Budownictwo

DODATKI DO CEMENTU, SUBSTANCJE USZCZELNIAJĄCE, INHIBITORY KOROZJI, SUBSTANCJE WYPEŁNIAJĄCE, ROZPUSZCZALNIKI, BARWNIKI, IZOLATORY I INNE:

X ALKOHOL IZOPROPYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY
Inne nazwy: propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol, IPA
Nr CAS: 67-63-0
Numer WE: 200-661-7
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3
Masa molowa: 60,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia / zakres temperatur topnienia: -89 °C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 82 °C, 1.013 hPa
Temperatura zapłonu: 12 °C
Dolna granica wybuchowości: 2 % (V)
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Prężność par: 42 hPa (20 °C), 60,2 hPa (25 °C)
Względna gęstość oparów: 1,05
Gęstość: 0,7855 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Pow: 0,05 (25 °C), (wartość z literatury)
Temperatura samozapłonu: 425 °C
Rozkład termiczny: brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami
Lepkość dynamiczna: 2,5 mPas (20 °C), 2,1 mPas (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających
Współczynnik załamania: 1,376 – 1,378 (20 °C)

X ALKOHOL METYLOWYIdentyfikator produktu: ALKOHOL METYLOWY
Inne nazwy: alkohol metylowy, karbinol, metanol
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 2660 – 11700 mg/m3
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -97.8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64,5 °C
Temperatura zapłonu: 11 °C (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania: 5.3 (Dietyloleter )
Granice wybuchowości:
Górna: 36 Vol%
Dolna: 6 Vol%
Prężność par: 127 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 hPa (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: mieszalny całkowicie (20 °C)
W etanolu: mieszalny
W eterze: mieszalny
W benzenie: mieszalny
W chloroformie: mieszalny
W acetonie: mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,77
Temperatura samozapłonu: 385 °C

X BORAKS BEZWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS BEZWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu bezwodny
Nr CAS: 1330-43-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-00-5
Wzór chemiczny: Na2B4O7
Masa molowa: 201.22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (roztwór 1,0%, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 2,37 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2,48% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1°C) pH 7,5
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAKS DZIESIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X BORAN CYNKUIdentyfikator produktu: BORAN CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1332-07-6
Numer WE: 215-566-6
Wzór chemiczny: 2ZnO•3B2O3•3.5H2O
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 6-7
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 980 °C
Temperatura rozkładu: >320 °C
Identyfikator produktu: BORAN MELAMINY
Inne nazwy: orthoboric acid, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Nr CAS: 53587-44-3
Numer WE: 258-651-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H6N6•xBH3O3
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Gęstość nasypowa: 260-360 kg/m3

X CHLOREK METYLENUIdentyfikator produktu: CHLOREK METYLENU
Inne nazwy: dwuchlorometan, dichlorometan
Nr CAS: 75-09-2
Numer WE: 200-838-9
Wzór chemiczny: CH2Cl2
Masa molowa: 119 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -96,7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 39 – 40 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 22 Vol %
Dolna: 13 Vol %
Prężność par: 475 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,93
Gęstość względna: 1,33 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13,7 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,25
Temperatura samozapłonu: 650 °C
Lepkość dynamiczna: 0,43 mPa*s (20 °C)

X CHLOREK MIEDZI DWUWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK MIEDZI DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10125-13-0
Numer WE: 231-210-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CuCl2•2H2O
Masa molowa: 134.45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o kolorze zielono-niebieskim
Zapach: bezwonny
pH: 3-3,8
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~100 °C
Gęstość względna: 3,39 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 1150 g/l
Temperatura rozkładu: >100 °C (uwalnianie wody)

X CHLOREK WAPNIA BEZWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~8 – 10 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 772 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 1600 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 740 g/l (25 °C)

X CHLOREK WAPNIA, ROZTWÓR ok. 50%Identyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA, ROZTWÓR ok. 50 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnobrązowa do brązowej
Zapach: bezwonny
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X DIETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: DIETANOLOAMINA
Inne nazwy: dietanoloamina, 2,2’-iminodietanol, DEA, dwuetanoloamina
Nr CAS: 111-42-2
Numer WE: 203-868-0
Numer indeksowy: 603-071-00-1
Wzór chemiczny: C4H11O2N
Masa molowa: 105,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna substancja stała (20 °C), czasami jest w formie syropowatego płynu
Zapach: lekki amoniaku
pH: 11,5 (roztwór wodny 10 %) (substancja bezwodna)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -19 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 269,9 °C (rozkład) (substancja bezwodna)
Temperatura zapłonu: 191 °C tygiel zamknięty Pensky-Martensa ASTM D 93, nie stosuje się do ciał stałych (substancja bezwodna)
Prężność par: 0,028 hPa (25 °C) (substancja bezwodna)
Gęstość par: 3,6. (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1, 1 g/cm3 (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1.000 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,18
Temperatura samozapłonu: 355 °C (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak

X DIMETYLOFORMAMIDIdentyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60 °C
Temperatura wrzenia: 153 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Temperatura zapłonu: 59 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

X ETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: MONOETANOLOAMINA
Inne nazwy: etanoloamina, MEA
2-aminoetanol (IUPAC)
etanol, 2-amino- (nazwa CAS)
2-aminoetanol (nazwa WE)
Nr CAS: 141-43-5
Numer WE: 205-483-3
Nr indeksowy: 603-030-00-8
Wzór chemiczny: C2H7NO
Masa molowa: 61.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Zapach: nieprzyjemny, rybi amoniakalny zapach
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 10,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 170,3 °C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 94,5 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie zapala się po zapłonie i przy zapłonie, substancja nie posiada właściwości piroforowych i nie wydziela gazów palnych przy kontakcie z wodą
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowa
Dolna: niewybuchowa
Prężność par: 0,5 gPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1 000g/l przy 20°C (pH 12,1)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,91. (25 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Lepkość: 23,18 mPa_s przy 20 °C
9,80 mPa_s przy 40 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających

X FENOLIdentyfikator produktu: FENOL
Inne nazwy: hydroksybenzen
Nr CAS: 108-95-2
Numer WE: 203-632-7
Nr indeksowy: 604-001-00-2
Wzór chemiczny: C6H5OH
Masa molowa: 94.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: ~ 5 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 41 °C
Temperatura wrzenia: 180-182 °C
Temperatura samozapłonu: 595 °C
Temperatura zapłonu: 79 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,3 % obj
górna: 9,5 % obj

X HEKSAMETAFOSFORAN SODUIdentyfikator produktu: HEKSAMETAFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10124-56-8
Numer WE: 233-343-1
Wzór chemiczny: Na6(PO3)6
Masa molowa: 611.77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały proszek bez zapachu
Zapach: bezwonny
pH: 6 – 6,5 (1 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~630 °C
Gęstość względna: ~1,19 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 975,2 g/l (20 °C)
1744 g/l (80 °C)

X KAUCZUKIdentyfikator produktu: KAUCZUK
Inne nazwy: SBR
Monomer a): Alfametylostyren
Nr CAS: 98-83-9
Numer WE: 202-705-0
Numer indeksowy: 601-027-00-6
Wzór chemiczny: C9H10
Masa molowa: 118.18 g/mol
Monomer b): Buta-1,3-dien
Nr CAS: 106-99-0
Numer WE: 203-450-8
Numer indeksowy: 601-013-00-X
Wzór chemiczny: C4H6
Masa molowa: 54.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): jednorodna substancja stała
Zapach: lekki, charakterystyczny
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nierozpuszczalny
Lepkość: lepkość Mooneya (100 °C) – 47 – 56

X KWAS BOROWYIdentyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X MELAMINAIdentyfikator produktu: MELAMINA
Inne nazwy: cyjanuramid, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna
Numer WE: 203-615-4
Numer CAS: 108-78-1
Wzór chemiczny: C6H6N6
Masa molowa: 126,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały, krystaliczny, brylisty
Zapach: bez zapachu
Gęstość względna: 1,573 g/cm3

X METAKRZEMIAN SODU PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: METAKRZEMIAN SODU PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: metakrzemian disodu
Nr CAS: 10213-79-3
Numer WE: 229-912-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SiO3•5H2O
Ciężar cząsteczkowy: 212,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w formie granulek
Zapach: bez zapachu
pH: 12,4 (roztwór 1 %)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~72 °C

X OLEJ SILIKONOWYIdentyfikator produktu: OLEJ SILIKONOWY
Inne nazwy: PDMS
Nr CAS: 63148-62-9
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bez zapachu
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 200 °C
Temperatura zapłonu: 300 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał może się palić po podaniu wystarczającej energii cieplnej
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C) Gęstość par: > 1 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 0.96-0.98 g/cm (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 450 °C
Temperatura rozkładu: > 200 °C

X PARAFINAIdentyfikator produktu: PARAFINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64741-88-4
Numer WE: 265-090-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PARAFORMALDEHYDIdentyfikator produktu: PARAFORMALDEHYD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 30525-89-4
Numer WE: –
Wzór chemiczny: (CH2O)n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały krystaliczny proszek
Zapach: formaldehydu
pH: 4,0 – 4,5 (10 g/l H2O, 20, °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: 71 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 74,0 Vol %
Dolna: 7,0 Vol %
Prężność par: <0,16 (25 °C)
Gęstość par: 1,03 (powietrze=1)
Gęstość względna: 1,46 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: słabo
Temperatura samozapłonu: 300 °C
Temperatura rozkładu: ~120 °C

X SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) siedmiowodny, siarczan(VI) cynku(II) 7 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•7H2O
Masa molowa: 287,54 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 – 5,5 (10 % roztwór w H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 280 °C
Gęstość względna: 1,966 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

X SIARCZAN CYNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7488-55-3
Numer WE: 231-302-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SnSO4
Masa molowa: 214,77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny lub biały

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN WAPNIAIdentyfikator produktu: SIARCZAN WAPNIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7778-18-9
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaSO4
Masa molowa: 136,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do czerwonego
Zapach: słaby
pH: 7 (10 % r-r)
Temperatura topnienia: 1450 °C

X SIARCZAN ŻELAZA JEDNOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN ŻELAZA JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan żelazaw jednowodny
Nr CAS: 13463-43-9
Numer WE: 231-753-5
Numer indeksowy: 026-003-00-7
Wzór chemiczny: FeSO4•1H2O
Masa molowa: –

X SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT Identyfikator produktu: SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT
Inne nazwy: siarczan żelazawy siedmiowodny
Nr CAS: 7782-63-0
Numer WE: 231-753-5
Numer indeksowy: 026-003-00-7
Wzór chemiczny: FeSO4•7H2O
Masa molowa: 278,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebiesko-zielone
Zapach: lekko metaliczny
pH: 3-4 (roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. 64 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,89 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~400 g/l
Temperatura samozapłonu: nie jest samozapalny
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

X SIARCZEK MOLIBDENUIdentyfikator produktu: SIARCZEK MOLIBDENU
Inne nazwy: molibdenu disiarczek
Nr CAS: 1317-33-5
Numer WE: 215-263-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MoS2
Masa molowa: 160,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: czarny
Zapach: bez zapachu
pH: (zawiesina 100g /l H2O, 20 °C): 5 – 8
Temperatura topnienia: 2375 °C

X SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMUIdentyfikator produktu: SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU
Inne nazwy: tiuram, dwusiarczek bis(N,N-dimetylotiokarbamylu), TMTD, disulfid tetrametylotiuramu
Nr CAS: 137-26-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C6H12N2S4
Masa molowa: 240,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 156 °C
Temperatura samozapłonu: 580 °C

X SZKŁO WODNE SODOWEIdentyfikator produktu: SZKŁO WODNE SODOWE
Inne nazwy: kwas krzemowy, szkło wodne sodowe MR; krzemian sodowy roztwór MR
Nr CAS: 1344-09-8
Numer WE: 215-687-4
Wzór chemiczny: Na2SiO3
Masa molowa: 122,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X TALKIdentyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: talk mesh 325, talk mesh 700
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TETRAETYLENOPENTAMINAIdentyfikator produktu: TETRAETYLENOPENTAMINA
Inne nazwy: mieszanina czteroetylenopentaminy
Nr CAS: 112-57-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C8H23N5
Masa molowa: 189,30 g/mol

X TLENEK CHROMU(III)Identyfikator produktu: TLENEK CHROMU(III)
Inne nazwy: zielony tlenek chromu, trójtlenek chromu (III)
Nr CAS: 1308-38-9
Numer WE: 215-160-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Cr2O3
Masa molowa: 151,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać fizyczna: substancja stała
Barwa: zielona
Zapach: bez zapachu
Temperatura wrzenia: ok. 3000 °C
Temperatura topnienia: ok.1990 °C
Gęstość: 5,22g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się w wodzie
Palność: nie jest palny
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: brak własności utleniających

X TLENEK MAGNEZUIdentyfikator produktu: TLENEK MAGNEZU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1309-48-4
Numer WE: 215-171-9
Wzór chemiczny: MgO
Masa molowa: 40,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do beżowego
Zapach: bezwonne
pH: 10,3 (50g/l H2O w 20 °C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 2800 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 3600 °C (w 1000 hPa)
Temperatura zapłonu: 190 °C
Gęstość względna: 3,58 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,006 g/100 ml. (w temp. 20 °C) (IUCLID)
W etanolu: nie rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)
W rozcieńczonych kwasach: rozpuszcza się. (w temp. 20 °C)

X TOLUENIdentyfikator produktu: TOLUEN
Inne nazwy: –
Nr CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Wzór chemiczny: C7H8
Masa molowa: 92,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 110,6 °C
Temperatura zapłonu: 4 °C
Temperatura samozapłonu: 480 °C

X TRÓJCHLOROETYLENIdentyfikator produktu: TRÓJCHLOROETYLEN
Inne nazwy: TRI
Nr CAS: 79-01-6
Numer WE: 201-167-4
Numer indeksowy: 602-027-00-9
Wzór chemiczny: C2HCl3
Masa molowa: 131.39 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz.
Zapach: Charakterystyczny (podobny do chloroformu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -84,8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 86,7 °C (w 760 mmHg)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 9,9 kPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,465 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1,1 g/l
Rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników (aceton, alkohole, etery)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,53 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X WAPNO PALONEIdentyfikator produktu: WAPNO PALONE
Inne nazwy: wapno niegaszone, wapno palone w bryłach, wapno mielone, wapno wysokoreaktywne, wapno lekkopalone, wapno średniopalone, wapno ostropalone, wapno budowlane
Nr CAS: 1305-78-8
Numer WE: 215-138-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaO
Masa molowa: 56,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały lub beżowy
pH: 12,3
Temperatura topnienia: >450 °C

X WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓRok. 39%
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: żółty
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0 – 12,0 ( 1 %)
Temperatura krzepnięcia: -31 °C
Temperatura wrzenia: (przy 760 mmHg) 106 °C
Szybkość parowania: (octan butylu = 1) < 0,8 oszacowane

X WĘGLAN LITUIdentyfikator produktu: WĘGLAN LITU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 554-13-2
Numer WE: 209-062-5
Wzór chemiczny: Li2CO3
Masa molowa: 73.89 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 720 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 13 g/l
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 1310 °C

X WĘGLAN WAPNIAIdentyfikator produktu: WĘGLAN WAPNIA
Inne nazwy: węglan wapniowy, kamień wapienny, kruszywo wypełniające, mączka wapienna
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, beżowe lub szare
Zapach: bezwonny
pH: 8-9 (jako roztwór nasycony w 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1289 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13-16 mg/l (20 °C)

X WODOROTLENEK WAPNIAIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK WAPNIA
Inne nazwy: uwodnione wapno, wapno gaszone, wodorotlenek wapnia, wapno budowlane, wapno tłuste, wapno chemiczne, wapno wykończeniowe, wapno Masona, diwodorotlenek wapnia, wapno ,woda wapienna.
Nr CAS: 1305-62-0
Numer WE: 215-137-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Ca(OH)2
Masa molowa: 74,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały, białawy, beżowy, mączka
Zapach: bez zapachu
pH: 12,4 (20 °C)
Temperatura topnienia: >450 °C
Palność: niepalny

Kontakt do branży

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl