >450 °C
Gęstość: 2,75 g/cm3

X BENZOESAN SODUIdentyfikator produktu: BENZOESAN DENATONIUM
Inne nazwy: –
Nr CAS: 3734-33-6
Numer WE: 223-095-2
Wzór chemiczny: C21H29N2O•C7H5O2
Masa molowa: 446,58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: granulki lub krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 6,5-7,5
Temperatura topnienia: 163-170 °C
Rozpuszczalność w wodzie: częściowo rozpuszczalny w wodzie 1:22
Temperatura rozkładu: >140 °C

X BETAINA KOKOSOWAIdentyfikator produktu: BETAINA KOKOSOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: 931-513-6
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółta lub bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: 4,0 – 5,0
Temperatura topnienia/krzepnięcia: < 0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 °C
Temperatura zapłonu: palność (ciało stałe, gaz): niepalna
Gęstość względna: 1,04 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalna
Temperatura samozapłonu: niesamozapalna
Temperatura rozkładu: > 80 °C
Właściwości utleniające: nieutleniająca

X BETA KAROTENIdentyfikator produktu: BETA KAROTEN
Inne nazwy: trans-B-karoten, B-karoten, E160a
Nr CAS: 7235-40-7
Numer WE: 7235-40-7
Wzór chemiczny: C40H56
Masa molowa: 536,87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: czerwony do brązowego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 178-179 °C

X CAPRYLIC CAPRIC TRIGLYCERIDEIdentyfikator produktu: CAPRYLIC CAPRIC TRIGLYCERIDE
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X CETEARETH-25Identyfikator produktu: CETEARETH-25
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X CHLOREK SODU (SÓL WARZONA, SÓL KAMIENNA, SÓL TABLETKOWANA)
Identyfikator produktu: CHLOREK SODU
Inne nazwy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza, sól drogowa, sól kamienna
Nr CAS: 7647-14-5
Numer WE: 231-598-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaCl
Masa molowa: 58.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe–drobnokrystaliczny sypki proszek barwy białej (20 °C i 101,3 kPa)
Tabletki solne (średnica: 25 mm; grubość: 17 mm; masa: 14-15 g)
Zapach: bez obcego zapachu
pH: ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 801 °C
Szybkość parowania: zaniedbywalna, ponieważ chlorek sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0)
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest niepalna
Granice wybuchowości:
Górna: substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Dolna: substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Prężność par: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia chlorku sodu jest wyższa niż 300 °C. Chlorek sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość prężności par można uznać za zaniedbywalną
Gęstość par: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Gęstość względna: 2,17 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 358 g/l (20 °C)
W etanolu: 0,51 g/l (25°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.8) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ chlorek sodu jest substancją nieorganiczną
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest samozapalny
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Właściwości wybuchowe: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce
Właściwości utleniające: ze względu na budowę cząsteczki nie oczekuje się właściwości utleniających

X COCOAMIDE DEA
Identyfikator produktu: COCOAMIDE DEA
Inne nazwy: N,N-dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego
Nr CAS: 68603-42-9
Nr WE: 271-657-0
Wzór chemiczny: CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
pH:max 11 (20°C, 1% r-r wodny)
Temperatura wrzenia: >150 °C (1000 hPa; UWAGA: substancja zawiera długie łańcuchy węglowodorowe, które ulegają rozkładowi w znacznie niższej temperaturze niż ta, w której substancja wrze)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 30 °C / Temperatura zapłonu: 85 °C (bez dostępu tlenu), 194°C (z dostępem tlenu)
Prężność par: m gęstość względna: 0,99-1,00 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: izopropanol, ksylen, octan etylu – klarownie rozpuszczalna
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): log 3,52 (metoda obliczeniowa)
Lepkość: 1200-1400 mPa•s (20 °C)

X CHOLESTEROL Identyfikator produktu: CHOLESTEROL
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-88-5
Numer WE: 200-353-2
Wzór chemiczny: C27H46O
Masa molowa: 386,66 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 147-150 °C
Temperatura wrzenia: ~359 °C

X CYNIAN SODU Identyfikator produktu: CYNIAN SODU
Inne nazwy: sześciohydroksycynian sodu
Nr CAS: 12027-70-2
Numer WE: 234-724-5
Wzór chemiczny: Na2Sn(OH)6
Masa molowa: 266,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: kryształki lub proszek
Kolor: bezbarwny do białego
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w alkoholu etylowym i acetonie: nierozpuszczalny
pH: 12 (10 % r-r)
Temperatura topnienia: ~140 °C
Gęstość: 1,16 g/cm3 (20 °C)

X D-PANTENOL (75%, 100%)Identyfikator produktu: D-PANTENOL
Inne nazwy: pantotenol, prowitamina B5,
alkohol D-pantotenylowy
Nr CAS: 81-13-0
Numer WE: 201-327-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C9H19NO4
Masa molowa: 205,25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): klarowna, lepka ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: bez zapachu
pH: ~9,5 (100 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (1013 mbar) (rozkład)
Temperatura zapłonu: > 140 °C
Prężność par: 0,00000003 hPa (20°C)
Gęstość względna: 1,16 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Woda – dobrze rozpuszczalny
Metanol – dobrze rozpuszczalny
Etanol – dobrze rozpuszczalny
Eter dwuetylowy – słabo rozpuszczalny
Chloroform – źle rozpuszczalny
Oleje i tłuszcze – nierozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: 405 °C
Temperatura rozkładu: >210°C (1013 mbar) (rozkład)
Lepkość dynamiczna: 238123 cP (20 °C)
128 cP (100 °C)

X ETANOLOAMINA Identyfikator produktu: MONOETANOLOAMINA
Inne nazwy: etanoloamina, MEA
2-aminoetanol (IUPAC)
etanol, 2-amino- (nazwa CAS)
2-aminoetanol (nazwa WE)
Nr CAS: 141-43-5
Numer WE: 205-483-3
Nr indeksowy: 603-030-00-8
Wzór chemiczny: C2H7NO
Masa molowa: 61.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Zapach: nieprzyjemny, rybi, amoniakalny zapach
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 10,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 170,3 °C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 94,5 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie zapala się po zapłonie i nie zapala się przy zapłonie;  nie posiada właściwości piroforowych i nie wydziela gazów palnych przy kontakcie z wodą
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowa
Dolna: niewybuchowa
Prężność par: 0,5 gPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1 000g/l przy 20°C (pH 12,1)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,91. (25 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Lepkość: 23,18 mPa_s przy 20 °C, 9,80 mPa_s przy 40 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających

X GLICERYNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICYNIAN MIEDZIIdentyfikator produktu: GLICYNIAN MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS:-
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H8CuN204
Masa molowa: 211,66

X GLIKOL MONOETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL MONOETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol etylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata, bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLIKOL POLIETYLENOWY 200 (PEG 200)Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 200
Inne nazwy: PEG 200
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 190 – 210 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 45 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 200 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 171 °C
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,12 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszcza się
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,92
Temperatura samozapłonu: 360 °C
Temperatura rozkładu: > 220 °C
Lepkość kinematyczna: 97 – 110 mm2/s (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 105 – 140 mPa•s (20 °C)

X GLIKOL POLIETYLENOWY 400 (PEG 400)Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 400
Inne nazwy: PEG 400
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 380 – 420 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 4,5-7,0 (5 %, roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 4-8 °C
Temperatura zapłonu: 171 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,126 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: >360 °C
Temperatura rozkładu: > 200 °C
Lepkość dynamiczna: 0.007995/0.008558 Pa•s (100 °C)
Właściwości wybuchowe: brak grupy chemicznej związanej z właściwościami wybuchowymi
Właściwości utleniające: brak grupy chemicznej związanej z właściwościami utleniającymi

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GUMA GUAR Identyfikator produktu: GUMA GUAR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9000-30-0
Numer WE: 232-536-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub lekko żółtawe
Zapach: bezwonny
pH: ~6,4
Gęstość względna: 1,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X GUMA KSANTANOWA Identyfikator produktu: GUMA KSANTANOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 11138-66-2
Numer WE: 234-394-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 1,5 g/cm3

X KONCENTRAT PERŁOWYIdentyfikator produktu: KONCENTRAT PERŁOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X KWAS GLIKOLOWYIdentyfikator produktu: KWAS GLIKOLOWY
Inne nazwy: kwas hydroksyoctowy, kwas hydroksyetanowy
Nr CAS: 79-14-1
Numer WE: 201-180-5
Wzór chemiczny: C2H4O3
Masa molowa: 76,05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: klarowna ciecz
Kolor: bezbarwny do jasnożółtego
Zapach: charakterystyczny
pH: 0,1
Temperatura topnienia: 10 °C
Temperatura wrzenia: 112 °C

X KWAS L-ASKORBINOWY (WITAMINA C)Identyfikator produktu: KWAS L-ASKORBINOWY
Inne nazwy: witamina C
Nr CAS: 50-81-7
Numer WE: 200-066-2
Wzór chemiczny: C6H8O6
Masa molowa: 176.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny lub prawie bezwonny (lekki kwasowy)
pH: 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~190 °C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,15

X KWAS LAKTOBINOWYIdentyfikator produktu: KWAS LAKTOBINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X KWAS LAURYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS LAURYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 143-07-7
Numer WE: 205-582-1
Wzór chemiczny: C12H24O2
Masa molowa: 200,32 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biała lub jasnożółta
Zapach: słaby charakterystyczny
Temperatura topnienia: 42-45 °C
Temperatura wrzenia: 299 °C
Temperatura zapłonu: >160 °C

X KWAS MIGDAŁOWYIdentyfikator produktu: KWAS MIGDAŁOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X KWAS MLEKOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS MLEKOWY 80 %
Inne nazwy: kwas 2-hydroksypropanowy
Nr CAS: 50-21-5
Numer WE: 200-018-0
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, oleista ciecz
Zapach: bez zapachu
pH: ~2,8 (10 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 18,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temperatura zapłonu: niepalny
Prężność par: 0,1 hPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,21 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,62
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczne: 20-40 mPa.s (20 °C)

X KWAS SALICYLOWYIdentyfikator produktu: KWAS SALICYLOWY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy benzoesowy
Nr CAS: 69-72-7
Numer WE: 200-712-3
Wzór chemiczny: C7H6O3
Masa molowa: 138,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 3 (jako r-r nasycony, 20 °C)
Temperatura topnienia: 160 °C (sublimacja w 76 °C)
Temperatura wrzenia: 211 °C
Temperatura samozapłonu: >500 °C
Temperatura zapłonu: >157°C
Ciśnienie par: 1,3 mbar (114 °C), 27 mbar (211 °C)
Gęstość: 1,443 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 300 – 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1,8 g/l (20 °C), 70 g/l (100 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanollog P(w/o): 2,21

X LAKTOZAIdentyfikator produktu: LAKTOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 63-42-3
Numer WE: 200-559-2
Wzór chemiczny: C12H22O11
Masa molowa: 342,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały do jasnożółtego
Gęstość: 0,5 kg/l
pH: 6-7

X LANOLINA Identyfikator produktu: LANOLINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8006-54-0
Numer WE: 232-348-6
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe woskowate, żółte
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 38 – 44 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 °C
Temperatura zapłonu: 285 – 295 °C
Gęstość względna: 0,932 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna (emulguje)

X MASŁO KAKAOWEIdentyfikator produktu: MASŁO KAKAOWE
Inne nazwy: –
Numer WE: 310-127-6
Numer CAS: 8002-31-1
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~35 °C
Temperatura zapłonu: >100°C.
Prężność par: 15 mmHg (dla roztworu 70 % w 25 °C)
Gęstość względna: 0,9 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: nie rozpuszcza się

X MASŁO SHEAIdentyfikator produktu: MASŁO SHEA
Inne nazwy: –
Numer WE: –
Numer CAS: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X MĄCZKA RYŻOWAIdentyfikator produktu: MĄCZKA RYŻOWA
Inne nazwy: –
Numer WE: –
Numer CAS: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X MENTOLIdentyfikator produktu: MENTOL (L)
Inne nazwy: L-mentol2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol (1R, 2S, 5R (-)-2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol)
Nr CAS: 2216-51-5
Numer WE: 218-690-9
Wzór chemiczny: C10H20O
Masa molowa: 156,27 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe kryształki
Zapach: charakterystyczny (mentolowy)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 42 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 212 °C
Temperatura zapłonu: 93 °C
Gęstość względna: 0,89 g/cm3

X METYLOETYLOKETONIdentyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy.
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806
Rozpuszczalność w wodzie: 270 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,3 (40 °C)
Temperatura samozapłonu, [°C]: 514
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C 0,40
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Współczynnik załamania światła: 1,3788

X MIRYSTYNIAN IZOPROPYLUIdentyfikator produktu: MIRYSTYNIAN IZOPROPYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-27-0
Numer WE: 203-751-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C17H34O2
Masa molowa: 270.46 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółta lub bezbarwna
Zapach: specyficzny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 300 °C (760 mm Hg)
Temperatura zapłonu: >150 °C (zamknięty tygiel)
Prężność par: 0,00117 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 850,0 – 855,0 kg/m3 (15 °C).
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >6
Temperatura rozkładu: 208 °C
Lepkość: 5-6 mPas (20 °C)

X MLECZAN CYNKUIdentyfikator produktu: MLECZAN CYNKU
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu mlekowego, L-cynko-2- hydroksy propionian
Nr CAS: 103404-76-8
Numer WE: 240-178-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10ZnO6
Masa molowa: 243,49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
pH: 6-7 (1 % r-r)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

X MLECZAN POTASUIdentyfikator produktu: MLECZAN POTASU
Inne nazwy: (S)-2-hydroksypropionian potasu, E326
Nr CAS: 85895-78-9
Numer WE: 288-752-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5KO3
Masa molowa: 128,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 115 °C
pH: 6,5-9

X MLECZAN SODUIdentyfikator produktu: MLECZAN SODU
Inne nazwy: wodny roztwór mleczanu sodu E325, sól sodowa naturalnego kwasu L(+)mlekowego
Nr CAS: 867-56-1
Numer WE: 212-762-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5NaO3
Masa molowa: 112 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 110 °C (60 % r-r)
Gęstość: 1320-1340 kg/m3 (20 °C)

X MOCZNIKIdentyfikator produktu: MOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-13-6
Numer WE: 200-315-5
Wzór chemiczny: (NH2)2CO
Masa molowa: 60.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształ o kolorze białym, szklistym lub z odcieniem jasno słomkowym.
Zapach: słabo wyczuwalny zapach amoniaku
pH: 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
133,3 (134) °C przy 1013hPa ( 0,1MPa)
150 °C przy 300 MPa
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Prężność par: według CSA: 0.002 Pa w 298 K 1,2 x 10-5 mmHg w 25 °C
Gęstość względna: 1.33 g/cm3 w 20 C (Gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
– łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku
– słabo w eterze, octanie etylu, benzenie i pirydynie
– w chloroformie i wielu innych rozpuszczalnikach organicznych mocznik nie rozpuszcza się.
Według CSA: 624 g/l w 20 °C
545 mg/l w 25 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Według CSA: Log kow (Pow): -1,73 w 20 °C
Właściwości wybuchowe: substancja jest materiałem niepalnym, który nie posiada jakichkolwiek chemicznych grup powiązanych z własnościami wybuchowymi albo samozapalnymi.
Właściwości utleniające: brak

X MONOSTEARYNIAN GLICEROLUIdentyfikator produktu: MONOSTEARYNIAN GLICEROLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 123-94-4
Numer WE: 204-664-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C21H42O4
Masa molowa: 358,56 g/mol

X MRÓWCZAN SODUIdentyfikator produktu: MRÓWCZAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 141-53-7
Numer WE: 205-488-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: HCOONa
Masa molowa: 68,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 7,0-8,5 (50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 253 °C
Gęstość względna: 1,92 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 550 g/l
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: >350 °C

X NADSIARCZAN AMONUIdentyfikator produktu: NADSIARCZAN AMONU
Inne nazwy: sól amonowa kwasu nadsiarkowego, APS
Nr CAS: 7727-54-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H8N2O8S2
Masa molowa: 228 g/mol

X NADTLENEK WODORU ((WODA UTLENIONA, PERHYDROL)Identyfikator produktu: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: NH4OH
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X OCTAN ETYLU Identyfikator produktu: OCTAN ETYLU
Inne nazwy: ester etylowy kwasu octowego
Nr CAS: 141-78-6
Numer WE: 205-500-4
Wzór chemiczny: CH3COOC2H5
Ciężar cząsteczkowy: 88.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: podobny do etanolu
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -83,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 77,0 °C
Temperatura zapłonu: -4,0 °C (zamknięty pojemnik)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 11,5 % Vol
Dolna: 2,1 % Vol
Prężność par: 97 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,04
Gęstość względna: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 85,3 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,73
Temperatura samozapłonu: 460 °C
Lepkość dynamiczna: 0,44 mPa.s (20 °C)

X OCTAN IZOBUTYLU Identyfikator produktu: OCTAN IZOBUTYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OCTAN N-BUTYLU Identyfikator produktu: OCTAN N-BUTYLU
Inne nazwy: octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Nr CAS: 123-86-4
Numer WE: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1
Wzór chemiczny: CH3COOC4H9
Masa molowa: 116,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekła
Barwa: bezbarwny
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -77 °C
Temperatura wrzenia: 126 °C
Temperatura samozapłonu: 370 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,4 % obj.
górna: 7,5 % obj.
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

X OCTAN WITAMINY EIdentyfikator produktu: OCTAN WITAMINY E
Inne nazwy: octan tokoferylu
Nr CAS: 10191-41-0
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –

OLEINAIdentyfikator produktu: KWAS OLEINOWY
Inne nazwy: oleina
Nr CAS: 112-80-1
Numer WE: 204-007-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C18H34O2
Masa molowa: 282.46 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółtawa do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 16 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 180 °C
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: ~0,89 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja nierozpuszczalna
Temperatura samozapłonu: 350 °C
Temperatura rozkładu: > 80 °C
Lepkość dynamiczna: 25 mPa•s (25 °C)

X OLEJEK CYTRYNOWYIdentyfikator produktu: OLEJEK CYTRYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJEK LAWENDOWYIdentyfikator produktu: OLEJEK LAWENDOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJEK ROZMARYNOWYIdentyfikator produktu: OLEJEK ROZMARYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJ ARGANOWYIdentyfikator produktu: OLEJ ARGANOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 223747-87-3
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz (w temperaturze pokojowej)
Zapach: neutralny
pH: neutralne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak dostępnych danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >100 °C
Temperatura zapłonu: 240 °C
Gęstość względna: 0,905 – 0,917 g/cm3 (20 °C)

X OLEJ MIGDAŁOWYIdentyfikator produktu: OLEJ MIGDAŁOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8007-69-0
Numer WE: 291-061-4
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: żółta ciecz
Zapach: bez zapachu
Gęstość względna: ~0,92 g/cm3

X OLEJ PARAFINOWYIdentyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5
Gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X OLEJ RYCYNOWYIdentyfikator produktu: OLEJ RYCYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8001-79-4
Numer WE: 232-293-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eterze etylowym
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X OLEJ WAZELINOWYIdentyfikator produktu: OLEJ WAZELINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
Zapach: lekki, charakterystyczny
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: 200
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: ok. 10 %
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: ok. 1 %
Prężność par w 20 °C [Pa] <0,5
Gęstość par względem powietrza: >1
Gęstość w 15 °C [kg/m3] 85

X OLEJ Z PESTEK OGÓRECZNIKAIdentyfikator produktu: OLEJ OGÓRECZNIKOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJ Z WIESIOŁKAIdentyfikator produktu: OLEJ Z WIESIOŁKA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68956-68-3
Numer WE: 273-313-5
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Zapach: bez zapachu

X PALMITYNIAN ASKORBYLU Identyfikator produktu: PALMITYNIAN ASKORBYLU
Inne nazwy:-
Nr CAS: 137-66-6
Numer WE: 205-305-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C22H38O7
Masa molowa: 414,5 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do żółtego
Zapach: cytrynowy

X PALMITYNIAN IZOPROPYLUIdentyfikator produktu: PALMITYNIAN IZOPROPYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 142-91-6
Numer WE: 205-571-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C19H38O2
Masa molowa: 298.5 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: słaby zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 12 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 170 °C (otwarty tygiel)
Prężność par: gęstość względna: 0,852 – 0,854 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja nierozpuszczalna (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 350 °C
Lepkość: 5-10 mPas (20 °C)

X PARAFINAIdentyfikator produktu: PARAFINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64741-88-4
Numer WE: 265-090-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PŁATKI MYDLANEIdentyfikator produktu: PŁATKI MYDLANE
Inne nazwy: mydło
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) siedmiowodny, siarczan(VI) cynku(II) 7 hydrat
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•7H2O
Masa molowa: 287,54 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 – 5,5 (10 % roztwór w H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 280 °C
Gęstość względna: 1,966 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SKROBIA KUKURYDZIANAIdentyfikator produktu: SKROBIA KUKURYDZIANA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SLES (27%; 70%)Identyfikator produktu: SLES
Inne nazwy: laurylosiarczan sodu
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –

X SORBINIAN POTASU Identyfikator produktu: SORBINIAN POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu 2,4-heksadienowego
Nr CAS: 24634-61-5
Numer WE: 246-376-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H7KO2
Masa molowa: 150,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8-11 (1400 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,36 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie 1400 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,33
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X SORBITOL 70%Identyfikator produktu: SORBITOL 70 %
Inne nazwy: (2S,3R,4R,5R)-heksano-1,2,3,4,5,6-heksol (IUPAC)
Nr CAS: 50-70-4
Numer WE: 200-061-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O6
Masa molowa: 182,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy (bez zapachu)
pH: 5 – 7 (100 g/l H2O, 20 °C)
Gęstość względna: 1,29 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X STEARYNAIdentyfikator produktu: STEARYNA
Inne nazwy: kwas stearynowy
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X STEARYNIAN OKTYLUIdentyfikator produktu: STEARYNIAN OKTYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X TALKIdentyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TLENEK CYNKUIdentyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TRÓJETANOLOAMINA Identyfikator produktu: TRÓJETANOLOAMINA
Inne nazwy: 2, 2’, 2”-trójhydroksytrójetyloamina, tris (2-hydroksyetylo)amina, TEA
Nr CAS: 102-71-6
Numer WE: 203-049-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (CH2CH2OH)3N
Masa molowa: 149.19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~20,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~336,1 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: 0,01 (octan butylu = 1)
Prężność par: < 0,0003 (20 °C)
Gęstość par: 5 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 1,126 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: > 1000 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,3
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Lepkość dynamiczna: 934 mPa•s (20 °C)

X WAZELINAIdentyfikator produktu: WAZELINA BIAŁA I ZÓŁTA
Inne nazwy: mieszanina wosku i oczyszczonych olejów, petrolatum
Nr CAS: 8009-03-8
Numer WE: 232-373-2
Numer indeksowy: 649-254-00-X
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (temperatura pokojowa), białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 30 – 60 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >200 °C
Temperatura zapłonu: 161 °C
Gęstość względna: 0,83 g/cm3 (90 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna
Lepkość kinematyczna: 16.5 cSt (100 °C)

X WERSENIAN CZTEROSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 11,0 – 12,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy produktu)
Temperatura rozkładu: >200 °C

X WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39% Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: żółty
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0 – 12,0 ( 1 %)
Temperatura krzepnięcia: -31 °C
Temperatura wrzenia: (przy 760 mmHg) 106 °C
Szybkość parowania: (octan butylu = 1) < 0,8 oszacowane

X WERSENIAN DWUSODOWYIdentyfikator produktu: WERSENIAN DWUSODOWY
Inne nazwy: sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego.
Nr CAS: 6381-92-6
Numer WE: 205-358-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H14N2Na2O8
Masa molowa: 336,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C) w formie krystalicznego proszku, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 4 – 5,5 (1 % roztwór w H2O)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 105 – 110 °C
Gęstość względna: 700 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X WODOROTLENEK GLINUIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK GLINU
Inne nazwy: wodorotlenek orto-glinowy, bayerit, hydrargilit, gibbsyt, boksyt, ATH
Numer WE: 244-492-7
Wzór chemiczny: Al(OH)3
Masa molowa: 78 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH 10% dyspersji wodnej w 200 °C: 8 – 9
Temperatura topnienia / krzepnięcia: w temperaturze 150-2000 °C rozkłada się na tlenek glinu i wodę
Gęstość w temp. 200 °C: ok.2,42 g/cm3
Rozpuszczalność w 200 °C: 0,015 mg/l – praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie

X WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: WODOROTLENEK LITU JEDNOWODNY
Inne nazwy: wodorotlenek litu monohydrat
Nr CAS: 1310-66-3
Numer WE: 215-183-4
Wzór chemiczny: LiOH•H2O
Masa molowa: 41.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: ~12 (50 g/l H2O w 50 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 450 -471 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 924 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,51 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 19,1 g/100g H2O (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalne
Temperatura rozkładu: 924 °C

X WODOROTLENEK POTASU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU
Inne nazwy: potaż żrący, potaż kaustyczny
Nr CAS: 1310-58-3
Numer WE: 215-181-3
Numer indeksowy: 019-002-00-8
Wzór chemiczny: KOH
Masa molowa: 56,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 14 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 360 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1327 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał nie jest palny
Prężność par: 1,33 hPa (719 °C)
Gęstość względna: 2,04 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1130 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie
Nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku

X WODOROTLENEK SODU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe lub prawie białe ciało stałe w formie płatków
Zapach: bezwonny
pH: ~13 – 14 (50 g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 318,4 °C (dla 98 %)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 380 °C (dla 98 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 0hPa (20 °C), 0,13 hPa (620 °C)
Gęstość względna: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1090 g/dm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: glikol, alkohol, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X WOSK CANDELILLAIdentyfikator produktu: WOSK CANDELILLA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X WOSK CARNAUBAIdentyfikator produktu: WOSK CARNAUBA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X WOSK PSZCZELI KOSMETYCZNYIdentyfikator produktu: WOSK PSZCZELI KOSMETYCZNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

Kontakt do branży

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl