Przemysł spożywczy

EMULGATORY, KONSERWANTY, STABILIZATORY I REGULATORY KWASOWOŚCI, AROMATY, BARWNIKI, SUBSTANCJE SŁODZĄCE, PRZECIWZBRYLACZE, WITAMINY, AMINOKWASY I INNE:

X ACESULFAM-KIdentyfikator produktu: ACESULFAM-K
Inne nazwy: sól potasowa acetosulfamu, E950
Nr CAS: 55589-62-3
Numer WE: 259-715-3
Wzór chemiczny: C4H4KNO4S
Masa molowa: 201,23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: bezwonny
pH w 20°C: 6.4 – 7.5

X ALDEHYD GLUTAROWYIdentyfikator produktu: ALDEHYD GLUTAROWY
Inne nazwy: glutaral, glutaraldehyd, pentano-1,5-dial
Nr CAS: 111-30-8
Wzór chemiczny: C5H8O2
Masa molowa: 100,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Temperatura samozapłonu: 275 °C
Gęstość w 20 °C: 1060 kg/cm3
Stan skupienia w 20 °C: ciecz
Temperatura wrzenia °C: >100
Temperatura topnienia: -5 °C
Lepkość w 20 °C: ok. 3 mPas
Rozpuszczalnośc w wodzie: rozpuszcza się
pH: 3,6

X ASPARTAMIdentyfikator produktu: ASPARTAM
Inne nazwy: ester metylowy aspartylofenyloalaniny, APM, ester metylowy N-L-alfa-aspartyl-L-fenyloalaniny, E951
Nr CAS: 22839-47-0
Numer WE: 245-261-3
Wzór chemiczny: C14H18N2O5
Masa molowa: 294,3 g/mol

X AZOTAN POTASUIdentyfikator produktu: AZOTAN POTASU
Inne nazwy: saletra potasowa, azotan potasowy, sól potasowa kwasu azotowego
Nr CAS: 7757-79-1
Numer WE: 231-818-8
Wzór chemiczny: KNO3
Masa molowa: 101,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 334 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 32 g/100 ml
W alkoholu: 0,16 g/100 ml
Temperatura rozkładu: >400 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTYN SODUIdentyfikator produktu: AZOTYN SODU
Inne nazwy: saletra wapniowa
Nr CAS: 7632-00-0
Numer WE: 231-555-9
Wzór chemiczny: NaNO2
Masa molowa: 69,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): kryształy o odcieniu kremowo-szarym, bezzapachowy
Zapach: bezwonny
pH: 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 271 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 818 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7 (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie tworzy z powietrzem mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: utleniacz

X BENZOESAN SODUIdentyfikator produktu: BENZOESAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 532-32-1
Numer WE: 208-534-8
Wzór chemiczny: C6H5COONa
Masa molowa: 144,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 9 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 410 – 430 °C
Temperatura zapłonu: > 100 °C
Gęstość względna: 1,44 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 556 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,27
Temperatura samozapłonu: > 500 °C

X BETA ALANINAIdentyfikator produktu: BETA ALANINA
Inne nazwy: kwas 3-aminopropionowy
Nr CAS: 107-95-9
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C3H7NO2
Masa molowa: 89,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Smak: słodki
Kolor: biały
pH: 7 (r-r 1%)
Temperatura topnienia: 210 °C

X BETA KAROTENIdentyfikator produktu: BETA KAROTEN
Inne nazwy: trans-B-karoten, B-karoten, E160a
Nr CAS: 7235-40-7
Numer WE: 7235-40-7
Wzór chemiczny: C40H56
Masa molowa: 536,87 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: czerwony do brązowego
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 178-179 °C

X CHLOREK POTASUIdentyfikator produktu: CHLOREK POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X CHLOREK SODUIdentyfikator produktu: CHLOREK SODU
Inne nazwy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza, sól kamienna, sól drogowa
Nr CAS: 7647-14-5
Numer WE: 231-598-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaCl
Masa molowa: 58.44 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe–drobnokrystaliczny sypki proszek barwy białej (20 °C i 101,3 kPa)
Tabletki solne (średnica: 25 mm; grubość: 17 mm; masa: 14-15 g)
Zapach: bez obcego zapachu
pH: ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 801 °C
Szybkość parowania: zaniedbywalna, ponieważ chlorek sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0)
Palność (ciało stałe, gaz): substancja jest niepalna
Granice wybuchowości:
Górna: Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Dolna: Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z właściwościami wybuchowymi
Prężność par: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.5) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia chlorku sodu jest wyższa niż 300 °C. Chlorek sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość prężności par można uznać za zaniedbywalną
Gęstość par: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Gęstość względna: 2,17 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 358 g/l (20 °C)
W etanolu: 0,51 g/l (25°C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.8) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ chlorek sodu jest substancją nieorganiczną
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest samozapalny
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy (substancja w postaci ciała stałego)
Właściwości wybuchowe: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce
Właściwości utleniające: ze względu na budowę cząsteczki nie oczekuje się właściwości utleniających

X CHLOREK WAPNIAInne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~8 – 10 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 772 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 1600 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 740 g/l (25 °C)

X CYTRYNIAN TRÓJSODOWY
Identyfikator produktu: CYTRYNIAN TRÓJSODOWY DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 6132-04-3
Numer WE: 200-675-3
Wzór chemiczny: C6H5Na3O7•2 H2O
Masa molowa: 294 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,5 – 9 (50 g/l H2O w 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 150 °C (substancja bezwodna) (IUCLID)
m3 (18 °C) (IUCLID)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 425 g/l (20 °C) (substancja bezwodna) (IUCLID)

X CYTRYNIAN WAPNIA CZTEROWODNYIdentyfikator produktu: CYTRYNIAN WAPNIA CZTEROWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5785-44-4
Numer WE: 212-391-7
Wzór chemiczny: Ca3(C6H5O7)2•4H2O
Masa molowa: 570.49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: bez zapachu
Rozpuszczalność: bardzo słabo rozpuszczalny w zimnej wodzie
Punkt wrzenia: rozkłada się w temperaturze wrzenia
Punkt topnienia: 120 °C, traci wodę

X DEKSTRYNA ŻÓŁTAIdentyfikator produktu: DEKSTRYNA ŻÓŁTA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9004-53-9
Numer WE: 232-675-4
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: sypki proszek barwy jasnożółtej do żółtej
Rozpuszczalność w 20 °C w s.s.: w zależności od gatunku nie mniej niż 95 – 99 %
Wartość pH: nie mniej niż – 2,0
Temperatura zapłonu: 187 – 190 °C
Temperatura samozapłonu: 693 °C
Gęstość / ciężar nasypowy pyłów: 1,455 kg/dm3 / 0,78 kg/dm3
Dolne granice wybuchowości pyłów: mikrostatyka – 0,065 kg/m3
mikrodynamika – 0,080 kg/m3

X DWUOCTAN SODUIdentyfikator produktu: DWUOCTAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 126-96-5
Numer WE: 204-814-9
Wzór chemiczny: C4H7O4Na
Masa molowa: 142,1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: octu
pH: 7,5 – 9,2
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: nie dotyczy (ESIS)
Gęstość względna: 1,40 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100000 mg/l (25 °C) (ESIS)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,72
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 150 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X EKSTRAKT GRYCZANYIdentyfikator produktu: EKSTRAKT GRYCZANY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X FOSFORAN DWUPOTASOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN DWUPOTASOWY
Inne nazwy: DKP, fosoforan dipotasowy, fosforan dwupotasu
Nr CAS: 7758-11-4
Numer WE: 231-834-5
Wzór chemiczny: K2HPO4
Masa molowa: 174.18 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: higroskopijny proszek lub granulat
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 8,8-9,3
Temperatura topnienia: >450 °C
Gęstość nasypowa: 0,8 – 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 156 g/100g 20 °C

X FOSFORAN MONOAMONOWYIdentyfikator produktu: FOSFORAN MONOAMONOWY
Inne nazwy: MAP
Nr CAS: 7722-76-1
Numer WE: 231-764-5
Wzór chemiczny: (NH4)H2PO4
Masa molowa: 115,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 4,5 (w 20 °C)
Gęstość względna: 1,803 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 368 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >190 °C

X GLICERYNA ROŚLINNAIdentyfikator produktu: GLICERYNA ROŚLINNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICYNAIdentyfikator produktu: GLICYNA
Inne nazwy: kwas aminooctowy
Nr CAS: 56-40-6
Numer WE: 200-272-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H2NCH2COOH
Masa molowa: 75.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 5,9 – 6,4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 182 °C
Gęstość względna: 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,21
Temperatura rozkładu: >233 °C

X GLIKOL PROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL PROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan
Nr CAS: 57-55-6
Numer WE: 200-338-0
Wzór chemiczny: C3H8O2
Masa molowa: 76,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: prawie bezwonny
pH: 6.5 – 7.5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 184 °C (1003.2 hPa)
Temperatura zapłonu: 104 °C
Prężność par: 0,2 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,6
Gęstość względna: 1,03 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
W etanolu: całkowita
W acetonie: całkowita
W eterze: 12 g/100 ml
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,07
Lepkość dynamiczna: 0.0434 Pa.s (25 °C)

X GLUKONIAN SODUIdentyfikator produktu: GLUKONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 527-07-1
Numer WE: 208-407-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H11NaO7
Masa molowa: 218.14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 8,0 (100 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 613,1 °C
Temperatura zapłonu: 200 °C
Prężność par: 4.53-17 hpa (25 °C)
Gęstość względna: 1,789 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,99
Temperatura rozkładu: 196 -198 °C

X GLUKOZAIdentyfikator produktu: GLUKOZA
Inne nazwy: dekstroza
Nr CAS: 50-99-7
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H12O6
Masa molowa: 180,16 g/mol

X GLUTAMINIAN SODU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: GLUTAMINIAN SODU JEDNOWODNY
Inne nazwy: glutaminian monosodowy
Nr CAS: 6106-04-3
Numer WE: 205-538-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C5H8NNaO4•H2O
Masa molowa: 187,13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,7 – 7,2 (2 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 225 – 240 °C
Gęstość względna: 2,66 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: ~680 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: ~600 g
Temperatura rozkładu: ~270 °C

X GUMA GUARIdentyfikator produktu: GUMA GUAR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 9000-30-0
Numer WE: 232-536-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub lekko żółtawe
Zapach: bezwonny
pH: ~6,4
Gęstość względna: 1,5 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X GUMA KSANTANOWAIdentyfikator produktu: GUMA KSANTANOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 11138-66-2
Numer WE: 234-394-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 1,5 g/cm3

X JODIdentyfikator produktu: JOD
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7553-56-2
Numer WE: 231-442-4
Wzór chemiczny: I2
Masa molowa: 253.8 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe
Barwa: fioletowa o metalicznym połysku
Zapach: ostry
Wartość pH: 5,4
Temperatura topnienia: 113,5 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C
Gęstość: 4,94 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: 8,77
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 0,03 % wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w metanolu i eterze dietylowym

X JODAN POTASUIdentyfikator produktu: JODAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7758-05-6
Numer WE: 231-831-9
Wzór chemiczny: KIO3
Masa molowa: 214,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bez zapachu
pH: ~1 (10 g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 560 °C
Gęstość względna: 3980 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 9,16 g/l (25 °C)
Temperatura rozkładu: 560 °C (częściowy rozkład)

X JODEK POTASUIdentyfikator produktu: JODEK POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7681-11-0
Numer WE: 231-659-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KI
Masa molowa: 166.01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: około 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 686 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1330 °C
Gęstość względna: 3,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 1430 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,04

X KRZEMIONKAIdentyfikator produktu: ŻEL KRZEMIONKOWY
Inne nazwy: ditlenek krzemu (krzemionka bezpostaciowa)•nH2O, silikażel
Nr CAS: 112926-00-8
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SiO2
Masa molowa: 60,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, przeźroczyste lub matowe z dopuszczalnym odcieniem brunatnym, bez zapachu, ziarenka
Ciężar nasypowy: 400-550 g/l
Temperatura zapłonu: substancja niepalna

X KWAS AZOTOWY 55%Identyfikator produktu: KWAS AZOTOWY 55%
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7697-37-2
Numer WE: 231-714-2
Numer indeksowy: 007-004-00-1
Wzór chemiczny: HNO3
Masa molowa: 63,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -18 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~107 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 1,339 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Lepkość: 0,88 mPa w 20 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X KWAS CYTRYNOWY BEZWODNYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY BEZWODNY
Inne nazwy: kwas 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy,
Nr CAS: 77-92-9
Numer WE: 201-069-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O7
Masa molowa: 192,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,665 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 590 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w alkoholu
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log kow: – 0,2 do -1,8
Właściwości utleniające: nieutleniający

X KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY
Inne nazwy: monohydrat kwasu 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego,
Nr CAS: 5949-29-1
Numer WE: 201-069-1
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 135 °C
Gęstość względna: 1,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 59,2 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,72 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 1010 °C
Temperatura rozkładu: 175 °C

X KWAS FOSFOROWYIdentyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY
Inne nazwy: kwas ortofosforowy
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 41,1 °C (1013 hPa)
– 7 °C (25 % H3PO4)
– 43 °C (70 % H3PO4)
– 17 °C (75 % H3PO4)
– 21 °C (85 % H3PO4)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 296,5 °C (1013 hPa)
Nie określono (25 % H3PO4)
127 °C (70 % H3PO4)
135 °C (75 % H3PO4)
151 °C (85 % H3PO4)
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Prężność par: 4 Pa (20 °C)
29,8 mm Hg (30 °C; 25 % H3PO4)
13,1 mm Hg (30 °C; 70 % H3PO4)
10,0 mm Hg (30 °C; 75 % % H3PO4)
3,95 mm Hg (30 °C; 85 % % H3PO4)
Gęstość względna: 1,840 g/cm3 (38 °C)
1,1493 g/cm3 (15 °C; 25 % H3PO4)
1,5271 g/cm3 (15 °C; 70 % H3PO4)
1,5788 g/cm3 (15 °C; 75 % H3PO4)
1,6928 g/cm3 (15 °C; 85 % H3PO4)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
W wodzie: >1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
1,8 cSt (20 °C; 25 % H3PO4)
11,0 cSt (20 °C; 70 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS FUMAROWYIdentyfikator produktu: KWAS FUMAROWY
Inne nazwy: kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy
Nr CAS: 110-17-8
Numer WE: 203-743-0
Wzór chemiczny: C4H4O4
Masa molowa: 116.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny bardzo mocny zapach, lub w zależności od producenta bez zapachu
pH: 2,1 (5 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 287 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa) (sublimacja)
Temperatura zapłonu: 273 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 40 %.
Dolna: 3 %.
Gęstość względna: 1,635 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,9 g/l (20 °C)
W etanolu: rozpuszczalny
W eterze etylowym: rozpuszczalny
W acetonie: rozpuszczalny
W chloroformie: nierozpuszczalny
W benzenie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,07 – 0,56
Temperatura rozkładu: >350 °C

X KWAS IZOMASŁOWYIdentyfikator produktu: KWAS IZOMASŁOWY
Inne nazwy: kwas masłowy
Nr CAS: 79-31-2
Numer WE: 201-195-7
Wzór chemiczny: (CH3)2CHCOOH
Masa molowa: 88,11 g/mol

X KWAS L-ASKORBINOWYIdentyfikator produktu: KWAS L-ASKORBINOWY
Inne nazwy: Witamina C, kwas askorbinowy
Nr CAS: 50-81-7
Numer WE: 200-066-2
Wzór chemiczny: C6H8O6
Masa molowa: 176.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny lub prawie bezwonny (lekki kwasowy)
pH: 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~190 °C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,15

X KWAS MLEKOWYIdentyfikator produktu: KWAS MLEKOWY 80 %
Inne nazwy: kwas 2-hydroksypropanowy
Nr CAS: 50-21-5
Numer WE: 200-018-0
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna oleista ciecz
Zapach: bez zapachu
pH: ~2,8 (10 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temperatura zapłonu: niepalny
Prężność par: 0,1 hPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,21 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,62
Temperatura samozapłonu: niepalny
Lepkość dynamiczne: 20-40 mPa.s (20 °C)

X KWAS SORBOWYIdentyfikator produktu: KWAS SORBOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 110-44-1
Numer WE: 203-768-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H8O2
Masa molowa: 112,13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby
pH: około 3,3 (1,6 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 134 °C
Temperatura wrzenia: ~228 °C rozkład
Temperatura zapłonu: ~127 °C

X LAKTOZAIdentyfikator produktu: LAKTOZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 63-42-3
Numer WE: 200-559-2
Wzór chemiczny: C12H22O11
Masa molowa: 342,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały do jasnożółtego
Gęstość: 0,5 kg/l
pH: 6-7

X LANOLINAIdentyfikator produktu: LANOLINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8006-54-0
Numer WE: 232-348-6
Wzór chemiczny: –
Ciężar cząsteczkowy: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe woskowate, żółte
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 38 – 44 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 180 °C
Temperatura zapłonu: 285 – 295 °C
Gęstość względna: 0,932 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalna (emulguje)

X LECYTYNA SOJOWAIdentyfikator produktu: LECYTYNA SOJOWA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 8002-43-5
Numer WE: 232-307-2
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: Lepka ciecz barwy brązowej do żółtej
Temperatura zapłonu, [°C]: >100

X L-TRYPTOFANIdentyfikator produktu: L-TRYPTOFAN
Inne nazwy: TRP
Nr CAS: 73-22-3
Numer WE: 200-795-6
Wzór chemiczny: C11H12N2O2
Masa molowa: 204,23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biało-żółty proszek
pH: 4,5-7
Rozpuszczalność: w wodzie 1,136 g/100g (25 °C)

X MAŚLAN SODUIdentyfikator produktu: MAŚLAN SODU
Inne nazwy: –
Numer WE: –
Numer CAS: 156-54-7
Wzór chemiczny: C4H7O2Na
Masa molowa: 110,09 g/mol

X MENTOLIdentyfikator produktu: MENTOL
Inne nazwy: L-mentol2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol (1R, 2S, 5R (-)-2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol)
Nr CAS: 2216-51-5
Numer WE: 218-690-9
Wzór chemiczny: C10H20O
Masa molowa: 156,27 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe kryształki
Zapach: charakterystyczny (mentolowy)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 42 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 212 °C
Temperatura zapłonu: 93 °C
Gęstość względna: 0,89 g/cm3

X MLECZAN CYNKUIdentyfikator produktu: MLECZAN CYNKU
Inne nazwy: sól cynkowa kwasu mlekowego, L-cynko-2- hydroksy propionian
Nr CAS: 103404-76-8
Numer WE: 240-178-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10ZnO6
Masa molowa: 243,49 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: krystaliczny proszek
Kolor: biały
pH: 6-7 (1 % r-r)
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

X METYLOETYLOKETONIdentyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806
Rozpuszczalność w wodzie: 270 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,3 (40 °C)
Temperatura samozapłonu, [°C]: 514
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C 0,40
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Współczynnik załamania światła: 1,3788

X MLECZAN POTASUIdentyfikator produktu: MLECZAN POTASU
Inne nazwy: (S)-2-hydroksypropionian potasu, E326
Nr CAS: 85895-78-9
Numer WE: 288-752-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5KO3
Masa molowa: 128,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 115 °C
pH: 6,5-9

X MLECZAN SODUIdentyfikator produktu: MLECZAN SODU
Inne nazwy: wodny roztwór mleczanu sodu E325, sól sodowa naturalnego kwasu L(+)mlekowego
Nr CAS: 867-56-1
Numer WE: 212-762-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5NaO3
Masa molowa: 112 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciecz
Kolor: jasnożółty
Temperatura wrzenia: 110 °C (60 % r-r)
Gęstość: 1320-1340 kg/m3 (20 °C)

X MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNYIdentyfikator produktu: MLECZAN WAPNIA PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 5743-47-5
Numer WE: 248-953-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H10CaO6•5H2O
Masa molowa: 308,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 7 (50g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 240 °C

X MRÓWCZAN WAPNIAIdentyfikator produktu: MRÓWCZAN WAPNIA
Inne nazwy: sól wapniowa kwasu mrówkowego
Nr CAS: 544-17-2
Numer WE: 208-863-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Ca(HCOO)2
Masa molowa: 130,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtawego
Zapach: minimalny zapach kwasu octowego
pH: 8 (1 g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie stosuje się (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się (rozkład)
Gęstość względna: 2,015 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 160 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X NADTLENEK WODORU, ROZTWÓRIdentyfikator produktu: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR
Inne nazwy: woda utleniona
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X OCTAN AMONUIdentyfikator produktu: OCTAN AMONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 631-61-8
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CH3COONH4
Masa molowa: 77,08 g/mol

X OCTAN SODUIdentyfikator produktu: OCTAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 127-09-3
Numer WE: 204-823-8
Wzór chemiczny: CH3COONa
Masa molowa: 82,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,5 – 9,2 (ESIS)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 58 °C (ESIS)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C (1013 hPa)
Gęstość względna: 1,42 g/cm3 (20 °C) (ESIS)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 76,2 g/100 ml (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy dla dysocjujących substancji
Temperatura samozapłonu: 607 °C
Temperatura rozkładu: > 400 °C
Właściwości wybuchowe: tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X OLEJ PARAFINOWYIdentyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5
Gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X PALMITYNIAN ASKORBYLUIdentyfikator produktu: PALMITYNIAN ASKORBYLU
Inne nazwy:-
Nr CAS: 137-66-6
Numer WE: 205-305-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C22H38O7
Masa molowa: 414,5 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do żółtego
Zapach: cytrynowy

X PIROFOSFORAN DISODOWYIdentyfikator produktu: PIROFOSFORAN DISODOWY
Inne nazwy: pirofosforan dwusodu, pirofosforan sodu kwaśny, difosforan disodowy
Nr CAS: 7758-16-9
Numer WE: 231-835-0
Wzór chemiczny: Na2H2P2O7
Masa molowa: 221.94 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): biały, krystaliczny proszek lub granulat
Zapach: bez zapachu
pH: 3,7 – 5,0 (1 % roztwór wodny)
Temperatura zapłonu: nie jest palny
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie jest palny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X PIROFOSFORAN CZTEROSODOWY

X PIROSIARCZYN SODUIdentyfikator produktu: PIROSIARCZYN SODU
Inne nazwy: dwusiarczyn sodowy, disiarczan disodu
Nr CAS: 7681-57-4
Numer WE: 231-673-0
Wzór chemiczny: Na2S2O5
Masa molowa: 190.10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 5,0 (50g/l H2O w 20 °C)
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 1,48 g/cm3 (15 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 470 g/l (0 °C)
Wysoce rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,7
Temperatura rozkładu: ~150 °C (formuje dwutlenek siarki)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: nieutleniający

X POLIFOSFORAN SODUIdentyfikator produktu: POLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10361-03-2
Numer WE: 233-782-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NaPO3)n
Masa molowa: –

X PROPIONIAN SODUIdentyfikator produktu: PROPIONIAN SODU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 137-40-6
Numer WE: 205-290-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H5O2Na
Masa molowa: 96.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białawy, krystaliczny proszek
Zapach: słaby, charakterystyczny
pH: 7,5-10,5 (100 g/l w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: 285-290

X PROPIONIAN WAPNIAIdentyfikator produktu: PROPIONIAN WAPNIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 4075-81-4
Numer WE: 223-795-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (C3H5O2)2Ca
Masa molowa: 186,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: granulat lub proszek
Kolor: biały
Temperatura samozapłonu: 490 °C
Rozpuszczalność w wodzie: 399 g/l (25 °C)

X SACHARYNIAN SODU DWUWODNYIdentyfikator produktu: SACHARYNIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-diksyd, sól sodowa
Nr CAS: 82385-42-0
Numer WE: 204-886-1
Wzór chemiczny: C7H4NNaO3S•2H2O
Masa molowa: 241,19 g/mol

X SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) jednowodny, siarczan(VI) cynku(II) 1 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•H2O
Ciężar cząsteczkowy: 179 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Gęstość względna: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 350 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 240 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN SODU BEZWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7757-82-6
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4
Masa molowa: 142,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały krystaliczny proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5-9,5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 884 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2700 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 16 g/100 g
Temperatura rozkładu: > 890 °C
Właściwości utleniające: nie wykazuje właściwości utleniających

X SKROBIA KUKURYDZIANAIdentyfikator produktu: SKROBIA KUKURYDZIANA
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SORBINIAN POTASUIdentyfikator produktu: SORBINIAN POTASU
Inne nazwy: sól potasowa kwasu 2,4-heksadienowego
Nr CAS: 24634-61-5
Numer WE: 246-376-1
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H7KO2
Masa molowa: 150,22 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8-11 (1400 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,36 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1400 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,33
Temperatura samozapłonu: >150 °C

X SORBITOL 70%Identyfikator produktu: SORBITOL 70%
Inne nazwy: (2S,3R,4R,5R)-heksano-1,2,3,4,5,6-heksol (IUPAC)
Nr CAS: 50-70-4
Numer WE: 200-061-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O6
Masa molowa: 182,17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: niedotyczy (bez zapachu)
pH: 5 – 7 (100 g/l H2O, 20°C)
Gęstość względna: 1,29 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita

X STEARYNIAN WAPNIAIdentyfikator produktu: STEARYNIAN WAPNIA
Inne nazwy: mydło wapniowe technicznego kwasu stearynowego, sole wapniowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 1592-23-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70CaO4
Masa molowa: 607,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: slaby
pH: 7-7,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: ok. 150

X TIOMOCZNIKIdentyfikator produktu: TIOMOCZNIK
Inne nazwy: –
Nr CAS: 62-56-6
Numer WE: 200-543-5
Numer indeksowy: 612-082-00-0
Wzór chemiczny: CH4N2S
Masa molowa: 76,12 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 – 7 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 174 – 177 °C
Temperatura samozapłonu: 440 °C
Gęstość: 1,405 g/cm3 (20 °C)
Ciężar nasypowy: około 500 – 700 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 137 g/l (20 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol 37 g/l (20 °C)
Log Pow: -0,95

X TRÓJOCTAN GLICEROLUIdentyfikator produktu: TRÓJOCTAN GLICEROLU
Inne nazwy: trójacetyna
Nr CAS: 102-76-1
Numer WE: 203-051-9
Wzór chemiczny: C9H14O6
Masa molowa: 218.23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: ledwie wyczuwalny zapach
pH: ~5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol.
Dolna: 2,6 % Vol.
Prężność par: < 0,001 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,18.
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X TRÓJPOLIFOSFORAN SODUIdentyfikator produktu: TRÓJPOLIFOSFORAN SODU
Inne nazwy: trifosforan pentasodowy
Nr CAS: 7758-29-4
Numer WE: 231-838-7
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na5P3O10
Masa molowa: 367.86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eterze etylowym
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X UROTROPINAIdentyfikator produktu: UROTROPINA
Inne nazwy: 1,3,5,7-tetraazaadamantan, 1,3,5,7-tetraazatricyklo(3.3.1.13,7)dekan,
heksametylenotetraamina, heksalina
Nr CAS: 100-97-0
Numer WE: 202-905-8
Numer indeksowy: 612-101-00-2
Wzór chemiczny: C6H12N4
Masa molowa: 140,20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, substancja stała
Palność (ciało stałe, gaz): spalanie-prędkość < 45 s/100 mm
Substancja stała, palna, kategoria 2
Prężność par: 0.00013 kPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 813000 mg/L H2O (12 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2.84
Temperatura samozapłonu: 410 °C (101325 Pa)
Temperatura rozkładu: 260-295 °C
Właściwości wybuchowe: w cząsteczce nie ma żadnych grup chemicznych, które wskazują, na właściwości wybuchowe lub samoreaktywne
Właściwości utleniające: utleniająca: niesklasyfikowany (ze względu na strukturę)

X WERSENIAN CZTEROSODOWYIdentyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 11,0 – 12,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy produktu)
Temperatura rozkładu: >200 °C

X WĘGLAN WAPNIAIdentyfikator produktu: WĘGLAN WAPNIA
Inne nazwy: węglan wapniowy, kamień wapienny, kruszywo wypełniające, mączka wapienna, kreda pastewna
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, beżowe lub szare
Zapach: bezwonny
pH: 8-9 (jako roztwór nasycony w 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1289 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13-16 mg/l (20 °C)

X WITAMINA AIdentyfikator produktu: WITAMINA A
Inne nazwy: –
Nr CAS: 79-81-2
Numer WE: 201-228-5
substancja a): palmitynian
Wzór chemiczny: C36H60O2
Masa molowa: 524,86 g/mol
substancja b): retinol
Wzór chemiczny: C20H30O
Masa molowa: 286,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekły, lepki
Kolor: jasnożółty, ciemno-bursztynowy
Temperatura topnienia: 26 °C
Lepkość dynamiczna (przy 60 °C): 44 mPa•s

X WITAMINA B1Identyfikator produktu: WITAMINA B1
Inne nazwy: monoazotan tiaminy
Nr CAS: 532-43-4
Numer WE: 208-537-4
Wzór chemiczny: C12H17N4OS.NO3
Masa molowa: 327.36 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: (w 20 °C) krystaliczny proszek
Barwa: biała
Zapach: słaby, charakterystyczny zapach

X WITAMINA EIdentyfikator produktu: WITAMINA E
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10191-41-0
Numer WE: –
Octan tokoferylu
Wzór chemiczny: C31H32O3
Masa molowa: 472,74 g/mol
Tokoferol
Wzór chemiczny: C29H50O2
Masa molowa: 430,69 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: lepki, oleista ciecz
Kolor: biały, żółty
Gęstość: 0,95 g/cm3 (25 °C)

X WODOROSIARCZYN SODUIdentyfikator produktu: WODOROSIARCZYN SODU
Inne nazwy: wodorosiarczan(IV) sodu (IUPAC), kwaśny siarczyn sodu
Nr CAS: 7631-90-5
Numer WE: 231-548-0
Numer indeksowy: 016-064-00-8
Wzór chemiczny: NaHSO3
Masa molowa: 104,06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz o jasno żółtej barwie
Zapach: ostry, charakterystyczny dla SO2
pH: 4
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 146 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: nie wybuchowy
Dolna: nie wybuchowy
Prężność par: 40 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,35 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 540 g/l.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,54 (ESIS)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczne: 4 mPa•s
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: reduktor

X WODOROWĘGLAN AMONUIdentyfikator produktu: WODOROWĘGLAN AMONU
Inne nazwy: kwaśny węglan amonu
Nr CAS: 1066-33-7
Numer WE: 213-911-5
Wzór chemiczny: NH4HCO3
Masa molowa: 79.06 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: lekki amoniaku
pH: 8,3 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Prężność par: 67 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,58 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 10,6 g/l (0 °C) (ESIS)
17,8 g/l (20 °C) (ESIS)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2.4 (25 °C) (ESIS)
Temperatura rozkładu: przy podwyższonej temperaturze (powyżej 40 °C zaczyna się rozkładać, w 60 °C zaczyna się rozkładać i ulatniać dając 21,5 % amoniaku, 55,7 % dwutlenku węgla i 22,8 % pary wodnej)

X WODOROWĘGLAN SODUIdentyfikator produktu: WODOROWĘGLAN SODU
Inne nazwy: kwaśny węglan sodowy, soda kwaśna, soda oczyszczona
Nr CAS: 144-55-8
Numer WE: 205-633-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: NaHCO3
Masa molowa: 84,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – barwa biała (w gat. I dopuszczalny odcień lekko kremowy), proszek lub drobne kryształy
Zapach: bezwonny
pH: 8.6 (5 % roztwór wodny)
Gęstość względna: 2.21-2.23 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 93.4 g/l (20 °C, przy pH 8.4)
W innych rozpuszczalnikach: praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

X ŻELAZOCYJANEK POTASU TRÓJWODNYIdentyfikator produktu: ŻELAZOCYJANEK POTASU TRÓJWODNY
Inne nazwy: heksacyjanożelazian(II) potasowy, błekit żelazowy
Nr CAS: 14459-95-1
Numer WE: 237-722-2
Wzór chemiczny: K4[Fe(CN)6]•3H2O
Masa molowa: 422.41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: bez zapachu
pH: ~9,5 (przy 100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura zapłonu: niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy

Kontakt do branży

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl