Farmacja

SUBSTANCJE CZYNNE I POMOCNICZE, ROZPUSZCZALNIKI, WITAMINY, AMINOKWASY, STABILIZATORY I REGULATORY KWASOWOŚCI, BARWNIKI, SUBSTANCJE SŁODZĄCE, SUBSTANCJE POWLEKAJĄCE, SUPLEMENTY DIETY I INNE:

X ACESULFAM-KIdentyfikator produktu: ACESULFAM-K
Inne nazwy: sól potasowa acetosulfamu, E950
Nr CAS: 55589-62-3
Numer WE: 259-715-3
Wzór chemiczny: C4H4KNO4S
Masa molowa: 201,23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
pH w 20°C: 6.4 – 7.5

X ALANTOINAIdentyfikator produktu: ALANTOINA
Inne nazwy: 5-ureidohydantoina
Nr CAS: 97-59-6
Numer WE: 202-592-8
Wzór chemiczny: C4H6N4O3
Masa molowa: 158.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,5 – 5,6
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 226 °C – 240 °C
Gęstość względna: 2,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 5,7g/l (25 °C)

X ALKOHOL CETOSTEARYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL CETOSTEARYLOWY
Inne nazwy: alkohol cetylowo-stearylowy
Nr CAS: 67762-27-0
Numer WE: 267-008-6
Wzór chemiczny: C34H72O2
Masa molowa: 512,93 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciało stałe
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. 50°C
Początkowa temperatura wrzenia (i zakres temperatur wrzenia): > 295°C
Temperatura zapłonu: > 150°C
Gęstość (60°C): ok. 0,82 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

X AZOTAN CYNKU SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: AZOTAN CYNKU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu azotowego
Nr CAS: 10196-18-6
Numer WE: 231-943-8
Wzór chemiczny: Zn(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 297.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,1 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: około 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1800 g/l (20 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

X BENZOKAINAIdentyfikator produktu: BENZOKAINA
Inne nazwy: anestezyna, 4-aminobenzoesan etylu
Nr CAS: 94-09-07
Numer WE: 202-303-5
Wzór chemiczny: C9H11NO2
Masa molowa: 165,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bez zapachu
Temperatura topnienia: 90 °C
Temperatura samozapłonu: >450 °C
Gęstość: 2,75 g/cm3

X BETA KAROTENIdentyfikator produktu: BETA KAROTEN
Inne nazwy: trans-B-karoten, B-karoten, E160a
Nr CAS: 7235-40-7
Numer WE: 7235-40-7
Wzór chemiczny: C40H56
Masa molowa: 536,87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: czerwony do brązowego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 178-179 °C

X CHELAT CYNKU Identyfikator produktu: CHELAT CYNKU
Inne nazwy: wersenian cynku , kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks cynkowo-disodowy
Nr CAS: 14025-21-9
Numer WE: 237-865-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Zn•2Na
Masa molowa: 399.58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): nie
Gęstość nasypowa: 800 – 1000 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1000 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MIEDZI Identyfikator produktu: CHELAT MIEDZI
Inne nazwy: wersenian miedzi , disodium [[N,N’-ethylenebis[ (carboxymethyl)glycinato]] (4-)-N,N’,O,O’,ON,ON’]cuprate(2-)
Nr CAS: 14025-15-1
Numer WE: 237-864-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12CuN2O8•2Na
masa molowa: 397,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebieskie
Zapach: bezwonny
pH: 6-7 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niepalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Dolna: 40 g/m3
Gęstość nasypowa: 600 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~1200 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: <0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C ( żarzenie / świecenie 5 mm warstwy produktu)

X CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek magnezu 6 hydrat
Nr CAS: 7791-18-6
Numer WE: 232-094-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MgCl2•6H2O
Masa molowa: 203,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, lub lekko żółtawe lub lekko szarawe
Zapach: bezwonny
pH: 8,7 (10% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 118 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 1,604 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2430 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalne przy ekspozycji na powietrze w temperaturze pokojowej.

X CHLOREK SODUproduktu: CHLOREK SODU
Inne nazwy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza, sól drogowa, sól kamienna
Nr CAS: 7647-14-5
Numer WE: 231-598-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaCl
Masa molowa: 58.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny sypki proszek barwy białej (20 °C i 101,3 kPa)
Tabletki solne (średnica: 25 mm; grubość: 17 mm; masa: 14-15 g)
Zapach: bez obcego zapachu
pH: ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 801 °C
Szybkość parowania: zaniedbywalna, ponieważ chlorek sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0)
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest niepalna
Granice wybuchowości:
Górna: Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Dolna: Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Prężność par: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia chlorku sodu jest wyższa niż 300 °C. Chlorek sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość prężności par można uznać za zaniedbywalną
Gęstość par: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Gęstość względna: 2,17 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 358 g/l (20 °C)
W etanolu: 0,51 g/l (25°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.8) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ chlorek sodu jest substancją nieorganiczną
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest samozapalny
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Właściwości wybuchowe: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce
Właściwości utleniające: ze względu na budowę cząsteczki nie oczekuje się właściwości utleniających

X CHLOREK WAPNIA SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7774-34-7
Numer WE: 233-140-8
Numer indeksowy: 017-013-00-2
Wzór chemiczny: CaCl2•6H2O
Masa molowa: 219.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki w kolorze białym, żółtym lub różowym
Zapach: substancja bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: substancja bez zapachu
pH: 8 – 9 (5 % roztwór H2O, 20 °C):
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 782 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >1600 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: pomijalna
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy, niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 745 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (sól nieorganiczna)

X CHOLESTEROLIdentyfikator produktu: CHOLESTEROL
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-88-5
Numer WE: 200-353-2
Wzór chemiczny: C27H46O
Masa molowa: 386,66 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 147-150 °C
Temperatura wrzenia: ~359 °C

X DIHYDROKSYACETONIdentyfikator produktu: DIHYDROKSYACETON
Inne nazwy: N,N-Dimetyloformamid, dwumetyloamid kwasu mrówkowego, DMF
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
pH: 4-6
Temperatura topnienia: 96,5 °C
Temperatura wrzenia: 188 °C
Gęstość: 1,52 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 930 g/l (20 °C)

X DL-METIONINAIdentyfikator produktu: DL-METIONINA
Inne nazwy: DL-2-amino-4 – metionina
Nr CAS: 59-51-8
Numer WE: 200-432-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H11NO2S
Masa molowa: 149.21134 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: prawie bez zapachu
pH: 5,2 – 6,1 (1 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 283 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Dolna: 60 g/m3 (pył, cząsteczki)
Gęstość względna: 1,32 g/cm3
Gęstość nasypowa: 500 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 31,6 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Pow -3,5
Właściwości wybuchowe: niebezpieczeństwo wybuchu pyłów

X D-PANTENOLIdentyfikator produktu: D-PANTENOL
Inne nazwy: pantotenol, prowitamina B5,
alkohol D-pantotenylowy
Nr CAS: 81-13-0
Numer WE: 201-327-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C9H19NO4
Masa molowa: 205,25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): klarowna, lepka ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: bez zapachu
pH: ~9,5 (100 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (1013 mbar) (Rozkład)
Temperatura zapłonu: > 140 °C
Prężność par: 0,00000003 hPa (20°C)
Gęstość względna: 1,16 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Woda – dobrze rozpuszczalny
Metanol – dobrze rozpuszczalny
Etanol – dobrze rozpuszczalny
Eter dwuetylowy – słabo rozpuszczalny
Chloroform – źle rozpuszczalny
Oleje i tłuszcze – nierozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: 405 °C
Temperatura rozkładu: >210°C (1013 mbar) (Rozkład)
Lepkość dynamiczna: 238123 cP (20 °C)
128 cP (100 °C)

X FENOLIdentyfikator produktu: FENOL
Inne nazwy: hydroksybenzen
Nr CAS: 108-95-2
Numer WE: 203-632-7
Nr indeksowy: 604-001-00-2
Wzór chemiczny: C6H5OH
Masa molowa: 94.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: ~ 5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 41 °C
Temperatura wrzenia: 180-182 °C
Temperatura samozapłonu: 595 °C
Temperatura zapłonu: 79 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,3 % obj
górna: 9,5 % obj

X FOSFORAN CYNKU DWUWODNYIdentyfikator produktu: FOSFORAN CYNKU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7779-90-0
Numer WE: 231-944-3
Nr indeksowy: 030-011-00-6
Wzór chemiczny: Zn3( PO4)2x2H2O
Masa molowa: 422,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 – 8,0 (20 °C)
Temperatura topn./krzepnięcia: 912 °C
Palność: niepalny
Rozpuszczalność w wodzie: <0,1 % (20 °C)

X FOSFORAN DWUWAPNIOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN DWUWAPNIOWY
Inne nazwy: wodorofosforan wapnia bezwodny, fosforan wapnia dwuzasadowy bezwodny
Nr CAS: 7757-93-9
Numer WE: 231-826-1
Wzór chemiczny: CaHO4P
Masa molowa: 136,06 g/mol

X GLICERYNA ROŚLINNA FARMACEUTYCZNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA ROŚLINNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICYNAIdentyfikator produktu: GLICYNA
Inne nazwy: kwas aminooctowy
Nr CAS: 56-40-6
Numer WE: 200-272-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H2NCH2COOH
Masa molowa: 75.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 5,9 – 6,4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 182 °C
Gęstość względna: 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,21
Temperatura rozkładu: >233 °C

X GLICYNIAN MIEDZIIdentyfikator produktu: GLICYNIAN MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS:-
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H8CuN204
Masa molowa: 211,66

X GLICYNIAN ŻELAZAIdentyfikator produktu: GLICYNIAN ŻELAZA
Inne nazwy: –
Nr CAS:-
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X GLIKOL PROPYLENOWY FARMACEUTYCZNYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GLUKOZAIdentyfikator produktu: GLUKOZA
Inne nazwy: dekstroza
Nr CAS: 50-99-7
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H12O6
Masa molowa: 180,16 g/mol

X JODIdentyfikator produktu: JOD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7553-56-2
Numer WE: 231-442-4
Wzór chemiczny: I2
Masa molowa: 253.8 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: fioletowa o metalicznym połysku
Zapach: ostry
Wartość pH: 5,4
Temperatura topnienia: 113,5 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C
Gęstość: 4,94 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: 8,77
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 0,03 % wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w metanolu i eterze dietylowym

X JODAN POTASUIdentyfikator produktu: JODAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7758-05-6
Numer WE: 231-831-9
Wzór chemiczny: KIO3
Masa molowa: 214,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bez zapachu
pH: ~1 (10 g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 560 °C
Gęstość względna: 3980 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 9,16 g/l (25 °C)
Temperatura rozkładu: 560 °C (częściowy rozkład)

X JODEK POTASUIdentyfikator produktu: JODEK POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7681-11-0
Numer WE: 231-659-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KI
Masa molowa: 166.01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: około 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 686 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1330 °C
Gęstość względna: 3,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1430 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,04

X KWAS 12-HYDROKSYSTEARYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS 12-HYDROKSYSTEARYNOWY
Inne nazwy: 12-hydroxystearic acid (REACH), 12-hydroxyoctadecanoic acid (IUPAC)
Numer indeksowy: –
Numer WE: 203-366-1
Numer CAS: 106-14-9
Wzór chemiczny: C18H36O3
Masa molowa: 300,48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe białe do beżowego
Zapach: specyficzny zapach kwasów tłuszczowych
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 72 – 77 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 300 °C
Temperatura zapłonu: 210 °C
Gęstość względna: 0,95 g/cm (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nierozpuszczalny

X KWAS ACETYLOSALICYLOWYIdentyfikator produktu: KWAS ACETYLOSALICYLOWY
Inne nazwy: kwas O-acetylosalicylowy
Numer indeksowy: –
Numer WE: 200-064-1
Numer CAS: 50-78-2
Wzór chemiczny: C9H8O4
Masa molowa: 180,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 136 °C
Gęstość względna: 1,35 g/cm3

X KWAS BURSZTYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS BURSZTYNOWY
Inne nazwy: kwas 1,4-butanodiowy
Nr CAS: 110-15-6
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C4H6O4
Masa molowa: 118,09 g/mol

X KWAS CYTRYNOWY BEZWODNYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY BEZWODNY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy,
Nr CAS: 77-92-9
Numer WE: 201-069-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O7
Masa molowa: 192,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,665 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w alkoholu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log kow: – 0,2 do -1,8
Właściwości utleniające: nieutleniający

X KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY
Inne nazwy: monohydrat kwasu 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego,
Nr CAS: 5949-29-1
Numer WE: 201-069-1
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 135 °C
Gęstość względna: 1,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 59,2 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,72 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 1010 °C
Temperatura rozkładu: 175 °C

X KWAS FUMAROWYIdentyfikator produktu: KWAS FUMAROWY
Inne nazwy: kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy,
Nr CAS: 110-17-8
Numer WE: 203-743-0
Wzór chemiczny: C4H4O4
Masa molowa: 116.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny bardzo mocny zapach, lub, w zależności od producenta, bez zapachu
pH: 2,1 (5 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 287 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa) (sublimacja)
Temperatura zapłonu: 273 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 40 %.
Dolna: 3 %.
Gęstość względna: 1,635 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,9 g/l (20 °C)
W etanolu: rozpuszczalny
W eterze etylowym: rozpuszczalny
W acetonie: rozpuszczalny
W chloroformie: nierozpuszczalny
W benzenie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,07 – 0,56
Temperatura rozkładu: >350 °C

X KWAS IZOMASŁOWYIdentyfikator produktu: KWAS IZOMASŁOWY
Inne nazwy: kwas masłowy
Nr CAS: 79-31-2
Numer WE: 201-195-7
Wzór chemiczny: (CH3)2CHCOOH
Masa molowa: 88,11 g/mol

X KWAS L-ASKORBINOWYIdentyfikator produktu: KWAS L-ASKORBINOWY
Inne nazwy: Witamina C
Nr CAS: 50-81-7
Numer WE: 200-066-2
Wzór chemiczny: C6H8O6
Masa molowa: 176.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny lub prawie bezwonny (lekki kwasowy)
pH: 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~190 °C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,15

X KWAS LAURYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS LAURYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 143-07-7
Numer WE: 205-582-1
Wzór chemiczny: C12H24O2
Masa molowa: 200,32 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biała lub jasnożółta
Zapach: słaby charakterystyczny
Temperatura topnienia: 42-45 °C
Temperatura wrzenia: 299 °C
Temperatura zapłonu: >160 °C

X KWAS SALICYLOWYIdentyfikator produktu: KWAS SALICYLOWY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy benzoesowy
Nr CAS: 69-72-7
Numer WE: 200-712-3
Wzór chemiczny: C7H6O3
Masa molowa: 138,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 3 (jako r-r nasycony, 20 °C)
Temperatura topnienia: 160 °C (sublimacja w 76 °C)
Temperatura wrzenia: 211 °C
Temperatura samozapłonu: >500 °C
Temperatura zapłonu: >157°C
Ciśnienie par: 1,3 mbar (114 °C), 27 mbar (211 °C)
Gęstość: 1,443 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 300 – 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1,8 g/l (20 °C), 70 g/l (100 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanollog P(w/o): 2,21

X KWAS SOLNY ~33%Identyfikator produktu: KWAS SOLNY ~33 %
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej.
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa*s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa*s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X KWAS STEARYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS STEARYNOWY
Inne nazwy: kwas oktadekainowy, stearic acid
Nr CAS: 67701-03-5
Numer WE: 266-928-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C18H36O2
Masa molowa: 284.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki białe do beżowego
Zapach: charakterystyczny, słaby zapach
pH: <7
Temperatura topnienia: 56 °C
Temperatura krzepnięcia: ~59 °C (53 – 62 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~240 °C
Temperatura zapłonu: ~180 °C
Prężność par: < 0,01 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0.85 to 0.90 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: <0,005 g/100 ml (25 °C)
Rozpuszczalny w: olejach/tłuszczach, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >5
Temperatura samozapłonu: ~350 °C
Lepkość kinematyczna: ~12 mm2/s (70 °C)

X LANOLINAIdentyfikator produktu: LANOLINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8006-54-0
Numer WE: 232-348-6
Wzór chemiczny: –
Ciężar cząsteczkowy: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe woskowate, żółte
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 38 – 44 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 °C
Temperatura zapłonu: 285 – 295 °C
Gęstość względna: 0,932 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna (emulguje)

X LECYTYNA SOJOWAIdentyfikator produktu: LECYTYNA SOJOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8002-43-5
Numer WE: 232-307-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: lepka ciecz barwy brązowej do żółtej
Temperatura zapłonu, [°C]: >100

X L-TRYPTOFANIdentyfikator produktu: L-TRYPTOFAN
Inne nazwy: TRP
Nr CAS: 73-22-3
Numer WE: 200-795-6
Wzór chemiczny: C11H12N2O2
Masa molowa: 204,23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biało-żółty proszek
pH: 4,5-7
Rozpuszczalność: w wodzie 1,136 g/100g (25 °C)

X METANOLIdentyfikator produktu: METANOL
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 ( Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol %
Dolna: 6 Vol %
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X METYLOETYLOKETONIdentyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy.
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806
Rozpuszczalność w wodzie: 270 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,3 (40 °C)
Temperatura samozapłonu, [°C]: 514
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C 0,40
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Współczynnik załamania światła: 1,3788

X MONOSTEARYNIAN GLICEROLUIdentyfikator produktu: MONOSTEARYNIAN GLICEROLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 123-94-4
Numer WE: 204-664-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C21H42O4
Masa molowa: 358,56 g/mol

X MANGANIAN(VII) POTASUIdentyfikator produktu: MANGANIAN(VII) POTASU
Inne nazwy: nadmanganian potasu
Nr CAS: 7722-64-7
Numer WE: 231-760-3
Numer indeksowy: 025-002-00-9
Wzór chemiczny: KMnO4
Masa molowa: 158,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, fioletowe
Zapach: bezwonny
pH: 7 – 9 (20 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 240 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 6.4 g/100 ml (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 240 °C
Właściwości utleniające: posiada właściwości utleniające

X MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5743-47-5
Numer WE: 248-953-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10CaO•5H2O
Masa molowa: 308,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 7 (50g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 240 °C

X NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR 35 – 49,9%Identyfikator produktu: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR 35 – 49,9%
Inne nazwy: woda utleniona
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X NIACYNAIdentyfikator produktu: NIACYNA
Inne nazwy: amid kwasu nikotynowego, witamina B3
Nr CAS: 59-67-6
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5NO2
Masa molowa: 123,109 g/mol

X OLEJ PARAFINOWYIdentyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5
Gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X PARAFINAIdentyfikator produktu: PARAFINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64741-88-4
Numer WE: 265-090-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SIARCZAN BARU STRĄCANYIdentyfikator produktu: SIARCZAN BARU STRĄCANY
Inne nazwy: siarczan(IV) baru
Nr CAS: 7727-43-7
Numer WE: 231-784-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: BaSO4
Ciężar cząsteczkowy: 233,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 10,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 888 °C
Gęstość względna: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: < 0,01 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 4,5 g/cm3 (20 °C)

X SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) jednowodny, siarczan(VI) cynku(II) 1 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•H2O
Ciężar cząsteczkowy: 179 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Gęstość względna: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 350 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 240 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) siedmiowodny, siarczan(VI) cynku(II) 7 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•7H2O
Masa molowa: 287,54 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 – 5,5 (10 % roztwór w H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 280 °C
Gęstość względna: 1,966 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

X SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-298-2
Nr CAS: 7487-88-9
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4
Ciężar cząsteczkowy: 120,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,66 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 25,8 % (20 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (>700 °C częściowa dekompozycja z generacją SO2)

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan miedzi pięciowodny techniczny
Nr CAS: 7758-99-8
Numer WE: 231-847-6
Numer indeksowy: 029-004-00-0
Wzór chemiczny: CuSO4•5H2O
Masa molowa: 249,68 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stale o barwie od sinoniebieskiej do niebieskiej
Zapach: bezwonny
pH: ~4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 110 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 150 °C
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 423 g/l (20 °C) 2023 g/l (100 °C)
Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie.

X SIARCZAN SODUIdentyfikator produktu: SIARCZAN SODU
Inne nazwy: siarczan sodu dziesieciowodny
Nr CAS: 7727-73-3
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4•10H2O
Masa molowa: 322,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7,5 (r-r 50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: 32,4 °C
Temperatura wrzenia: w 100 °C traci wodę przechodząc w bezwodny
Gęstość: 1,46 g/cm3 (w 20 °C)
Ciężar nasypowy: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie około 900 g/l (20 °C)

X SKROBIA KUKURYDZIANAIdentyfikator produktu: SKROBIA KUKURYDZIANA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SORBITOL 70%Identyfikator produktu: SORBITOL 70 %
Inne nazwy: (2S,3R,4R,5R)-heksano-1,2,3,4,5,6-heksol (IUPAC)
Nr CAS: 50-70-4
Numer WE: 200-061-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O6
Masa molowa: 182,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy (bez zapachu)
pH: 5 – 7 (100 g/l H2O, 20 °C)
Gęstość względna: 1,29 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X STEARYNIAN MAGNEZUIdentyfikator produktu: STEARYNIAN MAGNEZU
Inne nazwy: sole magnezowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 557-04-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70MgO4
Masa molowa: 591,24 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały
Gęstość: 1030 kg/m3
Temperatura topnienia: 140 °C

X TALKIdentyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: talk 325 mesh, talk 700 mesh
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TIOMOCZNIKIdentyfikator produktu: TIOMOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 62-56-6
Numer WE: 200-543-5
Numer indeksowy: 612-082-00-0
Wzór chemiczny: CH4N2S
Masa molowa: 76,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 – 7 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 174 – 177 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Gęstość: 1,405 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 500 – 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 137 g/l (20 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol 37 g/l (20 °C).
Log Pow: -0,95

X TLENEK CYNKUIdentyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TLENEK MAGNEZUIdentyfikator produktu: TLENEK MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-48-4
Numer WE: 215-171-9
Wzór chemiczny: MgO
Masa molowa: 40,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: bezwonne
pH: 10,3 (50g/l H2O w 20 °C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 2800 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3600 °C (w 1000 hPa)
Temperatura zapłonu: 190 °C
Gęstość względna: 3,58 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,006 g/100 ml. (w temp. 20 °C) (IUCLID)
W etanolu: nie rozpuszcza się (w temp. 20 °C)
W rozcieńczonych kwasach: rozpuszcza się (w temp. 20 °C)

X TOLUENIdentyfikator produktu: TOLUEN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Wzór chemiczny: C7H8
Masa molowa: 92,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 110,6 °C
Temperatura zapłonu: 4 °C
Temperatura samozapłonu: 480 °C

X TRÓJTLENEK ANTYMONUIdentyfikator produktu: TRÓJTLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu(III), trójtlenek dwuantymonu, walentinit
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: 215-175-0
Numer indeksowy: 051-005-00-X
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291.52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 656 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1456 °C (760 mmHg)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 5210 – 5670 kg/m3 (20 °C)

X UROTROPINAIdentyfikator produktu: TRÓJTLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu(III), trójtlenek dwuantymonu, walentinit
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: 215-175-0
Numer indeksowy: 051-005-00-X
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291.52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 656 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1456 °C (760 mmHg)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 5210 – 5670 kg/m3 (20 °C)

X WAZELINA BIAŁAIdentyfikator produktu: WAZELINA BIAŁA I ZÓŁTA
Inne nazwy: mieszanina wosku i oczyszczonych olejów, petrolatum
Nr CAS: 8009-03-8
Numer WE: 232-373-2
Numer indeksowy: 649-254-00-X
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (temperatura pokojowa), białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 30 – 60 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >200 °C
Temperatura zapłonu: 161 °C
Gęstość względna: 0,83 g/cm3 (90 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna
Lepkość kinematyczna: 16.5 cSt (100 °C)

X WERSENIAN CZTEROSODOWYIdentyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 11,0 – 12,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy produktu)
Temperatura rozkładu: >200 °C

X WĘGLAN MAGNEZUIdentyfikator produktu: WĘGLAN MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 546-93-0
Numer WE: 208-915-9
Wzór chemiczny: MgCO3
Masa molowa: 84,32 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: biała
pH: ok.10 (roztwór 10 %)
Gęstość (w 20 °C ) : 2,16 g/cm3
Temperatura topnienia: 850 °C (rozkład)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: ok 1 g w 100 g
– w innych rozpuszczalnikach: brak danych

X WITAMINA AIdentyfikator produktu: WITAMINA A
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-81-2
Numer WE: 201-228-5
substancja a): palmitynian
Wzór chemiczny: C36H60O2
Masa molowa: 524,86 g/mol
substancja b): retinol
Wzór chemiczny: C20H30O
Masa molowa: 286,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekły, lepki
Kolor: jasnożółty, ciemno-bursztynowy
Temperatura topnienia: 26 °C
Lepkość dynamiczna (przy 60 °C): 44 mPa•s

X WITAMINA B1Identyfikator produktu: WITAMINA B1
Inne nazwy: monoazotan tiaminy
Nr CAS: 532-43-4
Numer WE: 208-537-4
Wzór chemiczny: C12H17N4OS.NO3
Masa molowa: 327.36 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: (w 20 °C) krystaliczny proszek
Barwa: biała
Zapach: słaby, charakterystyczny zapach

X WITAMINA EIdentyfikator produktu: WITAMINA E
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10191-41-0
Numer WE: –
Octan tokoferylu
Wzór chemiczny: C31H32O3
Masa molowa: 472,74 g/mol
Tokoferol
Wzór chemiczny: C29H50O2
Masa molowa: 430,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: lepka, oleista ciecz
Kolor: biały, żółty
Gęstość: 0,95 g/cm3 (25 °C)

X WODOROTLENEK GLINUIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK GLINU
Inne nazwy: wodorotlenek orto-glinowy, bayerit, hydrargilit, gibbsyt, boksyt, ATH, Aluminium Hydroxide
Nr CAS: 21645-51-2
Numer WE: 244-492-7
Wzór chemiczny: Al(OH)3
Masa molowa: 78 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH 10% dyspersji wodnej w 200 °C: 8 – 9
Temperatura topnienia / krzepnięcia: w temperaturze 150-2000 °C rozkłada się na tlenek glinu i wodę
Gęstość w temp. 200 °C: ok.2,42 g/cm3
Rozpuszczalność w 200 °C: 0,015 mg/l – praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie

X WODOROWĘGLAN SODUIdentyfikator produktu: WODOROWĘGLAN SODU
Inne nazwy: kwaśny węglan sodowy, soda kwaśna, soda oczyszczona
Nr CAS: 144-55-8
Numer WE: 205-633-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaHCO3
Masa molowa: 84,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – barwa biała (w gat. I dopuszczalny odcień lekko kremowy), proszek lub drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: 8.6 (5 % roztwór wodny)
Gęstość względna: 2.21-2.23 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 93.4 g/l (20 °C, przy pH 8.4)
W innych rozpuszczalnikach: praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.

X ZIELEŃ MALACHITOWAIdentyfikator produktu: ZIELEŃ MALACHITOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 569-64-2
Numer WE: 209-322-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C23H25ClN2
Masa molowa: 364,91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: charakterystyczny
pH: 2,4 (1 % r-r)
Temperatura wrzenia: 159 °C

Kontakt do branży

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl