Nawozy

ZWIĄZKI AZOTOWE, POTASOWE, SIARCZANY, FOSFORANY, CHLORKI, KWASY, CHELATY I INNE:

X AMONIAK, ROZTWÓR MIN.24% Identyfikator produktu: AMONIAK, ROZTWÓR MIN. 24%
Inne nazwy: woda amoniakalna
Nr CAS: 1336-21-6
Numer WE: 215-647-6
Wzór chemiczny: NH3•H2O
Masa molowa: 35,0 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna do brązowej
Zapach: charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu: 0,4-40 mg/m3 (100 % amoniak)
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -57,5 °C (-72.4 °C dla roztworu 30 % NH3)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 37,7 °C (28.3 °C dla roztworu 30 % NH3)
Granice wybuchowości:
Górna: 25 % (v/v) (100 % amoniak)
Dolna: 16 % (v/v) (100 % amoniak)
Prężność par: 8611 hPa w 20 °C (100 % amoniak)
Gęstość par: 0,597 (w 0 °C, 101.3 kPa) (100 % amoniak)
Gęstość względna: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita (rozpuszczalnik woda)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,23 w 20 °C (100 % amoniak)
Temperatura samozapłonu: 651 °C (dla p = 1013 hPa) (100 % amoniak)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy (gazowy amoniak tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem i tlenem)
Właściwości utleniające: nieutleniający

X AZOTAN AMONU (Saletra amonowa)Identyfikator produktu: AZOTAN AMONU
Inne nazwy: saletra amonowa
Nr CAS: 6484-52-2
Numer WE: 229-347-8
Wzór chemiczny: NH4NO3
Masa molowa: 80.0434 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o zabarwieniu od białego do kremowego
Zapach: brak
pH: 4,5 (10 % r-r wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: azotan amonu 169,6 °C (p = 1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 210 °C (rozkład)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Palność (ciało stałe, gaz): mieszanina niepalna, wspomaga palenie i utlenianie
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Dolna: nie dotyczy, mieszanina niewybuchowa
Prężność par: brak dostępnych danych.
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 1,72 w 20 °C (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: >100 g/l w 20 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy, mieszanina nieorganiczna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy, mieszanina niepalna
Temperatura rozkładu: 210 °C
Właściwości utleniające: saletra amonowa posiada właściwości utleniające
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w metanolu, pirydynie, ciekłym amoniaku, słabo w alkoholu etylowym i acetonie

X AZOTAN MAGNEZU (Saletra magnezowa)Identyfikator produktu: AZOTAN MAGNEZU (Saletra magnezowa)
Inne nazwy: azotan magnezu heksahydrat, saletra magnezowa
Nr CAS: 13446-18-9
Numer WE: 233-826-7
Wzór chemiczny: Mg(NO3)2•6H2O
Masa molowa: 256,41 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe
Barwa: biała, biało-żółtawa
Zapach: specyficzny
pH: 6-7
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: nie dotyczy-substancja niepalna
Dolna: nie dotyczy-substancja niepalna
Prężność par: Gęstość względna: 1,46 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/100g
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych

X AZOTAN MANGANU ROZTWÓR (SALETRA MANGANOWA ROZTWÓR)Identyfikator produktu: AZOTAN MANGANU ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X AZOTAN POTASU (Saletra potasowa)Identyfikator produktu: AZOTAN POTASU (Saletra potasowa)
Inne nazwy: saletra potasowa, azotan potasowy, sól potasowa kwasu azotowego
Nr CAS: 7757-79-1
Numer WE: 231-818-8
Wzór chemiczny: KNO3
Masa molowa: 101,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 334 °C
Gęstość względna: 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 32 g/100 ml
W alkoholu: 0,16 g/100 ml
Temperatura rozkładu: >400 °C
Właściwości utleniające: utleniacz

X AZOTAN WAPNIA KRYSZTAŁ (Saletra wapniowa)Identyfikator produktu: AZOTAN WAPNIA KRYSZTAŁ (Saletra wapniowa)

X AZOTAN WAPNIA ROZTWÓR (Saletra wapniowa w roztworze)Identyfikator produktu: AZOTAN WAPNIA ROZTWÓR (Saletra wapniowa w roztworze)
Inne nazwy: azotan(III) sodu, sól sodowa kwasu azotowego(III)
Nr CAS: 10124-37-5
Numer WE: 233-332-1
Wzór chemiczny: Ca(NO3)2
Masa molowa: 164.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH (20 °C): 5-6

X BETA ALANINA Identyfikator produktu: BETA ALANINA
Inne nazwy: kwas 3-aminopropionowy
Nr CAS: 107-95-9
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C3H7NO2
Masa molowa: 89,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Smak: słodki
Kolor: biały
pH: 7 (r-r 1%)
Temperatura topnienia: 210 °C

X CHELAT CYNKU Identyfikator produktu: CHELAT CYNKU
Inne nazwy: wersenian cynku, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks cynkowo-disodowy
Nr CAS: 14025-21-9
Numer WE: 237-865-0
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Zn•2Na
Masa molowa: 399.58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Palność (ciało stałe, gaz): nie
Gęstość nasypowa: 800 – 1000 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1000 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MANGANU Identyfikator produktu: CHELAT MANGANU
Inne nazwy: wersenian manganu , kwas etylenodiaminotetraoctowy, kompleks manganowo-disodowy
Nr CAS: 15375-84-5
Numer WE: 239-407-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12MnN2O8•2Na
Masa molowa: 389.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C), białe
Zapach: bezwonny
pH: 6,0 – 7,0 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość nasypowa: 600 – 800 g/l
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 800 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X CHELAT MIEDZI Identyfikator produktu: CHELAT MIEDZI
Inne nazwy: wersenian miedzi
Nr CAS: 14025-15-1
Numer WE: 237-864-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C10H12CuN2O8•2Na
masa molowa: 397,74 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebieskie
Zapach: bezwonny
pH: 6-7 (1 % roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niepalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Dolna: 40 g/m3
Gęstość nasypowa: 600 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~1200 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: <0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C ( żarzenie / świecenie 5 mm warstwy produktu)

X CHELAT ŻELAZAIdentyfikator produktu: CHELAT ŻELAZA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 85959-68-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C14H18N3O10Fe(NH4)2
Masa molowa: 80,23 g/mol

X CHLOREK CYNKU Identyfikator produktu: CHLOREK CYNKU
Inne nazwy: dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
Nr CAS: 7646-85-7
Numer WE: 231-592-0
Numer indeksowy: 030-003-00-2
Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa molowa: 136,29 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: około 5 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 287 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 732 °C
Prężność par: 1,33 hPa (428 °C)
Gęstość względna: 2,93 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 851 g/l (20 °C)
Właściwości wybuchowe: brak właściwości wybuchowych
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY
Inne nazwy: chlorek magnezu 6 hydrat
Nr CAS: 7791-18-6
Numer WE: 232-094-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MgCl2•6H2O
Masa molowa: 203,3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, lub lekko żółtawe lub lekko szarawe
Zapach: bezwonny
pH: 8,7 (10% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 118 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Gęstość względna: 1,604 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 2430 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny przy ekspozycji na powietrze w temperaturze pokojowej

X CHLOREK MANGANU CZTEROWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK MANGANU CZTEROWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 13446-34-9
Numer WE: 231-869-6
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: MnCl2•4H2O
Masa molowa: 197.91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o kolorze białym do lekko różowego
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 650 °C (substancja bezwodna)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1190 °C (substancja
bezwodna)
Gęstość względna: 2,1 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: ~1980 g/l (20 °C)

X CHLOREK MANGANU ROZTWÓRIdentyfikator produktu: CHLOREK MANGANU ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7773-01-5
Numer WE: 231-869-6
Wzór chemiczny: MnCl2
Masa molowa: 125,91 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz o kolorze różowym
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 6 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 650 °C (substancja bezwodna)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1190 °C (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1,25 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~1980 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)

X CHLOREK MIEDZI DWUWODNYIdentyfikator produktu: CHLOREK MIEDZI DWUWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10125-13-0
Numer WE: 231-210-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CuCl2•2H2O
Masa molowa: 170,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe o kolorze zielono-niebieskim
Zapach: bezwonny
pH: 3-3,8
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~100 °C
Gęstość względna: 3,39 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1150 g/l
Temperatura rozkładu: >100 °C (uwalnianie wody)

X CHLOREK MIEDZI, ROZTWÓR 40%Identyfikator produktu: CHLOREK MIEDZI, ROZTWÓR 40 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7447-39-4
Numer WE: 231-869-6
Wzór chemiczny: CuCl2
Masa molowa: 134.45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz o kolorze zielono-niebieskim
Zapach: bezwonny
pH: ~3
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~-7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~102 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~23 hPa (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny

X CHLOREK POTASU (Sól potasowa)Identyfikator produktu: CHLOREK POTASU (Sól potasowa)
Inne nazwy: sól potasowa kwasu chlorowodorowego
Nr CAS: 7447-40-7
Numer WE: 231-211-8
Wzór chemiczny: KCl
Masa molowa: 74.55 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Zapach: bardzo słaby
pH: 8,0 – 10,0 (25 °C, roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 770 °C
Palność (ciało stałe, gaz): produkt jest niepalny
Gęstość względna: 1,989 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 300 g/l (20 °C)

X CHLOREK WAPNIA BEZWODNY Identyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA BEZWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~8 – 10 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 772 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 1600 °C
Gęstość względna: 2,15 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie: 740 g/l (25 °C)

X CHLOREK WAPNIA ROZTWÓR Identyfikator produktu: CHLOREK WAPNIA ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10043-52-4
Numer WE: 233-140-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaCl2
Masa molowa: 110,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnobrązowa do brązowej
Zapach: bezwonny
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNY (Boraks dziesięciowodny)Identyfikator produktu: BORAKS DZIESIĘCIOWODNY (Boraks dziesięciowodny)
Inne nazwy: czteroboran dwusodu dziesięciowodny
Nr CAS: 1303-96-4
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: Na2B4O7•10H2O
Masa molowa: 381.3 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
9,2 (roztwór 1,0 %, 20 °C)
9,3 (roztwór 4,7 %, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,72 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C) 65,6 % (100 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Kow (Pow): 1,53 ±0,05 (w 22°C ±1 °C) pH 7,5
Temperatura rozkładu: 8 H2O w 60 °C i 10 H2O w 320 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X CZTEROBORAN SODU PIĘCIOWODNY (Boraks pięciowodny)Identyfikator produktu: BORAKS PIĘCIOWODNY (Boraks pięciowodny)
Inne nazwy: czteroboran dwusodu pięciowodny
Nr CAS: 12179-04-3
Numer WE: 215-540-4
Numer indeksowy: 005-011-02-9
Wzór chemiczny: Na2B4O7•5H2O
Masa molowa: 291.3 g/mol
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
Próg (wyczuwalności) zapachu: nie dotyczy
pH: 9,3 (roztwór 3 %, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 741 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1575 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,81 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 3,7 % (20 °C) 51,2 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: H2O w 100 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X DWUETANOLOAMINA (DEA)Identyfikator produktu: DIETANOLOAMINA
Inne nazwy: dietanoloamina, 2,2’-iminodietanol
Nr CAS: 111-42-2
Numer WE: 203-868-0
Numer indeksowy: 603-071-00-1
Wzór chemiczny: C4H11O2N
Masa molowa: 105,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna substancja stała (20 °C), czasami jest w formie syropowatego płynu
Zapach: lekki amoniaku
pH: 11,5 (roztwór wodny 10 %) (substancja bezwodna)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -19 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 269,9 °C (rozkład) (substancja bezwodna)
Temperatura zapłonu: 191 °C tygiel zamknięty Pensky-Martensa ASTM D 93, nie stosuje się do ciał stałych (substancja bezwodna)
Prężność par: 0,028 hPa (25 °C) (substancja bezwodna)
Gęstość par: 3,6. (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1, 1 g/cm3 (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1.000 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,18
Temperatura samozapłonu: 355 °C. (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak

X ETANOLOAMINA (MEA)Identyfikator produktu: MONOETANOLOAMINA
Inne nazwy: etanoloamina, MEA
2-aminoetanol (IUPAC)
etanol, 2-amino- (nazwa CAS)
2-aminoetanol (nazwa WE)
Nr CAS: 141-43-5
Numer WE: 205-483-3
Nr indeksowy: 603-030-00-8
Wzór chemiczny: C2H7NO
Masa molowa: 61.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Zapach: nieprzyjemny, rybi, amoniakalny zapach
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 10,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 170,3 °C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 94,5 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie zapala się po zapłonie i nie zapala się przy zapłonie;  nie posiada właściwości piroforowych i nie wydziela gazów palnych przy kontakcie z wodą
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowa
Dolna: niewybuchowa
Prężność par: 0,5 gPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1 000g/l przy 20°C (pH 12,1)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,91. (25 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Lepkość: 23,18 mPa_s przy 20 °C, 9,80 mPa_s przy 40 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowa
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających

X FORMALINA TECHNICZNA Identyfikator produktu: FORMALINA TECHNICZNA
Inne nazwy: –
Substancja a): formaldehyd
Udział masowy: 36 – 50 %
Nr CAS: 50-00-0
Numer WE: 200-001-8
Numer indeksowy: 605-001-00-5
Wzór chemiczny: HCHO
Masa molowa: 30.03 g/mol
Substancja b): metanol, max. 9,0 %
Udział masowy: max. 9,0 %
Nr CAS: 67-56-1
Numer WE: 200-659-6
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Wzór chemiczny: CH3OH
Masa molowa: 32,04 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko opalizująca ciecz
Zapach: ostry, charakterystyczny dla formaldehydu
Próg (wyczuwalności) zapachu: 1 mg/m3
pH: 3,0 – 4,0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~ 100 °C
Temperatura zapłonu: 64 – 85 °C (w zależności od zawartości metanolu)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 73 % obj
Dolna: 7 % obj
Prężność par: ~24 hPa (37 % roztwór z dodatkiem 9 % metanolu)
Gęstość względna: 1,090 – 1,150 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalna w metanolu, etanolu, eterze etylowym
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,0 (dla formaldehydu)
Temperatura samozapłonu: 430 °C (dla formaldehydu)
Właściwości wybuchowe: pary formaldehydu i metanolu z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe

X FOSFORAN MONOAMONOWY (MAP)Identyfikator produktu: FOSFORAN MONOAMONOWY (MAP)
Inne nazwy: MAP, fosforan jednoamonowy
Nr CAS: 7722-76-1
Numer WE: 231-764-5
Wzór chemiczny: (NH4)H2PO4
Masa molowa: 115,03 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 4,5 (w 20 °C)
Gęstość względna: 1,803 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 368 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >190 °C

X FOSFORAN DWUAMONOWY (DAP)Identyfikator produktu: FOSFORAN DWUAMONOWY (DAP)
Inne nazwy: DAP, fosforan diamonowy
Nr CAS: 7783-28-0
Numer WE: 231-987-8
Wzór chemiczny: (NH4)2HPO4
Masa molowa: 132.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 8,3 (1 % Vol w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,619 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 588 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: >100 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X FOSFORAN DWUSODOWY BEZWODNYIdentyfikator produktu: FOSFORAN DWUSODOWY BEZWODNY
Inne nazwy: di-sodu wodorofosforan bezwodny, wodorofosforan disodowy
Nr CAS: 7558-79-4
Numer WE: 231-448-7
Wzór chemiczny: Na2HPO4
Masa molowa: 141.96 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 8,5 – 10,0 (specyfikacja producenta)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 250 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (rozkład)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: brak właściwości wybuchowych
Dolna: brak właściwości wybuchowych
Gęstość nasypowa: 0,8 – 1,0 gcm3 (specyfikacja producenta)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 120 g/l (25 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,8 (obliczone)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: > 250 °C
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X FOSFORAN MOCZNIKAIdentyfikator produktu: FOSFORAN MOCZNIKA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 4861-19-2
Numer WE: 225-464-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CH4N2O•H3O4P
Masa molowa: 158.05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: ~ 1,2 (10 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~117,3
Gęstość względna: 1,759 g/cm3 (21 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 960 g/l (20 °C)

X FOSFORAN JEDNOPOTASOWY (MKP)Identyfikator produktu: FOSFORAN JEDNOPOTASOWY(MKP)
Inne nazwy: MKP, dwufosforan potasu
Nr CAS: 7778-77-0
Numer WE: 231-913-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: KH2PO4
Masa molowa: 136.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): krystaliczne ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 253 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >723 K
Prężność par: 4.5 x 10-15Pa (25 °C)
Gęstość względna: 2.33 (21.5 ± 0.5 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: wysoce rozpuszczalny

X GLICERYNA Identyfikator produktu: GLICERYNA
Inne nazwy: 1,2,3-propanetriol
Nr CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H8O3
Masa molowa: 92,10 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz
Zapach: bezwonny
pH: ~5 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 18 °C (zestala się w znacznie niższej temperaturze)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa, rozkład)
Temperatura zapłonu: 177 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 11,3 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: < 0,001 hPa (20°C)
Gęstość par: 3,18
Gęstość względna: 1261 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie substancja rozpuszczalna
W innych substancjach: rozpuszczalna w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,76
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Temperatura rozkładu: > 290 °C

X GLICYNA (KWAS AMINOOCTOWY)Identyfikator produktu: GLICYNA
Inne nazwy: kwas aminooctowy
Nr CAS: 56-40-6
Numer WE: 200-272-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: H2NCH2COOH
Masa molowa: 75.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 5,9 – 6,4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 182 °C
Gęstość względna: 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 225 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -3,21
Temperatura rozkładu: >233 °C

X GLIKOL POLIETYLENOWY 400 Identyfikator produktu: GLIKOL POLIETYLENOWY 400
Inne nazwy: PEG 400
Nr CAS: 25322-68-3
Numer WE: 500-038-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: HO(C2H4O)nH
Masa molowa: 380 – 420 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 4,5-7,0 (5 %, roztwór)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 4-8 °C
Temperatura zapłonu: 171 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 1,126 g/cm (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: >360 °C
Temperatura rozkładu: > 200 °C
Lepkość dynamiczna: 0.007995/0.008558 Pa•s (100 °C)
Właściwości wybuchowe: brak grupy chemicznej związanej z właściwościami wybuchowymi
Właściwości utleniające: brak grupy chemicznej związanej z właściwościami utleniającymi

X GLIKOL MONOETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL MONOETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol etylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata, bezbarwna ciecz
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X KWAS AZOTOWY 55%Identyfikator produktu: KWAS AZOTOWY 55%
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7697-37-2
Numer WE: 231-714-2
Numer indeksowy: 007-004-00-1
Wzór chemiczny: HNO3
Masa molowa: 63,01 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Zapach: charakterystyczny, ostry
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -18 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 123 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: ~107 Pa (20 °C)
Gęstość względna: 1,339 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Lepkość: 0,88 mPa w 20 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X KWAS BOROWYIdentyfikator produktu: KWAS BOROWY
Inne nazwy: kwas ortoborowy (IUPAC)
Nr CAS: 10043-35-3
Numer WE: 233-139-2
Numer indeksowy: 005-007-00-2
Wzór chemiczny: H3BO3
Masa molowa: 61,83 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe w postaci krystalicznej
Zapach: bez zapachu
pH: 6,1 (roztwór 0,1 %, 20 °C)
5,1 (roztwór 1,0%, 20 °C)
3,7 (roztwór 4,7%, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 450 °C ±2 °C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1860 °C
Temperatura zapłonu: niezapalny
Prężność par: pomijalne w 20 °C
Gęstość względna: 1,51 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,7 % (20 °C)
27,5 % (100 °C)
Temperatura rozkładu: 169 °C ±1 °C do HBO2 i do 1 1 H2O w 300 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY Identyfikator produktu: KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY
Inne nazwy: monohydrat kwasu 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego
Nr CAS: 5949-29-1
Numer WE: 201-069-1
Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O
Masa molowa: 210,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 135 °C
Gęstość względna: 1,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 59,2 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 1,72 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 1010 °C
Temperatura rozkładu: 175 °C

X KWAS FOSFOROWY 75%, 85%Identyfikator produktu: KWAS FOSFOROWY 75%, 85 %
Inne nazwy: kwas ortofosforowy 75%, 85 %
Nr CAS: 7664–38–2
Numer WE: 231–633–2
Numer indeksowy: 015–011–00–6
Wzór chemiczny: H3PO4
Masa molowa: 97,995 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna, przezroczysta lepka ciecz
Zapach: substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/
pH: <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 41,1 °C (1013 hPa)
– 17 °C (75 % H3PO4)
– 21 °C (85 % H3PO4)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 296,5 °C (1013 hPa)
Nie określono (25 % H3PO4)
135 °C (75 % H3PO4)
151 °C (85 % H3PO4)
Palność (ciało stałe, gaz): nie jest palny
Prężność par: 4 Pa (20 °C)
10,0 mm Hg (30 °C; 75 % % H3PO4)
3,95 mm Hg (30 °C; 85 % % H3PO4)
Gęstość względna: 1,840 g/cm3 (38 °C)
1,5788 g/cm3 (15 °C; 75 % H3PO4)
1,6928 g/cm3 (15 °C; 85 % H3PO4)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
W wodzie: >1000 g/l wody (20 °C)
Temperatura samozapłonu: samozapłon nieprzewidziany
Lepkość: 1,1 – 600 cP (20 °C; 5-105 % H3PO4)
15,2 cSt (20 °C; 75 % H3PO4)
28,0 cSt (20 °C; 85 % H3PO4)
Właściwości wybuchowe: substancja uznana za niewybuchową
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X KWAS L-ASPARAGINOWYIdentyfikator produktu: KWAS L-ASPARAGINOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X KWAS L-ASKORBINOWY Identyfikator produktu: KWAS L-ASKORBINOWY
Inne nazwy: witamina C
Nr CAS: 50-81-7
Numer WE: 200-066-2
Wzór chemiczny: C6H8O6
Masa molowa: 176.13 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, kryształy białe lub bezbarwne
Zapach: bezwonny lub prawie bezwonny (lekki kwasowy)
pH: 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~190 °C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -2,15

X KWAS OCTOWY 80 % Identyfikator produktu: KWAS OCTOWY 80 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64-19-7
Numer WE: 200-580-7
Numer indeksowy: 607-002-00-6
Wzór chemiczny: CH3COOH
Masa molowa: 60,05 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: ostry, drażniący
Próg (wyczuwalności) zapachu: ~2,5 mg/m3
pH: <1
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -7 °C (1013 hPa)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 103-117 °C (1013hPa)
Temperatura zapłonu: 60 °C
Szybkość parowania: 0,97 (octan n-butylu = 1)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy
Granice wybuchowości:
Górna: 17 % (v/v)
Dolna: 4,0 % (v/v)
Prężność par: 15,4 hPa (20 °C).
Gęstość par: 2,1.
Gęstość względna: 1070 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy, benzen
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,17 (substancja bezwodna)
Temperatura samozapłonu: 463
Lepkość: 2,31 mPas (20 °C)
Właściwości wybuchowe: produkt nie zawiera w cząsteczce grup odpowiedzialnych za własności wybuchowe
Właściwości utleniające: struktura produktu nie wskazuje na możliwość reakcji egzotermicznych w substancjami zapalnymi

X KWAS SIARKOWYIdentyfikator produktu: KWAS SIARKOWY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7664-93-9
Numer WE: 231-639-5
Wzór chemiczny: H2SO4
Masa molowa: 98.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): lepka ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny ostry, duszący zapach
pH: < 1
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 10.4 to 10.9 °C (100 % kwas siarkowy)
-1.11 to 3.0 °C (98 % kwas siarkowy)
-13.89 to -10 °C (96 % kwas siarkowy)
7.56 °C (83 % kwas siarkowy)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (100 % kwas siarkowy)
310-335°C (98 % kwas siarkowy)
330°C (96 % kwas siarkowy)
360°C (77 % kwas siarkowy)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: prężność par 148,5 °C 130 Pa (97 % kwas siarkowy) – 130 Pa (97 % kwas siarkowy)
Prężność par w 20 °C: 214 Pa (65 % kwas siarkowy) – 214 Pa (65 % kwas siarkowy)
Gęstość par: 4,53 (w stosunku do powietrza)
Gęstość względna: 1.8144-1.8305 kg/L (90-100 % kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie całkowita.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Lepkość dynamiczna: 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS) 95 % kwas siarkowy w 20°C
Właściwości wybuchowe: brak

X KWAS SOLNYIdentyfikator produktu: KWAS SOLNY
Inne nazwy: kwas chlorowodorowy ~33 %
Nr CAS: –
Numer WE: 231-595-7
Numer indeksowy: 017-002-01-X
Wzór chemiczny: HCl
Masa molowa: 36,45 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz bezbarwna do żółtawej
Zapach: duszący
pH: < 1 (dla 5 % r-ru wodnego)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: < – 20 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ca. 50 °C
Prężność par: 21 mbar
Gęstość względna: >1123 kg/m3 w 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie całkowita, w acetonie 10g/dm3 w 11 °C
Lepkość kinematyczna: > 1,5 mPa•s w 20 °C
Lepkość dynamiczna: 600-1000 mPa•s w 20 °C
Właściwości utleniające: niesklasyfikowany jako utleniający

X KWAS WERSENOWYIdentyfikator produktu: KWAS WERSENOWY
Inne nazwy: EDTA, kwas etylenodinitrylotetraoctowy
Nr CAS: 60-00-4
Numer WE: 200-449-4
Numer indeksowy: 607-429-00-8
Wzór chemiczny: C10H16N2O8
Masa molowa: 292.25 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 2 – 3 (roztwór nasycony)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie stosuje się (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 0,86 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: W wodzie: 0,2 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: <0
Temperatura rozkładu: 220 °C

X MOLIBDENIAN AMONUIdentyfikator produktu: MOLIBDENIAN AMONU
Inne nazwy: amonu molibdenian (VI) uwodniony, heksaamono heptamolibdenian uwodniony
Numer WE: 234-722-4
Numer CAS: 12054-85-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (NH4)6Mo7O24•4H2O
Masa molowa: 1235,86 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do lekko żółtego
Zapach: lekki zapachu amoniaku
pH: ~5,3 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 90 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,498 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 400 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Temperatura rozkładu: 190 °C

X MOLIBDENIAN SODU DWUWODNYIdentyfikator produktu: MOLIBDENIAN SODU DWUWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-551-7
Numer CAS: 10102-40-6
Wzór chemiczny: Na2MoO4•2 H2O
Masa molowa: 241.95 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała – biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH: 7,9 – 10,3 (C=50 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 130 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej).
683 °C (rozkład termiczny).
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy- ciało stałe
Temperatura zapłonu: nie dotyczy – substancja nie jest palna
Szybkość parowania: nie dotyczy – ciało stałe
Palność (ciało stałe, gaz): substancja nie jest palna
Granice wybuchowości:
Górna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Dolna: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Gęstość względna: 3,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 840 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 683 °C
Właściwości wybuchowe: pyły w mieszaninie z powietrzem nie tworzą mieszanin wybuchowych
Właściwości utleniające: substancja nie ma właściwości utleniających

X NADTLENEK WODORU ROZTWÓR  (WODA UTLENIONA, PERHYDROL)Identyfikator produktu: NADTLENEK WODORU ROZTWÓR
Inne nazwy: woda utleniona
Nr CAS: 7722-84-1
Numer WE: 231-765-0
Numer indeksowy: 008-003-00-9
Wzór chemiczny: H2O2
Masa molowa: 34,02 g/mol (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: brak
pH: 1,5 – 4
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -56 – – 33 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 107 – 124 °C
Szybkość parowania: 299 Pa w 25 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 2000÷ 3066 Pa
Gęstość względna: 1,07 – 1,24 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log Ko/w = – 1,57 (100 % nadtlenek wodoru)
Lepkość: 1,248 mPa•s w 20 °C (100 % nadtlenek wodoru)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X NAWÓZ IDHA CuIdentyfikator produktu: NAWÓZ IDHA Cu

X OLEINAIdentyfikator produktu: OLEINA
Inne nazwy: oleina
Nr CAS: 112-80-1
Numer WE: 204-007-1
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X OLEJ PARAFINOWY Identyfikator produktu: OLEJ PARAFINOWY
Inne nazwy: wysoko rafinowany olej mineralny
Nr CAS: 8042-47-5
Numer WE: 232-455-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia / krzepnięcia, [°C]: typ. -12
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: >280
Temperatura zapłonu, [°C]: typ. 240
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 10
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1
Prężność par w 20 °C [Pa]< 0,5 gęstość par względem powietrza: > 1
Gęstość, [kg/m3] w temp. 15 °C 850-880
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: > 6 (na podstawie produktów podobnych)
Temperatura samozapłonu, [°C]: > 320
Lepkość, [mm2/s] w temp. 40 °C 65-70
Współczynnik załamania światła: 1,472-1,478

X OŚMIOBORAN DWUSODOWY CZTEROWODNY (ETIDOT)Identyfikator produktu: OŚMIOBORAN DWUSODOWY CZTEROWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl Identyfikator produktu: PODCHLORYN SODOWY MIN. 13 % Cl
Inne nazwy: chloran (I) sodu
Substancja a): podchloryn sodu
Udział masowy: min. 12,5 %
Nr CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Numer indeksowy: 017-011-00-1
Wzór chemiczny: NaOCl
Masa molowa: 74.44 g/mol
Substancja b): wodorotlenek sodu
Udział masowy: 0,7- 2,0
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, jasnożółta
Zapach: chloru
pH: alkaliczne
Temperatura topnienia / krzepnięcia: -6 °C
Prężność par: 2,5 kPa (20 °C)
Gęstość par: 3,21 g/l
Gęstość względna: 1210 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (20 °C)
Właściwości utleniające: silny utleniacz

X POLIFOSFORAN AMONUIdentyfikator produktu: POLIFOSFORAN AMONU
Inne nazwy: sole amonowe kwasu polifosforowego
Nr CAS: 68333-79-9
Numer WE: 269-789-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: [NH4PO3]n
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 622 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Gęstość względna: 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda
Bardzo słabo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol
Nierozpuszczalny w następujących materiałach: eter etylowy
Temperatura samozapłonu: nie samozapalny
Właściwości wybuchowe: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: produkt nie posiada właściwości utleniających

X ROZTWÓR SALETRZAKO-MOCZNIKOWY (RSM)Identyfikator produktu: ROZTWÓR SALETRZAKO-MOCZNIKOWY(RSM)
Inne nazwy: RSM
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SIARCZAN AMONUIdentyfikator produktu: SIARCZAN AMONU
Inne nazwy: siarczan (VI) amonu
Nr CAS: 7783-20-2
Numer WE: 231-984-1
Wzór chemiczny: (NH4)2SO4
Ciężar cząsteczkowy: 132 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, szaro beżowe
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,77 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 754 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -5,1
Temperatura rozkładu: 1580 °C

X SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) jednowodny, siarczan(VI) cynku(II) 1 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•H2O
Ciężar cząsteczkowy: 179 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Gęstość względna: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 350 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 240 °C (uwalnianie wody krystalizacyjnej)
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNKU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan(VI) cynku(II) siedmiowodny, siarczan(VI) cynku(II) 7 hydrat,
Nr CAS: 7446-19-7 (siarczan(VI) cynku(II) – siedmiowodny, -monohydrat, – sześciowodny)
Numer WE: 231-793-3
Numer indeksowy: 030-006-00-9
Wzór chemiczny: ZnSO4•7H2O
Masa molowa: 287,54 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe do bezbarwnego
Zapach: bezwonny
pH: ~5,0 – 5,5 (10 % roztwór w H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 50 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 280 °C
Gęstość względna: 1,966 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: rozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

X SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU BEZWODNY
Inne nazwy: –
Numer WE: 231-298-2
Nr CAS: 7487-88-9
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4
Ciężar cząsteczkowy: 120,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,66 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 25,8 % (20 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (>700 °C częściowa dekompozycja z generacją SO2)

X SIARCZAN MAGNEZU JEDNOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU JEDNOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 1 hydrat
Nr CAS: 14168-73-1
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•1H2O
Masa molowa: 138,29 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): proszek, drobne kryształy, biały
Zapach: bezwonny
pH: ~7,5 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 2,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~400 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: >300 °C

X SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY
Inne nazwy: siarczan magnezu 7 hydrat, sól gorzka
Nr CAS: 10034-99-8
Numer WE: 231-298-2
Wzór chemiczny: MgSO4•7H2O
Masa molowa: 246.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 5,5-8,0 (przy 50 g/l H2O w 20 °C)
Gęstość względna: 1,68 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 26 g/100 ml (0 °C)
Temperatura rozkładu: >150 °C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
1124 °C (substancja bezwodna)

X SIARCZAN MANGANU JEDNOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MANGANU JEDNOWODNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 10034-96-5
Numer WE: 232-089-9
Numer indeksowy: 025-003-00-4
Wzór chemiczny: MnSO4•H2O
Masa molowa: 169.02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, blado-różowe
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 – 6,5 (10 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 700 °C (substancja bezwodna)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 2,93 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 43-45 % w/w.
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY Identyfikator produktu: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY
Inne nazwy: siarczan miedzi pięciowodny
Nr CAS: 7758-99-8
Numer WE: 231-847-6
Numer indeksowy: 029-004-00-0
Wzór chemiczny: CuSO4•5H2O
Masa molowa: 249,68 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stale o barwie od sinoniebieskiej do niebieskiej
Zapach: bezwonny
pH: ~4 (50g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 110 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 150 °C
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
w wodzie 423 g/l (20 °C)2023 g/l (100 °C)
Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie.

X SIARCZAN POTASUIdentyfikator produktu: SIARCZAN POTASU
Inne nazwy: rozpuszczalny siarczan potasu
Nr CAS: 7778-80-5
Numer WE: 231-915-5
Wzór chemiczny: K2SO4
Masa molowa: 174,27 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, biały proszek
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1067 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1670 °C
Gęstość względna: 1,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 110 g/l

X SIARCZAN SODU Identyfikator produktu: SIARCZAN SODU
Inne nazwy: siarczan sodu dziesieciowodny
Nr CAS: 7727-73-3
Numer WE: 231-820-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: Na2SO4•10H2O
Masa molowa: 322,2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7,5 (r-r 50 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia: 32,4 °C
Temperatura wrzenia: w 100 °C traci wodę przechodząc w bezwodny
Gęstość: 1,46 g/cm3 (w 20 °C)
Ciężar nasypowy: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie około 900 g/l (20 °C)

X SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT Identyfikator produktu: SIARCZAN ŻELAZA HEPTAHYDRAT
Inne nazwy: siarczan żelazawy 7 hydrat
Nr CAS: 7782-63-0
Numer WE: 231-753-5
Numer indeksowy: 026-003-00-7
Wzór chemiczny: FeSO4•7H2O
Masa molowa: 278,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, niebiesko-zielone
Zapach: lekko metaliczny
pH: 3-4 (roztwór wodny)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ok. 64 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 1,89 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~400 g/l
Temperatura samozapłonu: nie jest samozapalny
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

X SIARKA GRANULOWANAIdentyfikator produktu: SIARKA
Inne nazwy: siarka granulowana
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –

X SIARKA MIELONAIdentyfikator produktu: SIARKA
Inne nazwy: siarka mielona
Nr CAS: 7704-34-9
Numer WE: 231-722-6
Numer indeksowy: 016-094-00-1
Wzór chemiczny: S
Masa molowa: 32,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: swoisty
pH: 6,5 (100g/l w 20 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 444,6 °C
Temperatura zapłonu: 168-207 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Dolna: 20±1,2 g/m3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 1,33 hPa (183 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie
Temperatura samozapłonu: 215 °C
Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Siarka stwarza zagrożenie wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianiami
Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji utleniających
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
550-750 kg/m3 (siarka mielona)

X TIOSIARCZAN AMONUIdentyfikator produktu: TIOSIARCZAN AMONU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7783-18-8
Numer WE: 231-982-0
Wzór chemiczny: (NH4)2S2O3
Masa molowa: 148.20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: niezapalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 17 hPa (20 °C)
Gęstość względna: ~1,679 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1980 g/l (20 °C)
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: ~95 °C
Właściwości wybuchowe: niewybuchowy

X TIOSIARCZAN AMONU ROZTWÓR 56-58%Identyfikator produktu: TIOSIARCZAN AMONU ROZTWÓR 56-58 %
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7783-18-8
Numer WE: 231-982-0
Wzór chemiczny: (NH4)2S2O3
Masa molowa: 148.20 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna
Zapach: podobny do amoniaku
Temperatura zapłonu: niezapalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 17 hPa (20 °C)
Gęstość względna: ~1,33 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: całkowita
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Temperatura rozkładu: ~95 °C

X TLENOCHLOREK MIEDZI Identyfikator produktu: TLENOCHLOREK MIEDZI
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1332-65-6
Numer WE: 215-572-9
Wzór chemiczny: Cu2(OH)3Cl
Masa molowa: 213,56 g/mol

X TRÓJETANOLOAMINA Identyfikator produktu: TRÓJETANOLOAMINA
Inne nazwy: 2, 2’, 2”-trójhydroksytrójetyloamina, tris (2-hydroksyetylo)amina, TEA
Nr CAS: 102-71-6
Numer WE: 203-049-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (CH2CH2OH)3N
Masa molowa: 149.19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia / krzepnięcia: ~20,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~336,1 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: 0,01 (octan butylu = 1)
Prężność par: < 0,0003 (20 °C)
Gęstość par: 5 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 1,126 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: > 1000 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,3
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Lepkość dynamiczna: 934 mPa•s (20 °C)

X WAPNO PALONE Identyfikator produktu: WAPNO PALONE
Inne nazwy: wapno niegaszone, wapno palone w bryłach, wapno mielone, wapno wysokoreaktywne, wapno lekkopalone, wapno średniopalone, wapno ostropalone, wapno budowlane
Nr CAS: 1305-78-8
Numer WE: 215-138-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaO
Masa molowa: 56,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Kolor: biały lub beżowy
pH: 12,3
Temperatura topnienia: >450 °C

X WERSENIAN CZTEROSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 11,0 – 12,0 (1 % roztwór)
Gęstość względna: 600 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy produktu)
Temperatura rozkładu: >200 °C

X WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓRok. 39% Identyfikator produktu: WERSENIAN CZTEROSODOWY ROZTWÓR ok. 39%
Inne nazwy: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA
Nr CAS: 64-02-8
Numer WE: 200-573-9
Wzór chemiczny: C10H12N2O8Na4
Masa molowa: 380.2 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: żółty
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0 – 12,0 ( 1 %)
Temperatura krzepnięcia: -31 °C
Temperatura wrzenia: (przy 760 mmHg) 106 °C
Szybkość parowania: (octan butylu = 1) < 0,8 oszacowane

X WERSENIAN DWUSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN DWUSODOWY
Inne nazwy: sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego
Nr CAS: 6381-92-6
Numer WE: 205-358-3
Numer indeksowy: brak
Wzór chemiczny: C10H14N2Na2O8
Masa molowa: 336,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe (25 °C) w formie krystalicznego proszku, bezbarwne
Zapach: bezwonny
pH: 4 – 5,5 (1 % roztwór w H2O)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 105 – 110 °C
Gęstość względna: 700 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: ~100 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: < 0
Temperatura samozapłonu: > 200 °C (temperatura świecenia 5 mm warstwy)

X WERSENIAN PIĘCIOSODOWY Identyfikator produktu: WERSENIAN PIĘCIOSODOWY
Inne nazwy: dwuetylenotrójaminopięciooctan pięciosodowy, DTPA
Nr CAS: 140-01-2
Numer WE: 205-391-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C14H18N3O10Na5
Masa molowa: 503.1 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: bezbarwny do żółtego
Zapach: lekko amoniakalny
pH: 11,0-11,8
Temperatura krzepnięcia: -28 °C

X WERSENIAN TRÓJSODOWY ROZTWÓRIdentyfikator produktu: WERSENIAN TRÓJSODOWY
Inne nazwy:
Nr CAS: –
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Stan fizyczny: ciecz

X WĘGLAN POTASU Identyfikator produktu: WĘGLAN POTASU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 584-08-7
Numer WE: 209-529-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: K2CO3
Masa molowa: 138,21 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): substancja stała, drobnokrystaliczna, biała
Zapach: bez zapachu
pH: 11,5 – 12,5 (50 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 891 °C
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Dolna: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Prężność par: badania nie wykonuje się dla substancji z temperaturą topnienia wyższą od 300 °C
Gęstość względna: 2270 – 2430 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 110 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: badania nie wykonuje się dla substancji nieorganicznych
Temperatura samozapłonu: badania nie wykonuje się jeśli wyniki wstępne wykluczają samoogrzanie substancji do temperatury 400 °C
Właściwości wybuchowe: węglan potasu nie zawiera żadnych grup funkcyjnych wskazujących na właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające: badania nie wykonuje się, ponieważ węglan potasu nie zawiera grup, które wskazywałyby, że substancja może wchodzić w reakcje egzotermiczne z materiałami

X WĘGLAN SODU BEZWODNY Identyfikator produktu: WĘGLAN SODU BEZWODNY
Inne nazwy: soda amoniakalna, soda kalcynowana (lekka, ciężka), węglan sodu bezwodny, węglan disodu
Nr CAS: 497-19-8
Numer WE: 207-838-8
Wzór chemiczny: Na2CO3
Masa molowa: 105,99 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek (soda lekka) lub nieregularne granulki (soda ciężka), barwy białej do lekko brunatnej (w zależności od zawartości trójtlenku żelaza) (20 °C i 101.3 kPa)
Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH: 11.5 (1 % roztwór wodny) w 20 °C
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 851 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 °C

X WODOROTLENEK POTASU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU
Inne nazwy: potaż żrący, potaż kaustyczny
Nr CAS: 1310-58-3
Numer WE: 215-181-3
Numer indeksowy: 019-002-00-8
Wzór chemiczny: KOH
Masa molowa: 56,11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwne ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 14 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 360 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1327 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał nie jest palny
Prężność par: 1,33 hPa (719 °C)
Gęstość względna: 2,04 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1130 g/l (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie
Nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku

X WODOROTLENEK POTASU ROZTWÓRIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK POTASU ROZTWÓR
Inne nazwy: –
Nr CAS: –
Numer WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X WODOROTLENEK SODU Identyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH
Masa molowa: 40,00 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe lub prawie białe ciało stałe w formie płatków
Zapach: bezwonny
pH: ~13 – 14 (50 g/l H2O)
Temperatura topnienia / krzepnięcia: 318,4 °C (dla 98 %)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 380 °C (dla 98 %)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): produkt niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 0hPa (20 °C), 0,13 hPa (620 °C)
Gęstość względna: 2,13 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1090 g/dm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: glikol, alkohol, gliceryna
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: niesamozapalny
Właściwości utleniające: brak właściwości utleniających

X WODOROTLENEK SODU ROZTWÓRIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK SODU ROZTWÓR
Inne nazwy: soda kaustyczna
Nr CAS: 1310-73-2
Numer WE: 215-185-5
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Wzór chemiczny: NaOH

 

Kontakt do branży

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl