Farby i lakiery

ROZPUSZCZALNIKI, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE, ZAGĘSTNIKI I INNE:

X ACETONIdentyfikator produktu: ACETON
Inne nazwy: dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon
Nr CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Wzór chemiczny: CH3COCH3
Masa molowa: 58.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 5-6 (395 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -95,4 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56,5 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: -19 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 12,8 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: 233 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,791 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: bardzo wysoka
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,24
Temperatura samozapłonu: 465 °C
Lepkość dynamiczna: 0,32 mPa•s (20 °C)

X ALKOHOL IZOPROPYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL METYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL METYLOWY
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, metanol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C ( zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 ( Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol%
Dolna: 6 Vol%
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X ALKOHOL N-PROPYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL N-PROPYLOWY
Inne nazwy: n-propanol, 1-hydroksypropan
Nr CAS: 71-23-8
Numer WE: 200-746-9
Wzór chemiczny: C3H8O
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz o łagodnym, alkoholowym zapachu
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg zapachu: <0,07-100 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -127 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, : 96,5-98,0 °C
Temperatura zapłonu: 22-24 °C
Szybkość parowania: 1,3n(octan butylu=1)
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
Górna granica wybuchowości: 13,5 % V/V
Dolna granica wybuchowości: 2,1 % V/V
Prężność par w 25°C: 20 hPa
Gęstość par względem powietrza: 2,1
Gęstość w temp. 20 °C: 803-805 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: większość rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,25-0,34
Temperatura samozapłonu: 395 °C
Lepkość w temp. 20 °C: 2,21 mPas
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający
Współczynnik załamania światła: 1,386
Stan skupienia: ciecz

X AZOTAN KOBALTUIdentyfikator produktu: AZOTAN KOBALTU
Inne nazwy: kobaltawy azotan sześciowodny
Nr CAS: 10141-05-6
Numer WE: 233-402-1
Numer indeksowy: 027-009-00-2
Wzór chemiczny: Co(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 291.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, blado-czerwone
Zapach: bezwonny
Palność (ciało stałe, gaz): nie palne
Gęstość względna: 2,49 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 669,6 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 100 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X BEZWODNIK MALEINOWYIdentyfikator produktu: BEZWODNIK MALEINOWY
Inne nazwy: bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5
Nr CAS: 108-31-6
Numer WE: 203-571-6
Wzór chemiczny: C4H2O3
Masa molowa: 98.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny
pH: około 1 (50g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 52 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 102 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 7,1 Vol %
Dolna: 1,4 Vol %
Prężność par: 0,02 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,4
Gęstość względna: 1,31 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 550 g/100 g (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,62
Temperatura samozapłonu: 475 oC
Lepkość dynamiczna: 1,6 mPa•s (60 °C)

X BIEL TYTANOWAIdentyfikator produktu: BIEL TYTANOWA
Inne nazwy: dwutlenek tytanu, ditlenek tytanu
Nr CAS: 13463-67-7
Numer WE: 236-675-5
Wzór chemiczny: TiO2
Masa molowa: 79.87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja nieorganiczna, ciało stałe, biały proszek
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Anataz: 1560 °C
Rutyl: 1843 °C
Brukit: 1825 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy substancji nieorganicznych
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest stabilna w temperaturze pokojowej
Prężność par: nie dotyczy – ciało stałe o temperaturze topnienia powyżej 300 °C
Gęstość względna: anataz: 3.9 kg/l (20 °C)
Brukit: 4.17 kg/l (20 °C)
Rutyl: 4.26 kg/l (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
1µg/L (pH 6,7 i pH 8)
Lepkość: nie dotyczy substancji stałej w temperaturze pokojowej
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X BŁĘKIT METYLENOWYIdentyfikator produktu: BŁĘKIT METYLENOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 61-73-4
Numer WE: 200-515-2
Wzór chemiczny: C16H18ClN3S
Masa molowa: 319,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono-brunatny
Zapach: bezwonny
pH: 3 (1 % r-r, 20 °C)
Temperatura krzepnięcia/topnienia: 190 °C

X BORAKS BEZWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS BEZWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu bezwodny
Nr CAS: 1330-43-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-00-5
Wzór chemiczny: Na2B4O7
Masa molowa: 201.22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,37 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,48% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1°C) pH 7,5
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS DZIESIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu pięciowodny
Nr CAS: 12179-04-3
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-02-9
Wzór chemiczny: Na2B4O7•5H2O
Masa molowa: 291.3 g/mol
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 3 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,81 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 3,7 % (20 °C) 51,2 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: H2O w 100 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X CHLOREK METYLENUIdentyfikator produktu: CHLOREK METYLENU
Inne nazwy: dwuchlorometan, dichlorometan
Nr CAS: 75-09-2
Numer WE: 200-838-9
Wzór chemiczny: CH2Cl2
Masa molowa: 119 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -96,7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 39 – 40 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 22 Vol %
Dolna: 13 Vol %
Prężność par: 475 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,93
Gęstość względna: 1,33 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13,7 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,25
Temperatura samozapłonu: 650 °C
Lepkość dynamiczna: 0,43 mPa*s (20 °C)

X CHLOREK NIKLU SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK NIKLU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek niklu (II) 6 hydrat
Nr CAS: 7791-20-0
Numer WE: 231-743-0
Wzór chemiczny: NiCl2•6H2O
Masa molowa: 237,7 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, zielone
Zapach: bezwonny
pH: ~4.9 (100g/l H2O)
Gęstość względna: 1,92 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2540 g/l (20 °C)
5990 g/l (100 °C)
Temperatura rozkładu: 140 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1001 °C (substancja bezwodna)

X CHLOROFORMIdentyfikator produktu: CHLOROFORM
Inne nazwy: –
Nr CAS: 67-66-3
Numer WE: 200-663-8
Numer indeksowy: 602-005-00-4
Wzór chemiczny: CHCl3
Masa molowa: 119 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: charakterystyczny, eteryczny zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -63,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 61 °C
Prężność par: 211 hPa (20 °C)
Gęstość par: 4,1
Gęstość względna: 1,49 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 8,7 g/l (23 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,97 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >650 °C
Temperatura rozkładu: >290 °C
Lepkość dynamiczna: 0,56 mPa*s (20 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: nie utleniacz

X CZTEROCHLOROETYLENIdentyfikator produktu: CZTEROCHLOROETYLEN
Inne nazwy: tetrachloroetylen
Nr CAS: 127-18-4
Numer WE: 204-825-9
Wzór chemiczny: C2Cl4
Masa molowa: 165.83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -22 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 121 °C
Temperatura zapłonu: nie zapalne
Prężność par: 19 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,620 -1,626 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 160 mg/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 3,40
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Lepkość dynamiczna: ~0,9 mPa*s (20 °C)

X DIETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: DIETANOLOAMINA
Inne nazwy: dwuetanoloamina, 2,2’-iminodietanol, DEA
Nr CAS: 111-42-2
Numer WE: 203-868-0
Numer indeksowy: 603-071-00-1
Wzór chemiczny: C4H11O2N
Masa molowa: 105,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna substancja stała (20 °C), czasami jest w formie syropowatego płynu
Zapach: lekki amoniaku
pH: 11,5 (roztwór wodny 10 %) (substancja bezwodna)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -19 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 269,9 °C (rozkład) (substancja bezwodna)
Temperatura zapłonu: 191 °C Tygiel zamknięty Pensky-Martensa ASTM D 93, nie stosuje się do ciał stałych (Substancja bezwodna)
Prężność par: 0,028 hPa (25 °C) (substancja bezwodna)
Gęstość par: 3,6. (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1, 1 g/cm3 (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 1.000 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,18
Temperatura samozapłonu: 355 °C (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak

X DIMETYLOFORMAMIDIdentyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60 °C
Temperatura wrzenia: 153 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Temperatura zapłonu: 59 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

X DWUCHROMIAN SODUIdentyfikator produktu: DWUCHROMIAN SODU
Inne nazwy: dichromian sodu
Nr CAS: 10588-01-9
Numer WE: 234-190-3
Numer indeksowy: 024-004-00-7
Wzór chemiczny: Na2Cr2O7
Masa molowa: 261,97 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: pomarańczowy
Zapach: prawie bez zapachu
pH: około 3,5(100 g/lH2O,20 °C)
Temperatura topnienia: 356,5 °C
Gęstość: 2,50 g/m3
Ciężar nasypowy: 1200 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: 1800 g/l (20 °C)

X FOSFORAN CYNKU DWUWODNYIdentyfikator produktu: FOSFORAN CYNKU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7779-90-0
Numer WE: 231-944-3
Nr indeksowy: 030-011-00-6
Wzór chemiczny: Zn3( PO4)2x2H2O
Masa molowa: 422,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 – 8,0 (20 °C)
Temperatura topn./krzepnięcia: 912 °C
Palność: niepalny
Rozpuszczalność w wodzie: <0,1 % (20 °C)

X FOSFORAN DWUSODOWY BEZWODNYIdentyfikator produktu: FOSFORAN DWUSODOWY BEZWODNY
Inne nazwy: di-sodu wodorofosforan bezwodny, wodorofosforan disodowy
Nr CAS: 7558-79-4
Numer WE: 231-448-7
Wzór chemiczny: Na2HPO4
Masa molowa: 141.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 8,5 – 10,0 (specyfikacja producenta)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 250 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: brak właściwości wybuchowych
Dolna: brak właściwości wybuchowych
Gęstość nasypowa: 0,8 – 1,0 gcm3 (specyfikacja producenta)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 120 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,8 (obliczone)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 250 °C
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X FOSFORAN MONOAMONOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN MONOAMONOWY
Inne nazwy: MAP
Nr CAS: 7722-76-1
Numer WE: 231-764-5
Wzór chemiczny: (NH4)H2PO4
Masa molowa: 115,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 4,5 (w 20 °C)
Gęstość względna: 1,803 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 368 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >190 °C

X GLIKOL MONOETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL MONOETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol etylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLICERYNA ROŚLINNA FARMACEUTYCZNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA ROŚLINNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLIKOL POLIETYLENOWY 200Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 200
Inne nazwy: PEG 200
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 190 – 210 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 45 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 200 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 171 °C
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,12 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszcza się
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,92
Temperatura samozapłonu: 360 °C
Temperatura rozkładu: > 220 °C
Lepkość kinematyczna: 97 – 110 mm2/s (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 105 – 140 mPa*s (20 °C)

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GLINIAN SODU, ROZTWÓR min. 27 %Identyfikator produktu: GLINIAN SODU, ROZTWÓR min. 27 %
Inne nazwy: –
Substancja a): Glinian sodu
Udział masowy: 27 – 30 %
Nr CAS: 1302-42-7
Numer WE: 215-100-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaAlO2
Masa molowa: 81.97 g/mol
Substancja b): Wodorotlenek sodu
Udział masowy: 8 – 13 %
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): produkt w warunkach normalnych jest bezbarwną
lub jasnożółtą cieczą
Zapach: słaby
pH: 12,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~-10 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy – preparat niepalny
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy – preparat niepalny
Gęstość względna: 1,4 – 1,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: preparat rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
W rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się

X GRAFITIdentyfikator produktu: GRAFIT
Inne nazwy:-
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (C)
Masa molowa: – 12,01
Ciężar cząsteczkowy: –

X KWAS IZOMASŁOWYIdentyfikator produktu: KWAS IZOMASŁOWY
Inne nazwy: kwas masłowy
Nr CAS: 79-31-2
Numer WE: 201-195-7
Wzór chemiczny: (CH3)2CHCOOH
Masa molowa: 88,11 g/mol

X KWAS SOLNY ~33%Identyfikator produktu: KWAS SOLNY ~33 %
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej.
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa*s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa*s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X METANOLIdentyfikator produktu: METANOL
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C ( zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 ( Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol %
Dolna: 6 Vol %
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X METYLOETYLOKETONTemperatura samozapłonu: 385 °C
Identyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806
Rozpuszczalność w wodzie: 270 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,3 (40 °C)
Temperatura samozapłonu, [°C]: 514
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C 0,40
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Współczynnik załamania światła: 1,3788

X MANGANIAN(VII) POTASUIdentyfikator produktu: MANGANIAN(VII) POTASU
Inne nazwy: nadmanganian potasu
Nr CAS: 7722-64-7
Numer WE: 231-760-3
Numer indeksowy: 025-002-00-9
Wzór chemiczny: KMnO4
Masa molowa: 158,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, fioletowe
Zapach: bezwonny
pH: 7 – 9 (20 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 240 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 6.4 g/100 ml (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 240 °C
Właściwości utleniające: posiada właściwości utleniające

X NITROETANIdentyfikator produktu: NITROETAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-24-3
Numer WE: 201-188-9
Numer indeksowy: 609-035-00-1
Wzór chemiczny: – C2H5NO2
Ciężar cząsteczkowy: 75,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
pH: 6
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – 89 °C
Temperatura wrzenia (760 mm Hg): 114 °C

X OCTAN BUTYLUIdentyfikator produktu: OCTAN N-BUTYLU
Inne nazwy: octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Nr CAS: 123-86-4
Numer WE: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1
Wzór chemiczny: CH3COOC4H9
Masa molowa: 116,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekła
Barwa: bezbarwna
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -77 °C
Temperatura wrzenia: 126 °C
Temperatura samozapłonu: 370 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Granice wybuchowości:
dolna:1,4 % obj.
górna:7,5 % obj.
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

X OCTAN ETYLUIdentyfikator produktu: OCTAN ETYLU
Inne nazwy: ester etylowy kwasu octowego
Nr CAS: 141-78-6
Numer WE: 205-500-4
Wzór chemiczny: CH3COOC2H5
Ciężar cząsteczkowy: 88.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: podobny do etanolu
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -83,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 77,0 °C
Temperatura zapłonu: -4,0 °C (zamknięty pojemnik)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 11,5 % Vol
Dolna: 2,1 % Vol
Prężność par: 97 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,04
Gęstość względna: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 85,3 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,73
Temperatura samozapłonu: 460 °C
Lepkość dynamiczna: 0,44 mPa.s (20 °C)

X SYKATYWY (CYNKOWA, WAPNIOWA, KOBALTOWA)

X SIARCZAN BARU STRĄCANYIdentyfikator produktu: SIARCZAN BARU STRĄCANY
Inne nazwy: siarczan(IV) baru
Nr CAS: 7727-43-7
Numer WE: 231-784-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: BaSO4
Ciężar cząsteczkowy: 233,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 10,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 888 °C
Gęstość względna: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: < 0,01 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 4,5 g/cm3 (20 °C)

X SIARCZAN GLINUIdentyfikator produktu: SIARCZAN GLINU
Inne nazwy: siarczan glinu stały, siarczan glinu ALK 17 % Al2O3
Nr CAS: 10043-01-3
Numer WE: 233-135-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Al2(SO4)3
Masa molowa: 342,15 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 (5 g/100 ml; 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Gęstość względna: 1,50 – 1,70 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: Substancja rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny

X SIARCZAN KOBALTUIdentyfikator produktu: SIARCZAN KOBALTU
Inne nazwy: siarczan kobaltu siedmiowodny
Nr CAS: 10026-24-1
Numer WE: 233-334-2
Numer indeksowy: 027-005-00-0
Wzór chemiczny: CoSO4•7H2O
Masa molowa: 281,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono-brązowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 4,0 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 98 °C
Gęstość: 1,95 g/cm3 (25 °C)
Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3

X SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-298-2
Nr CAS: 7487-88-9
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4
Ciężar cząsteczkowy: 120,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,66 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 25,8 % (20 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (>700 °C częściowa dekompozycja z generacją SO2)

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan miedzi pięciowodny techniczny
Nr CAS: 7758-99-8
Numer WE: 231-847-6
Numer indeksowy: 029-004-00-0
Wzór chemiczny: CuSO4•5H2O
Masa molowa: 249,68 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stale o barwie od sinoniebieskiej do niebieskiej
Zapach: bezwonny
pH: ~4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 110 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 150 °C
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 423 g/l (20 °C)2023 g/l (100 °C)
Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie

X SIARCZAN SODUIdentyfikator produktu: SIARCZAN SODU
Inne nazwy: siarczan sodu dziesieciowodny
Nr CAS: 7727-73-3
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4•10H2O
Masa molowa: 322,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7,5 (r-r 50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: 32,4 °C
Temperatura wrzenia: w 100 °C traci wodę przechodząc w bezwodny
Gęstość: 1,46 g/cm3 (w 20 °C)
Ciężar nasypowy: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: około 900 g/l (20 °C)

X TALKIdentyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: talk 325 mesh, talk 700 mesh
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TETRAETYLENOPENTAMINAIdentyfikator produktu: TETRAETYLENOPENTAMINA
Inne nazwy: mieszanina czteroetylenopentaminy
Nr CAS: 112-57-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C8H23N5
Masa molowa: 189,30 g/mol

X TETRAHYDROFURANIdentyfikator produktu: TETRAHYDROFURAN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 109-99-9
Numer WE: 203-726-8
Numer indeksowy: 603-025-00-0
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~30 ppm
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -88 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 – 83 °C
Temperatura zapłonu: 12 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 12 % Vol
Dolna: 2 % Vol
Prężność par: 6.020 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 0,78 – 0,786 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowicie mieszalny
Eter(y): mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,05
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Lepkość dynamiczna: 2,43 mPa•s

X TLENEK CHROMU (III)Identyfikator produktu: TLENEK CHROMU (III)
Inne nazwy: zielony tlenek chromu, trójtlenek chromu (III)
Nr CAS: 1308-38-9
Numer WE: 215-160-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Cr2O3
Masa molowa: 151,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać fizyczna: substancja stała
Barwa: zielona
Zapach: bez zapachu
Temperatura wrzenia: ok. 3000 °C
Temperatura topnienia: ok.1990 °C
Gęstość: 5,22g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się w wodzie
Palność: nie jest palny
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: brak własności utleniających

X TLENEK CYNKUIdentyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TLENEK OŁOWIUIdentyfikator produktu: TLENEK OŁOWIU
Inne nazwy: glejta ołowiana
Nr CAS: 1317-36-8
Numer WE: 215-267-0
Wzór chemiczny: PbO
Masa molowa: 223,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, pył
Kolor: żółty lub żółtozielony
Zapach: bez zapachu
Punkt topnienia: 886 °C
Punkt zapłonu: niepalny
Własności palne: produkt niepalny
Własności wybuchowe: produkt bezpieczny wybuchowo
Właściwości utleniające: brak
Gęstość w 20 °C: 9,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
pH: przy 100 g/l H20: 9,9

X TLENEK ŻELAZAIdentyfikator produktu: TLENEK ŻELAZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-37-1
Numer WE: 215-168-2
Wzór chemiczny: Fe2O3
Masa molowa: – 159,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czerwono brązowy
p: ~5
Gęstość: 5,2 g/cm3 (20 °C)

X TOLUENIdentyfikator produktu: TOLUEN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Wzór chemiczny: C7H8
Masa molowa: 92,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 110,6 °C
Temperatura zapłonu: 4 °C
Temperatura samozapłonu: 480 °C

X TRÓJCHLOROETYLENIdentyfikator produktu: TRÓJCHLOROETYLEN
Inne nazwy: TRI
Nr CAS: 79-01-6
Numer WE: 201-167-4
Numer indeksowy: 602-027-00-9
Wzór chemiczny: C2HCl3
Masa molowa: 131.39 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz.
Zapach: Charakterystyczny (podobny do chloroformu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -84,8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 86,7 °C (w 760 mmHg)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 9,9 kPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,465 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1,1 g/l
Rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników (aceton, alkohole, etery)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,53 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X TRÓJTLENEK DIBORUIdentyfikator produktu: TRÓJTLENEK DIBORU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1303-86-2
Numer WE: 215-125-8
Numer indeksowy: 005-008-00-8
Wzór chemiczny: B2O3
Masa molowa: 69,6 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały, krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 4,4 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: Pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,04 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,7% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,7570 (25 °C)

X WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: żółty
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0 – 12,0 ( 1 %)
Temperatura krzepnięcia: -31 °C
Temperatura wrzenia: (przy 760 mmHg) 106 °C
Szybkość parowania: (octan butylu = 1) < 0,8 oszacowane

X WĘGLAN BARUIdentyfikator produktu: WĘGLAN BARU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 513-77-9
Numer WE: 208-167-3
Numer indeksowy: 056-003-00-2
Wzór chemiczny: BaCO3
Masa molowa: 197.34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o barwie białej do kremowej
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1300 °C
Gęstość względna: 4,28 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,02 mg/l (20 °C)
W rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Temperatura rozkładu: >1300 °C

X WĘGLAN KOBALTUIdentyfikator produktu: WĘGLAN KOBALTU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 513-79-1
Numer WE: 208-169-4
Numer indeksowy: 027-010-00-8
Wzór chemiczny: CoCO3
Masa molowa: 118,94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: różowy
Zapach: bez zapachu
Palność (ciała stałego/gazu): substancja nie jest palna
Gęstość względna: [g/cm3] 4,17 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie w 20°C: [g/L] 12,98 µg/L
Temperatura rozkładu: 280 °C

X WĘGLAN MAGNEZUIdentyfikator produktu: WĘGLAN MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 546-93-0
Numer WE: 208-915-9
Wzór chemiczny: MgCO3
Masa molowa: 84,32 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: biała
pH: ok.10 (roztwór 10 %)
Gęstość (w 20 °C ) : 2,16 g/cm3
Temperatura topnienia: 850 °C (rozkład)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: ok 1 g w 100 g
– w innych rozpuszczalnikach: brak danych

X ZIELEŃ MALICHITOWAIdentyfikator produktu: ZIELEŃ MALACHITOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 569-64-2
Numer WE: 209-322-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C23H25ClN2
Masa molowa: 364,91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: charakterystyczny
pH: 2,4 (1 % r-r)
Temperatura wrzenia: 159 °C

X ŻELAZOCYJANEK POTASU TRÓJWODNYIdentyfikator produktu: ŻELAZOCYJANEK POTASU TRÓJWODNY
Inne nazwy: heksacyjanożelazian(II) potasowy, błękit żelazowy
Nr CAS: 14459-95-1
Numer WE: 237-722-2
Wzór chemiczny: K4[Fe(CN)6]•3H2O
Masa molowa: 422.41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: bez zapachu
pH: ~9,5 (przy 100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura zapłonu: niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: nie wybuchowy

Kontakt do branży

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl