Branża gumowa

KAUCZUKI SYNTETYCZNE I NATURALNE, ŚRODKI POMOCNICZE, PRZYSPIESZACZE WULKANIZACJI, ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE, ANTYUTLENIACZE, PLASTYFIKATORY, PREPARATY SIARKOWE I DONORY SIARKI, AKTYWATORY WULKANIZACJII INNE:

X 6PPD

X ACETONIdentyfikator produktu: ACETON
Inne nazwy: dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon
Nr CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Wzór chemiczny: CH3COCH3
Masa molowa: 58.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny
pH: 5-6 (395 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -95,4 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56,5 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: -19 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 12,8 % Vol
Dolna: 2,6 % Vol
Prężność par: 233 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0,791 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: bardzo wysoka
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 0,24
Temperatura samozapłonu: 465 °C
Lepkość dynamiczna: 0,32 mPa•s (20 °C)

X ADYPINIAN DIOKTYLUIdentyfikator produktu: ADYPINIAN DIOKTYLU
Inne nazwy: DOA
Nr CAS: 103-23-1
Numer WE: 203-090-1
Wzór chemiczny: C22H42O4
Masa molowa: 370,58 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): czysta, oleista ciecz
Zapach: charakterystyczny, zapach estru
Temperatura zapłonu: >190 °C
Gęstość w 20 °C: 0,925 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 214 °C

X BORAN CYNKUIdentyfikator produktu: BORAN CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1332-07-6
Numer WE: 215-566-6
Wzór chemiczny: 2ZnO•3B2O3•3.5H2O
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: 6-7
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 980 °C
Temperatura rozkładu: >320 °C

X CBS

X CHLOREK METYLENUIdentyfikator produktu: CHLOREK METYLENU
Inne nazwy: dwuchlorometan, dichlorometan
Nr CAS: 75-09-2
Numer WE: 200-838-9
Wzór chemiczny: CH2Cl2
Masa molowa: 119 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: charakterystyczny, eteryczny
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -96,7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 39 – 40 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 22 Vol %
Dolna: 13 Vol %
Prężność par: 475 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,93
Gęstość względna: 1,33 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13,7 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 1,25
Temperatura samozapłonu: 650 °C
Lepkość dynamiczna: 0,43 mPa•s (20 °C)

X CHLOROPARAFINAIdentyfikator produktu: CHLOROPARAFINA
Inne nazwy: chlorowana parafina
Nr CAS: 63449-39-8
Nr WE: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Gęstość nasypowa: 0,7 g/ml
Temperatura topnienia: 95-105 °C

X DIETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: DIETANOLOAMINA
Inne nazwy: dietanoloamina, 2,2’-iminodietanol, DEA, dwuetanoloamina
Nr CAS: 111-42-2
Numer WE: 203-868-0
Numer indeksowy: 603-071-00-1
Wzór chemiczny: C4H11O2N
Masa molowa: 105,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): organiczna substancja stała (20 °C), czasami jest w formie syropowatego płynu
Zapach: lekki amoniaku
pH: 11,5 (roztwór wodny 10 %) (substancja bezwodna)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -19 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 269,9 °C (rozkład) (substancja bezwodna)
Temperatura zapłonu: 191 °C tygiel zamknięty Pensky-Martensa ASTM D 93, nie stosuje się do ciał stałych (substancja bezwodna)
Prężność par: 0,028 hPa (25 °C) (substancja bezwodna)
Gęstość par: 3,6. (substancja bezwodna)
Gęstość względna: 1, 1 g/cm3 (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: 1.000 g/l (20 °C) (substancja bezwodna)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,18
Temperatura samozapłonu: 355 °C (substancja bezwodna)
Właściwości utleniające: brak

X SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMUIdentyfikator produktu: SIARCZEK TETRAMETYLOTIURAMU
Inne nazwy: tiuram, dwusiarczek bis(N,N-dimetylotiokarbamylu), TMTD, disulfid tetrametylotiuramu
Nr CAS: 137-26-8
Numer WE: –
Wzór chemiczny: C6H12N2S4
Masa molowa: 240,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: ciało stałe
Barwa: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 156 °C
Temperatura samozapłonu: 580 °C

X FTALAN DIIZOBUTYLUIdentyfikator produktu: FTALAN DWUIZOBUTYLU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 84-69-5
Numer WE: 201-553-2
Numer indeksowy: 607-623-00-2
Wzór chemiczny: C16H22O4
Masa molowa: 278.34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bladożółta ciecz organiczna
Zapach: słaby
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -52 °C (krzepnie)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 320 °C (101,3 kPa)
Temperatura zapłonu: 199,8 °C
Granice wybuchowości:
Górna: 3,2 [% V/V]
Dolna: 0,8 [% V/V]
Prężność par: Gęstość par: 9,6
Gęstość względna: 1040 – 1050 kg/m3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 20,3 mg/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4,11
Temperatura samozapłonu: 423 °C
Lepkość: 40,95 mPas (20 °C)

X FTALAN DIOKTYLU

X GLIKOL DIETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL DWUETYLENOWY
Inne nazwy: glikol dietylenowy, eter dwuhydroksy-dwuetylenowy
Nr CAS: 111-46-6
Numer WE: 203-961-6
Numer indeksowy: 603-140-00-6
Wzór chemiczny: C4H10O3
Masa molowa: 162.23 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciecz, bezbarwna, lepka (20 °C, 1013 hPa)
Zapach: prawie bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -6,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 244,9 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 138 °C (zamknięty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): nie dotyczy (substancja nie ma właściwości piroforycznych i nie wydziela łatwopalnych gazów w kontakcie z wodą (na podstawie struktury chemicznej)
Granice wybuchowości:
Górna: 10,8 Vol %
Dolna: 1,6 Vol %
Prężność par: 0,008 hPa
Gęstość par: 3,66
Gęstość względna: 1,18 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: miesza się w każdym stosunku
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log kow -1,98
Temperatura samozapłonu: 229 °C
Lepkość dynamiczna: 30 mPa•s (25 °C)

X GLIKOL DIPROPYLENOWY

X GLIKOL ETYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL ETYLENOWY
Inne nazwy: etano-1,2-diol, 1,2-etanodiol, 1,2 dihydroksyetan, glikol monoetylenowy, MEG
Nr CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Wzór chemiczny: C2H6O2
Masa molowa: 62.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): syropowata ciecz, bezbarwna
Zapach: specyficzny
pH: : 6- 7,5 (100 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -13 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 196 – 199 °C (1013 hPa)
Temperatura zapłonu: 111 °C
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 15,3 % Vol
Dolna: 3,2 % Vol
Prężność par: 0,8 hPa (20 °C)
Gęstość par: 2,14.
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100% vol% (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,93

X GLIKOL MONOPROPYLENOWYIdentyfikator produktu: GLIKOL DWUPROPYLENOWY
Inne nazwy: glikol monopropylenowy, 1,2-dihydroksy propan, MPG
Nr CAS: 25265-71-8
Numer WE: 246-770-3
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C6H14O3
Masa molowa: 134.17 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
Temperatura topnienia:< -20 °C metoda UE A.1
Temperatura krzepnięcia: < -20 °C metoda UE A1 wg
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 227 °C literatura (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 128 °C metoda WE A9 (TZ) (PMCC) (zamknięty tygiel)
Szybkość parowania (octan butylu = 1): <0,05 oszacowane
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Prężność par: 1,3 Pa (25 °C) metoda RE A4
Gęstość par: 4,63 literatura (powietrze =1)
Gęstość względna: 1,02 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 100 % (20 °C) metoda UE A.6 (rozpuszczalność w wodzie)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -1,46
Temperatura samozapłonu: 332 °C metoda RE A15
Lepkość kinematyczna: 118 mm2/s (20 °C)
Lepkość dynamiczna: 75 mPa•s (25 °C) literatura
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające: nie

X KAUCZUKI NATURALNE (INDONEZJA, MALEZJA, TAJLANDIA, AFRYKA, WIETNAM)Identyfikator produktu: KAUCZUK
Inne nazwy: SBR
Monomer a) Alfametylostyren
Nr CAS: 98-83-9
Numer WE: 202-705-0
Numer indeksowy: 601-027-00-6
Wzór chemiczny: C9H10
Masa molowa: 118.18 g/mol
Monomer b): Buta-1,3-dien
Nr CAS: 106-99-0
Numer WE: 203-450-8
Numer indeksowy: 601-013-00-X
Wzór chemiczny: C4H6
Masa molowa: 54.09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): jednorodna substancja stała
Zapach: lekki, charakterystyczny
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość: lepkość Mooneya (100 °C) – 47 – 56

X KAUCZUKI SYNTETYCZNE (ROSJA, SERBIA, POLSKA I INNE)

X KRZEMIdentyfikator produktu: KRZEM
Inne nazwy: –
Numer indeksowy: –
Numer WE:231-130-8
Numer CAS: 7440-21-3
Wzór chemiczny: Si
Masa molowa: 28,09 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): szary, krystaliczny proszek (max 200 mikronów)
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1414 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 2355 °C
Temperatura zapłonu: >800 °C
Palność (ciało stałe, gaz): granica palności: 60 gm3 w powietrzu dla pyłu złożonego
z 50% cząstek                                                                                                                                                         Gęstość względna: 2,3 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie nierozpuszczalny
Właściwości wybuchowe: mieszaniny pyłów mogą być wybuchowe w niektórych warunkach

X KWAS FUMAROWYIdentyfikator produktu: KWAS FUMAROWY
Inne nazwy: kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy
Nr CAS: 110-17-8
Numer WE: 203-743-0
Wzór chemiczny: C4H4O4
Masa molowa: 116.07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: specyficzny bardzo mocny zapach, lub w zależności od producenta bez zapachu
pH: 2,1 (5 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 287 °C (rozkład)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290 °C (1013 hPa) (sublimacja)
Temperatura zapłonu: 273 °C (otwarty tygiel)
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Górna: 40 %.
Dolna: 3 %.
Gęstość względna: 1,635 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 4,9 g/l (20 °C)
W etanolu: rozpuszczalny
W eterze etylowym: rozpuszczalny
W acetonie: rozpuszczalny
W chloroformie: nierozpuszczalny
W benzenie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,07 – 0,56
Temperatura rozkładu: >350 °C

X KWASY STEARYNOWEIdentyfikator produktu: KWAS STEARYNOWY
Inne nazwy: kwas oktadekainowy, stearyna
Nr CAS: 67701-03-5
Numer WE: 266-928-5
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C18H36O2
Masa molowa: 284.48 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, płatki białe do beżowego
Zapach: charakterystyczny, słaby zapach
pH: <7
Temperatura topnienia: 56 °C
Temperatura krzepnięcia: ~59 °C (53 – 62 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~240 °C
Temperatura zapłonu: ~180 °C
Prężność par: < 0,01 hPa (20 °C)
Gęstość względna: 0.85 to 0.90 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: <0,005 g/100 ml (25 °C)
Rozpuszczalny w: olejach/tłuszczach, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: >5
Temperatura samozapłonu: ~350 °C
Lepkość kinematyczna: ~12 mm2/s (70 °C)

X IPPD

X MBT

X MBTS

X METYLOETYLOKETONIdentyfikator produktu: METYLOETYLOKETON
Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy
Nr CAS: 78-93-3
Numer WE: 201-159-0
Numer indeksowy: 606-002-00-3
Wzór chemiczny: C4H8O
Masa molowa: 72 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: bezbarwna ciecz
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -86
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 79,6
Temperatura zapłonu, [°C]: -6
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy cieczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 1,8
Prężność par w 20 °C [hPa] 105
Gęstość par względem powietrza: 2,48
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 804-806
Rozpuszczalność w wodzie: 270 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohol etylowy, eter etylowy
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,3 (40 °C)
Temperatura samozapłonu, [°C]: 514
Temperatura rozkładu, [°C]: nie dotyczy
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C 0,40
Właściwości wybuchowe: nie jest substancją wybuchową
Współczynnik załamania światła: 1,3788

X OCTAN BUTYLUIdentyfikator produktu: OCTAN N-BUTYLU
Inne nazwy: octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Nr CAS: 123-86-4
Numer WE: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1
Wzór chemiczny: CH3COOC4H9
Masa molowa: 116,16 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciekła
Barwa: bezbarwna
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -77 °C
Temperatura wrzenia: 126 °C
Temperatura samozapłonu: 370 °C
Temperatura zapłonu: 27 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,4 % obj.
górna: 7,5 % obj.
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

X OCTAN ETYLUIdentyfikator produktu: OCTAN ETYLU
Inne nazwy: ester etylowy kwasu octowego
Nr CAS: 141-78-6
Numer WE: 205-500-4
Wzór chemiczny: CH3COOC2H5
Ciężar cząsteczkowy: 88.11 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: podobny do etanolu
pH: odczyn obojętny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -83,0 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 77,0 °C
Temperatura zapłonu: -4,0 °C (zamknięty pojemnik)
Palność (ciało stałe, gaz): wysoce łatwopalny
Granice wybuchowości:
Górna: 11,5 % Vol
Dolna: 2,1 % Vol
Prężność par: 97 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,04
Gęstość względna: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 85,3 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,73
Temperatura samozapłonu: 460 °C
Lepkość dynamiczna: 0,44 mPa.s (20 °C)

X OLEJ SILIKONOWYIdentyfikator produktu: OLEJ SILIKONOWY
Inne nazwy: PDMS
Nr CAS: 63148-62-9
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz
Zapach: bez zapachu
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 200 °C
Temperatura zapłonu: 300 °C
Palność (ciało stałe, gaz): materiał może się palić po podaniu wystarczającej energii cieplnej
Prężność par: < 0,1 hPa (20 °C)
Gęstość par: > 1 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 0.96-0.98 g/cm (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 450 °C
Temperatura rozkładu: > 200 °C

X PARAFINAIdentyfikator produktu: PARAFINA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 64741-88-4
Numer WE: 265-090-8
Wzór chemiczny: –
Masa molowa: –

X SADZA TECHNICZNA

X SEBACYNIANY

X SIARCZAN BARU STRĄCANYIdentyfikator produktu: SIARCZAN BARU STRĄCANY
Inne nazwy: siarczan(IV) baru
Nr CAS: 7727-43-7
Numer WE: 231-784-4
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: BaSO4
Ciężar cząsteczkowy: 233,4 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 3,5 – 10,0 (100 g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 888 °C
Gęstość względna: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: < 0,01 g/l (20 °C)
Temperatura rozkładu: 4,5 g/cm3 (20 °C)

X SIARCZAN CYNYIdentyfikator produktu: SIARCZAN CYNY
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7488-55-3
Numer WE: 231-302-2
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SnSO4
Masa molowa: 214,77 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: ciało stałe
Kolor: bezbarwny lub biały

X SIARCZAN WAPNIAIdentyfikator produktu: SIARCZAN WAPNIA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7778-18-9
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: CaSO4
Masa molowa: 136,14 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: proszek
Kolor: biały do czerwonego
Zapach: słaby
pH: 7 (10 % r-r)
Temperatura topnienia: 1450 °C

X SIARKAIdentyfikator produktu: SIARKA
Inne nazwy: –
Nr CAS: 7704-34-9
Numer WE: 231-722-6
Numer indeksowy: 016-094-00-1
Wzór chemiczny: S
Masa molowa: 32,07 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, żółte
Zapach: swoisty
pH: 6,5 (100g/l w 20 °C)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 444,6 °C
Temperatura zapłonu: 168-207 °C
Palność (ciało stałe, gaz): palny
Granice wybuchowości:
Dolna: 20±1,2 g/m3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 1,33 hPa (183 °C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie
Temperatura samozapłonu: 215 °C
Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Siarka stwarza zagrożenie wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianami
Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji utleniających
Gęstość nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
550-750 kg/m3 (siarka mielona)

X STEARYNA

X STEARYNIAN WAPNIAIdentyfikator produktu: STEARYNIAN WAPNIA
Inne nazwy: mydło wapniowe technicznego kwasu stearynowego, sole wapniowe kwasów tłuszczowych
Nr CAS: 1592-23-0
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C36H70CaO4
Masa molowa: 607,02 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: slaby
pH: 7-7,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: ok. 150

X TALKIdentyfikator produktu: TALK
Inne nazwy: talk mesh 325, talk mesh 700
Nr CAS: 14807-96-6
Numer WE: 238-877-9
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: 3MgO•4SiO2•H2O
Masa molowa: 379,34 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe
Zapach: bezwonny
pH: 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1300 °C
Gęstość względna: ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: nierozpuszczalny

X TEREFTALANY

X TLENEK CYNKUIdentyfikator produktu: TLENEK CYNKU
Inne nazwy: –
Nr CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5
Numer indeksowy: 030-013-00-7
Wzór chemiczny: ZnO
Masa molowa: 81,37 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bezwonny
pH: około 7 (100g/l H2O w 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1975 °C
Gęstość względna: 2,91 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 0,0016 g/l (20 °C)

X TMQ

X TMTD

X TRÓJCHLOROETYLENIdentyfikator produktu: TRÓJCHLOROETYLEN
Inne nazwy: TRI
Nr CAS: 79-01-6
Numer WE: 201-167-4
Numer indeksowy: 602-027-00-9
Wzór chemiczny: C2HCl3
Masa molowa: 131.39 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): bezbarwna ciecz.
Zapach: charakterystyczny (podobny do chloroformu)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -84,8 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 86,7 °C (w 760 mmHg)
Temperatura zapłonu: niezapalny
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Granice wybuchowości:
Górna: niewybuchowy
Dolna: niewybuchowy
Prężność par: 9,9 kPa (25 °C)
Gęstość względna: 1,465 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 1,1 g/l
Rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników (aceton, alkohole, etery)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 2,53 (20 °C)
Temperatura samozapłonu: 410 °C
Właściwości utleniające: nieutleniający

X TRÓJETANOLOAMINAIdentyfikator produktu: TRÓJETANOLOAMINA
Inne nazwy: 2, 2’, 2”-trójhydroksytrójetyloamina, tris (2-hydroksyetylo)amina, TEA
Nr CAS: 102-71-6
Numer WE: 203-049-8
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: (CH2CH2OH)3N
Masa molowa: 149.19 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~20,5 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ~336,1 °C (760 mmHg)
Temperatura zapłonu: 179 °C
Szybkość parowania: 0,01 (octan butylu = 1)
Prężność par: < 0,0003 (20 °C)
Gęstość par: 5 (powietrze = 1)
Gęstość względna: 1,126 g/ml (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: > 1000 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: – 2,3
Temperatura samozapłonu: 324 °C
Lepkość dynamiczna: 934 mPa•s (20 °C)

X TRÓJTLENEK ANTYMONUIdentyfikator produktu: TRÓJTLENEK ANTYMONU
Inne nazwy: trójtlenek antymonu(III), trójtlenek dwuantymonu, walentinit
Nr CAS: 1309-64-4
Numer WE: 215-175-0
Numer indeksowy: 051-005-00-X
Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa molowa: 291.52 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): białe ciało stałe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 656 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1456 °C (760 mmHg)
Palność (ciało stałe, gaz): niepalny
Gęstość względna: 5210 – 5670 kg/m3 (20 °C)

X WĘGLAN WAPNIAIdentyfikator produktu: WĘGLAN WAPNIA
Inne nazwy: węglan wapniowy, kamień wapienny, kruszywo wypełniające, mączka wapienna, kreda pastewna
Nr CAS: 1317-65-3
Numer WE: 215-279-6
Wzór chemiczny: CaCO3
Masa molowa: 100.08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd (postać fizyczna, barwa): ciało stałe, białe, beżowe lub szare
Zapach: bezwonny
pH: 8-9 (jako roztwór nasycony w 25 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 1289 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie stosuje się
Gęstość względna: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:
W wodzie: 13-16 mg/l (20 °C)

X WODOROTLENEK ANTYMONU

X WODOROTLENEK GLINUIdentyfikator produktu: WODOROTLENEK GLINU
Inne nazwy: wodorotlenek orto-glinowy, bayerit, hydrargilit, gibbsyt, boksyt, ATH
Nr CAS: 21645-51-2
Numer WE: 244-492-7
Wzór chemiczny: Al(OH)3
Masa molowa: 78 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Wygląd: biały proszek
Zapach: bez zapachu
pH 10% dyspersji wodnej w 200 °C: 8 – 9
Temperatura topnienia / krzepnięcia: w temperaturze 150-2000 °C rozkłada się na tlenek glinu i wodę
Gęstość w temp. 200 °C: ok.2,42 g/cm3
Rozpuszczalność w 200 °C: 0,015 mg/l – praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie

X WOSK

X ŻEL KRZEMIONKOWYIdentyfikator produktu: ŻEL KRZEMIONKOWY
Inne nazwy: ditlenek krzemu (krzemionka bezpostaciowa)•nH2O, silikażel
Nr CAS: 112926-00-8
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: SiO2
Masa molowa: 60,08 g/mol
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Postać: ciało stałe, przeźroczyste lub matowe z dopuszczalnym odcieniem brunatnym, bez zapachu, ziarenka
Ciężar nasypowy: 400-550 g/l
Temperatura zapłonu: substancja niepalna

Kontakt do branży

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl