Chemia gospodarcza

ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, ROZPUSZCZALNIKI, SUBSTANCJE AKTYWNE, BARWNIKI, AROMATY ZAPACHOWE, KWASY, ZASADY I INNE:

X ACETONIdentyfikator produktu: ACETON
Inne nazwy: dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon
Nr CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-g662-2
Wzór chemiczny: CH3COCH3
Masa molowa: 58.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 5-6 (395 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -95,4 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56,5 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: -19 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 12,8 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: 233 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,791 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: bardzo wysoka
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,24
Temperatura samozapłonu: 465 °C
Lepkość dynamiczna: 0,32 mPa•s (20 °C)

X ALKOHOL IZOPROPYLOWY (IPA)Identyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol, IPA
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL METYLOWY (METANOL)Identyfikator produktu: ALKOHOL METYLOWY
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, metanol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 (Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol%
Dolna: 6 Vol%
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X AZOTAN AMONU (SALETRA AMONOWA)Identyfikator produktu: AZOTAN AMONU
Inne nazwy: saletra amonowa
Nr CAS: 6484-52-2
Numer WE: 229-347-8
Wzór chemiczny: NH4NO3
Masa molowa: 80.0434 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o zabarwieniu od białego do kremowego
Zapach: brak
pH: 4,5 (10 % r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: – Azotan amonu: 169,6 °C (p = 1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Palność (ciało stałe, gaz): mieszanina niepalna, wspomaga palenie i utlenianie
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Dolna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Prężność par: brak dostępnych danych
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 1,72 w 20 °C (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: >100 g/l w 20 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy, mieszanina nieorganiczna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Temperatura rozkładu: 210 °C
Właściwości utleniające: saletra amonowa posiada właściwości utleniające
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w metanolu, pirydynie, ciekłym amoniaku, słabo w alkoholu etylowym i acetonie

X AZOTAN POTASU (SALETRA POTASOWA)Identyfikator produktu: AZOTAN POTASU
Inne nazwy: saletra potasowa, azotan potasowy, sól potasowa kwasu azotowego
Nr CAS: 7757-79-1
Numer WE: 231-818-8
Wzór chemiczny: KNO3
Masa molowa: 101,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 334 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 32 g/100 ml
W alkoholu: 0,16 g/100 ml
Temperatura rozkładu: >400 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN SODU (SALETRA SODOWA)Identyfikator produktu: AZOTAN SODU
Inne nazwy: sól sodowa kwasu azotowego, saletra sodowa, azotan sodowy
Nr CAS: 7631-99-4
Numer WE: 231-554-3
Wzór chemiczny: NaNO3
Masa molowa: 84,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy o odcieniu kremowo-szarym
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 307 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,26 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w: ciekłym amoniaku, metanolu, etanolu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (nieorganiczny)
Temperatura rozkładu: >550 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: utleniacz

X BETAINA KOKOSOWA Identyfikator produktu: BETAINA KOKOSOWA
Inne nazwy:
Nr CAS: –
Numer WE: 931-513-6
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, lekko żółta lub bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: 4,0 – 5,0
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < 0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 °C
Temperatura zapłonu: 80 °C
Właściwości utleniające: nieutleniająca

X BENZOESAN SODU Identyfikator produktu: BENZOESAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 532-32-1
Numer WE: 208-534-8
Wzór chemiczny: C6H5COONa
Masa molowa: 144,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 9 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 410 – 430 °C
Temperatura zapłonu: > 100 °C
Gęstość względna: 1,44 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 556 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,27
Temperatura samozapłonu: > 500 °C

X BUTYLGLIKOL (BG)Identyfikator produktu: BUTYLGLIKOL
Inne nazwy: 2-butoksyetanol, eter monobutylowy glikolu etylenowego
Nr CAS: 111-76-2
Numer WE: 203-905-0
Numer indeksowy: 603-014-00-0
Wzór chemiczny: C6H14O2
Masa molowa: 118.17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
pH: 7
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~- 70 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 167-173 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 10,6 %
Dolna: 1,1 %
Prężność par: 1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,899 – 0902 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,74
Temperatura samozapłonu: ~230 °C

X BUTYLDIGLIKOL (BDGe)Identyfikator produktu: BUTYLDIGLIKOL
Inne nazwy: 2-(2-butoksyetoksy) etanol, eter monobutylowy glikolu monoetylenowego
Nr CAS: 112-34-5
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-096-00-8
Wzór chemiczny: C8H18O3
Masa molowa: 162.23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): przejrzysta ciecz
Zapach: specyficzny
pH: 7
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -68 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 115 °C
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy, ciecz
Granice wybuchowości:
Górna: 24,6 % Vol
Dolna: 0,7 % Vol
Prężność par: 0,029 hPa (25 °C)
Gęstość par: 5,6
Gęstość względna: 0,953-0,956 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: ~1
Temperatura samozapłonu: ~210 °C

X CHLOREK SODU (SÓL WARZONA, SÓL KAMIENNA, SÓL TABLETKOWANA)Identyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego, sól kamienna, sól drogowa
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X COCOAMIDE DEA Identyfikator produktu: COCOAMIDE DEA
Inne nazwy: N,N-dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego
Nr CAS: 68603-42-9
Nr WE: 271-657-0
Wzór chemiczny: CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
pH:max 11 (20°C, 1% r-r wodny)
Temperatura wrzenia: >150 °C (1000 hPa; UWAGA: substancja zawiera długie łańcuchy węglowodorowe, które ulegają rozkładowi w znacznie niższej temperaturze niż ta, w której substancja wrze)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 30 °C / temperatura zapłonu: 85 °C (bez dostępu tlenu), 194°C (z dostępem tlenu)
Prężność par: m gęstość względna: 0,99-1,00 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: izopropanol, ksylen, octan etylu – klarownie rozpuszczalny
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): log 3,52 (metoda obliczeniowa)
Lepkość: 1200-1400 mPa•s (20 °C)

X CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNY (BORAKS DZIESIĘCIOWODNY)Identyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X CZTEROBORAN SODU PIĘCIOWODNY (BORAKS PIĘCIOWODNY)

X CZTEROCHLOROETYLENIdentyfikator produktu: CZTEROCHLOROETYLEN
Inne nazwy: tetrachloroetylen
Nr CAS: 127-18-4
Numer WE: 204-825-9
Wzór chemiczny: C2Cl4
Masa molowa: 165.83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -22 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 121 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: 19 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,620 -1,626 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 160 mg/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 3,40
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Lepkość dynamiczna: ~0,9 mPa*s (20 °C)

X DWUETANOLOAMINA Identyfikator produktu: DIETANOLOAMINA
Inne nazwy: dietanoloamina, 2,2’-iminodietanol
Nr CAS: 111-42-2
Numer WE: 203-868-0
Numer indeksowy: 603-071-00-1
Wzór chemiczny: C4H11O2N
Masa molowa: 105,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna substancja stała (20 °C), czasami jest w formie syropowatego płynu
Zapach: lekki amoniaku
pH: 11,5 (roztwór wodny 10 %) (substancja bezwodna)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -19 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 269,9 °C (rozkład) (substancja bezwodna)
Temperatura zapłonu: 191 °C tygiel zamknięty Pensky-Martensa ASTM D 93, nie stosuje się do ciał stałych (substancja bezwodna)
Prężność par: 0,028 hPa (25 °C) (substancja bezwodna)
Gęstość par: 3,6. (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1, 1 g/cm3 (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1.000 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,18
Temperatura samozapłonu: 355 °C. (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak

X FORMALINA Identyfikator produktu: FORMALINA TECHNICZNA
Inne nazwy: –
Substancja a): Formaldehyd
Udział masowy: 36 – 50 %
Nr CAS: 50-00-0
Numer WE: 200-001-8
Numer indeksowy: 605-001-00-5
Wzór chemiczny: HCHO
Masa molowa: 30.03 g/mol
Substancja b): Metanol, max. 9,0 %
Udział masowy: max. 9,0 %
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko opalizująca ciecz
Zapach: ostry, charakterystyczny dla formaldehydu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 1 mg/m3
pH: 3,0 – 4,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~ 100 °C
Temperatura zapłonu: 64 – 85 °C ( w zależności od zawartości metanolu)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 73 % obj
Dolna: 7 % obj
Prężność par: ~24 hPa (37 % roztwór z dodatkiem 9 % metanolu)
Gęstość względna: 1,090 – 1,150 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalna w: metanol, etanol, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,0 (dla formaldehydu)
Temperatura samozapłonu: 430 °C (dla formaldehydu)
Właściwości wybuchowe: pary formaldehydu i metanolu z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe

X FOSFORAN SODU Identyfikator produktu: FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY
Inne nazwy: ortofosforan trójsodowy, fosforan trisodowy dwunastowodny
Nr CAS: 10101-89-0
Numer WE: 231-509-8
Wzór chemiczny: Na3PO4•12H2O
Masa molowa: 380.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do blado żółtego
Zapach: bezwonny
pH: ~ 12 (10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~1000 °C (Substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1,62 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 80 g/l (20 °C)

X GLICERYNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA ROŚLINNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLIKOL ETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL ETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol monoetylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan, MPG
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GLUKONIAN SODU Identyfikator produktu: GLUKONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 527-07-1
Numer WE: 208-407-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H11NaO7
Masa molowa: 218.14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 8,0 (100 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 613,1 °C
Temperatura zapłonu: 200 °C
Prężność par: 4.53-17 hpa (25 °C)
Gęstość względna: 1,789 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,99
Temperatura rozkładu: 196 -198 °C

X GUMA GUAR Identyfikator produktu: GUMA GUAR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9000-30-0
Numer WE: 232-536-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub lekko żółtawe
Zapach: bezwonny
pH: ~6,4
Gęstość względna: 1,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X GUMA KSANTANOWA Identyfikator produktu: GUMA KSANTANOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 11138-66-2
Numer WE: 234-394-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 1,5 g/cm3

X HEKSAMETAFOSFORAN SODUIdentyfikator produktu: HEKSAMETAFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10124-56-8
Numer WE: 233-343-1
Wzór chemiczny: Na6(PO3)6
Masa molowa: 611.77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały proszek bez zapachu
Zapach: bezwonny
pH: 6 – 6,5 (1 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~630 °C
Gęstość względna: ~1,19 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 975,2 g/l (20 °C)
1744 g/l (80 °C)

X JODIdentyfikator produktu: JOD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7553-56-2
Numer WE: 231-442-4
Wzór chemiczny: I2
Masa molowa: 253.8 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: fioletowa o metalicznym połysku
Zapach: ostry
Wartość pH: 5,4
Temperatura topnienia: 113,5 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C
Gęstość: 4,94 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: 8,77
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 0,03 % wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w metanolu i eterze dietylowym

X KALAFONIAIdentyfikator produktu: KALAFONIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X KARBOKSYMETYLOCELULOZA (CMC)Identyfikator produktu: KARBOKSYMETYLOCELULOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9004-32-4
Numer WE: –
Wzór chemiczny: [C6H7O2(OH)3-X(OCH2COONa)X]n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – włókna, białe do kremowego
Zapach: bezwonny
pH: 8,0-11,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 1560 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >280 °C
Temperatura rozkładu: >300 °C

X KWAS AMIDOSULFONOWY Identyfikator produktu: KWAS AMIDOSULFONOWY
Inne nazwy: kwas amidosiarkowy(IV)
Nr CAS: 5329-14-6
Numer WE: 226-218-8
Numer indeksowy: 016-026-00-0
Wzór chemiczny: H2NSO3H
Masa molowa: 97.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – biały, krystaliczny proszek
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 205 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 0.78 Pa at 20 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 181.4 g/ L (20 °C)
Temperatura rozkładu: 205 °C

X KWAS AZOTOWYIdentyfikator produktu: KWAS AZOTOWY 55%
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7697-37-2
Numer WE: 231-714-2
Numer indeksowy: 007-004-00-1
Wzór chemiczny: HNO3
Masa molowa: 63,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -18 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~107 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 1,339 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Lepkość: 0,88 mPa w 20 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X KWAS ALKILOBENZENSULFONOWY (KWAS ABS)Identyfikator produktu: KWAS ALKILOBENZENSULFONOWY
Inne nazwy: kwas ABS
Substancja a): kwas alkilobenzensulfonowy
Udział masowy: min. 95,0 %
Nr CAS: 85536-14-7
Numer WE: 287-494-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Substancja b): kwas siarkowy
Udział masowy: max. 1,5 %
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Numer indeksowy: 016-020-00-8
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, barwy brązowej
Zapach: lekki charakterystyczny zapach
pH: kwas
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 6 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 188,9 °C
Temperatura zapłonu: 206,9 °C (101,3 kPa)
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Gęstość względna: 1,080 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: miesza się w każdej proporcji
W innych rozpuszczalnikach: bez ograniczeń w alkoholu etylowym, ograniczona w olejach
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2 (23 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C (10,29 kPa)

X KWAS BENZOESOWYIdentyfikator produktu: KWAS BENZOESOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 65-85-0
Numer WE: 200-618-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H5COOH
Masa molowa: 122.12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 121-123 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 121 °C (ESIS)
Prężność par: 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,32 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,9 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,87
Temperatura samozapłonu: 570 °C

X KWAS BOROWYIdentyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X KWAS CYTRYNOWYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY BEZWODNY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy
Nr CAS: 77-92-9
Numer WE: 201-069-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,665 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w alkoholu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log kow: – 0,2 do -1,8
Właściwości utleniające: nieutleniający

X KWAS FOSFOROWYIdentyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY 25, 30, 70, 75, 85 %
Inne nazwy: kwas ortofosforowy 25, 30, 70, 75, 85 %
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przeźroczysta lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 41,1 °C (1013 hPa)
– 7 °C (25 % H3PO4)
– 43 °C (70 % H3PO4)
– 17 °C (75 % H3PO4)
– 21 °C (85 % H3PO4)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 296,5 °C (1013 hPa)
Nie określono (25 % H3PO4)
127 °C (70 % H3PO4)
135 °C (75 % H3PO4)
151 °C (85 % H3PO4)
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Prężność par: 4 Pa (20 °C)
29,8 mm Hg (30 °C; 25 % H3PO4)
13,1 mm Hg (30 °C; 70 % H3PO4)
10,0 mm Hg (30 °C; 75 % % H3PO4)
3,95 mm Hg (30 °C; 85 % % H3PO4)
Gęstość względna: 1,840 g/cm3 (38 °C)
1,1493 g/cm3 (15 °C; 25 % H3PO4)
1,5271 g/cm3 (15 °C; 70 % H3PO4)
1,5788 g/cm3 (15 °C; 75 % H3PO4)
1,6928 g/cm3 (15 °C; 85 % H3PO4)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
W wodzie: >1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS OCTOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS OCTOWY 80 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64-19-7
Numer WE: 200-580-7
Numer indeksowy: 607-002-00-6
Wzór chemiczny: CH3COOH
Masa molowa: 60,05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry, drażniący
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~2,5 mg/m3
pH: <1
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -7 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 103-117 °C (1013hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C
Szybkość parowania: 0,97 (octan n-butylu = 1)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy
Granice wybuchowości:
Górna: 17 % (v/v)
Dolna: 4,0 % (v/v)
Prężność par: 15,4 hPa (20 °C).
Gęstość par: 2,1.
Gęstość względna: 1070 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy, benzen
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,17 (substancja bezwodna)
Temperatura samozapłonu: 463
Lepkość: 2,31 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie zawiera w cząsteczce grup odpowiedzialnych za własności wybuchowe
Właściwości utleniające: struktura produktu nie wskazuje na możliwość reakcji egzotermicznych w substancjami zapalnymi

X KWAS SIARKOWYIdentyfikator produktu: KWAS SIARKOWY min. 95 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny, ostry, duszący zapach
pH: < 1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 10.4 to 10.9 °C (100 % kwas siarkowy)
-1.11 to 3.0 °C (98 % kwas siarkowy)
-13.89 to -10 °C (96 % kwas siarkowy)
7.56 °C (83 % kwas siarkowy)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (100 % kwas siarkowy)
310-335°C (98 % kwas siarkowy)
330°C (96 % kwas siarkowy)
360°C (77 % kwas siarkowy)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: prężność par 148,5 °C 130 Pa (97 % kwas siarkowy) – 130 Pa (97 % kwas siarkowy)
Prężność par w 20 °C: 214 Pa (65 % kwas siarkowy) – 214 Pa (65 % kwas siarkowy)
Gęstość par: 4,53 (w stosunku do powietrza)
Gęstość względna: 1.8144-1.8305 kg/L (90-100 % kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: całkowita.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczna: 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS) 95 % kwas siarkowy w 20°C
Właściwości wybuchowe: brak

X KWAS SOLNYdentyfikator produktu: KWAS SOLNY ~33 %
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej.
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa*s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa*s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X KWAS MLEKOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS MLEKOWY 80 %
Inne nazwy: kwas 2-hydroksypropanowy
Nr CAS: 50-21-5
Numer WE: 200-018-0
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, oleista ciecz
Zapach: bez zapachu
pH: ~2,8 (10 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 18,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temperatura zapłonu: niepalny
Prężność par: 0,1 hPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,21 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,62
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczne: 20-40 mPa.s (20 °C)

X KWAS MRÓWKOWY 85 % Identyfikator produktu: KWAS MRÓWKOWY 85 %
Inne nazwy: kwas metanowy 85 %, kwas wodorokarboksylowy 85 %
Nr CAS: 64-18-6
Numer WE: 200-579-1
Numer indeksowy: 607-001-00-0
Wzór chemiczny: HCOOH
Masa molowa: 46.03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: ostry
pH: 2,2 (10 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: – 13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 °C
Temperatura zapłonu: 60 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 47,6 Vol %
Dolna: 14,9 Vol %
Prężność par: 112,5 hPa (50 °C)
Gęstość par: 1,6
Gęstość względna: 1,195 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,9
Temperatura samozapłonu: 500 °C

X LANOLINAIdentyfikator produktu: LANOLINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8006-54-0
Numer WE: 232-348-6
Wzór chemiczny: –
Ciężar cząsteczkowy: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe woskowate, żółte
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 38 – 44 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 °C
Temperatura zapłonu: 285 – 295 °C
Gęstość względna: 0,932 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna (emulguje)

X METAKRZEMIAN SODU PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: METAKRZEMIAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: metakrzemian disodu
Nr CAS: 10213-79-3
Numer WE: 229-912-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SiO3•5H2O
Masa molowa: 212,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w formie granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 12,4 (roztwór 1 %)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~72 °C

X MELAMINAIdentyfikator produktu: MELAMINA
Inne nazwy: cyjanuramid, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna
Numer WE: 203-615-4
Numer CAS: 108-78-1
Wzór chemiczny: C6H6N6
Masa molowa: 126,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały, krystaliczny, brylisty
Zapach: bez zapachu
Gęstość względna: 1,573 g/cm3

X METYLOETYLOKETONIdentyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806

X MOCZNIKIdentyfikator produktu: MOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 57-13-6
Numer WE: 200-315-5
Wzór chemiczny: (NH2)2CO
Masa molowa: 60.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształ o kolorze białym, szklistym lub z odcieniem jasno słomkowym
Zapach: słabo wyczuwalny zapach amoniaku
pH: 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
133,3 (134) °C przy 1013hPa ( 0,1MPa)
150 °C przy 300 MPa
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Prężność par: Według CSA: 0.002 Pa w 298 K 1,2 x 10-5 mmHg w 25 °C
Gęstość względna: 1.33 g/cm3 w 20 C (Gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
– łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku
– słabo w eterze, octanie etylu, benzenie i pirydynie
– w chloroformie i wielu innych rozpuszczalnikach organicznych mocznik nie rozpuszcza się
Według CSA: 624 g/l w 20 °C
545 mg/l w 25 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Według CSA: Log kow (Pow): -1,73 w 20 °C
Właściwości wybuchowe: substancja jest materiałem niepalnym, który nie posiada jakichkolwiek chemicznych grup powiązanych z własnościami wybuchowymi albo samozapalnymi
Właściwości utleniające: brak

X MONOETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: MONOETANOLOAMINA
Inne nazwy: monoetanoloamina, MEA,
2-aminoetanol (IUPAC)
etanol, 2-amino- (nazwa CAS)
2-aminoetanol (nazwa WE)
Nr CAS: 141-43-5
Numer WE: 205-483-3
Nr indeksowy: 603-030-00-8
Wzór chemiczny: C2H7NO
Masa molowa: 61.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Zapach: nieprzyjemny, rybi, amoniakalny zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 10,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 170,3 °C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 94,5 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie zapala się po zapłonie, nie posiada właściwości piroforowych i nie wydziela gazów palnych przy kontakcie z wodą
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowa
Dolna: niewybuchowa
Prężność par: 0,5 gPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1 000g/l przy 20°C (pH 12,1)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,91. (25 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Lepkość: 23,18 mPa_s przy 20 °C
9,80 mPa_s przy 40 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających

X NADBORAN SODU CZTEROWODNY Identyfikator produktu: NADBORAN SODU CZTEROWODNY
Inne nazwy: nadboran sodu uwodniony
Nr CAS: 10486-00-7
Numer WE: 234-390-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaBO3•4H2O
Masa molowa: 153,9 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 10,1-10,4 (23 g/l roztwór wodny)
Temperatura topnienia: 65 °C
Gęstość: 1,731g/cm3
Rozpuszczalność: w wodzie: 23g/l (20 °C)

X NADTLENEK WODORU (WODA UTLENIONA, PERHYDROL)Identyfikator produktu: NADTLENEK WODORU ROZTWÓR
Inne nazwy: woda utleniona
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X NADMANGANIAN POTASUIdentyfikator produktu: MANGANIAN(VII) POTASU
Inne nazwy: nadmanganian potasu
Nr CAS: 7722-64-7
Numer WE: 231-760-3
Numer indeksowy: 025-002-00-9
Wzór chemiczny: KMnO4
Masa molowa: 158,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, fioletowe
Zapach: bezwonny
pH: 7 – 9 (20 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 240 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,700 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 6.4 g/100 ml (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 240 °C
Właściwości utleniające: posiada właściwości utleniające

X OCTAN BUTYLUIdentyfikator produktu: OCTAN N-BUTYLU
Inne nazwy: octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Nr CAS: 123-86-4
Numer WE: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1
Wzór chemiczny: CH3COOC4H9
Masa molowa: 116,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekła
Barwa: bezbarwna
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -77 °C
Temperatura wrzenia: 126 °C
Temperatura samozapłonu: 370 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Granice wybuchowości:
dolna:1,4 % obj.
górna:7,5 % obj.
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

X OCTAN ETYLU Identyfikator produktu: OCTAN ETYLU
Inne nazwy: ester etylowy kwasu octowego
Nr CAS: 141-78-6
Numer WE: 205-500-4
Wzór chemiczny: CH3COOC2H5
Ciężar cząsteczkowy: 88.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: podobny do etanolu
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -83,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 77,0 °C
Temperatura zapłonu: -4,0 °C (zamknięty pojemnik)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 11,5 % Vol
Dolna: 2,1 % Vol
Prężność par: 97 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,04
Gęstość względna: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 85,3 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,73
Temperatura samozapłonu: 460 °C
Lepkość dynamiczna: 0,44 mPa.s (20 °C)

X OLEINAIdentyfikator produktu: OLEINA
Inne nazwy: oleina
Nr CAS: 112-80-1
Numer WE: 204-007-1
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJ PARAFINOWYIdentyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5
Gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X OLEJ RYCYNOWY Identyfikator produktu: OLEJ RYCYNOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8001-79-4
Numer WE: 232-293-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X OLEJ WAZELINOWY Identyfikator produktu: OLEJ WAZELINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
Zapach: lekki, charakterystyczny
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: 200
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: ok. 10 %
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: ok. 1 %
Prężność par w 20 °C [Pa] <0,5 gęstość par względem powietrza: >1
Gęstość w 15 °C [kg/m3] 85

X PARAFINAIdentyfikator produktu: PARAFINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64741-88-4
Numer WE: 265-090-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PARAFORMALDEHYDIdentyfikator produktu: PARAFORMALDEHYD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 30525-89-4
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (CH2O)n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały krystaliczny proszek
Zapach: formaldehydu
pH: 4,0 – 4,5 (10 g/l H2O, 20, °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: 71 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 74,0 Vol %
Dolna: 7,0 Vol %
Prężność par: <0,16 (25 °C)
Gęstość par: 1,03 (powietrze=1)
Gęstość względna: 1,46 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: słabo
Temperatura samozapłonu: 300 °C
Temperatura rozkładu: ~120 °C

X PŁATKI MYDLANE Identyfikator produktu: PŁATKI MYDLANE
Inne nazwy: mydło
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl Identyfikator produktu: PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl
Inne nazwy: chloran (I) sodu
Substancja a): podchloryn sodu
Udział masowy: min. 12,5 %
Nr CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Numer indeksowy: 017-011-00-1
Wzór chemiczny: NaOCl
Masa molowa: 74.44 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 0,7- 2,0
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnożółta
Zapach: chloru
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -6 °C
Prężność par: 2,5 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,21 g/l
Gęstość względna: 1210 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (20 °C)
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X SIARKA (MIELONA, GRANULOWANA)Identyfikator produktu: SIARKA
Inne nazwy: siarka mielona, siarka granulowana
Nr CAS: 7704-34-9
Numer WE: 231-722-6
Numer indeksowy: 016-094-00-1
Wzór chemiczny: S
Masa molowa: 32,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: swoisty
pH: 6,5 (100g/l w 20 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 444,6 °C
Temperatura zapłonu: 168-207 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Dolna: 20±1,2 g/m3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 1,33 hPa (183 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie                                            Temperatura samozapłonu: 215 °C
Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Siarka stwarza zagrożenie wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianami
Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji utleniających
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
550-750 kg/m3 (siarka mielona)

X SLES (27%; 70%)Identyfikator produktu: SLES
Inne nazwy: laurylosiarczan sodu
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –

X STEARYNAIdentyfikator produktu: STEARYNA
Inne nazwy: kwas stearynowy
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SÓL ODTŁUSZCZAJACAIdentyfikator produktu: SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X TIOSIARCZAN SODU PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: TIOSIARCZAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10102-17-7
Numer WE: 231-867-5
Wzór chemiczny: Na2S2O3•5H2O
Masa molowa: 248.21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~9,9 (przy 10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 48 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,74 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 701 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -4,53 (substancja bezwodna)
Temperatura rozkładu: 100 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)

X TALKIdentyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: talk mesh 325, talk mesh 700
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TRÓJCHLOROETYLENIdentyfikator produktu: TRÓJCHLOROETYLEN
Inne nazwy: TRI
Nr CAS: 79-01-6
Numer WE: 201-167-4
Numer indeksowy: 602-027-00-9
Wzór chemiczny: C2HCl3
Masa molowa: 131.39 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz.
Zapach: charakterystyczny (podobny do chloroformu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -84,8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 86,7 °C (w 760 mmHg)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 9,9 kPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,465 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1,1 g/l
Rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników (aceton, alkohole, etery)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,53 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X TRÓJETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: TRÓJETANOLOAMINA
Inne nazwy: 2, 2’, 2”-trójhydroksytrójetyloamina, tris (2-hydroksyetylo)amina, TEA
Nr CAS: 102-71-6
Numer WE: 203-049-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (CH2CH2OH)3N
Masa molowa: 149.19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~20,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~336,1 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: 0,01 (octan butylu = 1)
Prężność par: < 0,0003 (20 °C)
Gęstość par: 5 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 1,126 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1000 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,3
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Lepkość dynamiczna: 934 mPa•s (20 °C)

X TRÓJPOLIFOSFORAN SODUIdentyfikator produktu: TRÓJPOLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: trifosforan pentasodowy
Nr CAS: 7758-29-4
Numer WE: 231-838-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na5P3O10
Masa molowa: 367.86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X UROTROPINAIdentyfikator produktu: UROTROPINA
Inne nazwy: 1,3,5,7-tetraazaadamantan, 1,3,5,7-tetraazatricyklo(3.3.1.13,7)dekan,
heksametylenotetraamina, heksalina, heksamina
Nr CAS: 100-97-0
Numer WE: 202-905-8
Numer indeksowy: 612-101-00-2
Wzór chemiczny: C6H12N4
Masa molowa: 140,20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, substancja stała
Palność (ciało stałe, gaz): spalanie-prędkość < 45 s/100 mm
Substancja stała, palna, kategoria 2
Prężność par: 0.00013 kPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 813000 mg/L H2O (12 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2.84
Temperatura samozapłonu: 410 °C (101325 Pa)
Temperatura rozkładu: 260-295 °C
Właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma żadnych grup chemicznych, które wskazują, na właściwości wybuchowe lub samoreaktywne
Właściwości utleniające: utleniająca, niesklasyfikowana (ze względu na strukturę)

X WAPNO CHLOROWANEIdentyfikator produktu: WAPNO CHLOROWANE
Inne nazwy: chloran wapnia, podchloryn wapnia, wapno bielące, chlorek bielący
Nr CAS: 7778-54-3
Numer WE: 231-908-7
Numer indeksowy: 017-012-00-7
Wzór chemiczny: Ca(ClO)2
Masa molowa: 142,98 g/mol

X WAZELINA Identyfikator produktu: WAZELINA BIAŁA I ZÓŁTA
Inne nazwy: mieszanina wosku i oczyszczonych olejów, petrolatum
Nr CAS: 8009-03-8
Numer WE: 232-373-2
Numer indeksowy: 649-254-00-X
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (temperatura pokojowa), białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 30 – 60 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >200 °C
Temperatura zapłonu: 161 °C
Gęstość względna: 0,83 g/cm3 (90 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość kinematyczna: 16.5 cSt (100 °C)

X WERSENIAN CZTEROSODOWYIdentyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 11,0 – 12,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy produktu)
Temperatura rozkładu: >200 °C

X WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓRok. 39% Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: żółty
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0 – 12,0 ( 1 %)
Temperatura krzepnięcia: -31 °C
Temperatura wrzenia: (przy 760 mmHg) 106 °C
Szybkość parowania: (octan butylu = 1) < 0,8 oszacowane

X WERSENIAN DWUSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN DWUSODOWY
Inne nazwy: sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego
Nr CAS: 6381-92-6
Numer WE: 205-358-3
Numer indeksowy: brak
Wzór chemiczny: C10H14N2Na2O8
Masa molowa: 336,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C) w formie krystalicznego proszku, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 4 – 5,5 (1 % roztwór w H2O)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 105 – 110 °C
Gęstość względna: 700 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X WĘGLAN SODU (SODA LEKKA, SODA CIĘŻKA)Identyfikator produktu: WĘGLAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: soda amoniakalna, soda kalcynowana (lekka, ciężka), węglan sodu bezwodny, węglan disodu
Nr CAS: 497-19-8
Numer WE: 207-838-8
Wzór chemiczny: Na2CO3
Masa molowa: 105,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek (soda lekka) lub nieregularne granulki (soda ciężka), barwy białej do lekko brunatnej (w zależności od zawartości trójtlenku żelaza) (20 °C i 101.3 kPa)
Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH: 11.5 (1 % roztwór wodny) w 20 °C
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 851 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 °C

X WĘGLAN WAPNIAIdentyfikator produktu: WĘGLAN WAPNIA
Inne nazwy: węglan wapniowy, kamień wapienny, kruszywo wypełniające, mączka wapienna
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, beżowe lub szare
Zapach: bezwonny
pH: 8-9 (jako roztwór nasycony w 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1289 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13-16 mg/l (20 °C)

X WODA AMONIAKALNAIdentyfikator produktu: AMONIAK, ROZTWÓR min. 24%
Inne nazwy: woda amoniakalna
Nr CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6
Wzór chemiczny: NH3•H2O
Masa molowa: 35,0 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,4-40 mg/m3 (100 % amoniak)
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -57,5 °C (-72.4 °C dla roztworu 30 % NH3)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 37,7 °C (28.3 °C dla roztworu 30 % NH3)
Granice wybuchowości:
Górna: 25 % (v/v) (100 % amoniak)
Dolna: 16 % (v/v) (100 % amoniak)
Prężność par: 8611 hPa w 20 °C (100 % amoniak)
Gęstość par: 0,597 (w 0 °C, 101.3 kPa) (100 % amoniak)
Gęstość względna: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita (rozpuszczalnik woda)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,23 w 20 °C (100 % amoniak)
Temperatura samozapłonu: 651 °C (dla p = 1013 hPa) (100 % amoniak)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy (gazowy amoniak tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i tlenem)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X WODOROTLENEK POTASU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU
Inne nazwy: potaż żrący, potaż kaustyczny
Nr CAS: 1310-58-3
Numer WE: 215-181-3
Numer indeksowy: 019-002-00-8
Wzór chemiczny: KOH
Masa molowa: 56,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 14 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 360 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1327 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał nie jest palny
Prężność par: 1,33 hPa (719 °C)
Gęstość względna: 2,04 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1130 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie
Nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku

X WODOROTLENEK POTASU ROZTWÓR Identyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –

 

X WODOROTLENEK SODUIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe lub prawie białe ciało stałe w formie płatków
Zapach: bezwonny
pH: ~13 – 14 (50 g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 318,4 °C (dla 98 %)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 380 °C (dla 98 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 0hPa (20 °C), 0,13 hPa (620 °C)
Gęstość względna: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1090 g/dm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: glikole, alkohole, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X WODOROTLENEK SODU ROZTWÓRIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU

X WODOROWĘGLAN SODU (SODA KWAŚNA)Identyfikator produktu: WODOROWĘGLAN SODU
Inne nazwy: kwaśny węglan sodowy, soda kwaśna, soda oczyszczona
Nr CAS: 144-55-8
Numer WE: 205-633-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaHCO3
Masa molowa: 84,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – barwa biała (w gat. I dopuszczalny odcień lekko kremowy), proszek lub drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: 8.6 (5 % roztwór wodny)
Gęstość względna: 2.21-2.23 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 93.4 g/l (20 °C, przy pH 8.4)
W innych rozpuszczalnikach: praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

X ŻEL KRZEMIONKOWYIdentyfikator produktu: ŻEL KRZEMIONKOWY
Inne nazwy: ditlenek krzemu (krzemionka bezpostaciowa)•nH2O, silikażel
Nr CAS: 112926-00-8
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SiO2
Masa molowa: 60,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, przezroczyste lub matowe z dopuszczalnym odcieniem brunatnym, bez zapachu, ziarenka
Ciężar nasypowy: 400-550 g/l
Temperatura zapłonu: substancja niepalna

Kontakt do branży

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Katarzyna Kosieńkowska
tel. 81 756 55 22
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl